Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності icon

Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Скачати 281.36 Kb.
НазваПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Дата08.10.2014
Розмір281.36 Kb.
ТипПрограма

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
з соціально-правових дисципліни

для студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності

0101 - 7.010105 – «Соціальна педагогіка. Соціально-правовий захист»

Київ - 2014

Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Сімейне право», «Спадкове право», «Трудове право», «Цивільне право».
Укладачі: зав. кафедри соціально-правового захисту населення, доктор педагогічних наук, проф. І.М. Ковчина, кандидат юридичних наук, доц. С.В. Пасічніченко, кандидат юридичних наук, ст. викл. О.В. Коновалов.
Програма затверджена на засіданні кафедри

соціально-правового захисту населення

протокол № 18 від 23 квітня 2014 р.

Завідувач кафедри проф. Ковчина І.М.

Схвалено Радою Інституту соціальної роботи та управління

протокол № ___ від «___» _______________ 2014 р.
Голова проф. Ярошенко А.О.


^ Пояснювальна записка
Забезпечення прав і свобод людини і громадянина є актуальним питанням кожної країни. Забезпечення прав, свобод людини і громадянина у ХХІ столітті стає визначним при формуванні демократичної, соціальної і правової держави. Не обійшла вказана проблематика і нашу країну. Кожного року загострюються дискусії по вказаній проблематиці серед науковців, вчених, практиків тощо. Гострим є питання підготовки фахівців до соціально-правового захисту населення.

В сучасних умовах для розвитку демократичної, соціальної і правової держави необхідно удосконалити чинне законодавство, знайти механізми його виконання, забезпечити ефективну роботу кожної ланки системи освіти та соціальної сфери тощо.

Ще однією важливою складовою перехідного періоду є контроль над процесами, які відбуваються в державі. Держава не повинна забороняти, але зобов’язана їх контролювати в розумних і адекватних межах. У зв’язку з вказаним періодом, який зараз існує в нашій державі є необхідність донесенні до дітей, підлітків, студентів, загалом молоді їх прав та обов’язків. При необхідності потрібно роз’яснити прописані норми.

При успішній роботі ми зможемо на виході отримати розумних, законослухняних, соціально адаптованих громадян, які готові до соціально-правового захисту дітей, молоді та їх сімей і взагалі кожного громадянина.

Основними завданнями є:

сформувати у студентів соціально-правові знання, навчити розкривати зміст законів та підзаконних актів, що стосуються реалізації прав та інтересів;

навчити аналізувати законодавчі акти із захисту прав дітей, молоді та їх сімей;

навчити аналізувати документи правового поля України, призначені захищати інтереси людини і громадянина, дітей, молоді та їх сімей;

навчити умінням накопичувати нові знання із соціально-правового захисту населення;

отримувати спеціальні знання основ теорії, історії та технології соціального права, оволодіти практичними уміннями та навичками організації соціально-правової діяльності у різних соціальних інститутах;

сформувати уміння з розкриття змісту законів та тлумачення їх на користь прав та інтересів дітей, молоді та їх батьків.

Вивчення дисциплін "соціально-правового захисту" організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.


І. Загальні засади соціально-правового захисту дітей, молоді

та їх сімей
Основні завдання у діяльності соціального педагога

щодо соціально-правового захисту особистості

Особливості діяльності соціального педагога щодо соціально-правового захисту дітей та молоді. Соціально-педагогічні завдання Закону України «Про охорону дитинства». Стан реалізації прав дітей та молоді в Україні. Ступінь відповідальності органів внутрішніх справ як одного із суб’єктів соціального захисту неповнолітніх. Основні засади соціально-правової підтримки молодої сім’ї. Правова освіта учнів загальноосвітньої школи як засіб профілактики девіантної поведінки.
Історичні передумови соціально-правового захисту особистості

Характеристика стану проблеми дитинства до Середньовіччя. Діти у період Середньовіччя. „Київська Русь” щодо проблеми соціально-правового захисту дітей. Права дітей у Просвітительський період. Захист дитинства у ХІХ-ХХ ст. Міжнародний рух щодо соціально-правового захисту дітей. Сучасні механізми соціально-правового захисту дітей (моделі, омбудсмен, ювенальний суд тощо).
^ Особливості сприйняття прав дитини у суспільстві

Історія погляду на місце дитини в суспільстві. Формування всесвітнього руху за права дитини. Коротко про Конвенцію ООН про права дитини: від прав людини – до прав дитини; структура та зміст Конвенції ООН про права дитини. Моніторинговий механізм Конвенції ООН про права дитини: позитивні санкції, комітет з прав дитини, про можливість дієвого запровадження, загальні вимоги до доповіді із захисту дитинства (зміст, вимоги до якості – специфічні та якісні). Механізми захисту прав дитини. Засідання спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН.


^ Особливості соціально-правового захисту дітей та молоді

за кордоном

Соціально-правовий захист дітей та молоді у країнах Європи. Особливості соціального захисту дітей у США та Канаді. Соціально-правова діяльність у країнах Азії.
^ Наука кримінального права

Охарактеризувати поняття кримінального права як галузі права. Визначити предмет і метод кримінального права. Виявити функції кримінального права. Вичленити основні принципи кримінального права та дати їх загальну характеристику. Проаналізувати джерела цивільного та кримінального права вказавши їх види. Розкрити систему кримінального права у відповідності із чинним законодавством.
^ Кримінальне право

Охарактеризувати поняття та особливості кримінально-правових правовідносини. Вичленити елементи кримінально-правових правовідносин. Розкрити класифікацію кримінально-правових відносин. Проаналізувати підстави виникнення, зміни та припинення кримінально-правових правовідносин. Розкрити суть поняття кримінальної відповідальності. Проаналізувати чинне законодавство України стосовно кримінальної відповідальності. Розмежувати кримінальне право стосовно суміжних галузей права.
^ Поняття злочину

Дати визначення поняттю злочин відповідно з чинним законодавством. Охарактеризувати види та класифікації злочинів. Виокремити та розмежувати наступні поняття «вина», «протиправність», «суспільна небезпечність». Проаналізувати поняття «вина», «протиправність», та «суспільна небезпечність» у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України.

^ Склад злочину

Дати визначення поняттю «склад злочину». Розкрити поняття «об'єкт злочину» та «суб’єкт злочину» у відповідності з Кримінальним кодексом України. Охарактеризувати об’єктивну та суб’єктивну сторони злочину. Виокремити простий та складний склад злочину.
^ Стадії злочину

Дати визначення поняттю «стадія злочину». Охарактеризувати види стадій злочину. Виокремити та розмежувати закінчений та незакінчений склад злочину та навести приклади у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України.

Виокремити злочини з матеріальним складом та навести конкретні приклади у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України. Розкрити суть злочинів з формальним складом злочину. Вичленити чи не вичленити суспільну небезпечність у зв’язку з готуванням до злочину. Проаналізувати та розкрити поняття «замах на злочин» у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України. Охарактеризувати кримінальну відповідальність за незакінчений злочин.
^ Система та види покарань

Дати визначення поняттю «система покарань в Україні». Охарактеризувати основні види покарань, які можуть застосовуватися в Україні. Вичленити та такі види покарань як: «громадські роботи», «виправні роботи», «службові обмеження для військовослужбовців». Дати визначення та проаналізувати підстави для застосування найбільш суворого покарання, такого як «арешт». Виявити та донести підстави по обмеженню волі громадянина України. Вичленити та охарактеризувати таке покарання, як «довічне позбавлення волі».
^ Звільнення від покарання

Дати визначення звільненню від відбування покарання з випробуванням. Охарактеризувати звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Розкрити звільнення від відбування покарання у зв'язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Вичленити підстави для умовно-дострокового звільнення. Виявити та розкрити підстави застосування амністії.

^ Законодавча база

Кримінальний Кодекс України; Декларація ООН про права дитини; Конвенція ООН про права дитини; Конвенція «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах»; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про професійно-технічну освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про міліцію»; Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»; Положення «Про дитячий будинок сімейного типу»; Лист «Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх – цивілізований підхід держави до проблем дитячої злочинності».

ІІ. Захист прав соціально незахищених дітей, молоді та їх сімей
Поняття житлового права та його предмет

Дати визначення поняттю та предмету житлового права України. Розкрити предмет житлового права України. Проаналізувати історичні погляди на формування предмету житлового права України.
^ Джерела житлового права

Проаналізувати використання терміну «джерело права» в юридичній літературі в широкому і вузькому значеннях. Визначити первинні джерела житлового права. Дати загальну характеристику кожного з джерела права по житловому праву України.
^ Громадяни України та інші фізичні особи

як суб’єкти житлових правовідносин

Охарактеризувати суб’єктів житлових правовідносин з правової точки зору. Розкрити кожну з груп суб’єктів житлових правовідносин. Вичленити цивільну правоздатність та цивільну дієздатність, як можливе обмеження при здійснені житлових прав.
^ Особливості забезпечення житлом молоді

Розкрити юридичні підстави для відповідальності за порушення законодавства у житловій сфері. Охарактеризувати цивільно-правову відповідальність. Дати визначення загальним та спеціальним формам відповідальності. Проаналізувати поняття договірної відповідальність.

^ Законодавча база

Конституція України; Декларація ООН про права дитини; Конвенція ООН про права дитини; Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»; Закон України «Про житлово-комунальні послуги»; Закон України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії».

ІІІ. Правове забезпечення дітей, молоді та їх сімей сімейним, трудовим та цивільно-процесуальним Законодавством України
Принципи та функції, методи та джерела сімейного права

Дати визначення основним категоріям, що характеризують сімейне право як самостійну галузь права. Охарактеризувати правовий метод регулювання сімейних відносин. Розкрити відображення соціального призначення галузі через її функції. Проаналізувати історію виникнення та становлення «сімейного законодавства». Визначити сучасний стан нормативно-правової бази стосовно сімейного права та вкажіть на недоліки в чинному законодавстві.
^ Сімейні правовідносини та порядок здійснення сімейних прав

та виконання сімейних обов’язків

Дати характеристику особливостей сімейних правовідносин. Розкрити структуру сімейних правовідносин: суб’єкт, об’єкт та зміст. Виявіть основні та допоміжні підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Охарактеризувати юридичне закріплення здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.
^ Порядок укладання та припинення шлюбу. Шлюбний договір

Охарактеризувати шлюб як основу сім’ї. Розкрити загальний порядок укладення шлюбу. Вичленити укладення шлюбу з подоланням певних перешкод. Проаналізувати та розкрити поняття «припинення шлюбу». Розказати процедуру розірвання шлюбу органом РАЦСу. Вичленити розірвання шлюбу за рішенням суду. Правові наслідки розірвання шлюбу щодо прав і обов’язків подружжя. Шлюбний договір як цивілізований підхід вирішення питань: поняття, умови, порядок укладення, зміни, припинення та строки дії.

^ Особисті немайнові та майнові відносини подружжя.

Недійсність шлюбу

Дати загальну характеристику особистих немайнових відносин між подружжям з вказанням їх переліку та ознак. Охарактеризувати особливості права власності майна чоловіка та дружини. Проаналізувати виникнення права спільної сумісної власності подружжя. Розкрити соціальні та правові підстави визнання шлюбу недійсним.
^ Особисті немайнові та майнові відносини між батьками та дітьми. Позбавлення і обмеження батьківських прав

Розкрити походження дитини як підставу виникнення правовідносин між батьками і дітьми. Виявити підстави та розкрити процедуру оспорювання батьківства чи материнства. Загальна характеристика особистих правовідносин між батьками і дітьми. Проаналізувати правовий статус неповнолітніх батьків.

Вирішення спору між батьками щодо розвитку дитини. Розкрити обов’язок дітей щодо піклування про батьків у старості. Проаналізувати позбавлення батьківських прав: підстави, встановлений порядок та наслідки. Який порядок відібрання дитини від батьків в Україні без позбавлення їх батьківських прав. Процедура поновлення батьківських прав. Охарактеризувати утримування батьками дитини: основні обов’язки, способи виконання, порядок визначення виплати аліментів, обмеження виплат та їх припинення.
^ Опіка та піклування. Встановлення патронату над дітьми

Розкрити встановлення опіки та піклування і вкажіть умови для здійснення даної процедури. Проаналізувати визначення поняття «дитина» та «охорона прав дітей позбавлених батьківського піклування». Охарактеризувати права та обов’язки опікуна, піклувальника та дитини. Загальні підстави та правові наслідки припинення опіки та піклування. Виокремити поняття «патронат над дітьми» з виокремленням тотожностей та відмінності від опіки і піклування.
^ Усиновлення як основна форма забезпечення прав і свобод. Усиновлення дітей іноземцями

Проаналізувати процедуру усиновлення відповідно з чинним законодавством України. Розкрити порядок усиновлення: основні етапи, таємниця усиновлення, виникнення правових наслідків. Охарактеризувати поняття «скасування усиновлення» з одночасним визначенням усиновлення недійсним.
^ Характеристика складу трудових правовідносин

Розкрити структуру трудових правовідносин. Охарактеризувати фізичних осіб, працівників і роботодавців як суб’єктів трудових правовідносин відповідно до чинного законодавства України. Вичленити юридичних осіб як суб’єктів трудових правовідносин з вказанням їх виду та правового статусу. Дайте визначення підприємствам, установам, організаціям та трудовим колективам як суб’єктам трудових правовідносин. Проаналізувати правове положення профспілкових комітетів у галузі організації праці. Розкрити основні підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.
^ Регулювання робочого часу та часу відпочинку

Дати визначення поняттю робочого часу та виду робочого часу. Нормування робочого часу відповідно до чинного законодавства України. Розкрити встановлення режиму робочого часу з урахуванням вимог законодавства України. Вичленити види робочого часу. Розкрити поняття нормований і ненормований робочий час. Охарактеризувати правові підстави для встановлення робочого часу для осіб, що мають пільгове становище. Дайте визначення основним поняттям та видам часу відпочинку. Правові підстави для надання відпустки, їх види та характеристика кожного виду.
^ Дисципліна праці та встановлення дисциплінарної

або матеріальної відповідальності сторін за її порушення

Встановлення трудової дисципліни та методи її забезпечення. Виявити підстави встановлення дисциплінарної відповідальності у трудовому праві. Виокремити порядок застосування дисциплінарних стягнень. Розкрити види дисциплінарних стягнень за трудовим законодавством. Проаналізувати охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України. Вичленити юридичні гарантії охорони праці неповнолітніх за чинним законодавством України. Характеристика законодавства з охорони праці осіб зі зниженою працездатністю.
^ Дати визначення поняттю «соціальне забезпечення»

та охарактеризувати суб’єктів права соціального забезпечення

Визначити суб’єктів, які отримують соціальне забезпечення. Вичленити суб’єктів, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення. Проаналізувати загальнообов’язкове державне соціальне страхування як основну організаційно-правову форму соціального забезпечення. Порівняти допомоги малозабезпеченим громадянам України та допомоги у зв’язку з інвалідністю з розкриттям їх відмінностей. Вичленити державну допомогу сім’ям з дітьми з решти соціальних допомог населенню з вказуванням їх особливостей. Охарактеризувати щомісячну державну допомогу дітям до 16 р., інфікованим або хворим на СНІД. Дайте визначення соціальному обслуговуванню неповнолітніх та вказати на їх особливості. Розкрити призначення соціальної реабілітації та адаптації соціально незахищеного населення в Україні.
^ Розкрити проблеми виховання дітей та молоді в сучасний період

та тенденції проявів девіантної поведінки неповнолітніх

Охарактеризувати поняття "профілактика правопорушень", її класифікація та види. Вказати на мотиви вчинення протиправних дій. Виявіть актуалізацію проблеми профілактики правопорушень в умовах нової соціокультурної реальності. Проаналізувати сучасну структуру вітчизняної системи профілактики правопорушень. Вичленити духовно-моральну спрямованість виховання в контексті профілактики правопорушень. Розкрити заходи ранньої профілактики негативних проявів у поведінці дітей та молоді. Виокремте засоби профілактики правопорушень. Розкрити стратегію позашкільної діяльності з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх. Охарактеризувати заходи профілактики насильства щодо дітей, молоді та їх сімей. Проаналізувати основні завдання міліції та її повноваження згідно із Зако­ном України «Про міліцію»: яким чином та в яких випадках можна звернутися до міліції. Виявіть випадки звертання працівника міліції до неповнолітнього. Охарактеризувати з правової точки зору поняття «затримання», у яких випадках та за які види правопорушення може бути застосоване затри­мання. Розкрити права особи, яку затримано та особливості затримання та допиту неповнолітніх. Визначити вік притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до чинного Кримінального кодексу України, з урахуванням ст. 22 Кримінального Кодексу України. Вичленити мету адміністративного затримання неповнолітніх за різні види правопорушень. Охарактеризувати протиправні відхилення в поведінці дітей та молоді та розкрити їх суть. Розкрити сутність протиправних відхилень. Розкрити засоби профілактики правопорушень (рання, безпосередня, рецидиву).
^ Законодавча база

Сімейний Кодекс України; Кримінальний кодекс України; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах; Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; Закон України «Про власність»; Закон України «Про зайнятість населення»; Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про відпустки»; Закон України «Про соціальні послуги»; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами; Положення про прийомну сім’ю.

ІV. Регулювання окремих видів правовідносин дітей, молоді та їх сімей в державі
Охарактеризувати юридичну освіту в Україні

Проаналізувати педагогічну систему в юридичній освіті. Розкрити проблеми формування правової культури населення. Вичленити спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи. Вичленити основні види зв’язків правоохоронної діяльності з педагогікою. Виявити види правоохоронної діяльності як різновиду педагогічної. Проаналізувати педагогіку в діяльності різних спеціалістів правоохоронних органів. Дати визначення поняттю «виправна педагогіка».
^ Дати визначення поняттю цивільного процесу

Розкрити судовий захист прав людини в цивільному процесі. Охарактеризувати справи, які розглядаються судом у порядку цивільного судочинства: цивільні, житлові, сімейні, трудові. Визначити роль позивача та відповідача у цивільному процесі. Дати характеристику позовної заяви та встановлені до неї вимоги. Вичленити способи реагування на позовну заяву. Розкрити види підвідомчості та підсудності у цивільних справах. Охарактеризувати форму та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом. Розкрити забезпечення позову і забезпечення доказів в цивільному процесі. Визначити судові витрати, їх види та підстави звільнення від судових витрат. Охарактеризувати терміни подання доказів у цивільному процесі та оцінку доказів. Визначити суть рішення суду в цивільному процесі. Дайте визначення формі і змісту апеляційної скарги.
^ Дати визначення поняттю спадкового права

Охарактеризувати систему спадкового права. Виявити предмет та метод спадкового права. Розкрити п’ять черг суб’єктів спадкового правонаступництва. Проаналізувати спадкування як об’єкт спадкового правонаступництва. Виокремити загальні положення спадкування: охарактеризувати активи та пасиви спадщини.
^

Поняття і особливості міжнародного права

Вичленити поняття і визначення міжнародного права. Виявити особливості міжнародного права.


Розкрити зміст договору і звичаю як основним джерелом міжнародного права. Порівняйте принцип суверенної рівності держав та принцип поваги прав людини у державах. Охарактеризувати поняття і властивості суб’єктів міжнародного права. Встановити поняття і види міжнародного правонаступництва. Розкрити поняття міжнародного правопорушення. Проаналізувати санкції в міжнародному праві (економічна блокада та інші). Визначити поняття міжнародного договору. Встановти правовий статус Організації Об'єднаних Націй (первинний документ, поняття членства, права та обов’язки членів, відповідальність учасників). Охарактеризувати громадянство та його значення для міжнародного права. Виявити способи набуття громадянства та припинення громадянства. Вказати особливості набуття подвійного громадянства і правовий статус особи без громадянства. Встановити правовий статус іноземців та правовий статус біженців і переміщених осіб.
^ Розкрити об‘єкт і предмет охорони праці

Вичленити принципи державної політики в галузі охорони праці. Проаналізувати гарантії прав громадян на охорону праці. Виявити гарантії прав громадян при укладанні трудового договору під час роботи на підприємстві. Дати визначення та розкрити права працівників на пільги, компенсації, спецодяг та інші засоби індивідуального захисту на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Розкрити з правової точки зору охорону праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Визначити органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження. Прокласифікувати важкість праці за якісними показниками стану організму.
^ Законодавча база

Цивільний Кодекс України; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Європейська соціальна Хартія; Європейський кодекс соціального забезпечення; Закон України «Про приватизацію державного майна»; Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

^ Основна література

 1. Ковчина І.М. Основи соціально-правового захисту особистості. Навч.-метод.посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 300 с.

 2. Черненко М.В. Основи галузевого законодавства в соціальній роботі: навч.-метод. Посібник для студентів вищих навч. Закладів спеціальностей «соціальна педагогіка» та «соціальна робота». За заг. ред. докт. пед. наук, проф. І.М. Ковчиної. – К., НПУ, 2011. – 149 с.

 3. Декларація ООН про права дитини - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 4. Європейська соціальна Хартія - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 5. Європейський кодекс соціального забезпечення - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про вищу освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про відпустки» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про власність» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 12. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про дошкільну освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 14. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 16. Закон України «Про загальну середню освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 17. Закон України «Про зайнятість населення» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 18. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 19. Закон України «Про захист прав споживачів» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 20. Закон України «Про міліцію» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 21. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 22. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 23. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Науково-практичний коментар [текст] :/ За заг. ред. Руснака Ю. І. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 148 с.

 24. Закон України «Про охорону дитинства» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 25. Закон України «Про охорону праці» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 26. Закон України «Про пенсійне забезпечення» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 27. Закон України «Про приватизацію державного майна» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 28. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар [текст] : / За заг. ред. Руснака Ю. І. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 340 с. ISBN 978-611-01-0477-7

 29. Закон України «Про професійно-технічну освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 30. Закон України «Про соціальні послуги» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 31. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 32. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 33. Конвенція «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 34. Конвенція ООН про права дитини - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 35. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 36. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 37. Кримінальний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 38. Лист «Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх – цивілізований підхід держави до проблем дитячої злочинності» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 39. Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 40. Положення «Про дитячий будинок сімейного типу» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 41. Положення про прийомну сім’ю - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 42. Сімейний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 43. Цивільний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua


Додаткова література

 1. Баранник, Лілія Борисівна. Соціальний захист громадян [Текст] : навч. посіб. для студ. ден. форми навч., які навч. за програмами освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" у галузі знань - 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготов. - 6.030508 "Фінанси і кредит" / Л. Б. Баранник; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : ДДФА, 2010. - 276 с.

 2. Блажівська Наталія Євгенівна. Електронний правочин у цивільному праві України [Текст] : монографія / Н. Є. Блажівська ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Правова єдність : Алерта, 2014. - 238 с.

 3. Бойко М. Д. Трудове право України. Навчальний посібник. Курс лекцій.- К.: Олан, 2003.

 4. Болотіна Н.Б. Трудове право – 4.-те вид.- К.: Вікар,2006. -725с.

 5. Василенко П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях [Текст] / Василенко П. М., Федоренко В. Г. ; Держ. центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового держ. соц. страхування України на випадок безробіття, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості. - К. : Алерта, 2011. - 303 с.

 6. Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / УІСД, Інститут дитинства. – К.: Логос, 2000. – 75 с.

 7. Геврик Є.О. Охорона праці. – Львів, 2000. – 280 с.

 8. Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Науково-практичний посібник [текст]: наук.-практ. посіб. / [В.С. Вишинський, О.В. пащенко, Г.В. Попов, І.І. Присяжнюк, К.І. Грейдіна, В.п. Томіленко]; за заг. ред. В.Д. Войцишена. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2013. – 714 с.

 9. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2012.— 536 с.

 10. Житлове будівництво в Україні: законодавство і судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - №12.

 11. Законодавство України про працю. - К.: Істина, 2008. – 320 с.

 12. Законодавство України про соціальне забезпечення. – К.: Істина, 2006. – 320 с.

 13. Законодавство України про соціальний захист населення (6-е вид., перероб. і доп.) / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2008. – 558 с.

 14. Іващенко Олена Русланівна. Міжнародне право у національному правопорядку європейських держав та застосування міжнародного права національними судами [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Іващенко Олена Русланівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2014. - 21 с.

 15. Коваль Ганна Володимирівна. Розвиток механізмів формування та реалізації державної молодіжної політики України на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Коваль Ганна Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2014. - 40 с.

 16. М.К. Галянтич. Житлове право України: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 528 с.

 17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження : наук.-практ. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, О.В. Приходько, О.В. Бедро, В.В. Мухін, О.В. Сапін, А.П. Слободзян, А.О. Штанько]; за заг. ред. Л.О. Фролової. - К.: Алерта, 2013. - 348 с. - (Серія «Бібліотека прокурора»).

 18. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид покарання: теорія і практика: монографія. - К. : ВД «Дакор», 2014. - 248 с.

 19. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2000. — 1072 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

 20. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України //За ред.. Ю.С. Червоного.-К.: Істина.-2003.-464с.

 21. Науково-практичний коментар до цивільно-процесуального права України. Київ, Юрінком, 2008 р.

 22. Основи охорони праці / Під. ред. М.П. Купчика та інш. – К., 2000 – 432 c.

 23. Панчишин Антон Володимирович. Правовий статус держави: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Панчишин Антон Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2014. - 20 с.

 24. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його дозування в кримінальній справі. К., 2006.

 25. Потопахіна О. М. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. : Дис... канд. наук: 12.00.05 - 2008.

 26. Права людини в контексті Загальної декларації прав людини [Текст] / Бердян. держ. пед. ун-т, Соц.-гуманіт. ф-т. - Бердянськ ; Донецьк : Донбас, [2010] .Вип. 3 / [редкол.: Алєксєєнко І. В. та ін.]. - 2011. - 307 с.

 27. Права дитини. Посібник для журналіста. – К., 2002. – 116 с.

 28. Право соціального забезпечення: Навч. посіб для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка.-К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006.-496 с.

 29. Практичне право: протидія насильству. Навч.-методичнй посібник. Київ, Атіка, 2004 р.

 30. Практичний коментар – роз’яснення до Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [текст] : / Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А. В. Григоренко [та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 720 с.

 31. Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей в Україні: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2003 року. - К.: Державний інститут сім'ї та молоді, 2004.

 32. Програма для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: /Авт.-уклад. Авельцева Т.П. Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В./ За заг.ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В.:, К.:2011. – 88 с.

 33. Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн. - Київ. 2007.

 34. Сімейне законодавство України: Зб. Нормат-прав. актів. - К.: Істина, 2005. – 262 с.

 35. Сімейний кодекс України.-К.: від 10.01.2002 р. - К.: Велес, 2003. - 75 с.

 36. Скиба Тетяна Юріївна. Розвиток механізмів державного управління вищою освітою України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Скиба Тетяна Юріївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2014. - 20 с.

 37. Соціально-правовий захист молоді. Збірник наукових статей / Заг.ред. І.В. Козубовська, В.М. Великий. – Ужгород, 2002. – 319 с.

 38. Соціальний захист населення в Україні [Текст] : [зб. законодавч. і нормат. актів] / упоряд,: А. В. Паливода, В. В. Орленко. - Офіц. текст. - К. : Видавець Паливода А. В., 2010. - 544 с.

 39. Соціальний захист населення України [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; авт.-упоряд.: І. Ф. Гнибіденко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К. : Вид-во НАДУ, 2010. - 212 с.

 40. Федорченко Т.Є. Кроки до здоров'я (профілактика вживання неповнолітніми наркотичних речовин): Навч.-метод, посібник. - К.: Вид-во ИХІК", 2003.

 41. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право: Теорія і практика: Навч. посіб. – К., 2002.

 42. Халецька, Аліна Анатоліївна. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління [Текст]: монографія / А. А. Халецька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 430 с.

 43. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К., 2003.

 44. Цивільне право України: Підручник: У 2т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. –К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1.

 45. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2002. – Кн. 1

 46. Цивільний Кодекс України.

 47. Цивільно-процесуальний Кодекс України.

 48. Червоний Ю.С. Сімейне право України: К.: Істина, 2004. - 400 с.

 49. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс: Підручник. – К.: Ін Юре, 2005.Схожі:

Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з предметів «Адміністративне право», «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма для проведення державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахових вступних випробувань Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «філологія (переклад)»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010301 «Практична психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи