Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ icon

Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“
Скачати 52.76 Kb.
НазваВітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“
Дата19.09.2012
Розмір52.76 Kb.
ТипДокументи

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО УЧАСНИКІВ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЧЕТВЕРТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ“

Шановні учасники та гості юридичних читань, прийміть мої найщиріші вітання! Всіх присутніх на цій конференції поєднує єдина мета – побудувати розвинену правову демократичну державу та сформувати громадянське суспільство. Ми з вами вкотре маємо нагоду розглянути і обговорити актуальні питання розвитку правової системи України загалом і юридичної науки та освіти зокрема.

Сучасний стан розвитку духовності та права в Україні вимагає глибоких теоретичних обґрунтувань, що у свою чергу накладає громадянський обов’язок на вчених, викладачів соціо-гуманітарних наук.

Розв’язання левової частини цих проблем покладається на представників юридичної науки і освіти. Вони охоплюють значний обсяг знань про державу і право, їх людський вимір, досліджують складні процеси у сфері державотворення і правотворення вказують шлях вирішення цих проблем.

Досліджуючи ці доленосні проблеми фахівці вдосконалюють свій наукознавчий інструментарій, приділяють увагу потребам та інтересам людини, її гідності, правам, свободам.

Важливе місце в системі правознавства займає правова освіта та виховання, які тісно пов’язані з юридичною наукою. Ця система включає різноманітні методи і засоби і спрямована на формування правової свободи і культури, законослухняності, піднесення правової активності особи.

Роль держави і права у розвитку людської цивілізації у ХХ столітті була вкрай суперечливою і неоднаковою в різних регіонах світу. Важливе значення має рух, що поширювався у всьому світі на захист загальнолюдських прав і свобод людини і громадянина. У зв’язку з проголошенням незалежності ряду країн, в тому числі України, підвищується роль істотно відновленого національного права, створюється дієвий механізм його реалізації, правової культури громадян. Людство усвідомлює, що альтернативи права та закону, як засобу розв’язання будь-яких конфліктів, досягнення соціального миру та злагоди, захисту прав та свобод людини не існує. На цьому шляху право ще більш втілює в собі ідеї справедливості та загальнолюдської моралі, ідеалів суспільства, справедливості, рівності людей як учасників соціального спілкування.

Україна, прийнявши Конституцію України 1996 року, стала на шлях соціального розвитку як суверенна, незалежна, демократична, соціальна правова держава. Поступовий розвиток суспільства на цьому шляху вимагає вдосконалення політичної та правової систем, конституції та їхнього впливу на поточне законодавство та механізм його регулювання. В цих умовах юридична наука покликана вносити все більш вагомий внесок у вирішення цих проблем, розробку сучасних теоретико-методологічних підходів до аналізу державно-правових явищ, моделі оптимального врегулювання суспільних відносин. Актуальною залишається проблема систематизації нормативно-правових актів України, підвищення наукового потенціалу, реалізація конституційних принципів щодо визнання людини найвищою соціальною цінністю, народного суверенітету, поділу влади, гармонізації національної правової системи з прогресивними правовими системами країн Європи і світу. Важливим завданням юридичної науки є розроблення методології правового виховання та освіти, правової соціалізації, формування правової культури, виховання поваги до закону, до прав людини.

Особливого значення набуває формування у суспільстві правових ідеалів справедливості, духовності, гуманності, свободи і рівності – це глибинні риси суспільного життя людей які виражають у своїй сукупності дух права і виконують системоутворюючу роль у реальній сучасній правосвідомості.

Слід зауважити, що одне тільки знання теорії права, коли воно не перетворилось в переконання, у свідоме засвоєння ідейного змісту правових цінностей, ще не складає правової духовності. Така духовність протистоїть бездуховності, ігноруванню духовного смислу права. Правова духовність проявляється не тільки через суспільнокорисні результати, а через мотиви діяльності передбачуваних цілей, відшуканню найбільш адекватних шляхів поєднання суспільних та особистих інтересів. Розвинена правова духовність - ознака зрілості особистості, міра її соціальності. Разом узяті морально-правові цінності та життєві позиції особи саме утворюють її правову духовність.

Слід звернути увагу на деякі теоретико – методологічні і концептуальні засади розвитку юридичної науки і освіти. Нині відбувається істотна якісна і структурна перебудова у сфері науки і освіти, яка переживає піднесення, завдяки інтеграції, об’єднанню різних наук та їх пізнавального інструментарію (філософія, політологія, соціологія, історія, психологія, антропологія, етика тощо). Набуває розвитку інтегративний тип праворозуміння, який концептуально висвітлює національно-визначені конструкції свободи, рівності, солідарності, що утверджують буття людини як найвищої цінності. В сучасних умовах правознавство в Україні суттєво збагатилося відродженням філософського осмислення права. На базі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України та Інститут філософії НАН України створено асоціацію філософії права, що входить в світову асоціацію. При цьому видається фаховий часопис «Проблеми філософії права». Це галузь знань про право в житті людей, що покликана дати світоглядне розуміння права, його смислу і призначення для людей.

Стратегічним орієнтиром правової соціалізації української молоді моє стати ідея формування нової генерації людей з інноваційним творчим типом мислення, світоглядною культурою. Суттєве значення в цьому процесі набуває нова навчальна дисципліна – юридична педагогіка. В нашому університеті цій дисципліні приділяється значна увага, що сприяє підготовці педагогів-юристів з розвинутим правовим мисленням та педагогічною майстерністю. Великого значення набувають при цьому використання і розвиток у студентів інтересу до соціально-правового навчання, надання їм допомоги в оволодінні системою правових знань та умінь.

Проведення міжнародної наукової конференції «Четверті юридичні читання», в якій беруть участь представники як зарубіжної так і вітчизняної академічної та вузівської науки свідчить про значний творчий потенціал юридичної науки і освіти. Участь у нашій конференції приймають представники Росії, Грузії, Туреччини. Від України беруть участь науковці від Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київського університету права, Університету внутрішніх справ, Інституту оперативної безпеки СБУ. На цій конференції заплановані наукові доповіді і виступи з актуальних теоретико – практичних проблем правознавства, його теоретико-методологічних засад, проблемам правотворчості і правозастосування людського виміру держави і права.

Одним із провідних підрозділів НПУ ім. М.П. Драгоманова є Інститут політології та права, створений як правонаступник соціально-гуманітарного факультету (1992 р.). Інститут політології та права хоча і є порівняно молодим відносно інших структурних підрозділів університету, але вже на сьогодні його випускники працюють викладачами правознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах України, вчителями у школах, ліцеях, гімназіях правового профілю, академічних наукових установах, органах державної влади та управління, судових установах, що покладає на нас обов’язок постійно тримати під контролем якість освіти, запроваджувати новітні форми роботи у навчально-виховний процес. Студенти та випускники навчального закладу активно займаються науковою діяльністю, приймаючи участь у наукових конференціях та наукових зустрічах, отримують наукові ступені та вчені звання, оновлюючи склад науковців України.

Сьогодні мені надзвичайно приємно вітати всіх присутніх на конференції – як науковців, чиї заслуги перед наукою важко переоцінити, так і молодих вчених, аспірантів, студентів, які тільки-но стають на шлях наукового дослідження і ще здивують нас своїми досягненнями в науці.

Бажаю всім успіхів, натхнення, творчої наснаги в науково-дослідницькій діяльності юриста, а також на викладацькій ниві. Сподіваюсь, що результати нашої праці будуть вагомим внеском у розвитку вітчизняної науки та послугують у справі інтелектуального відродження нації.


АНДРУЩЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ,

Ректор НПУ імені М.П. Драгоманова

академік АПН України, професор.

Схожі:

Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconНаціональний педагогічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Четверті юридичні читання”, яка відбудеться 3-4 квітня 2008 року...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconНан україни
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Четверті юридичні читання”, яка відбудеться 3-4 квітня 2008 року...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconПідсумковий документ Міжнародна наукова конференція «Четверті юридичні читання» 3-4 квітня 2008 року
До негативів відноситься домінування принципу політичної доцільності над верховенством права; політизація правового простору, яка...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconМіжнародна наукова конференція “сьомі юридичні читання” культура І право на початку ХХІ століття
Сьомі юридичні читання. Культура І право на початку ХХІ століття, яка відбудеться 19-20 травня 2011 року в нпу імені М. П. Драгоманова,...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconУ XXI столітті” 2 – 3 квітня 2012 р
Вступне слово. Підсумки роботи 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів. Проректор з наукової роботи,...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Методологія політичної науки (ІІ читання)»
move to 0-1806307
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconПрограма VІІ міжнародна наукова
Федяєва Валентина Леонідівна: привітання учасників міжнародної конференції «культура здоров’Я». (Херсонський державний університет,...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Вітальне слово до учасників міжнародної наукової конференції „четверті юридичні читання“ iconМіжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «viii харківські студентські філософські читання» Україна, Харків
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи