Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності icon

Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Скачати 199.57 Kb.
НазваПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Дата08.10.2014
Розмір199.57 Kb.
ТипПрограма

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
з соціально-правових дисциплін

для студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності

1301 - 7.13010201 – «Соціальна робота. Соціально-правовий захист»

Київ - 2014

Програма розроблена на підставі типових програм з предметів «Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі соціальної роботи», «Міжнародне право», «Правові засади соціальної роботи», «Сімейне право», «Трудове право», «Цивільне право».
Укладачі: зав. кафедри соціально-правового захисту населення, доктор педагогічних наук, проф. І.М. Ковчина, кандидат юридичних наук, доц. С.В. Пасічніченко, кандидат юридичних наук, ст. викл. О.В. Коновалов.
Програма затверджена на засіданні кафедри

соціально-правового захисту населення

протокол № 18 від 23 квітня 2014 р.

Завідувач кафедри проф. Ковчина І.М. ______________

Схвалено Радою Інституту соціальної роботи та управління

протокол № _____ від «_____» ___________ 2014 р.
Голова проф. Ярошенко А.О. ______________

^ Пояснювальна записка
З кожним роком все актуальнішим стає питання про удосконалення системи вищої освіти. Якщо проаналізувати вказане питання на найвищому законодавчому рівні, а саме Верховної Ради України, то можемо дійти висновку, що на постійному розгляді в її комітетах перебуває до 5 законопроектів щодо внесення змін в Закон України «Про вищу освіту». Це вже не кажучи про кардинальні зміни у вигляді законопроектів «Про вищу освіту».

У контексті вищевказаного на сьогодні існує необхідність забезпеченості суспільства висококваліфікованими кадрами, які реалізовуватимуть державну політику, спрямовану на розкриття інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки, техніки і культури на рівні світових досягнень.

Для успішної соціально-правової роботи в суспільстві необхідно створювати умови на законодавчому та виконавчому рівнях. Є потреба керувати соціальними процесами і на виході ми отримаємо розумних, законослухняних, соціально адаптованих фахівців, які готові до соціально–правового захисту населення.

Успішній підготовці професійних кадрів, зокрема соціальних працівників, сприятиме врахування результатів у галузі навчання соціально–правовому захисту населення.

Основні завдання підготовки студентів до соціально-правового захисту:

сформувати соціально-правові знання;

навчити розкривати зміст законів та підзаконних актів, що стосуються захисту людини і громадянина;

навчити аналізувати основні законодавчі акти із захисту прав населення;

навчити характеризувати законодавчі документи, призначені захищати інтереси суспільства;

навчити умінням накопичувати нові знання;

отримувати спеціальні знання для захисту прав і свобод людини та громадянина;

сформувати уміння з розкриття змісту законів та тлумачення їх на користь прав та інтересів кожного індивіда;

правильно організовувати консультування у своїй майбутній роботі.

І. Загальні засади соціально-правового захисту населення
Тема № 1

Теорія держави та права і місце в ній історії

виникнення державності

Визначити поняття «юридичні науки» та «суспільні науки», а також місце і роль теорії держави і права в їх системі. Дати характеристику теорії держави і права як самостійної науки: поняття, предмет, метод, співвідношення з іншими галузями права. Основні функції теорії держави і права. Історія виникнення державності. Погляди визначних вчених на розуміння держави. Суверенна політико-територіальна організація держави, її ознаки та функції.

Тема № 2

Форми держави та її відмінність від недержавного утворення.

^ Механізм та апарат управління держави

Дати характеристику механізму держави. Розкрити систему державного апарату. Форми держави та її елементи: загальна характеристика. Охарактеризувати форму правління як організаційну форму держави. Розкрити форму державного режиму як порядок здійснення державної влади.

Тема № 3

Правові засади соціальної роботи

Основні законодавчі документи, що регламентують захист громадян України. Розкрити основні положення законів України, які виступають гарантом соціального захисту, соціального забезпечення і соціальної допомоги. Проаналізувати правове забезпечення соціального захисту громадян України. Охарактеризувати правові основи надання соціальних послуг.

Тема № 4

Основні законодавчі акти, що захищають права

та інтереси усіх верств населення України

Дати визначення права людини і громадянина на охорону здоров’я: правові підвалини права громадян України на безкоштовне медичне обслуговування. Охарактеризувати право людини і громадянина на безкоштовну освіту. Охарактеризувати законодавчі акти, стосовно права на освіту.

Тема № 5

Захист прав сім’ї,

населення нормами чинного законодавства України

Дати правове визначення понять «сім’я», «неповна сім’я», «багатодітна сім’я», «малозабезпечена сім’я». Охарактеризувати правовий статус дітей і підлітків у сім’ї. Розкрити обов’язки батьків щодо виховання та розвитку своїх дітей, права батьків щодо захисту дитини, основи здійснення батьківських прав та виконання обов’язків щодо дитини. Визначити підстави для позбавлення батьківських прав.

Тема № 6

Соціальний захист жінок

Правові засади захисту жінок. Розкрити правові норми охорони здоров’я материнства. Розкрити основні пільги для жінок. Охарактеризувати законодавство щодо регулювання зайнятості жінок.

^ Законодавча база

Сімейний Кодекс України; Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Європейська соціальна Хартія про соціальні послуги; Закон України «Про основи охорони здоров’я»; Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»; Закон України «Про державні соціальні гарантії»; Закон України «Про соціальну політику малозабезпеченим сім’ям»; Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів».


ІІ. Захист прав соціально незахищених категорій населення нормами цивільного права та пенсійного законодавства
Тема № 1

Основні засади цивільного права

Охарактеризувати предмет цивільного права України. Дати визначення поняттю «цивільна відповідальність». Вказати та охарактеризувати джерела цивільного права. Проаналізувати акти цивільного стану. Охарактеризувати поняття позовна давність. Розкрити зміст поняття «річ». Розкрити поняття правочин та вказати його види. Вказати особисті немайнові права фізичної особи. Розглянути види цивільно-правових строків.

Тема № 2

Право власності та право інтелектуальної власності

Назвати і охарактеризувати суб’єктів приватної власності. Розглянути та розкрити форми права власності. Назвати та розглянути джерела права інтелектуальної власності.

^ Законодавча база

Цивільний Кодекс України; Закон України «Про захист прав споживачів»; Закон України «Про страхування»; Закон України «Про заставу».

ІІІ. Правове забезпечення населення галузевим законодавством в соціальній роботі
Тема № 1

Загальні закономірності формування галузевого законодавства

та забезпечення гарантії прав і свобод громадян

у конституційному праві України

Охарактеризувати Україну як соціальну і правову державу: основні ознаки та принципи. Розкрити правовий статус людини і громадянина: характеристика основних прав, свобод та обов’язків. Визначити основні гарантії і механізми захисту прав і свобод в сфері соціального захисту громадян України.

Тема № 2

Трудове право як галузева гарантія у соціальній роботі

Визначити зайнятість населення та державні гарантії у сфері зайнятості. Охарактеризувати правовий статус Державної Служби зайнятості та інших недержавних установ. Розкрити соціальний захист неконкурентноздатного населення. Види працевлаштування з урахуванням фізіологічних особливостей людини. Охарактеризувати безробіття в Україні та порядок виплати грошової допомоги. Здійснення охорони праці та соціальний захист працевлаштування жінок. Розкрити гарантії працевлаштування неповнолітніх. Охарактеризувати державну охорону праці інвалідів. Визначити соціальні гарантії праці для працівників науково-педагогічної сфери. Розкрити забезпечення робочим місцем осіб, що звільнились з місць позбавлення волі та лікувальних закладів. Визначити міжнародні стандарти у сфері зайнятості.

Тема № 3

Принципи та функції, методи та джерела сімейного права

Дати визначення основним категоріям, що характеризують сімейне право як самостійну галузь права. Охарактеризувати правовий метод регулювання сімейних відносин. Розкрити відображення соціального призначення галузі сімейного права через її функції. Проаналізувати історію виникнення та становлення «сімейного законодавства».

Тема № 4

Сімейні правовідносини та порядок здійснення сімейних прав

та виконання сімейних обов’язків

Дати характеристику особливостей сімейних правовідносин. Розкрити структуру сімейних правовідносин: суб’єкт, об’єкт та зміст. Виявити основні та допоміжні підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Охарактеризувати юридичне закріплення здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Проаналізувати чинне сімейне законодавство згідно Сімейного кодексу України.

Тема № 5

Порядок укладення та припинення шлюбу. Шлюбний договір

Охарактеризувати шлюб як основу сім’ї. Розкрити загальний порядок укладення шлюбу. Вичленити укладення шлюбу з подоланням певних перешкод. Проаналізувати та розкрити поняття «припинення шлюбу», Процедура розірвання шлюбу органом РАЦСу. Вичленити розірвання шлюбу за рішенням суду. Правові наслідки розірвання шлюбу щодо прав і обов’язків подружжя. Шлюбний договір як цивілізований підхід вирішення питань: поняття, умови, порядок укладення, зміни, припинення та строки дії.

Тема № 6

Особисті немайнові та майнові відносини подружжя

Недійсність шлюбу. Дати загальну характеристику особистих немайнових відносин між подружжям з вказанням їх переліку та ознак. Охарактеризувати особливості права власності майна чоловіка та дружини. Проаналізувати виникнення права спільної сумісної власності подружжя. Розкрити соціальні та правові підстави визнання шлюбу недійсним.

Тема № 7

Особисті немайнові та майнові відносини між батьками та дітьми

Позбавлення і обмеження батьківських прав. Розкрити походження дитини як підставу виникнення правовідносин між батьками і дітьми. Виявити підстави та розкрити процедуру оспорювання батьківства чи материнства. Загальна характеристика особистих правовідносин між батьками і дітьми. Проаналізувати правовий статус неповнолітніх батьків.

Вирішення спору між батьками щодо розвитку дитини. Розкрити обов’язок дітей щодо піклування про батьків у старості. Проаналізувати позбавлення батьківських прав: підстави, встановлений порядок та наслідки. Порядок відібрання дитини від батьків в Україні без позбавлення їх батьківських прав. Процедура поновлення батьківських прав. Охарактеризувати утримування батьками дитини: основні обов’язки, способи виконання, порядок визначення виплати аліментів, обмеження виплат та їх припинення.

Тема № 8

Опіка та піклування

Встановлення патронату над дітьми. Розкрити встановлення опіки та піклування і вказати умови для здійснення даної процедури. Охарактеризувати права та обов’язки опікуна, піклувальника та дитини. Загальні підстави та правові наслідки припинення опіки та піклування. Виокремити поняття «патронат над дітьми» з вказуванням характеристики та відмінності від опіки і піклування.

Тема № 9

Усиновлення як основна форма забезпечення прав і свобод

Усиновлення дітей громадянами України та іноземцями. Проаналізувати процедуру усиновлення. Розкрити порядок усиновлення: основні етапи, таємниця усиновлення, виникнення правових наслідків. Охарактеризувати поняття «скасування усиновлення» з одночасним визначенням усиновлення недійсним.

Тема № 10

Характеристика складу трудових правовідносин

Розкрити структуру трудових правовідносин. Охарактеризувати фізичних осіб, працівників і роботодавців як суб’єктів трудових правовідносин відповідно до чинного законодавства України. Вичленити юридичних осіб як суб’єктів трудових правовідносин з вказанням їх виду та правового статус. Дати визначення підприємствам, установам, організаціям та трудовим колективам як суб’єктам трудових правовідносин. Проаналізувати правове положення профспілкових комітетів у галузі організації праці. Вказати основні підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

Тема № 11

Регулювання робочого часу та часу відпочинку

Дати визначення поняттю та виду робочого часу. Нормування робочого часу відповідно до чинного законодавства України. Встановлення режиму робочого часу з урахуванням вимог законодавства України. Вичленити види робочого часу. Розкрити поняття нормований і ненормований робочий час. Правові підстави для встановлення робочого часу для осіб, що мають пільгове становище. Дати визначення основним поняттям та видам часу відпочинку. Надання відпустки та їх види з характеристикою кожного виду.

Тема № 12

Дисципліна праці та встановлення дисциплінарної

або матеріальної відповідальності сторін за її порушення

Встановлення трудової дисципліни та методи її забезпечення. Виявити підстави встановлення дисциплінарної відповідальності у трудовому праві. Виокремити порядок застосування дисциплінарних стягнень. Розкрити види дисциплінарних стягнень за трудовим законодавством. Проаналізувати охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України. Вичленити юридичні гарантії охорони праці неповнолітніх за чинним законодавством України. Характеристика законодавства з охорони праці осіб зі зниженою працездатністю.

Тема № 13

Договори соціальної політики щодо працівників

Визначення правового статусу працівників. Право працівників на інформацію та умови праці. Діяльність міжнародної організації праці. Повноваження міжнародної організації праці. Структура і діяльність МОП. Захист прав трудящих як основа діяльності міжнародної організації праці. Охарактеризувати Конвенцію про мінімальні норми соціального забезпечення та Конвенцію про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення.

^ Законодавча база

Конституція України; Сімейний Кодекс України; Кодекс законів про працю;Європейська соціальна Хартія; Міжнародний пакт про громадські та політичні права; Конвенція про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення; Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення; Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття; Загальна Декларація прав людини; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; Закон України «Про соціальні послуги»; Закон України «Про зайнятість населення»; Закон України «Про відпустки»; Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; Закон України «Про органи реєстрації актів громадського стану»; Закон України «Про охорону праці»; Постанова «Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок»; Основи законодавства України про охорону здоров’я.

^ Основна література

 1. Ковчина І.М. Основи соціально-правового захисту особистості. Навч.-метод. посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 300 с.

 2. Черненко М.В. Основи галузевого законодавства в соціальній роботі: навч.-метод. Посібник для студентів вищих навч. Закладів спеціальностей «соціальна педагогіка» та «соціальна робота». За заг. ред. докт. пед. наук, проф. І.М.Ковчиної. – К., НПУ, 2011. – 149 с.

 3. Європейська соціальна Хартія - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 4. Європейська соціальна Хартія про соціальні послуги - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 5. Загальна Декларація прав людини - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про відпустки» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про державні соціальні гарантії» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про зайнятість населення» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про заставу» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 12. Закон України «Про захист прав споживачів» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Науково-практичний коментар [текст] :/ За заг. ред. Руснака Ю. І. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 148 с. ISBN 978-611-01-0490-6

 14. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 15. Закон України «Про органи реєстрації актів громадського стану» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 16. Закон України «Про основи охорони здоров’я» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 17. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 18. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 19. Закон України «Про охорону дитинства» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 20. Закон України «Про охорону праці» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 21. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 22. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар [текст] : / За заг. ред. Руснака Ю. І. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 340 с. ISBN 978-611-01-0477-7

 23. Закон України «Про соціальні послуги» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 24. Закон України «Про соціальну політику малозабезпеченим сім’ям» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 25. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 26. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 27. Закон України «Про страхування» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 28. Кодекс законів про працю - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 29. Конвенція про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 30. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 31. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 32. Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 33. Конституція України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 34. Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 35. Міжнародний пакт про громадські та політичні права - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 36. Основи законодавства України про охорону здоров’я - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 37. Постанова «Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 38. Сімейний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 39. Цивільний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua


Додаткова література

 1. Баранник, Лілія Борисівна. Соціальний захист громадян / Л. Б. Баранник ; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : ДДФА, 2010. - 276 с.

 2. Блажівська Наталія Євгенівна. Електронний правочин у цивільному праві України [Текст] : монографія / Н. Є. Блажівська ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Правова єдність : Алерта, 2014. - 238 с.

 3. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні: Навч. посібник. - К.: Олан, 2004. –312 с.

 4. Болотіна Н.Б. Трудове право. 4-те вид.-во К.: Вікар, 2006.-725 с.

 5. Болотіна, Н. Б. Право людини на соціальний захист в Україні [Текст] / Н. Б. Болотіна. - К. : Знання, 2010. - 107 с.

 6. Василенко, П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях. Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості. - К. : Алерта, 2011. - 303 с.

 7. Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Науково-практичний посібник [текст]: наук.-практ. посіб. / [В.С. Вишинський, О.В. Пащенко, Г.В. Попов, І.І. Присяжнюк, К.І. Грейдіна, В.П. Томіленко]; за заг. ред. В.Д. Войцишена. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2013. – 714 с.

 8. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2012.— 536 с.

 9. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: Правові аспекти набуття , здійснення та захисту прав. К.: Ін Юре, 2000. -188 с.

 10. Законодавство України про працю.-К.: Істина,2008.-320с.

 11. Іващенко Олена Русланівна. Міжнародне право у національному правопорядку європейських держав та застосування міжнародного права національними судами [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Іващенко Олена Русланівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2014. - 21 с.

 12. Канзафарова І. С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 264 с.

 13. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження : наук.-практ. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, О.В. Приходько, О.В. Бедро, В.В. Мухін, О.В. Сапін, А.П. Слободзян, А.О. Штанько]; за заг. ред. Л.О. Фролової. - К.: Алерта, 2013. - 348 с. - (Серія «Бібліотека прокурора»).

 14. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид покарання: теорія і практика: монографія. - К. : ВД «Дакор», 2014. - 248 с.

 15. Мотивація та соціальний захист персоналу [Текст] : монографія / [Анішіна Н. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Г. Бабенка; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : ДДФА, 2011. - 400 с.

 16. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2000. — 1072 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

 17. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України //За ред.. Ю.С. Червоного.-К.: Істина.-2003.-464с.

 18. Панчишин Антон Володимирович. Правовий статус держави: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Панчишин Антон Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2014. - 20 с.

 19. Права людини в контексті Загальної декларації прав людини [Текст] / Бердян. держ. пед. ун-т, Соц.-гуманіт. ф-т. - Бердянськ ; Донецьк : Донбас, [2010] .Вип. 3 / [редкол.: Алєксєєнко І. В. та ін.]. - 2011. - 307 с.

 20. Правознавство: Підручник/ За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія.-К.: Юрінком Інтер,2004.-752 с.

 21. Практичний коментар – роз’яснення до Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [текст] : / Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А. В. Григоренко [та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 720 с. ISBN 978-611-01-0436-1

 22. Програма для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: /Авт.-уклад. Авельцева Т.П. Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В./ За заг.ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В.:, К.:2011. – 88 с.

 23. Силенко Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навч. Посібник. К.: Алерта, 2004. –328 с.

 24. Сімейне законодавство України: Зб. Нормат-прав. Актів.-К.: Істина,2005.-262с.

 25. Скиба Тетяна Юріївна. Розвиток механізмів державного управління вищою освітою України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Скиба Тетяна Юріївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2014. - 20 с.

 26. Соціальний захист населення в Україні [Текст] : [зб. законодавч. і нормат. актів] / упоряд,: А. В. Паливода, В. В. Орленко. - Офіц. текст. - К. : Видавець Паливода А. В., 2010. - 544 с.

 27. Соціальна робота в Україні: Навч. Посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Наук. Світ, 2003. – с. 6-38.

 28. Соціальна робота: В 3 ч. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2004. – Ч. І: Основи соціальної роботи / Н.В. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабанченко та ін.; За ред.. Т.Семигіної та І.Григи. – с. 9-33.

 29. Соціальний захист населення України [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; авт.-упоряд.: І. Ф. Гнибіденко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К. : Вид-во НАДУ, 2010. - 212 с.

 30. Стаднік Олег Миколайович. Виборче право як інститут конституційного права України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стаднік Олег Миколайович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2014. - 19 с.

 31. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В.Зуб, В.Г. Ротань. – 4-те вид., доп. та перероб. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 1024 с.

 32. Татарникова Кристина Геннадіївна. Кодифікація законодавства України про інформацію [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Татарникова Кристина Геннадіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 18 с.

 33. Туленков, Микола Васильович. Соціальний захист у соціологічному вимірі [Текст] : монографія / М. В. Туленков ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : ІПК ДСЗУ, 2011. - 168 с.

 34. Халецька, Аліна Анатоліївна. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління [Текст] : монографія / А. А. Халецька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 430 с.

 35. Трудове право України Бойко М.Д..-К.: „Орлан”,2005.-336с.

 36. Цивільне право України [Текст] : підручник. / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Істина, 2009. - 816с.

 37. Цивільне право: Підручник: У 2 Кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерта. та ін. К. : Юрінком Інтер, 2004.

 38. Червоний Ю.С. Сімейне право України: К.: Істина,2004.-400 с.

Схожі:

Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з предметів «Адміністративне право», «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма для проведення державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахових вступних випробувань Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «філологія (переклад)»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь І навичок практичної діяльності І побудована із врахуванням...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь І навичок практичної діяльності І побудована з врахуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи