Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту icon

Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту
Скачати 45.33 Kb.
НазваПідготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту
Дата08.10.2014
Розмір45.33 Kb.
ТипДокументи

Л.Є. Клос,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Національного університету «Львівська політехніка»
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТУ
Головна мета діяльності системи вищої освіти – підготовка фахівця, здатного перебудовувати систему власної професійної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та нормативних обмежень. Для цього потрібно формування особистісних характеристик майбутнього фахівця. Випускник вищого навчального закладу має здобути компетентність не лише у професійній галузі, але досягти високого рівня громадянської свідомості, бути компетентним у вирішенні будь-яких завдань, що ставить перед ним життя.

Бакалавр з напряму 6.130102 «Соціальна робота» (галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення») підготовлений до роботи за одним чи кількома з видів і найменувань економічної діяльності, згідно з «Державним класифікатором видів економічної діяльності» ДК 009:2010, може займати такі первинні посади: соціального працівника; фахівця із спеціалізованого обслуговування; працівника, який надає індивідуальні послуги вдома в організаціях соціального обслуговування; аналітика у сфері професійної зайнятості; фахівця з вирішення конфліктів; інспектора державного; керівника Фонду чи громадської організації тощо. Це дає можливість майбутньому фахівцеві соціальної роботи виконувати економічну діяльність у таких галузях, як державне управління (управління у соціальній сфері, діяльність у сфері юстиції та правосуддя), дослідження і розробки (в галузі суспільних наук), освіта (вища освіта), охорона здоров’я і надання соціальної допомоги (діяльність лікарняних закладів, надання соціальної допомоги із/без забезпечення проживання, благодійна діяльність), діяльність громадських організацій (громадські організації, професійні спілки).

У статті 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту» (№ 2984-III від 17.01.2002 р.) зазначено, що стандартом вищої освiти є «сукупність норм, якi визначають змiст вищої освiти, змiст навчання, засiб дiагностики якостi вищої освiти та нормативний термiн навчання». Нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей є освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців. ОКХ бакалавра з напряму 6.130102 «Соціальна робота» визначає кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників ВНЗ із спеціальності «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавр і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула цей освітній рівень відповідного фахового спрямування.

Нове покоління галузевих стандартів вищої освіти, базоване на засадах компетентнісного підходу, подає загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як професійних особистостей у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загальнонаукових і професійних компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій.

Відповідно до посад, що можуть обіймати випускники ОКР бакалавр напряму «Соціальна робота» вищого навчального закладу, вони здатні до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає компетенція, яка формується системою умінь, щодо вирішення цієї задачі діяльності.

Здоров’єзбережувальну діяльність соціального працівника розглядаємо як цілеспрямовану діяльність відповідних фахівців і соціальних служб, що має на меті збереження й зміцнення здоров’я усіх учасників соціальної взаємодії, якою є процес надання соціальних послуг (як клієнтів, так і соціальних працівників), вона ґрунтується на професійних цінностях соціальної роботи і здоров’єзбереження, компетентності соціального працівника, сприяє розкриттю потенціалу клієнта, його розвиткові, саморозвиткові, самоактуалізації, попереджує порушення соціального функціонування, соціальну дезадаптацію, запобігає соціальному виключенню. Здоров’єзбережувальну діяльність соціальних працівників ми розглядаємо як невід’ємну складову професійної діяльності фахівця, тому підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є нероздільною із загальною професійною підготовкою і її особливості відображені в галузевому стандарті.

Зокрема, специфічними (прямими) щодо здоров’єзбережувальної діяльності вважаємо такі компетенції: вести здоровий спосіб життя та фізично і духовно самовдосконалюватися (соціально-особистісна компетенція), базові знання з основ збереження здоров’я та формування здорового способу життя і базові знання з безпеки життєдіяльності та охорони праці (загально професійні компетенції), знання з надання соціально-медичної допомоги (спеціалізовано-професійна компетенція). Водночас є низка компетенцій, що опосередковано впливають на реалізацію здоров’єзбережувальної діяльності й належать до загально професійних компетенцій, наприклад: здатність дотримуватись норм професійної етики, здатність до емпатії, здатність до професійної рефлексії, здатність виявляти та досліджувати проблеми громад, окремих соціальних груп та індивідів, аналізувати умови соціальної роботи з ними, здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів, здатність визначати завдання та методи втручання відповідно до проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів тощо.

Компетенції забезпечать виконання таких професійних функцій, як діагностична, проектувальна, технологічна (реалізації професійного втручання), організаційно-управлінська, науково-методична (дослідницька). Реалізація здоров’єзбережувальної діяльності майбутнього соціального працівника можлива завдяки успішному оволодінню студентами знаннями низки навчальних дисциплін, ключовою серед яких є нормативна навчальна дисципліна із циклу природничо-наукової підготовки «Медико-соціальні основи здоров’я». Вивчення цієї дисципліни забезпечить формування високого рівня готовності майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності.

Схожі:

Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconЛідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності
Автор статті робить спробу визначити особливості формування лідерських якостей майбутніх соціальних педагогів, а також роль цих якостей...
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconНаталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних закладах України розпочалася порівняно недавно, тому однією з...
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconІнформація про лабораторії кз сумський оіппо №1 №2 Назва Лабораторія з проблем здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти
Мета діяльності. Професійна підготовка педагогів до організації і проведення освітньої, просвітницької та превентивної роботи з проблем...
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconПрограма комплексного державного екзамену
Мета курсу: ознайомити майбутніх працівників дошкільних закладів освіти з теоретико-методологічними засадами методики, дидактичними...
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconПідготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності

Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнському семінарі з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління»
Запорізький Класичний приватний університет Інститут інформаціних і соціальних технологій
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь І навичок
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconПедагогічне колекціонування – особлива форма діяльності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
На основі проведеного експериментального дослідження автором визначено особливості і розкрито значення такої нетрадиційної форми...
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconПідготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності
move to 1322-16201
Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту iconН. А. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену методики дошкільної освіти
Мета курсу: ознайомити майбутніх працівників дошкільних закладів освіти з теоретико-методологічними засадами методики, дидактичними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи