Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» icon

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено»
Скачати 85.85 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено»
Дата07.10.2014
Розмір85.85 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут розвитку дитини
«Затверджено» «Рекомендовано»

На засіданні приймальної комісії Вченою радою

НПУ імені М. П. Драгоманова Інституту розвитку дитини

Протокол № ___від______2014 Протокол №6 від 29 січня 2014

Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради

____________В. П. Андрущенко _____________Загарницька І. І.

Програма

вступного фахового випробування

з історії культури, культурології та фахових дисциплін

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Бакалавр»

на базі здобутого кваліфікаційного рівня

«Молодший спеціаліст»
Галузь знань «Культура»

Напрям підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Шифр спеціальності 6.020106

Київ 2014

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки менеджерів соціокультурної діяльності освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», які викладаються на 1 і 2 курсах, і спрямована на виявлення рівня сформованості професійної компетентності випускників ОКР «Молодший спеціаліст» у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

До змісту програми включені наступні курси: «Культурологія», «Історія культури», «Соціокультурна діяльність».

Визначено основні питання кожної навчальної дисципліни, які розкривають сутність, особливості та специфіку організації соціокультурної діяльності взагалі та культурно-дозвіллєвої діяльності дітей і сімей зокрема. Особлива увага приділена питанням використання сучасних підходів в галузі культури, організації взаємодії дорослих з дитиною, дітей різного віку в процесі соціокультурної діяльності. На основі змісту програми визначено орієнтовні питання вступних випробувань. Структура білету складається з двох теоретико-методичних питань комплексного характеру та практичного завдання. Комплексний характер білету дасть можливість виявити педагогічну позицію вступника, бачення та розуміння актуальних проблем соціокультурної діяльності, рівень теоретичної підготовленості та сформованості практичних фахових умінь. Відповіді абітурієнтів на теоретико-методичні питання та підготовка практичного завдання допоможе спрогнозувати результативність подальшого навчання студентів на вищому освітньо-кваліфікаційному рівні навчання.
^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

І. Теоретичні аспекти культурології

Тема 1. Культурологія – наука про культуру

Багатозначність поняття культури. Структура культури. Матеріальна і духовна культура. Функції культури. Культурологія – наука про культуру. Об’єкт і предмет культурології.

Проблема розвитку в культурі. Теорія культурно-історичних типів.

^ Тема 2. Виникнення та початкові етапи становлення людської культури

Періодизація давньої культури. Анімізм, тотемізм та магія первісної культури. Виникнення міфів та їх класифікація за сюжетами.

^ Тема 3. Семіотичні аспекти культури

Культура як особлива форма комунікації. Семіотика – наука про знакові системи. Знак і символ в культурі. Мови культури та їх класифікація. Тексти в культурі, контекст, підтекст, інтерпретація.

^ Тема 4. Мистецтво в системі культури

Мистецтво як складова людської культури. Виникнення мистецтва. Види і жанри мистецтв. Поняття «художній образ» в різних видах мистецтва. Виразні засоби різних видів мистецтва. Поняття «драматургія». Тема та ідея. Композиція драматургічного твору. Експозиція, зав’язка, кульмінація, розв'язка. Основні характеристики театралізованої вистави для дітей.
ІІ. Історія світової та вітчизняної культури

Тема 1. Європейська художня культура

Культура стародавнього Єгипту та її значення у виникненні європейської культури. Культура Давньої Греції. Давня Греція – колиска мистецтв. Давньогрецькі скульптура та театр. Культура епохи Відродження. Імпресіонізм – нове бачення світу. Гуманізм та гуманістична спрямованість європейської культури.

^ Тема 2. Україна в контексті культурно-історичних доль словянства

Культура слов’ян у системі історико-теоретичних знань. Слов’янська міфологія. Велесова книга. Трипільська культура та інші археологічні слов’янські культури. Традиції та звичаї слов’ян,. Культурні традиції України. Самобутність культури Київської Русі та зовнішніх впливи на неї. Школа і наука в українській духовності

^ Тема 3. Художня культура Сходу (Індія, Китай, Японія)

Внесок Індії у світову культуру. Індуїзм та буддизм - основні релігії Індійського регіону, їх відбиток у мистецтві. Могутня самобутність китайської культури. Два видатних віровчителя в культурній історії Китаю - Конфуцій і Лао-цзи. Найважливіші винаходи китайців (папір, друкарство, порох, компас).

Своєрідність культури Японії.

^ Тема 4. Арабо-мусульманський культурний регіон

Історичні передумови формування арабо-мусульманського культурного регіону. Іслам – основа арабо-мусульманської культури. Історія створення Корану. Арабо-мусульманське мистецтво. Внесок арабів в світову поезію, літературу, науку, мистецтво.

^ Тема 5. Художня культура Африки

Культура Західної та Центральної Африки. Особливості формування культури Чорної Африки. Сахара – колискова африканських народів. Перші державні утворення Західної та Центральної Африки. Культура Східної та Південної Африки. Вплив Африканської культури на європейську.

^ Тема 6. Художня культура Америки

Значення художньої культури Латинської Америки. Мистецтво доколумбової Америки. Процес «змішування культур».

Формування американської нації та її культури. Здобуття державної незалежності США. Культура Канади. Митці, які здобули славу Америці XX ст.
ІІІ Теорія та практика соціокультурної діяльності

Тема 1. Теоретичні засади соціокультурної діяльності

Соціально-культурна діяльність як галузь наукового знання та навчальна дисципліна. Функції та критерії соціокультурної діяльності. Соціально-культурна сфера та соціально-культурна діяльність. Заклади культури в сучасній Україні.

^ Тема 2. Ігри, свята та особливості їх проведення

Місце дозвілля в структурі вільного часу людини. Види відпочинку і розваг, їх особливості Ігри як засіб виховання та умова всебічного розвитку дітей. Дитячі ігри - характеристика, види, класифікація, приклади. Види свят (народно-конфесіональні, міські, сільські, державні, сімейні, спортивні, корпоративні)
^ Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів Інститут розвитку дитини на вступному фаховому випробуванні з історії культури, культурології та фахових дисциплін

Рівень

Кількісна характеристика рівня

Характеристика відповідей абітурієнта

На питання теоретичного змісту

На питання практичного змісту

Низький

100-123 балів

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, а тому дає відповідь не по суті поставлених запитань.

Абітурієнт знає, але не розуміє культурологічних термінів, схематично будує відповідь на поставлене питання, демонструє відсутність орієнтації в сучасних наукових досліджень в галузі «Культура», невміння обґрунтувати думку

Теоретичні положення не ілюструються прикладами з практики, невміння вирішувати, на основі попередньо набутих знань, прості практичні завдання.

Задовільний

124-149 балів

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам’ятовування. Знання та розуміння культурологічних термінів поверхове, відсутнє уміння обґрунтовувати власну думку.

Уміння ілюструвати теоретичні положення прикладами з практики, вирішувати на основі попередньо набутих знань, нескладні практичні завдання

Достатній

150-174 балів

Відповіді на питання білету вірні і достатньо повні. Абітурієнт оперує культурологічними термінами без особливих труднощів, вміє логічно побудувати відповіді на поставлені питання, орієнтується в соціокультурній галузі, логічно обґрунтовує власну думку.

Вільне оперування теоретичними положеннями та прикладами із практики, вміння вирішувати практичні завдання на основі попередньо набутих знань.

Високий

175-200 балів

Абітурієнт дає вірну і розгорнуту відповідь на питання білету. Глибоко розуміє значення культурологічних термінів та вільно ними оперує. Різнобічно аналізує закономірності розвитку в соціокультурній сфері. Переконливо обґрунтовує власну думку.

Вміння підкріплювати теоретичні положення прикладами з практики, творчо вирішувати на основі попередньо набутих знань практичні завдання^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : Навчальн. посіб. – Лівів : Світ, 2004. – 344 с.

 2. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность:теория и практика организации : Учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова. – М. : Аспект Пресс, 2006. – 236 с.

 3. Болтон Р. Живопись: от первобытного искусства до XXI века / Р. Болтон; [пер.Н. Мироновой]. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с.

 4. Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В. Дозвіллєзнавство Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

 5. Історія світової культури. Культурні регіони : Навч. посібник / Керівник авт.колективу Л. Т. Левчук. – 2-ге вид.,стереотип. – Київ : Либідь, 1997. – 448 с.

 6. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Социально-культурная деятельность : Учебник / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. – М., 2004.

 7. Корінний М. М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К. : Україна, 2000.

 8. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова Р. О. Українське мистецтво: Навч. пос. : У 3 ч. / Передмова проф. В.Скотного. – Ч. 1. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.

 9. Культурологія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів І- ІV рівнів акредитаціі. – 2-ге вид. перероблене і доповнене / За заг. ред. проф. В. М. Пічі – Львів : «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 360 с.

 10. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За ред. І. І. Тюриченко, О. Д. Горбула. – Київ : Центр навчальноі літ-ри, 2004. – 368 с.

 11. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Нав. вид. / За загальн. ред. Яртися А. В., Шендрика С. М., Черепанової С. О. – Львів : Світ, 1994. – 496 с.

 12. Лекціі з історіі світової культури : навч. посібник. 2-ге вид., Полікарпов В. С. – Х. : Основа, 1995. – 336 с.

 13. Любимов Л. Искусство древнего мира: Кн. для чтения. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1980. – 320 с.

 14. Матвєєва Л. Л. Культурологія: Курс лекцій : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 512 с.

 15. Сандюк Л. О. Основи культурології : Навч. посіб. / За ред. Л. О. Сандюк та Н. О. Щубелки. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.

 16. Українська та зарубіжна культура : Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; За ред. М. М. Заковича.- 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 557 с.

 17. Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон. : Навч.посіб. / Н. Е. Миропольська, Е. В. Бєлкіна, Л. М. Масол та ін.; За ред. Н. Є. Миропольськоі. – К. : Вища шк., 2003. – 191 с.

 18. Чижиков В. М., Чижиков В. В. Теория и практика социокультурного менеджмента : Учебник. – М. : МГУКИ, 2008. – 608 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини московський міський педагогічний університет
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошує до участі у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління
move to 1502-10607
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Фізико-математичний інститут кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь спеціальність 080101 математика

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Нпу імені М. П. Драгоманова відзначає своє 175 ти річчя. Запрошуємо представників засобів масової інформації на урочисті заходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи