Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир icon

Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир
Скачати 57.88 Kb.
НазваТуристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир
Дата08.10.2014
Розмір57.88 Kb.
ТипДокументи

ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Валентина Снігир

Інститут розвитку дитини

НПУ імені М. П. Драгоманова

Науковий керівник – к. п. н. Дудка Т. Ю.
Розвиток дитини як особистості у соціокультурному просторі є складним і багато аспектним процесом, що обумовлено впливом як об’єктивних так і суб’єктивних чинників. У цьому аспекті особливе місце відводиться туристичній дестинації як особливому туристичному об’єкту після відвідування якого у суб’єкта формується різні враження, досвід та емоції.

У діючих нормативно правових актах галузі освіти підкреслюється особлива значущість території місцевості, що слугує сприятливим ґрунтом для розвитку туризму, практична реалізація якого сприяє всебічному розвитку особистості дитини, формуванню у неї цілісної картини світу. Дослідженням окресленої проблематики займалися такі учені як: К. Ушинський, В. Сухомлинський, С. Русова, В. Тронько, М. Костриця, В. Обозний та інші.

Проте досі мало дослідженим залишається питання впливу туристичної дестинації на всебічний розвиток особистості дошкільника. Розгляду вище вказаної проблематики присвячене дане дослідження.

Відомий український педагог К. Ушинський у своїх працях неодноразово зауважував, що природа є «все розвиваючою» основою розвитку особистості дошкільника, джерелом розумового, морального, естетичного і фізичного виховання дітей [2, с. 114-115]. Підкреслюючи значущість природи у розумовому розвитку особистості, педагог зосереджував увагу на тому, що вона є першоджерелом реальних вражень у якому можна знайти багато доступного і цікавого матеріалу. Учений акцентував увагу на тому, що «логіка природи є найдоступнішою для дітей, оскільки вона є наочною і неспростованою» [7, с. 390-391]. Вивчення території, на думку К. Ушинського, дозволить наочно і практично, засвоювати причино наслідкові зв’язки, сприятиме розвитку умінь самостійно формулювати висновки, розвивати мову.

Відома українська учена С. Русова у своїх працях неодноразово підкреслювала значущість ознайомлення дітей з оточуючим середовищем, яке повинно набувати з тривалого і систематичного характеру. Педагог зауважувала, що «…те усе побачене дитиною у саду, лісі, полі, на ставку, у річці залишить значний відбиток у пам’яті дитини» [2, с. 234-236]. Виховуючи дитину, підкреслювала С.Русова, дорослі повинні працювати над тим, щоб у дитини розвивався інтерес до природи, явищ і процесів, які у ній відбуваються, що сприятиме розвитку особистості дитини загалом. Учена рекомендувала педагогам систематично організовувати для дітей екскурсії та спостереження [4, с. 260-261].

Значну увагу досліджуваній проблематиці приділяв і В. Сухомлинський, підкреслюючи домінуючий виховний вплив оточуючого середовища на формування особистості дитини. Учений зауважував, що: «Марно було б, залишивши людину наодинці з природою, чекати, що вона під її впливом стане розумною, морально прекрасною, доброю і непримиренною до зла» [2, с. 356-357]. Ці слова педагога ще один раз підтверджують той факт, що лише активна взаємодія людини з природою є продуктивною з педагогічної точки зору. На думку педагога лише організоване педагогічне керівництво процесом ознайомлення з оточуючим світом здатне полегшити виховну роботу і водночас ускладнити її, зробивши більш багатшою та багатограннішою. В. Сухомлинський розглядав оточуюче середовище як засіб загального розвитку дитини, що ґрунтується на естетичному сприйнятті дитиною природи і виявляється у вираженні своїх почуттів у вигляді малюнків, казок, фантазій [5, с. 536-537].

Сучасна педагогічна наука розглядає особистість як єдине ціле, в якому біологічне невіддільне від соціального. Особистісні зміни позначаються не лише на особливостях діяльності, а й на способі життя, вирішальну роль у якому відіграють мотиви, інтереси та цілі, що є результати соціального життя. Період початкової соціалізації особистості засобами туристичної дестинації сприяє залученню дитини до світу природи, культури та загальнолюдських цінностей.

Туристична дестинація у загальних рисах є особливим туристичним об’єктом, що має реальний або умоглядний кордон і приваблює туристів за умов наявності природних ресурсів, атрактивних можливостей та необхідної інфраструктури. Вище названі туристичні блага доведені до споживача у формі сформованого та підготовленого до продажу туристичного продукту за допомогою сучасних засобів маркетингових комунікацій в системі важелів інтегрованого управління суб’єктами господарювання. Розвиток наявних і поява нових дестинацій визначається інтенсифікацією мобільності людей, технологічним прогресом засобів зв'язку, транспорту та інших секторів, які впливають на розвиток туризму, розширення мотивів подорожей. Велика кількість місць туристичного призначення сформувалися стихійно, проте на сучасному етапі зростає актуальність раціонального планування нових дестинацій [6, с. 62].

Процес пізнання природи гармонізується внутрішніми почуттями і емоціями, шляхом дослідження території рідного краю. Туристична дестинація є складним соціокультурним та історичним феноменом, який сприяє розвитку особистості дитини та оволодіння нею зразками конструктивних та ефективних форм матеріального й духовного виробництва. У процесі туристичного заходу, кожна дитина потрапляє в нові ситуації, які не передбачені її попереднім досвідом. Через особисте відчуття та осмислення вона знаходить шляхи та приймає рішення, які розширюють горизонт її світобачення. Туризм порушує «механічне» існування дитини, коли вона день у день автоматично здійснює дії, не замислюючись над їхньою раціональністю та ефективністю [1, с. 9].

Туристична діяльність, також, сприяє емоційному наповненню особистості. Адже, активність породжує нові інтереси і потреби особистості, виступає фундаментом у формуванні раціональної діяльності та активності. Туризм є одним з найефективніших національних капіталовкладень у розвиток особистості. Туристична активність розвиває людину як працівника, споживача та особистість, сприяє розширенню сфер свободи особистості, активізує самостійність у прийнятті найбільш оптимальних й відповідальних рішень [3, с. 41-42].

Основним способом виховання любові до рідної природи є знання про неї. Туристична дестинація як комплексне утворення поєднує в собі різні види діяльності особистості. Вивчаючи особливості території дитина не лише пізнає, але й відпочиває та оздоровлюється. В умовах туристичної дестинації важливо акцентувати увагу на питаннях духовної культури, способах та формах її вияву.

На основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що розвиток дитини в соціокультурному просторі відбувається частково в умовах туристичної дестинації. Це в свою чергу впливає на формування таких цінних особистісних якостей як: патріотизм, громадянськість, шанобливе ставлення до оточуючого середовища, національних традицій, обрядів,побуту тощо.
Література:

1. Глухова Н. Перший крок до природи / Н. Глухова // Дошкільне виховання. – 2005. – № 3. С. 9-11.

2. Кравець В. П. Хрестоматія з української класичної педагогіки : К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський / В. П. Кравець, О. І. Мешко. – К. : Грамота, 2008. — 768 с.

3. Криховецький І. З. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства / І. З. Криховецький // Економіка та держава. – 2008. – № 10. – С. 41-42.

4. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори : У 2-х кн. / С. Ф. Русова. – Кн. 2. – К. : Либідь, 1997.

5. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : В 5 т. / В. О. Сухомлинський – Т. 5. – К. : Рад. школа, 1976. – 639 с.

6. Ткаченко Т. І. Територіально сфокусований розвиток суб'єктів туристичного бізнесу / Т. І. Ткаченко // Культура народів Причорномор’я. – 2006. – № 81. – С. 56-64.

7. Ушинський К. Д. Твори в шести томах. – Т. 4-й. / Ушинський К. Д. – К. : Рад. школа, 1952. – 520 с.

Схожі:

Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconВ. О. Сухомлинського тертична Марина, магістрантка Інституту розвитку дитини „Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка Закон
Спостереження в природі як базова основа творчого розвитку особистості дитини в спадщині в. О. Сухомлинського
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconЗаявка на участь у конференції «Проблеми І перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу»
«Проблеми І перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу»
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconВсеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів „Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України”
Вас про те, що 24-26 травня 2011 р у м. Києві відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів „Інформаційна...
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconАндрій Трухан (Переяслав-Хмельницький) соціально-педагогічні аспекти соціального сирітства в україні
У дитини, яка виховується поза сім’єю спостерігається порушення у розвитку: відхилення фізичного та психічного здоров’я, деформація...
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconКазка як засіб формування морального здоров’я орлова Олександра
Казкові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини, сприяють розвитку добрих почуттів. У казці розкривається духовний...
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconСенсорне виховання дітей як чинник гармонійного розвитку особистості в сучасному світі валентина Терета
Сенсорне виховання дітей як чинник гармонійного розвитку особистості в сучасному світі
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconДмитро Мазоха, Юрій Богдан
Дитячий оздоровчий заклад – унікальна позашкільна установа, що водночас здійснює оздоровлення, виховує та сприяє розвитку дитини....
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconПсихолого – педагогічна діагностика в роботі з батьками Основне завдання педагогічної діагностики- визначити рівень розвитку особистості
Чи дозволяєте Ви собі в присутності дитини критикувати її вихователів І вчителів?
Туристична дестинація як один з аспектів розвитку особистості дитини в соціокультурному просторі валентина Снігир iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Проектування соціокультурного середовища днз як фактора розвитку особистості дитини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи