Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план icon

Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план
Скачати 362.75 Kb.
НазваДисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план
Дата19.09.2012
Розмір362.75 Kb.
ТипДокументи


Дисципліна Загальна соціологічна теорія

ІІ. Тематичний план


п/пНазви тематичних

блоків та тем


Кількість годин


Всього

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Індивідуальна робота^ Самостійна робота

Поточна

Підсумкова
Модуль 1

Соціологія як наука

36

20

6
8

6

10

6Соціологія – наука про суспільство

20

11

4
4

3

6

3Структура соціологічного знанняСоціологічні закони і категорії

16

9

2
4

3

4

3
Модуль 2

Суспільство як соціальна система

90

50

15
20

15

25

15Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

20

10

4
4

3

5

3Соціологія культури

20

10

3
4

2

6

3Соціальна структура

20

10

2
4

4

6

3Соціальні інститути суспільства та соціальні організації

20

10

4
4

4

4

3Соціальні зміни та соціальні процеси

10

10

2
4

2

4

3
Модуль 3

Людина в системі суспільних відносин

90

50

15
20

15

25

15Соціологія особистості

22

12

4
6

2

6

4Соціальна дія, взаємодія, соціальні відносини

26

16

4
4

3

9

4Девіантна поведінка та соціальний контроль

22

12

4
6

2

6

4

12.

Масові дії і суспільні рухи

20

10

3
4

2

8

3
Модуль 4

Прогнозування соціальних явищ та процесів

36

20

6
8

6

10

6

13.

Еволюція футурологічної думки

18

10

2
4

2

6

2

14.

Наукові засади складання соціального прогнозу

18

10

4
4

4

4

4
Всього

252

140

42
56

42

70

42


ІІІ. Зміст дисципліни


п/п


3.1. Назва розділів, тем та їх зміст


Кількість

годин

Всього

В т.ч. лекцій

Модуль 136


6


^

Тема 1. Соціологія – наука про суспільство.


 1. Поняття соціології. Соціологія в системі соціальних наук.

 2. Предмет та об"ект соціології.

 3. Функції соціології.

12

2Тема 2. Структура соціологічного знання.

 1. Внутрішня організація соціологічної науки

 2. Типи соціологічних теорій

 3. Загальна соціологічна теорія

12

2Тема 3. Закони і категорії.

 1. Сутність і зміст соціологічних законів.

 2. Класифікація соціологічних законів.

 3. Поняття і зміст соціологічних категорій, їх типологія.

12

2

Модуль 272


12Тема 4. Суспільство: сутність, тенденції розвитку.

 1. Характеристика суспільства як соціальної системи.

 2. Основні віхи становлення суспільства.

 3. Загальні риси сучасного суспільства.

 4. Теорія модернізації. Особливості модернізації українського суспільства.

20

4Тема 5. Соціологія культури.

 1. Культура як соціальне явище.

 2. Структура та функції культури.

 3. Сутність та зміст культурної динаміки.

16

2Тема 6. Соціальна структура суспільства.

 1. Сутність соціальної структури суспільства.

 2. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.

 3. Особливості соціальної структури українського суспільства.

12

2Тема 7. Соціальні інститути та організації суспільства.

 1. Інституалізація як соціальний феномен.

 2. Види і функції соціальних інститутів.

 3. Організація як соціальне утворення

11

2Тема 8. Соціальні зміни та соціальні процеси.

 1. Соціальні зміни: поняття та види.

 2. Соціальний розвиток та соціальний прогрес.

 3. Соціальні процеси та їх різновиди.

15

2

Модуль 372


14Тема 9. Соціологія особистості.

 1. Соціологічні підходи до вивчення особистості.

 2. Соціологічна структура особистості.

 3. Соціалізація особистості, етапи та моделі.

18

4Тема 10. Соціальна дія, соціальна взаємодія, соціальні відносини .

 1. Визначення сутності і механізмів соціальної дії.

 2. Соціальна взаємодія та соціальні зв"язки.

 3. Соціальні відносини.

14

4Тема 11. Девіантна поведінка та соціальний контроль

 1. Девіантна поведінка: сутність, види

 2. Соціологічне пояснення девіантної поведінки

 3. Соціальний контроль

20

4

12

Тема 12. Масові дії і суспільні рухи

 1. Масові дії

 2. Натовп. Теорії натовпу

 3. Соціальні рухи. Динаміка соціальних рухів

20

2
Модуль 4


54

8

13

Тема 13. Еволюція футурологічної думки

 1. Міфологічне бачення світу

 2. Утопічні пошуки соціального ідеалу

 3. Глобальні проекти вдосконалення соціальних систем

 4. Футурологія як наука

27

4

14

Тема 14. Наукові засади складання соціального прогнозу

 1. Логіка складання соціального прогнозу

 2. Технологічна модель складання прогнозу

 3. Прогнозування соціальних явищ

27

4

^ 3.2 Зміст семінарських занять

п/п


Зміст семінарських занять


^ Кількість годин
Предмет, методи, структура і функції соціології

4Структура соціологічного знання

2Закони і категорії соціологічної науки

2Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

8Соціологія культури

4Соціальна структура суспільства

4Соціальні інститути та соціальні організації

4Соціальні зміни та соціальні процеси

6Соціологія особистості

6Соціальна дія, соціальна взаємодія, соціальні відносини

6Девіантна поведінка та соціальний контроль

6Масові дії та соціальні рухи

4Еволюція футурологічної думки

2Наукові засади складання соціального прогнозу

4^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЬ

Тема 1. ОБ"ЄКТ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ.

1. Об"єкт та предмет соціологічної науки.

 1. Структура і рівні соціологічних знань. Функції соціологічної науки.

 2. Місце соціології у системі суспільствознавства, її зв"язок з іншими науками. Практичне значення соціологічної теорії для вирішення суспільних проблем.


Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає сутність і зміст соціології як сфери наукового знання?

 2. Як визначити об"єкт та предмет соціології?

 3. Хто є засновником соціології?

 4. Через які функції реалізується роль соціології у житті суспільства?

 5. Якою є структура системи соціологічного знання?

 6. Якими є особливості соціологічного бачення світу?

 7. Яку роль відіграє соціологія у соціальних перетвореннях в Україні?Тема 2. СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

 1. Внутрішня організація соціологічної науки.

 2. Типи соціологічних теорій.

 3. Загальна соціологічна теорія.


Питання для самоконтролю

 1. Якою є структура соціологічного знання?

 2. Чим відрізняється теоретична соціологія від емпіричної?

 3. Хто з соціологів першим виокремлював у структурі соціології два рівні?

 4. Чим відрізняються макросоціологія, мезосоціологія та мікросоціологія?

 5. Що зумовило появу галузевих соціологій?

 6. Які задачі вирішують фундаментальні та прикладні теорії?

 7. Назвіть головні напрями загальної соціологічної теорії.


Тема 3.^ ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ.

 1. Сутність і зміст соціологічних законів, їх класифікація.

 2. Категорії соціології, їх сутність, типологія та зміст.

 3. Роль законів та категорій соціології у розвитку наукового знання.


Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність поняття "соціологічний закон"? Яка його відмінність від законів інших наук?

 2. Зазначте структуру і види соціологічних законів?

 3. За якими критеріями класифікують соціологічні закони?

 4. Назвіть категорії соціології, у чому полягає їхня сутність?

 5. За якими ознаками здійснюється класифікація соціологічних категорій?

 6. У чому полягає зміст основних категорій соціології? Дайте їх класифікацію.Тема 4. ^ СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.

 1. Уявлення про суспільство, та теорії його походження.

 2. Сутність суспільства як соціального феномену. Типологізація суспільств.

 3. Теорія модернізації, Види модернізації. Особливості модернізації сучасного українського суспільства.


Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає сутність поняття "суспільство"?

 2. Поясніть зміст понять: "суспільство", "держава", "країна".

 3. Які Ви знаєте соціологічні підходи у дослідженні суспільства?

 4. Розкрийте зміст суспільства як соціетальної (великої соціальної) системи і визначте його складові елементи (підсистеми).

 5. Які типи суспільств Вам відомі?

 6. У чому полягають основні ідеї теорії модернізації?

 7. Дайте характеристику процесу модернізації українського суспільства.


Тема 5^ . КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН.

 1. Соціальна сутність культури, основні напрями дослідження.

 2. Структурні елементи та форми вияву культури.

 3. Особливості української національної культури.


Питання для самоконтролю:

 1. Визначте зміст соціології культури та виокремте її об"єкт та предмет.

 2. Поясніть зміст культури як соціального явища.

 3. Охарактеризуйте основні елементи культури.

 4. Які основні форми прояву культури Вам відомі?

 5. Дайте пояснення таким явищам як етноцентризм та культурний релятивізм.

 6. Наведіть приклади культурних універсалій. Які фактори зумовлюють їх існування.

 7. Які функції культура виконує у суспільстві?Тема 6^ . СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА.

 1. Соціальна структура суспільства. Критерії класифікації.

 2. Соціальні статуси і ролі – головні сполучні елементи соціальної структури суспільства.

 3. Соціальна мобільність.


Питання для самоконтролю:

 1. Що означає термін "соціальна структура суспільства"?

 2. Назвіть основні елементи соціальної структури суспільства.

 3. У чому сутність понятть "соціальний статус", "соціальна роль", "соціальний ранг"?

 4. Що таке статусна несумісність та її можливі соціальні наслідки?

 5. Розкрийте сутність основних теорій соціальної структури суспільства.

 6. В чому полягає зміст теорії соціальної стратифікації?

 7. Поясніть значення категорії "соціальна мобільність".

 8. Зазначте особливості соціально-класової структури українського суспільства.


Тема 7. ^ СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 1. Соціальні інститути, їх види та функції.

 2. Соціальна організація, сутність, види та функції.

 3. Основні тенденції трансформації соціальних інститутів та організацій в Україні.


Питання для самоконтролю:

 1. Чому поняття "соціальний інститут" посідає одне з центральних місць у соціології?

 2. Охарактеризуйте основні ознаки соціального інституту.

 3. Які умови виникнення і становлення соціальних інститутів?

 4. Охарактеризуйте умови успішного функціонування соціальних інститутів.

 5. У чому полягають основні дисфункції сучасних соціальних інститутів в Україні?

 6. В яких значеннях вживається поняття "соціальна організація"?

 7. Покажіть специфіку формальної та неформальної соціальних організацій.Тема 8. ^ СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ.

 1. Соціальні зміни, сутність та типи. Теорії соціальних змін.

 2. Соціальні процеси, сутність та їх різновиди. Особливості соціальних процесів в Україні на сучасному етапі.

 3. Соціальна революція.Питання для самоконтролю:

 1. Які зміни належать до соціальних?

 2. Що спільного і відмінного між поняттями "соціальні зміни", "соціальний розвиток", "соціальний прогрес"?

 3. За якими критеріями класифікують соціальні процеси?

 4. Розкрийте зміст поняття "травма соціальних змін".

 5. Покажіть принципову різницю між реформами та революціями.

 6. Які теорії революцій Вам відомі?Тема 9. ^ СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 1. Сутність понять "людина", "особистість", "особа". Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця у суспільстві.

 2. Соціологічна структура особистості.

 3. Сутність процесу соціалізації особистості, етапи та стадії, моделі.


Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст понять "людина", "особистість", "індивід","особа".

 2. Охарактеризуйте головні теорії особистості та покажіть відмінності між ними.

 3. Що становить соціологічну структуру особистості?

 4. Дайте визначення процесу соціалізації.

 5. Розкрийте сутність процесу соціалізації і назвіть його основні етапи.

 6. Вкажіть основні моделі соціалізації особистості.

 7. Порівняйте можливості однорівневого і багаторівневого підходів у дослідженні процесів соціалізації.Тема 10^ . СОЦІАЛЬНА ДІЯ, СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ, СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ.

 1. Сутність і механізми соціальної дії.

 2. Зміст і характерні ознаки соціальної взаємодії. Теорії соціальної взаємодії.

 3. Поняття та особливості соціальних відносин. Типи соціальних відносин.Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає сутність соціологічних категорій "соціальна дія", "соціальна взаємодія", "соціальні відносини"?

 2. Які дії М.Вебер відносив до соціальних дій?

 3. Назвіть основні теорії соціальної взаємодії.

 4. Які типи соціальних відносин Вам відомі?

 5. Яке значення для соціальних відносин мають довіра та недовіра?Тема 11. ^ ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 1. Девіантна поведінка: сутність та види.

 2. Соціологічне пояснення девіантної поведінки.

 3. Система соціального контролю.


Питання для самоконтролю:

 1. Покажіть специфіку біологічного, психологічного та соціологічного пояснення девіантної поведінки.

 2. Назвіть види девіантної поведінки та зазначте ступінь їх поширення в суспільстві.

 3. В чому полягає різниця між позитивною та негативною девіацією?

 4. Дайте визначення соціальному контролю.

 5. Яку роль у здійсненні соціального контролю відіграють соціальні норми та санкції?

 6. Які типи формального та неформального соціального контролю Вам відомі?


Тема 12. ^ МАСОВІ ДІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ РУХИ.

 1. Поняття масової дії.

 2. Колективна поведінка.

 3. Соціальні рухи та їх динаміка.


Питання для самоконтролю:

 1. Поясніть зміст понять "масова дія", "колективна поведінка", "соціальний рух".

 1. Дайте визначення такому явищу як натовп.

 2. Які теорії натовпу Вам відомі?

 3. Зазначте, які суспільні процеси вплинули на формування, мобілізацію та розвиток соціальних рухів?

 4. Які соціальні рухи відносять до "нових"?

 5. Назвіть основні теорії суспільних рухів.Тема 13. ^ ЕВОЛЮЦІЯ ФУТУРООРІЄНТОВАНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДСЬКОЇ ДУМКИ

 1. Міфологічне бачення світу.

 2. Утопічні пошуки соціального ідеалу.

 3. Футорологія як галузь суспільствознавства.


Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення міфу. Які міфи Вам відомі?

 2. В чому полягає сутність утопічного мислення?

 3. Чим утопії відрізняються від антіутопій?

 4. Чи пов"язана фантастика із соціальним прогнозуванням?

 5. Коли з"являється футорологія? Які етапи розвитку футорології Ви можете виокремити?Тема 14.^ НАУКОВІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ

 1. Передбачення майбутнього: сутність та види.

 2. Прогноз як форма наукового передбачення. Методи та функції прогнозу.

 3. Структура прогностичного дослідження.


Питання для самоконтролю:

 1. В чому полягає сутність передбачення?

 2. Наведить приклади наукового та ненаукового передбачення.

 3. В чому полягає мета прогнозу?

 4. Наведіть приклади пошукового та нормативного прогнозів.

 5. За якою методикою відбувається проведення прогностичного дослідження?VІ. Література


^ 7.1. Основна література

1. Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994.

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1992.

3. Волков Ю., Добреньков В., Нечипуренко В., Попов А. Социология: учебник /под ред. проф. Ю.Г. Волкова. –М.: Гардарики, 2007.

4. Гіденс Ентоні. Соціологія/Пер. з англ. В. Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О.Іващенко. – К.: Основи, 1999.

5. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – Спб., 1996.

6. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

 1. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008.

 2. Євтух В.Б. Концептуальні конструкти етносоціальних реалій: досвід трьохлітніх досліджень ( три роки в НПУ імені М.П. Драгоманова): монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.

8. Западная теоретическая социология 80 – х годов.: Реф. сб. Ред. сост. и отв. ред. Н.Л. Полякова. – М., 1989.

9. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до поч. ХХ ст. – К., 1993.

10. Исаев Б.А. Социология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2007.

11. История теоретической социологии в 4 – х томах. Ю.Н.Давыдов, И.Ф. Девятко и др. –М., 2000.

12. Капитонов Э.А. Социология ХХ века. – Ростов-на-Дону, 1996.

13. Катаєв Л.С. Сучасне українське суспільство: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

14. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс. –К., 2004.

15. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс. -К., 2005.

16. Маковецький А.М. Теоретична соціологія: Навчальний посібник. –Чернівці, 2003.

17. Маркович Д. Общая социология. –Ростов-на-Дону, 1993.

18. Масионис Дж. Социология. – СПб.: Питер, 2004.

19. Наумова М. Социальное знание: опыт концептуализации. – К., 1999

20. Новое и старое в теоретической социологии. Отв. ред. Ю.Н. Давыдов. – М., 1999.

21. Общая социология: Учебное пособие /Под. общ.ред. проф. А.Г.Эфендиева. –М.: ИНФРА-М, 2002.

22. Павличенко П.П. Социология: Курс лекций. –Кременчуг, 1995.

23. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник.- К., 1996.

24. Полторак В.А. Социология. Основы социологии труда и управления. –К.,1992.

25. Попова І.М. Соціологія: Пропедевтичний курс. –К., 1996.

26. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004.

27. Рабочая книга социолога. –М., 1983.

28. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М., 1995.

29. Ритцер Джордж. Современные социологические теории.- Питер, 2002.

30. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.

31. Ручка А.О., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли.- К.,1992.

32. Сірий Є.В. Соціологія: загальні теорії. –К., 2004.

33. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.

34. Смелзер Нейл Дж. Проблеми соціології, Георг-Зімелівські лекції, 1955. –Львів: Кальварія, 2003.

35. Современная западная социология: Словарь. – М., 1990.

36.Социологическая мысль в России. Очерки истории немарксистской социологии последней трети Х1Х – начала ХХ века. – Л., 1978.

37. Социологическая мисль Х1Х в.: Тексти. – Харьков, 1995.

38. Социология. Под ред. Г.В.Осипова. –М.,1990.

39. Социология. Наука об обществе: Учебн. Пособие. Под общ. ред. проф.

В.П.Андрущенко, проф. Н.И. Горлача. – Харьков, 1996.

40. Социология .Основи общей теории: Учебн. пособие. Г.В.Осипов и др. – М., 1996.

41. Социология: Учебн. пособие. Под ред. проф. Тадевосяна. – М., 1995.

42. Соціологічна думка України: Навч. посібник. –К., 1996.

43. Соціологія: которкий енциклопедичний словник . Під ред. заг. ред. В.І.Воловича. –К.: УЦДК, 1998.

44. Соціологія: Курс лекцій . Під ред. Ї.Ф.Безродного. К., 1994.

45. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу. Під ред. В.М. Пічі. – К., 1996.

46. Соціологія. За ред. В.Г.Городяненка. – К., 2002.

47. Соціологія: Навч. посіб. /За ред. С.О.Макєєва. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2005.

48. Соціологія. Підручник для соціогуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Галушко К.Ю., Ярошенко А.О., Степико В.П., Яковенко А.К. та інші; гол. ред. В.Б. Євтух. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.

49. Танчин І.З. Социологія: Навч. посіб. –К.:Знання, 2007.

50. Теоретическая социология: Антология в 2 – х частях. –М., 2002.

51. Теоретична соціологія: Навчальний посібник для семінарських занять і самостійної роботи студентів. – Луганськ., 1997.

52. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2003.

53. Франчук В.И. Основы общей теории социальных организаций. – М., 1998.

54. Фролов С.С. Общая социология: учеб. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

55. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

56. Шаповал М. Загальна соціологія. – К., 1996.

57. Шаповал М. Соціологія національного відродження. –К., 1995.

58. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2008.

59. Щепанський Я. Єлементарные понятия социологии. –М., 1969.

60. Энциклопедический социологический словарь. Под общ. ред. Г.В.Осипова. – М., 1995.

61. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – Саратов, 1995.

61. Якуба О.О. Соціологія: Навч. посібник для студентів. – Харків, 1996.

62. Яременко С.Н. Социология: учебник/С.Н. Яременко, С.Я.Подопригора, И.В. Тумайкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.


^ 7.2. Додаткова література


1. Амелина В.Н. Социология политики. -М.,1992.

2. АнтоновА.И., Борисов В.А. Кризис семьи и пути его преодоления. – М., 1990.

3. Арбенина В.Л. Методологические проблемы этносоциологического исследования. – Харьков, 1995.

4. Арбєніна В.Л. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007.

5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. –М., 1993.

6. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Соколов А.А. Этносоциология: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1998.

7. Афанасьев С.А. Будущее общество. Ведущие социально – економические тенденции современности. – М., 2000.

8. Багатовимірні простори сучасних соціологічних змін. – Львів, 2008.

9. Баранов Г.С. Модели и метафоры в социологии К.Маркса.//Социс, 1992. -№6.

10. Бідзюра І.П. Філософія системних реформ в Україні на рубіжі століть. – К., 2004.

11. Бестужев - Лада И. К школе ХХ1 века. –М.,1988.

12. Бурдье П. Социология политики. –М., 1993.

13. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

14. Веблен Т. Теория праздного класа. –М., 1984.

15. Воробьев В.П. Социализация как комплексная культурная трансляция: проблемы переходного общества. – Пенза, 2001.

16. Высшая школа: Испытание рынком. –М., 1993.

17. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. – К., 1993.

18. Геллнер Е. Нации и национализм. - М.: Прогресс, 1991.

19. Гнедина Т.И. Социология общества: Хрестоматия. – Магнитогорск. 2001.

20.Гриффен Л.А. Общественный организм: Введение в теоретическое обществоведение. – К., 2000.

21. Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз. – К., 2002.

22. Гидденс Энтони. Устроение общества: Очерк теории структурализации. - М., 2003.

23. Движущие силы и основные пути развития человеческого общества. – М., 2001.

24. Дворецька Г.В. Соціологія праці. –К., 2001.

25. Державна національна програма "Освіта" ( Україна ХХ1 століття). –К., 1994.

26. Долотов С.Г. Методологические основания анализа чрезвычайной ситуации и социальной нестабильности. – Саратов. 2002.

27. Додонов Р.А. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования. –Запорожье, 1998.

28. Додонов Р.А. Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов . -Запорожье, 1999.

29. Душков Б.А. Психология менталитета и нооменталитета: Учебное пособие для вузов. – Екатеринбург. 2002.

30. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М., 1996.

31. Євтух В.Б. Бібліографічне видання. – К.: "Академвидав", 2010.

32. Злобіна О. Особистість як суб"єкт соціальних змін. –К., 2004.

33. Зиммель Г. Избранное. В двух томах. Созерцание жизни. – М., 1996.

34. Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. – К., 2001.

35. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции. – М., 1999.

36. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. –К., 1993.

37. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник /Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. – К.: Наукова думка, 2004.

38. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пособие для студ. вузов. –М., 1998.

39. Ионин Л.Г. Социология культуры. Учеб., пособ. –М., 2000.

40. Карасев В.И. Общество, государство, цивилизация: теории становления социумов. – М., 2000.

41.Козакова Н.Д. Основы методологии социологического анализа эффективности социальных систем в категориях порядков. – М., 2000.

42. Конпертон Пол. Як суспільства пам"ятають, - К., 2004.

43. Костюк В.Н. Теория еволюции и социоекономические процесы. – М., 2001.

44. Кравченко А.И. Социология труда в ХХ веке. Историко-критический очерк. –М., 1987.

45. Кузьменко В.П., Романчук О.К. На порозі цивілізації. Системний аналіз актуальних проблем сучасності. –Л., 2001.

46. Курс лекций по социологии образования. Учебное пособие. Под общ. ред. В.И.Астаховой. –Харьков, 2003.

47. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. – К., 2005.

48. Куценко О.Д. Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві. Спроби західної соціології. – Х., 2000.

49. Леш Скот. Соціологія постмодернізму. –Л., 2003.

50. Лукашевич М.П. Соціалізація: Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посібник. –К., 1998.

51. Лукашевич М.П. Соціологія праці. – К., 2004.

52. Лукашевич М.П., Солодков В.Т. Социология образования: Конспект лекций. –К., 1997.

53. Маковецький А.М. Українське суспільство у соціологічному вимірі: проблеми теорії та практики. Чернівці: Рута, 2008.

54. Маслов А.О. Маргінальна особистість як предмет соціально-філос. аналізу. – Житомир, 2004.

55. Манхен Карл. Избранное: Социология культуры. – М., 2000.

56. Мартинелли Альберто Глобальная модернизация: переосмысляя проект современности. –СПб.:Питер, 2006.

57. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – Киев. 1996.

58. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Відп. ред. Бакіров В.С. –Харків, 2003.

59. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Відп. ред. Бакіров В.С. – Харків, 2004.

60. Миронов В.В. Век образования. – М., 1990.

61. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич, 2004.

62. Міщенко М.Д. Ідеологія, соціальна міфологія та трансформаційні процеси в українському суспільстві. – К., 1998.

63. Національні відносини на Україні. Запитання та відповіді. - К., 1991.

64. Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. Социально – историческая ретроспектива и перспектива. – М., 1998.

67. Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество. – М., 2002.

68. Павловский М.А. Стратерія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К., 2001.

69. Парсонс Толкотт. Система современных обществ. – М., 1998.

70. Пилипенко В.Є. Реформи. Підприємництво. Культура. –К., 2001.

71. Рабочая книга по прогнозированию. –М., 1982.

72. Суспільство у ХХ1 столітті: психологічні проблеми гармонізації,

демократизації. – К., 2003.

73.Повороты истории: Постсоциалистичские трансформации глазами немецких исследователей. В 2 – х томах. - Санкт- Петербург. 2003.

74. Пономарев Л.Н., Шинкаренко В.В. В чьих руках колесо истории. – М., 1989.

75. Прогнозирование социологических исследованиях. –М., 1978.

76. Примо Наташа. Гендерные проблемы в информационном обществе. СПб. 2004.

77. Семигіна Т.В. Соціальна політика у глобальному вимірі. –К., 2003.

78. Семья в представлении современного человека.-М.,1990.

79.Семья: социально-психологические и етнические проблеми: Справочник.-К., 1990.

80. Семья: традиции и современномть. -М., 1990.

81. Симончук Е.В. Средний класс: люди и статусы. – К., 2003.

82. Скуратівський В.А. Основи соціальної політики: Навч. посібн. –К., 2002.

83. Скуратівський В.А., Шевченко М.Ф. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження. – К., 1998.

84. Сорокин П. Система социологии. – М., 1993.

85. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

86. Социальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Зб. наук. ст. – К., 1998.

87. Социальная политика в постсоциалистическом обществе: Задачи, противоречия, механизмы. -М., 2001.

88. Социальная политика переходного периода: от ужаса к комедии. –М., 2003.

89. Соціальні трансформації: міжнародний і вітчизняний досвід. – К., 2003.

90. Соціологія культури: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України. – К., 2002.

91. Социология труда. Сероштан Н.А. и др. -Харьков, 1990.

92. Социология труда. Учебник. Под ред., Н.И. Дряхлова, А.И. Кравченко, В.В. Щербины. –М., 1993.

93. Спікер Поль . Соціальна політика. Теми та підходи. – К., 2000.

94. Стоун Д. Парадокс політики. –К., 2001.

95. Сурина И.А. Ценности, ценностные ориентации. Ценностное пространство: Вопросы теории и методологии. –М., 1999.

96. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід. – К., 2004.

97. Турен А. Возвращение человека действующего: Очерки социологии. – М., 1998.

98. Узы брака, узы любви. –М., 1990.

99. Український соціум: загроза екстремальних ситуацій. – К., 2003.

100. Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторінг: Зб. аналіт. мат. – К., 2003.

101. Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін. –К., 2007.

102. Українське суспільство: десять років незалежності: Соціологічний моніторинг та коментар науковців. – К., 2001.

103. Феномен України: реформи 1991 – 2004 гг. Ред А.Н. Ткаченко. –К. 2004.

104. Филипов Ф.Р. Социология образования. – М., 1991.

105. Холостова Е.И. Социальная политика: Учебное пособие. – М., 2001.

106. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально – психологічний аналіз): Навч. посібник. – К., 2000.

107. Чернецкий Ю.А. Высшее образование в рыночной экономике. –М., 1991.

108. Чупров В.И. Молодежь в обществе риска /В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, К. Уильямс. – М.: Наука, 2003.

109. Шаповал В.А. Высшее образование в социокультурном контексте. -М., 1996.

110. Шевчук П. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. –Л., 2003.

111. Шульга М.О. Метаморфози українського суспільства: Коментарі соціолога. –К., 2003.

112. Шумпетер, Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К.: Основи, 1995.

113. Эйзентадт, Шмуэль Н. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. -М., 1999.

114. Экономическая социология: учебное пособие. Под ред. В.Э. Пилипенко. – К., 2002.

115. Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі: Колективна монографія. За ред. В.С.Бакірова. -Х. ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008.

116. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. –М., 2001.


ІV. Порядок поточного і підсумкового контролю

Контроль успішності студентів з врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де позначено види і терміни контролю. Розрахунок рейтингових балів проводиться за наступною системою, наведеною у таблиці:


^ 4.1. Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


п/п


Вид діяльності


Коефіцієнт

(вартість виду)


Кількість

робіт


Результат
Практичні заняття

5

6

30
Виконання практичних (домашніх завдань)

5

1

5
Виконання контрольних робіт

5

4

20
Модульний контроль (тести)

10

4

40
Реферати

5

1

5

Підсумковий рейтинговий бал

100

Нормований рейтинговий бал

100


^ 4.2. Порядок переведення рейтингових показників

в європейські оцінки ECTS

Національна шкала

“5“

Відмінно

“4“

Добре

“3“

Задовільно

“2“

Незадовільно


Шкала університету


90-100


80-89


70-79


65-69


60-64


35-59


0-34


Шкала ECTS


А


В


С


D


E


FX


X^ З можливістю повторного складання

З обов’язковим повторним курсом

V. Індивідуальні завдання та контрольні заходи


^ 5.1. Модульний контроль (тестові завдання)

Тест 1

Соціологія – наука про суспільство

Становлення і розвиток теоретичної соціології

Тест 2

Суспільство як соціальна система

Тест 3

Соціологія особистості

Тест 4

Прогнозування соціальних явищ та процесів


^ 5.2. Практичні (домашні завдання)

Завдання 1

Оформлення таблиць

Завдання 2

Оформлення таблиць

Завдання 3

Розробка та оформлення таблиць

Завдання 4

Розробка та оформлення таблиць

Завдання 5

Підготовка аналітичної записки

Оформлення доповіді

Завдання 6

Розробка і оформлення таблиць

Завдання 7

Підготовка доповідей за завданням викладача

Завдання 8

Підготовка аналітичної записки, порівняльних таблиць

Завдання 9

Розробка і оформлення таблиць

Завдання 10

Оформлення аналітичної записки, підготовка доповіді

Завдання 11

Оформлення аналітичної записки, підготовка доповіді

Завдання 12

Розробка і оформлення таблиць

Завдання 13

Розробка і оформлення таблиць

Завдання 14

Розробка і оформлення порівняльних таблиць
 1. ^ 5.3. Тематика рефератів

1. Роль соціології у соціальному реформуванні сучасного суспільства

2. Дискусія про предмет соціології

3. Макро- і мікросоціологічні підходи в соціології

4. Правила спостереження за соціальними фактами у концепції Е.Дюркгейма

5. Методи соціології у концепції О.Конта

6. Предмет та методи "розуміючої" соціології М.Вебера

7. Соціальна взаємодія у концепції Г. Зіммеля

8. Ч. Кулі: створення теорії "дзеркального Я"

9. Т. Лукман про знання у традиційних та сучасних плюралістичних суспільствах

10. Концепція соціології революції П.Сорокіна

11. Функціоналістська теорія аномії Р. Мертона

12. Дегуманізуючий вплив масової культури за концепцією представників Франкфуртської школи

13. Патологічне та здорове суспільство за концепцією Е.Фромма

14. Ж. Бодрійяр: створення "антисоціальної теорії"

15. У.Бек: створення теорії "суспільство ризику"

16. Макдоналізація суспільства: новий тип раціональності

17. Концепція націй Е. Гелнера

18. Концепція "уявних спільнот" Б. Андерсона

19. П. Сорокін про форми соціальної стратифікації

20. Маргінальність соціальних груп на етапі трансформації українського суспільства

21. Теорії постіндустріального суспільства

22. Соціальні процеси в сучасному українському суспільстві

23. Проблеми функціонування соціальних інститутів та організацій у сучасному українському суспільстві

24. Концепції конфлікту в зарубіжній та вітчизняній соціології

25. Соціалізація – стрижень соціального життя

26. Рольові теорії особистості

27. Проблеми відродження національної культури в Україні

28. Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості

29. Соціально-економічні моделі розвитку суспільства

20. Сучасний етап соціально-економічних перетворень в Україні

31. Розвиток підприємництва в Україні: досягнення та проблеми

32. Соціологія праці та зайнятості: історія та сучасність

33. Громадське суспільство як об"єкт соціології політики

34. Сучасні теорії політичної еліти

35. Електоральна поведінка в сучасній Україні

36. Міжнаціональні та міжетнічні конфлікти та їх специфіка

37. Етнічні стереотипи в сучасному українському суспільстві

38. Нова парадигма освіти та її соціокультурні детермінанти

39. Проблеми реформування освіти в умовах трансформації українського суспільства

40. Девіантна поведінка молоді як об"єкт соціологічного дослідження

41. Основні проблеми сучасної української молоді

42. Специфіка гендерної соціалізації у сучасному українському суспільстві

43. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми прояву

44. Від етноцентризму до "політичної коректності"

45. Сутність та призначення соціального прогнозу

Схожі:

Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconДисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план

Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconОпис навчальної дисципліни тематичний план
Соціологічна наука покликана формувати у студентів соціологічну культуру, соціологічне мислення, активну життєву та громадянську...
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва
Вступна дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки економіста. Вступ до мікроекономіки. Містить певне коло...
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconТематичний план практичних занять зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування Пульмо практичні
Тематичний план практичних занять зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconТематичний план практичних занять
Теорія систем. Застосування системної методології в управлінні охороною здоров’я
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconТематичний план практичних занять І семестру
Загальна артросиндесмологія. Сполучення кісток черепа та тулуба. Череп новонародженого
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни на 2006-2007 н р. Теорія функції комплексної змінної
Саме перехід до комплексного аналізу дозволив розв’язати багато питань дійного аналізу, зокрема довести основну теорему алгебри....
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconПрограма курсу "Загальна теорія культури"
Авторський курс “Загальна теорія культури” пропонує розглянути цілу низку фундаментальних тем, що безумовно є найцікавішими проблемними...
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconРобочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика”
Вступна дисципліна до опанування знаннями І навичками з фахової підготовки з питань законодавчого визначення правил економічної конкуренції....
Дисципліна Загальна соціологічна теорія ІІ. Тематичний план iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень
Наступні курси: «Економічна теорія», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи