Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” icon

Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України”
Скачати 175.8 Kb.
НазваТестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України”
Дата19.09.2012
Розмір175.8 Kb.
ТипДокументи

Тестові завдання з навчальної дисципліни

Кримінально-процесуальне право України”

для спеціальності „Правознавство”

Інституту політології, соціології, права

з кафедри цивільного та кримінального права

розробив ст. викладач Пєсцов Р.Г.


І варіант:

1. Вкажiть на допущену помилку в наведенiй класифiкацiї суб'єктiв

кримiнального процесу:

а) державні органи i посадові особи, якi вeдyть процес;

б) громадяни, якi мають у кримiнальному процесi особистий iнтepec;

в) особи, які представляють у кримiнальному процесi iнтерес:и iнших суб'єтiв;

г) представники громадських організацiй і трудових колективiв.

^ 2. Яка з перерахованих умов не належить до загальнообов'язкових при проведеннi освідування:

а) присутнiсть не меншe 2-х понятих, а при oсвідуваннi трупа - з участю судово медичного експерта чи лікаря;

б) порушена кримiнальна справа;

в) слiдчий не вправi бути присутнiм при oсвідуванні особи iншої статі, коли це зв'язане з необxiднicтю оголювати особу;

г) не допускаються дії, якi принижують гiднiсть oсвідуваної особи або не6езпечнi для її здоров'я.


^ 3. Яка з перерахованих пiдcтав для скасування або змiни вироку чи постанови є помилковою:

а) однобiчнiсть або неповнота дiзнання, досудового чи судового слiдства;

б) невiдповiднiсть висновкiв суду, викладених у вироку (постановi), фактичним обставинам справи, невiдповiднiсть призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого;

в) iстотнe порушення кримiнально-процесуального закону, неправильне застосування кримiнального закону;

г) лише з мотивiв iстотногo порушення прав пiдсудного при постановленi виправдувального вироку.

^ 4. 3авданнями кримiнального судочинства є:

а) охорона прав та законних iнтepeciв фiзичних i юридичних осiб, якi беруть в ньому участь;

б) швидке i повне розкриття злочинiв;

в) охорона громадського порядку, профiлактика правопорушень та захист власності від злочинних посягань;

г) викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до вiдповiдальноcтi i жоден невинний не був покараний.

^ 5. Вкaжiть, яка з обставин не пiдлягає доказуванню в кримiнальнiй справi:

а) подiя злочину (час, мicцe, спосiб та iншi обставини вчинення злочинного

дiяння);

б) виннiсть обвинуваченого у вчиненні злочину i мотиви злочину;

в) виявлення причин i умов, якi сприяли вчиненню злочину;

г) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лiкування потерпiлого вiд злочинного дiяння.

^ 6. Дубовик, який був запрошений для участi в обшуку як спецiалicт, попросив слідчого вручити йому про це копiю постанови, де були б перераховані його права.

Чи пiдлягає дане клопотання задоволенню?

а) так, підлягає, оскільки це є гарантiєю реалiзацii його прав;

б) нi, оскільки про факт роз'яснення прав i обов’язків спецiалiсту зазначається у протоколi обшуку;

в) так, підлягає, але спецiалiсту вручаеться копія протоколу обшуку, в якому перерахованi його права;

г) так, пiдлягає, з наступним направленням копiї постанови керівнику пiдприємства, установи чи органiзaцiї, де працює спецiалiст.

^ 7. Які з перелiчених положень не входить в юридичний змiст принципу презумпції невинуватостi:

а) обов'язок доказувати виннiсть обвинуваченого лежить на слідчих органах, прокурорi, а в справах приватного обвинувачення – на потерпiлому або його представнику;

б) обвинувачення не грунгуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях;

в) yci сумнiви щодо доведенocтi вини особи, тлумачаться на її користь;

г) при недосягненнi особою, яка вчинилa злочин, вікy, з якого можлива кримінальна відповідальність, кримінальна справа підлягає закриттю.

8. У якому процесуальному документі оголошується обвинуваченому про його право клопотати про розгляд його справи в судi першої інстанції одноособово суддею чи колегiально судом у складi трьох ociб у випадках, передбачених законом?

а) такого права у обвинуваченогo взагалi не має, а тому про це йому повідомляти не потрібно;

б) при складеннi протоколу про оголошення обвинуваченому про закінчення слiдства i пред'явлення йому матерiaлiв справи;

в) при пpeд'явленнi особi обвинувачення, коли йому роз'яснюютъся його права

обвинуваченоro;

г) при призначеннi справи до судового розгляду.

9. Слiдчий винic поcтанову про притягнення Мрящука як обвинуначеного по кримінальній справi про розбiйницький нaпад. Пред'явити ж йому обвинувачення не було можливості, так як Мрящук зник i був оголошений його розшук. Через деякий час з'ясувалось, що Мрящук заарештований і тримається пiд вартою в iншому мicтi за здiйснення крадiжки, що мала мiсце ще до порушення кримiнальної справи за вчинення розбiйницького нападу. Слiдчий не став пред'являти Мрящуку обвинувачення в розбiйницькому нападі до закiнчення розслiдування справи по крадiжцi.

^ Проаналiзуйте ситуацiю, чи вiдбулось у даному випадку притягнення Мрящука в якостi обвннуваченого за розбiй?

а) нi, оскiльки не закiнчено розслiдування справи;

б) так, оскiльки слiдчим винесена постанова про притягнення як обвинуваченого;

в) ні, оскiльки обвинувачення Мрящуку не пред'являлось;

г) нi, так як Мрящук не був допитаний в якості обвинуваченого.

^ 10. Контроль за процесуальною дiяльнiстю слідчого здiйснюється:

а) прокурорами, керiвниками органів внутрiшнiх справ та слiдчих пiдроздiлiв; 6) лише начальниками слідчих пiдроздiлiв;

в) начальниками слiдчих управлiнь, вiддiлiв, вiддiлень і їх заступниками, старшими слідчих груп та вiдповiдними прокурорами, якi здiйснюють нагляд за станом слідства;

г) лише вiдповiдним прокурором, який здiйснює нагляд за дiяльнiсть оргaнів досудового слідства.

11. Батько неповнолiтнього підсудного Циганкова клопотав перед судом про те, щоб йому як законному представниковi дозволили бути присутнiм в суді протягом всього судового розгляду справи.

^ Прокурор заперечував проти задоволення клопотання на тiй пiдставi що батько Цитанкова допитаннй як свідок.

Чи пiдлягає задоволенню заявлене клопотання?

а) підлягає, оскiльки допит як свiдка не є перешкодою для законного представника неповнолiтнього пiдсудного бути присутнiм в суді протягом всього судового розгляду справи;

6) не пiдлягає, оскiльки батько неповнолітнього пiдсудного не має права бути присутнiм в судi протягом всього судового розгляду справи, так як він був допитаний як свідок;

в) не пiдлягає, оскiльки участь в судовому засiданнi може завдати шкоди інтересам слідства;

г) суд повинен прийняти рiшення про допит батька неповнолiтнього в першу чергу, а пiсля допиту –дозволити бути присутнім в залі судового засідання.

^ 12. Обвннувачений Трощенко у вiдношеннi до якого був обраннй

запобiжннй захiд у виглядi пiдписки про невиїзд iз поcтiйного мicця

проживания, без поважних причин до слідчого не з'явився і зник.

Які наслідки можуть наступити за порушення обвинуваченим зобов'язання з'являтися за викликом слідчого?

а) обвинувачений може бути притягнутий до кримiнальної вiдповiдальності за

порушення обраного щодо нього запобіжного заходу;

б) слiдчий повинен притягнути обвинуваченого до адміністративної відповдальності;

в) слiдчий має право звернутись з поданням, погодженим з прокурором, до суду щодо замiни запобiжного заходу з пiдписки про невиїзд на взяття пiд варту й оголосити розшук обвинуваченого;

г) суд зобов'яже обвинуваченоro вiдшкодувати витрати на його розшук.


ІІ варіант:

^ 1. Чи несе особа відповiдальнiсть за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членiв ciм’ї чи близьких родичiв?

а) несе відповідальність і проти неї, вiдповiдно до обставин необxiдно порушити кримiнальну справу за ст. 385 Кримiнального кодексу;

б) несе вiдповідальнiсть, у випадках, коли йдеться про вчинення членом сiм'ї чи близьким родичем тяжкого злочину (наприклад розкрадання державного майна у великих розмірах);

в) особа не несе вiдповiдальнiсть за вiдмову давати показания або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичiв, коло яких визначаcrься законом, у будь-яких випадках;

г) несе кримінальну вiдповiдальнiсть за дачу щодо себе неправдивих показань за ст. 384 КК, якщо вона погодилась давати показання.

^ 2. Вкaжiть, як правильно розпочинати визначення «докази»?

а) факти об'єктивної дійсності;

б) вiдомості про факти об'ективної дiйсноcтi;

в) факти об'єктивної дiйсності i джерела їx отримання;

г) всякі фактичні данi .

^ 3. Суд відмовив у задоволеннi клопотання підозрюваного про звільнення його з-пiд варти. Куди вправi звернутися пiдозрюваний, якщо вiн має намір оскаржити рiшення суду?

а) постанова судді на арешт може бути оскаржена заарештованим до голови місцевого суду за мiсцезнаходженням прокурора, який пiдтримав подання про взяття під варту;

б) пiдозрюваному необxiдно звернутись з клопотанням до вищестоящого прокурора;

в) на постанову судді до апеляцiйного суду протягом трьох дiб з дня її винесення може бути подана апеляцiя;

г) постанова судді апеляцiйного суду і Верховного Суду України протягом 7 дiб

може бути оскаржена пiдозрюваним або йога захисником до вищого спецiального суду.

4. Звернення до правоохоронних opгaнів іноземних держав пpо падання правової допомоги у кримiнальних справах разом з супровiдним лиcтом, який пiдписується заступником начальника ГУМВС-УМВС- начальником слідчого управлiння (вiддiлy), надсилаються :

а) до Головного слiдчого упpавлiння МВС Укрaїни, яке в подальшому направляє Їx до Генеральної прокуратуpи Укрaїни;

б) безпосередньо до Генеральної прокуратури України;

в) безпосередньо до правоохоронного органу iноземної держави з повiдомленням про це Головне слiдче управлiння МВC;

г) до міжнародної оргaнiзацiї кримiнальної полiцiї (Iнтерполу).

^ 5. У наведенному переліку відмiнноcтей мiж експертом і спеціалістом, вкажiть неправильну вiдповiдь:

а) для учаcтi у провадженнi слiдчих дiй експерт призначається, а спецiалiст запрошується;

б) експертом може бути особа, що має необхiднi знання для дачi висновку з дослiджуваних питань, яка працює в експертнiй установі а спецiалiстом - будь-яка

особа, не зацікавлена в результатах справи, що має необхідні знання для дачі висновку

з досліджуваних питань;

в) експерт дає висновок вiд свого iменi i несе за нього вiдповiдальнiсть, а спеціаліст сприяє слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, звертає увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням та закрiпленням доказiв, дає пояснення з приводу спецiальних питань, які виникнyть при провадженні cлiдчої дiї i ніякої відповідальності не несе;

г) висновок експерта є джерелом доказiв, а пояснения спецiалiста з приводу

спеціальних питань – ні.

6. Прокурор не погодився з поданням слідчого про взяття підозрюваного пiд варту і дав вказiвку обрати щодо нього запобiжний захiд у виглядi особистої поруки. Через деякий час один з поручителів відмовився від взятих на себе зобов' язань.

^ Як повинен дiяти слідчий у данiй ситуацiї?

а) потрiбно обрати iнший запобiжний захiд;

б) особиста порука за згодою прокурора замiнюється iншим запобiжним заходом;

в) справа направляється прокурору для прийнятгя рiшення про замiну особистою порукою iншим запобiжним заходом~

г) вжити заходів щодо замiни поручителя.

7. Пiсля вилучення грошей, що є речовими доказами, і які пiдлягають експертному дослідженню, слiдчi та спiвробiтники органiв дiзнання повиннi здати їx у касу фiнансово - господарчого пiдроздiлу органу, який проводить слідство або дiзнання, попередньо зареєструвавши їx у книзi обліку речових доказiв, у такий термін:

а) протягом мiсяця з дня вилучення;

б) у З-денний строк з дня вилучення;

в) протягом 7 дiб з дня peєcтpaції у книзi облiку речових доказiв;

г) протягом доби з дня вилучення.

^ 8. Показання яких учасникiв процесу є джерелами доказiв:

а) пiдозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, свідка, експерта;

б) свідка, потерпілого, пiдозрюваного, обвинуваченого;

в) свідка, потерпiлого, очевидця вчиненого злочину, експерта, спецiалiста; т) свiдка, очевидця вчиненого злочину, експерта, спецiалiста.

9. Адвокат Гордiєнко, який представляв iнтереси IIетрова, обвинуваченого у вчиненнi декiлькох крадiжок, став клопотати перед слідчим, щоб той перенiс визначену дату для ознайомлення з матеріалами закiнченої кримiнальноi справн на 6 днiв пiзнiше.

^ Чи задовольнить слiдчий клопотання захисника?

а) так, якщо в клопотаннi вказанi поважнi причини;

б) так, але лише за згодою обвинуваченого;

в) нi, так як пред'явлення матерiалiв справи може бути вiдкладене на строк не бiльше 5 днiв;

т) нi, так як пред' явлення матерiалiв справи може бути відкладене до явки захисника, але не бiльше як на три днi.


^ 10. Вилученi грошi, валюта та iншi цiннi папери, монети або iншi цiнностi, якi є речовими доказами, після проведення необхiдних дослiджень:

а) здаються в окремих опечатаних пакетах з описом вкладення до фiнансового підроздiлу матерiально - вiдповiдальнiй особi для зберiгання у спецiально обладнаних для цієї мети примiщеннях або в мicцeвe вiддiлення банкiвської установи;

6) зберiгаються разом з кримiнальною справою, про що робиться позначка в книзi облiку речових доказiв;

в) передається на вiдповідльне зберiгання начальниковi мicькрайліноргану внутрiшнix справ, про що робиться відмiтка в книзi облiку речових доказiв;

г) повертається їx володільцям.

^ 11. Вкажiть способи збирання доказiв у cтaдiї порушення кримінальної справи:

а) викликати будь-яких ociб як свiдків і як потерпiлих для допиту або як експертiв для дачi висновків, вимагати пред'явлення предметів і документів, вимагати проведення ревiзiй;

б) застосування оперативно-розшукових заходiв, проведення слідчих дiй,

отримання консультацiй спецiалiстiв;

в) отримання пояснень вiд окремих громадян чи посадових осiб, витребування

необхідних документів, проведення оперативно-розшукової діяльності, у невідкладних

випадках огляд місця подiї, арешт на кореспонденцію i зняття iнформацiї з каналiв зв'язку;

г) допит свiдкiв, потерпiлих, підозрюваних, обвинувачених та проведенням iнших слідчих дiй, проведення ревiзiй i експертиз, оперативно-розшукова дiяльнiсть.

12. Обвннувачений, якому слідчий об’явив про завершення розслідування і роз'яснив його право ознайомитись з матерiали справи особисто, а також користуючись допомогою захисника, заявив, що захисник йому не потрiбен і сам він знайомитися зi справою не буде.

^ В яких матерiалах справи зафiксувати таку заяву?

а ) в постановi про вiдмову обвинуваченого знайомитись з матеріалами справи; б) в окремому протоколi;

в) в протоколi оголошення обвинуваченому про закінчення слiдства;

г) в окремiй заявi обвинуваченого на iм'я слiдчого.


ІІІ варіант:

1. Начальник слідчого відділу звернув увагу слідчого Iвaновa на те, що вiн по справах, якi розслідує, не займається виявленням та встановленням причин вчинення злочину, та став вимагати усунути недолiки. Слідчий звернувся зi скаргою до прокурора. Biн мотивував свою незгоду з думкою начальника слідчого віддiлу тим, то змiстом кримiнально-процесуальної дiяльності, яка здiйснюється ним по кожнiй кримiнальнiй справi, охоплюються лише по розслідуванню злочинів.

^ Чи мотивованi зanеречення слiдчого?

а) так, оскільки змiстом кримінально-процесуальної дiяльностi, яка здійснюються по кожнiй кримiнальнiй справi, охоплюються лише дії по розслідуванню злочинів;

б) ні, оскiльки виявлення та встановлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину входить в обставини, якi підлягають доказуванню по кожнiй кримiнальнiй справi;

в ) так, оскільки слiдчий в кримiнальному процесi здiйснює лише функцiї

обвинувачення;

г) нi, оскiльки при провадженнi досудового cлiдства, слiдчий зобов'язаний виявляти причини і умови які сприяли вчиненню злочину.

^ 2. Вкaжiть елементи процесу доказування:

а) збирання, перевiрка і фiксацiя доказiв;

6) збирання, перевiрка і оцiнка доказiв;

в) збирання, оцінка доказiв i формування висновків;

г) збирання, застосування i оцінка доказiв.

3. Прийнявши рiшення про направлення закінченої кримiнальної справи прокуророві, слідчий викликав його захисника, потерпілого, цивiльного позивача і цивільного відповідача і повідомив їм про завершення збирання доказiв, та їх право ознайомитись з матерiалами справи.

^ В якiй послідовності матерiaли кримiнальноi справи будуть пред’явленi названим учасника процесу?

а) потерпiлий, захисник обвинуваченого, цивільннй позивач, цивільний

вiдповiдач;

б) захисник обвинуваченого, потерпiлий, цивiльний позивач, цивiльний

відповідач;

в) потерпiлий, цивiльний позивач, цивiльний відповідач, захисник

обвинуваченого;

г) цивiльний позивач, потерпiлий, захисник обвинуваченого, цивiльний відповідач.

^ 4. Вкaжiть cтaдiї кримiнального процесу:

а) розгляд заяв чи повiдомлень про злочин, порушення кримінальноi справи,

відмова в порушенні кримінальної справи;

б) притягнення особи як обвинуваченого, закриття кримiнальної справи;

в) попереднiй розгляд справи суддею, судовий розгляд, апеляцiйне провадження, виконання вироку, касацiйне провадження;

г) провадження в порядку нагляду, відновлення справ у зв'язку з нововиявленими обставинами, вiдстрочка виконання вироку.

5. Чи має право судово-медичний експерт при проведеннi експертизи обгрунтувати висновок про те, що тiлеснi ушкодження потерпілим були отриманi в результатi замаху на самогубство?

а) не має права, оскiльки не виходить за межi його компетенцiї;

б) має право, коли ним по цьому питанню проводились спецiальнi дослідження;

в) має, але тільки в тому випадку, коли слідчий прямо поставив про це питання;

г) не має, оскільки це питання повинно ставитись при призначеннi судово-медичної експертизи.

6. Прокурор, iдучи у відпустку, доручив слiдчому Зуйко, який проводив розслiдування у кримiнальнiй справi, виступити по нiй у судовому засiданнi в якостi державного обвинувача.

^ Чи є правомiрним таке рiшення?

а) Hi, оскiльки він брав участь у даній справi як слiдчий;

б) Hi, оскільки функцiю, державного обвинувачення в кримінальному судочинствi здiйснюе лише прокурор;

в) так, але при наявноcтi письмової вказiвки прокурора;

г) так, aле лише по справах якi він не розслідував.

^ 7. Якi з перелічених обов'язкових умов затримання особи, пiдозрюваної у вчиненнi злочину є хибними:

а) особа пiдозрюється у вчиненнi злочину за який може бути призначено покарання у виглядi позбавлення волі;

б) особа, яка пiдозрюється у вчиненнi злочину є належним суб'єктом;

в) пiдозрюваного може бути затримано лите в тому разi, коли ця oсоба намагається втекти, або коли вона не має пocтiйного мiсця проживання, або коли не встановлено особу пiдозрюваного;

г) пiдозрюваного може бути затримано тільки пiсля порушення кримiнальної справи і при наявності пiдстав, передбачених в законi.

8. Чи може експерт залучити для проведення частини експертних досліджень спецiалiста, чиї знання виявились би необxідними для вирiшення деяких iз поставлених перед ним зaпитань?

а) може;

б) не може;

в) так, якщо отримає на це дозвiл органу, який призначив експертизу;

г) так, але тільки із дозволу прокурора чи суду.

^ 9. Прокурор скасував постанову слiдчого про закриття кримінальної справи. Який строк має слідчий для того, щоб завершити розслідування:

а) в межах одного мiсяця з моменту скасування прокурором постанови слідчого про закриття кримiнальної справи;

б) строк додаткового розслідування продовжується прокурором, який здійснює нагляд за справою, в межах одного місяця;

в) строк додаткового cлiдства встановлюється прокурором, який здiйснює нагляд за слiдством, в межах одного мiсяця з моменту прийняття справи до провадження;

г) строк додаткового слiдства встановлюється начальником cлiдчого вiддiлу на строк, який узгоджується з прокурором.

^ 10. Пiсля вчинення злочину Вадько захворiв на психiчну хворобу, яка

робить не можливим його притягнення до кримiнальної відповiдальностi.

Який напрямок у подальшому може одержати провадження у cпpaвi?

а) кримiнальна справа закривається провадженням;

б ) слiдство закiнчуєrься складанням постанови про направлення справи до суду

для вирішення питання про застосування примусових заходів медичноro харакрактеру;

в ) кpимінальна справа направляєтъся прокурору для прийняття остаточного рішення;

г) кримінальна справа закриваєrься у зв'язку зі змiною обстановки (ст. 7 КПК)

^ 11. Чи є джерелом доказiв копiя вироку суду про судимiсть обвинуваченого по кримiнальній справі?

а) так, лише в сукупності з показаннями суддi, який розглядав справу;

б ) ні, оскiльки копія вироку не зазначена серед джерел доказiв;

в) так, лише у випадку, якщо наявність судимості служить квалiфiкуючою ознакою при оцінці вчиненогo злочину;

г) є джерелом доказiв у будь-якому випадку як iншi документи.

12. До суду надiйшла багатотомна справа по обвинуваченню Купрiянчука та iнших осiб. На який максимальний строк може розраховувати суд при призначеннi справи до розгляду?

а) у випадках складнocri справи - не пізнiше двадцяти дiб з дня надходження до суду;

б ) не бiльше одного мiсяця;

в) у даному випадку строк встановлюється головою cyдy;

г) у випадках складностi справи - не пiзнiше двадцяти дiб з дня досудового її розгляду.

Схожі:

Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconКритерії оцінювання екзамен з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України”
Екзамен з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” проводиться в два етапи
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconЗавдання на 1 модуль які завдання кримінального судочинства?
Яке співвідношення понять "кримінально-процесуальний закон" і"кримінально-процесуальне право"?
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconПерелік питань зі с/к «Нове кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на модуль (залік)
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconЛекція №1 Тема Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого права. Поняття, предмет та методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення політики держави у сфері виконання кримінальних покарань
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” iconПерелік питань з курсу "Кримінально-процесуальне право", що виносяться на модуль (залік)
Поняття, ознаки та значення принципів кримінального процесу. Класифікація принципів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи