М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом icon

М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом
Скачати 117.02 Kb.
НазваМ. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом
М.П.ДРАГОМАНОВА<> <> ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ<><><>ДИПЛОМ
Дата19.09.2012
Розмір117.02 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П.ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ


ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ”


Студентки 5-го курсу

заочної форми навчання 53 групи

Спеціальності: ”Дошкільне виховання”

Корчагіної Тетяни Леонтіївна


Науковий керівник

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри

менеджменту та інноваційних технологій

дошкільної освіти

^ Левінець Н.В.


Київ, 2008

ЗМІСТ


Вступ

 1. Проблема застосування інноваційних підходів у фізичному вихованні

дітей дошкільного віку.

  1. Значення рухової активності у фізичному розвитку дитини.

  2. Шляхи підвищення рухової активності дітей протягом дня.

  3. Характеристика інноваційних технологій в галузі

фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

 1. Дослідницько-експериментальна робота по підвищенню рухової

активності дітей старшого дошкільного віку у процесі

використання інноваційних технологій.

2.1 Стан рухової активності дітей старшого дошкільного віку.

2.2. Впровадження у практику роботи інноваційних технологій.

2.3. Перевірка ефективності впливу інноваційних технологій на

підвищення рухової активності дітей старшого дошкільного віку.

Висновки.

Література.

Додатки.


ВСТУП


Незаперечною є істина, що суспільство, яке прагне жити в гармонії з довкіллям, має не лише декларувати, а й формувати систему істинних цінностей у кожного громадянина. Тому одним із чинників благополуччя індивідуальності, родини та суспільства в цілому має стати здоров’я, як фундаментальна цінність буття. Загальновідомо, що основи здоров’я закладаються в період раннього та дошкільного дитинства, тож збереження, формування та зміцнення здоров’я кожного малюка є пріоритетним завданням суспільства, родини та дошкільного навчального закладу. Для реалізації цього завдання особливо важливо сформувати у дитини відповідальне ставлення до власного здоров’я і знання про нього, оздоровчі уподобання, інтереси, потреби та життєві звички.

Через економічні обмеження та матеріальну скруту, екологічні кризи більшість дітей в Україні живе у несприятливих соціально-побутових та психологічних умовах, що згубно позначається на їхньому здоров’ї.

До причин, які зумовлюють відхилення у стані здоров’я дітей, відносимо: несприятливі соціально-економічні, побутові умови; відсутність належних умов для ігор, занять, різних видів праці у сім’ї, закладі освіти; гіподинамію, недостатньо збалансоване харчування; формальний підхід до загартування; неправильне регулювання динаміки фізичної, психічної та емоційної працездатності вихованців (упродовж заняття, дня, тижня, року); порушення режимів організації життя дітей – санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового.

Враховуючи актуальність проблеми здоров’я, національні документи «Освіта (Україна ХХІ століття)», «Національна доктрина розвитку освіти в Україні», «Здоров’я нації», Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,«Про фізичну культуру», Базовий компонент дошкільної освіти визначають найважливішими стратегічними завданнями всебічного розвитку людини (в тому числі і дитини) становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я, формування відповідального ставлення до нього як найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Сьогодні фізичне виховання дошкільнят спрямоване насамперед на охорону та зміцнення психічного і фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей. Ці завдання реалізуються через комплекс повноцінного медичного обслуговування, створення екологічно сприятливого життєвого простору здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища, оптимізацію рухового режиму. Тому перед усім педагогічним загалом поставлено стратегічну мету – пошук шляхів удосконалення процесу збереження, зміцнення та формування здоров’я підростаючого покоління. Завдання дошкільного навчального закладу – формувати в дітей світоглядно-оздоровчу поведінку на основі реалізації принципів: пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам.

Формування бережливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей передбачає врахування всіх його складників і можливе лише за умов неперервності та комплексності освітньо-виховного впливу на особистість дитини. При цьому дошкільник має бути активним учасником і творчим суб’єктом виховного процесу. Здобута інформація має увійти в повсякденне життя малюка, і на основі усвідомлення і прийняття, стати переконанням і мотивацією до збереження свого здоров’я.

Проблема є не тільки цікавою, актуальною, популярною, але й першочерговою, саме тією, на яку спрямовано увагу громадськості, теорії та практики. Показники, за якими можна визначити пріоритетність питання, такі: акцентування на ньому в нормативно-правових документах; державних програмах, інструктивно-методичних листах; вивчення багатьох аспектів цієї проблеми наукою; проведення дисертаційних досліджень, науково-дослідної роботи в експериментальних дошкільних навчальних закладах; видання відповідної навчально-методичної літератури; увага на місцях управлінської і методичної служб (педради, семінари, вивчення досвіду, експертиза ДНЗ із зазначеної проблеми тощо).

Наявність значної кількості дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, мають хронічні захворювання, недостатній фізичний розвиток та низьку фізичну підготовку, свідчить про необхідність поліпшити роботу з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах.

За дослідженнями Н.Денисенко, О.Дубогай, Н.Тупчій недостатня оздоровча спрямованість навчально-виховного процесу взагалі, й фізичного виховання зокрема, у дошкільних навчальних закладах може зумовлюватися різними причинами: перевантаженням дітей заняттями, скороченням прогулянок на свіжому повітрі через збільшення тривалості занять, незбалансованим харчуванням, проведенням занять без урахування хронобіологічних ритмів дітей, їх типів, психофізіологічних вікових особливостей. Діти навчаються і виховуються переважно за інформаційною моделлю, без урахування особистісно - орієнтованого підходу, без застосування відповідних цій парадигмі сучасних інноваційних технологій та принципів індивідуалізації, диференціації, вибірковості тощо.

Відсутня інтеграція занять з фізичної культури із заняттями інтелектуальною, художньо-естетичною, креативною діяльністю. На заняттях рідко проводяться фізкультхвилинки, вправи на розвиток дрібної моторики (пальцеві ігри, імітаційні та мімічні вправи), механічні і точкові масажі, відсутні динамічні паузи. Усе це призводить до повного застою фізіологічних систем організму дитини, що перешкоджає активний аналітико-синтетичній діяльності мозку та центрів головного мозку, і як результат – погано засвоюються знання, вміння та навички, спостерігається низький рівень інтелектуального розвитку вихованців. На заняттях мало активізуються позитивні емоції дітей: радість, захоплення, любов, ніжність. Таким чином послаблюються як фізіологічні, психологічні, духовні й соціальні основи розвитку особистості дитини, так і дидактичні основи освітнього процесу.

Враховуючи актуальність та недостатню розробку проблеми оптимізації рухової активності дітей дошкільного віку засобами інноваційних оздоровчих технологій нами було вибрано тему дослідження: „Роль інноваційних технологій у підвищенні рухової активності дітей старшого дошкільного віку”.

^ Об’єкт дослідження - система фізичного виховання старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.

Предмет дослідження – інноваційні технології як засіб підвищення рухової активності дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що за умови використання інноваційних технологій у фізичному вихованні, оптимізується рухова активність дітей старшого дошкільного віку, що сприятиме нормальному фізичному розвитку, забезпечить міцне здоров’я і необхідну рухову підготовленість.

Мета дослідження – науково обґрунтувати інноваційні технології, що забезпечують підвищення рухової активності дітей дошкільного віку, встановити їх вплив на стан здоров’я дітей, фізичний розвиток, рухову підготовленість.

Завдання дослідження:

 1. Визначити місце і значення інноваційних технологій в системі фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

 2. Вивчити і узагальнити інноваційні технології, які можуть впроваджуватися у навчально-виховний процес з дітьми старшого дошкільного віку.

 3. Виявити специфіку методичного забезпечення процесу впровадження інноваційних технологій у роботу з підвищення рухової активності дітей старшого дошкільного віку.

 4. Встановити вплив інноваційних технологій на стан здоров’я, фізичний розвиток та рухову підготовленість дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів; визначення та узагальнення передового педагогічного досвіду; вивчення наявного рухового режиму у дошкільному навчальному закладі та створених педагогічних умов для підвищення рухової активності дітей; педагогічні спостереження за руховою діяльністю дітей; педагогічний експеримент; анкетування; діагностичні методи; математична та статистична обробка отриманих результатів.

^ Апробація результатів – матеріали дослідження доповідалися на звітній науковій студентській конференції у квітні 2008 р. (НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ).


ВИСНОВОК


Ефективність педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі, спрямованого на зміцнення здоров’я, всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову підготовленість дітей дошкільного віку, залежить від урахування біологічних закономірностей їхнього організму, пов’язаннях із значною потребою дитини у різноманітних рухах. Основою системи фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах залишається руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, раціонально поєднуваних і послідовно використовуваних залежно від місця в режимі дня, сезону тощо.

Аналіз досліджень у галузі педагогіки, психології та фізіології, особистий досвід роботи з дітьми свідчать про те, що правильна організація рухового режиму, надання йому оздоровчого спрямування, включення здоров’язберігаючих та здоров’ярозвиваючих технологій, дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасна лікувально-профілактична робота підвищують рухову активність дітей.

Наукові дослідження О.Богініч, Е.Вавілової, Е.Вільчковського, Н.Денисенко, Т.Осокіної довели, що рухова активність дітей обумовлена численними соціальними, психологічними та природними факторами (режимом, станом здоров’я дитини, руховою підготовленістю, кліматичними умовами тощо).

В працях фізіолога І. Аршавського обґрунтоване «енергетичне правило» скелетних м’язів: будь-який вид м’язової активності стимулює розвиток центральних регуляторних механізмів внутрішніх органів у такій мірі, що його можна вважати відповідальним за перехід організму дитини з одного ступеня вікового розвитку до іншого. Розкрито наявність тісного взаємозв’язку між кількістю та якістю рухової активності і проявом сприймання, пам’яті, мислення, емоції у дітей дошкільного віку у роботах відомих психологів: Л. Виготського, О. Запорожця, Ж. Піаже та ін.

Під час теоретичного аналізу психолого-педагогічних досліджень ми пересвідчилися, що інноваційні технології: різні види масажу, гімнастик (фітболгімнастика, дихальна, пальчикова, психогімнастика), технології терапевтичного спрямування (артотерапія, кольоротерапія, сміхотерапія, казкотерапія тощо) та загартовуючі мають велике значення у підвищенні рухової активності дітей. За вимогами Базового компонента дошкільної освіти в України одне із головних завдань дошкільної освіти – виховання життєвої компетентності дитини, однією зі складових якої є здоров’язбережувальна компетентність. Вивчення практики дошкільних навчальних закладів свідчить, що вся система навчально-виховної роботи спрямована на задоволення потреб дитини – її внутрішнього тяжіння до самореалізації, на забезпечення розвитку і задоволення інтересів. В реалізації цих завдань використовуються переважно традиційні форми роботи, практиками мало застосовуються інноваційні технології.

Тому під час проведення експериментального дослідження колектив дошкільного навчального закладу вивчив, узагальнив та впровадив в навчально-виховний процес інноваційні технології, що знайшли своє місце в руховому режимі дошкільного закладу. Довільну та цілеспрямовану рухову активність (заняття, пішохідні переходи, свята, ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури), поповнили елементами хатха-йоги, масажами, релаксаційними вправами, елементами психогімнастик, терапій, дихальними вправами тощо. Фізичні навантаження знижували ступінь різних видів депресій, стану тривоги та ін. Регулярна інтенсивна рухова активність позитивно впливала на зміни настрою, зменшення напруженості, що давало можливість уникнути надмірної нервозності.

Експериментальні дані доводять, що діти, які систематично виконують фізичні вправи, відрізняються бадьорістю, життєрадісністю, оптимізмом та високою працездатністю. При цьому більш висока тренованість підвищує стійкість організму дитини до негативного впливу зовнішнього середовища. Рухова активність дитини має певний взаємозв’язок з її фізичним розвитком. Активні діти мають вищі показники фізичного розвитку порівняно з менш активними, що підтверджується дослідженнями І. Ледовської, Л. Карманової, О. Сухарєва про тісний взаємозв’язок між вищезазначеними ознаками.

Однак рухова активність дошкільнят повинна мати свої межі. Встановлено, що як недостатня, так і занадто велика рухова активність призводить до негативних змін у стані організму дитини. Рухова активність дітей старшого дошкільного віку упродовж дня розподіляється нерівномірно, це обумовлено в основному режимом дня, який передбачає певний розпорядок проведення різних заходів. Найбільшу активність діти виявляють в процесі занять з фізичної культури, а також при проведенні рухливих ігор та вправ спортивного характеру на відкритому повітрі під час прогулянок. Період зниження рухової активності припадає на час, який діти проводять у приміщенні дитячого садка. Тому особливого значення набуває самостійна рухова діяльність як форма активізації рухового режиму. Завдання педагогів полягає у забезпеченні належного рівня та змісту самостійної рухової діяльності дітей завдяки збагаченню їхнього рухового досвіду, створенню необхідної матеріальної бази в приміщеннях зали, груп, на фізкультурному та групових майданчиках та впровадження в роботу з дітьми інноваційних технологій.

Ефективність самостійної рухової діяльності дітей старшого дошкільного віку підвищується організацією змістовної індивідуальної роботи. Її метою є активізація малорухливих дітей, спрямування рухливих та збуджених дітей на виконання вправ, що вимагають точності рухів; запобігання порушенням постави і стопи. Виходячи з аналізу стану здоров’я, фізичного розвитку й підготовленості, інтересів дітей, ми добирали потрібне обладнання та інвентар, проводили роботу індивідуально чи з підгрупами (2-4 дітей). На цьому етапі застосовували такі методи та прийоми: спільне виконання вправ дитини зі своїми однолітками, пояснення та показ більш складних елементів, заохочення. Особливої уваги потребували діти, рухова активність яких обмежувалась після перенесених хвороб.

Колектив дошкільного закладу постійно піклувався про організацію систематичної роботи з батьками, доводили до їхнього відома сучасні інноваційні технології, що підвищують рівні рухової активності дітей, вчили формувати позитивну реакцію на рух та заняття фізичними вправами. Підкреслимо: на відміну від звичайної орієнтації на кількісні показники фізичних досягнень та якість виконання вправ ми приділяли більше увагу тому, чи охоче виконувала їх дитина, яка норма виконання є її індивідуальною, чи відповідає її природним можливостям, дає змогу відчувати себе задоволеною, спроможною; а в яких випадках дитина почувається ніяково, невпевнено, проявляє боязкість.

Задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності педагоги розробили й успішно використовували нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочувало дітей випробовувати свої сили, зміцнювало впевненість у собі, викликало позитивні емоції. Незвичайний погляд на звичні речі збуджували дитячу уяву, цікаві ігрові прийоми спонукали долати боязкість, ніяковість, формували невимушеність, викликали почуття святковості, добрий настрій. А за таких умов покращувались й кількісні показники. Результати експерименту підтвердили доцільність впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, що значно підвищило рухову активність дітей старшого дошкільного віку. Слід зазначити, що цей напрямок роботи є найважливішим у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку, і за допомогою впровадженню інноваційних технологій, педагоги сприяли підвищенню рівня оцінки і самооцінки, впевненості у своїх силах.

Отже, колектив дошкільного навчального закладу разом з батьками повинен постійно піклуватися про сучасні способи підвищення рівня рухової активності дитини, вчити формувати позитивну реакцію на рух та заняття фізичними вправами тощо.

Схожі:

М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини московський міський педагогічний університет
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошує до участі у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції...
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconП. Драгоманова Інститут розвитку дитини
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено»
«Бакалавр», які викладаються на 1 І 2 курсах, І спрямована на виявлення рівня сформованості професійної компетентності випускників...
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
move to 0-16232536
М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини диплом iconКазка як засіб формування морального здоров’я орлова Олександра
Казкові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини, сприяють розвитку добрих почуттів. У казці розкривається духовний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи