Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності icon

Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
Скачати 295.03 Kb.
НазваПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
Дата08.10.2014
Розмір295.03 Kb.
ТипПрограма

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
з правових дисциплін

для студентів ОКР «Магістр» спеціальності

0101 - 8.010105 – «Соціальна педагогіка. Соціально-правовий захист населення»

Київ - 2014

Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального забезпечення», «Сімейне право», «Спадкове право», «Трудове право», «Цивільне право», «Юридична педагогіка».

Укладачі: зав. кафедри соціально-правового захисту населення, доктор педагогічних наук, проф. І.М. Ковчина, кандидат юридичних наук, доц. С.В. Пасічніченко, кандидат педагогічних наук, доц. Н.І. Головко, кандидат юридичних наук, ст. викл. О.В. Коновалов.
Програма затверджена на засіданні кафедри

соціально-правового захисту населення

протокол № 18 від 23 квітня 2014 р.

Завідувач кафедри проф. Ковчина І.М.

Схвалено Радою Інституту соціальної роботи та управління

протокол № ____ від «___» _______________ 2014 р.
Голова проф. Ярошенко А.О.

^ Пояснювальна записка
В сучасний вже сформований, демократичний період незалежного функціонування української держави, з повною європеїзацією освіти, важливе завдання постало перед органами державної влади щодо укріплення запровадженої системи здобуття знань. Це стосується передусім вищої педагогічної освіти, оскільки саме вона покликана забезпечити суспільство висококваліфікованими кадрами, які реалізовуватимуть державну політику, спрямовану на розкриття інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки, техніки і культури на рівні світових досягнень.

Прогресуючі галузі виробництва потребують і удосконалення їх правового закріплення, а воно в свою чергу – соціально-правової освіти дітей, підлітків, студентів, загалом молоді та їх сімей. Це передбачає суттєве підвищення правосвідомості та правового виховання усіх суб'єктів суспільних відносин, особливо молоді, сприятиме удосконаленню українського суспільства.

В такому разі постає питання розширення ролі діяльності науково-педагогічних працівників щодо формування правової свідомості у студентів шляхом накопичення правових знань, перетворення їх у правові переконання, навички правомірної поведінки і готовність діяти, керуючись цими переконаннями відповідно до закону. Покращення теоретичної системи підготовки педагогічних кадрів, зокрема соціальних педагогів, доцільне застосування інноваційної практики сприятиме в майбутньому успішному наданню правової інформації з соціально-правового захисту дітей, молоді та їх сімей.

Основні завдання у підготовці студентів-магістрів до соціально-правового захисту населення:

сформувати у студентів соціально-правові знання, навчити розкривати зміст законів та підзаконних актів, що стосуються реалізації прав та інтересів дітей та молоді;

навчити характеризувати документи правового поля України, призначені захищати інтереси дітей, молоді та їх сімей;

навчити умінням накопичувати нові знання із соціально-правового захисту особистості;

виявляти механізми формування правосвідомості дітей та учнівської молоді та їх сімей;

отримувати спеціальні знання з основ теорії, історії та технології соціального права, оволодіти практичними уміннями та навичками організації соціально-правової діяльності у різних соціальних інститутах;

сформувати уміння з розкриття змісту законів та тлумачення їх на користь прав та інтересів дітей, молоді та їх батьків;

правильно організовувати консультування у своїй майбутній роботі.

І. Загальні засади соціально-правового захисту дітей, молоді

та їх сімей
Основні завдання у діяльності соціального педагога

щодо соціально-правового захисту особистості

Особливості діяльності соціального педагога щодо соціально-правового захисту дітей та молоді. Соціально-педагогічні завдання Закону України «Про охорону дитинства». Стан реалізації прав дітей та молоді в Україні. Ступінь відповідальності органів внутрішніх справ як одного із суб’єктів соціального захисту неповнолітніх. Основні засади соціально-правової підтримки молодої сім’ї. Правова освіта учнів загальноосвітньої школи як засіб профілактики девіантної поведінки.
Історичні передумови соціально-правового захисту особистості

Характеристика стану проблеми дитинства до періоду Середньовіччя. Діти у період Середньовіччя. „Київська Русь” щодо проблеми соціально-правового захисту дітей. Права дітей у Просвітительський період. Захист дитинства у ХІХ-ХХ ст. Міжнародний рух щодо соціально-правового захисту дітей. Сучасні механізми соціально-правового захисту дітей (моделі, омбудсмен, ювенальний суд тощо).
^ Особливості сприйняття прав дитини у суспільстві

Історія погляду на місце дитини в суспільстві. Формування всесвітнього руху за права дитини. Коротко про Конвенцію ООН про права дитини: від прав людини – до прав дитини; структура та зміст Конвенції ООН про права дитини. Моніторинговий механізм Конвенції ООН про права дитини: позитивні санкції, комітет з прав дитини, про можливість дієвого запровадження, загальні вимоги до доповіді із захисту дитинства (зміст, вимоги до якості – специфічні та якісні). Механізми захисту прав дитини. Засідання спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН.


^ Особливості соціально-правового захисту дітей та молоді

за кордоном

Соціально-правовий захист дітей та молоді у країнах Європи. Особливості соціального захисту дітей у США та Канаді. Соціально-правова діяльність у країнах Азії.
^ Наука кримінального права

Охарактеризувати поняття кримінального права як галузі права. Визначити предмет і метод кримінального права. Виявити функції кримінального права (регулятивна, охоронна, превентивна, стимулююча тощо). Вичленити основні принципи кримінального права та дати їх загальну характеристику. Проаналізувати джерела цивільного та кримінального права, вказавши їх види. Розкрити систему кримінального права у відповідності із чинним законодавством.
^ Кримінальне право

Охарактеризувати поняття та особливості кримінально-правових правовідносини. Вичленити елементи кримінально-правових правовідносин. Розкрити класифікацію кримінально-правових відносин за такими видами як злочин проти основ національної безпеки, злочини проти життя та здоров’я особи, злочини проти волі честі та гідності особи та інші. Проаналізувати підстави виникнення, зміни та припинення кримінально-правових правовідносин. Розкрити суть поняття кримінальної відповідальності. Проаналізувати чинне законодавство України стосовно кримінальної відповідальності. Розмежувати кримінальне право стосовно суміжних галузей права.
^ Поняття злочину

Дати визначення поняттю «злочин» відповідно з чинним законодавством. Охарактеризувати види та класифікації злочинів. Виокремити та розмежувати наступні поняття «вина», «протиправність», «суспільна небезпечність». Проаналізувати поняття «вина», «протиправність», та «суспільна небезпечність» у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України.
^ Склад злочину

Дати визначення поняттю «склад злочину». Розкрити поняття «об'єкт злочину» та «суб’єкт злочину» у відповідності з Кримінальним кодексом України. Охарактеризувати об’єктивну та суб’єктивну сторони злочину. Виокремити простий та складний склад злочину.
^ Стадії злочину

Дати визначення поняттю «стадія злочину». Охарактеризувати види стадій злочину. Виокремити та розмежувати закінчений та незакінчений склад злочину та навести приклади у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України.

Виокремити злочини з матеріальним складом та навести конкретні приклади у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України. Розкрити суть злочинів з формальним складом злочину. Охарактеризувати суспільну небезпечність у зв’язку з готуванням до злочину. Проаналізувати та розкрити поняття «замах на злочин» у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України. Охарактеризувати кримінальну відповідальність за незакінчений злочин.
^ Система та види покарань

Дати визначення поняттю «система покарань в Україні». Охарактеризувати основні види покарань, які можуть застосовуватися в Україні. Вичленити та такі види покарань, як: «громадські роботи», «виправні роботи», «службові обмеження для військовослужбовців». Дати визначення та проаналізувати підстави для застосування найбільш суворого покарання, такого як арешт. Виявити та донести підстави по обмеженню волі громадянина України. Вичленити та охарактеризувати таке покарання, як «довічне позбавлення волі».

^ Звільнення від покарання

Дати визначення звільненню від відбування покарання з випробуванням. Охарактеризувати звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Розкрити підставу звільнення від відбування покарання у зв'язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Вичленити підстави для умовно-дострокового звільнення. Виявити та розкрити підстави для застосування амністії.
^ Законодавча база

Кримінальний Кодекс України, Декларація ООН про злочинність та суспільну безпеку, Декларація ООН про права дитини, Конвенція ООН про права дитини, Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Лист «Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх – цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності», Указ Президента України «Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю».

ІІ. Захист прав соціально незахищених дітей, молоді та їх сімей
Поняття житлового права та його предмет

Дати визначення поняттю та предмету житлового права України. Розкрити предмет житлового права України. Проаналізувати історичні погляди на формування предмету житлового права України.
^ Джерела житлового права

Проаналізувати використання терміну «джерело права» в юридичній літературі в широкому і вузькому значеннях. Визначити первинні джерела житлового права. Дати загальну характеристику кожного з джерела житлового права України.
^ Громадяни України та інші фізичні особи

як суб’єкти житлових правовідносин

Охарактеризувати суб’єктів житлових правовідносин з правової точки зору. Розкрити кожну з груп суб’єктів житлових правовідносин. Вичленити цивільну правоздатність та цивільну дієздатність як можливе обмеження при здійснені житлових прав.
^ Особливості забезпечення житлом молоді

Розкрити юридичні підстави для відповідальності за порушення законодавства у житловій сфері. Охарактеризувати цивільно-правову відповідальність. Дати визначення загальним та спеціальним формам відповідальності. Проаналізувати поняття договірної відповідальності.

^ Законодавча база

Житловий Кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про кооперацію», Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».


ІІІ. Правове забезпечення дітей, молоді та їх сімей сімейним, трудовим та цивільно-процесуальним законодавством України
Принципи та функції, методи та джерела сімейного права

Дати визначення основним категоріям, що характеризують сімейне право як самостійну галузь права. Охарактеризувати правовий метод регулювання сімейних відносин. Розкрити відображення соціального призначення галузі через її функції. Проаналізувати історію виникнення та становлення сімейного законодавства.
^ Сімейні правовідносини та порядок здійснення сімейних прав

та виконання сімейних обов’язків

Дати характеристику особливостей сімейних правовідносин. Розкрити структуру сімейних правовідносин: суб’єкт, об’єкт та зміст. Виявити основні та допоміжні підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Охарактеризувати юридичне закріплення здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Проаналізувати чинне сімейне законодавство України.
^ Порядок укладання та припинення шлюбу. Шлюбний договір

Охарактеризувати шлюб як основу сім’ї. Розкрити загальний порядок укладення шлюбу. Вичленити організаційні засади укладання шлюбу з подоланням певних перешкод. Проаналізувати та розкрити поняття «припинення шлюбу». Розказати процедуру розірвання шлюбу органом РАЦСу. Вичленити розірвання шлюбу за рішенням суду. Правові наслідки розірвання шлюбу щодо прав і обов’язків подружжя. Шлюбний договір як цивілізований підхід вирішення питань: поняття, умови, порядок укладення, зміни, припинення та строки дії.
^ Особисті немайнові та майнові відносини подружжя. Недійсність шлюбу

Дати загальну характеристику особистих немайнових відносин між подружжям з вказанням їх переліку та ознак. Охарактеризувати особливості права власності на майно чоловіка та дружини. Проаналізувати виникнення права спільної сумісної власності подружжя. Розкрити соціальні та правові підстави визнання шлюбу недійсним.
^ Особисті немайнові та майнові відносини між батьками та дітьми. Позбавлення і обмеження батьківських прав

Розкрити походження дитини як підставу виникнення правовідносин між батьками і дітьми. Виявити підстави та розкрити процедуру оспорювання батьківства чи материнства. Загальна характеристика особистих правовідносин між батьками і дітьми. Проаналізувати правовий статус неповнолітніх батьків.

Вирішення спору між батьками щодо розвитку дитини. Розкрити обов’язок дітей щодо піклування про батьків у старості. Проаналізувати позбавлення батьківських прав: підстави, встановлений порядок та наслідки. Який порядок відібрання дитини від батьків в Україні без позбавлення їх батьківських прав. Процедура поновлення батьківських прав. Охарактеризувати утримування батьками дитини: основні обов’язки, способи виконання, порядок визначення виплати аліментів, обмеження виплат та їх припинення.
^ Опіка та піклування. Встановлення патронату над дітьми

Розкрити встановлення опіки та піклування і вказати умови для здійснення даної процедури. Проаналізувати визначення поняття «дитина» та «охорона прав дітей, позбавлених батьківського піклування». Охарактеризувати права та обов’язки опікуна, піклувальника та дитини. Загальні підстави та правові наслідки припинення опіки та піклування. Виокремити поняття «патронат над дітьми» з виокремленням характеристики тотожностей та відмінностей від опіки і піклування.
^ Усиновлення як основна форма забезпечення прав і свобод. Усиновлення дітей іноземцями

Проаналізувати процедуру усиновлення відповідно чинного законодавства України. Розкрити порядок усиновлення: основні етапи, таємниця усиновлення, виникнення правових наслідків. Охарактеризувати поняття «скасування усиновлення» з одночасним визначенням усиновлення недійсним.
^ Характеристика складу трудових правовідносин

Розкрити структуру трудових правовідносин. Охарактеризувати фізичних осіб, працівників і роботодавців як суб’єктів трудових правовідносин відповідно до чинного законодавства України. Вичленити юридичних осіб як суб’єктів трудових правовідносин з вказанням їх виду та правового статусу. Дати визначення підприємствам, установам, організаціям та трудовим колективам як суб’єктам трудових правовідносин. Проаналізувати правове положення профспілкових комітетів у галузі організації праці. Розкрити основні підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.
^ Регулювання робочого часу та часу відпочинку

Дати визначення поняттю та виду робочого часу. Нормування робочого часу відповідно до чинного законодавства України. Встановлення режиму робочого часу з урахуванням вимог законодавства України. Вичленити види робочого часу. Розкрити поняття нормований і ненормований робочий час. Розкрити правові підстави для встановлення робочого часу для осіб, що мають пільгове становище. Дати визначення основним поняттям та видам часу відпочинку. Правові підстави для надання відпустки, їх види, та характеристика кожного виду.
^ Дисципліна праці та встановлення дисциплінарної

або матеріальної відповідальності сторін за її порушення

Встановлення трудової дисципліни та методи її забезпечення. Виявити підстави встановлення дисциплінарної відповідальності у трудовому праві. Виокремити порядок застосування дисциплінарних стягнень. Розкрити види дисциплінарних стягнень за трудовим законодавством. Проаналізувати охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України. Вичленити юридичні гарантії охорони праці неповнолітніх за чинним законодавством України. Характеристика законодавства з охорони праці осіб зі зниженою працездатністю.
^ Дати визначення поняттю та охарактеризувати суб’єктів права соціального забезпечення

Визначити суб’єктів, які отримують соціальне забезпечення. Вичленити суб’єктів, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення. Проаналізувати загальнообов’язкове державне соціальне страхування як основну організаційно-правову форму соціального забезпечення. Порівняти допомоги малозабезпеченим громадянам України та допомоги у зв’язку з інвалідністю з розкриттям їх відмінностей. Вичленити державну допомогу сім’ям з дітьми з решти соціальних допомог населенню з вказуванням їх особливостей. Охарактеризувати щомісячну державну допомогу дітям до 16 р., інфікованим або хворим на СНІД. Дати визначення соціальному обслуговуванню неповнолітніх та вказати на їх особливості. Розкрити призначення соціальної реабілітації та адаптації соціально незахищеного населення в Україні.
^ Розкрити проблеми виховання дітей та молоді в сучасний період

та тенденції проявів девіантної поведінки неповнолітніх

Охарактеризувати поняття "профілактика правопорушень", її класифікація та види. Вказати на мотиви вчинення протиправних дій. Виявити актуалізацію проблеми профілактики правопорушень в умовах нової соціокультурної реальності. Проаналізувати сучасну структуру вітчизняної системи профілактики правопорушень. Вичленити духовно-моральну спрямованість виховання дітей, молоді та їх сімей в контексті профілактики правопорушень. Розкрити заходи ранньої профілактики негативних проявів у поведінці дітей та молоді. Виокремити засоби профілактики правопорушень. Розкрити стратегію позашкільної діяльності з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх. Охарактеризувати заходи профілактики насильства щодо дітей та молоді. Проаналізувати основні завдання міліції та її повноваження згідно із Зако­ном України «Про міліцію»: яким чином та в яких випадках можна звернутися до міліції. Виявити випадки звертання працівника міліції до неповнолітнього. Охарактеризувати з правової точки зору поняття «затримання», у яких випадках та за які види правопорушення може бути застосоване затри­мання. Розкрити права особи, яку затримано та особливості затримання та допиту неповнолітніх. Визначити вік притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до чинного Кримінального кодексу України з урахуванням ст. 22 Кримінального Кодексу України. Вичленити мету адміністративного затримання неповнолітнього за різні види правопорушень. Охарактеризувати протиправні відхилення в поведінці дітей та молоді та розкрити їх сутність. Розкрити засоби профілактики правопорушень (рання, безпосередня, рецидиву).

^ Законодавча база

Сімейний Кодекс України, Кодекс законів про працю, Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Постанова № 3 від 15.05.2006 «Про застосування судами окремих норм Сімейного Кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», Положення про дитячий будинок сімейного типу, Положення про прийомну сім’ю, Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про колективні договори і угоди», Закон України «Про соціальні послуги», Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

ІV. Регулювання окремих видів правовідносин дітей, молоді та їх сімей в державі
Охарактеризувати юридичну освіту в Україні

Проаналізувати педагогічну систему в юридичній освіті. Розкрити проблеми формування правової культури населення. Вичленити спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи. Вичленити основні види зв’язків правоохоронної діяльності з педагогікою. Виявити види правоохоронної діяльності як різновиду педагогічної. Проаналізувати педагогіку в діяльності різних спеціалістів правоохоронних органів. Дати визначення поняттю «виправна педагогіка».
^ Дати визначення поняттю цивільного процесу

Розкрити судовий захист прав людини в цивільному процесі. Охарактеризувати справи, які розглядаються судом у порядку цивільного судочинства: цивільні, житлові, сімейні, трудові. Визначити роль позивача та відповідача у цивільному процесі. Дати характеристику позовної заяви та встановленим до неї вимогам. Вичленити способи реагування на позовну заяву. Розкрити види підвідомчості та підсудності у цивільних справах. Охарактеризувати форму та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом. Розкрити забезпечення позову і забезпечення доказів в цивільному процесі. Визначити судові витрати, їх види та підстави звільнення від судових витрат. Охарактеризувати терміни подання доказів у цивільному процесі та оцінку доказів. Визначити суть рішення суду в цивільному процесі. Дати визначення формі і змісту апеляційної скарги.
^ Дати визначення поняттю спадкового права

Охарактеризувати систему спадкового права. Виявити предмет та метод спадкового права. Розкрити п’ять черг суб’єктів спадкового правонаступництва. Проаналізувати спадкування як об’єкт спадкового правонаступництва. Виокремити загальні положення спадкування: охарактеризувати активи та пасиви спадщини.
^

Поняття і особливості міжнародного права

Охарактеризувати міжнародне право та міжнародну систему. Визначити основні риси сучасного міжнародного права. Вичленити джерела міжнародного права. Розкрити договір і звичай як основні джерела міжнародного права. Проаналізувати принцип незастосування сили або погрози силою та принцип невтручання у внутрішні справи: вказати особливості. Визначити види суб'єктів міжнародного права. Розкрити поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності. Охарактеризувати санкції в міжнародному праві. Визначити види міжнародних договорів.


Встановити правовий статус Організації Об'єднаних Націй. Дати визначення громадянству та його значенню для міжнародного права. Проаналізувати способи набуття громадянства та припинення громадянства. Проаналізувати правовий статус осіб з подвійним громадянством і осіб без громадянства. Визначити правовий стан іноземців та правовий статус біженців і переміщених осіб за міжнародним законодавством.
^ Охорона праці в соціально-педагогічній сфері

Охарактеризувати поняття охорони праці як суспільний чинник і галузь науки. Визначити міжнародне співробітництво в галузі охорони праці та використання світового досвіду з організації роботи щодо поліпшення умов праці. Проаналізувати нормативно-правові акти з питань охорони праці: Конституцію України, Кодекс законів про працю, Закон України “Про охорону праці”. Розкрити міжнародні та державні стандарти з питань охорони праці, міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці, нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства. Вичленити ідентифікацію та декларування безпеки об‘єктів підвищеної небезпеки. Визначити відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці. Охарактеризувати діяльність органів державного нагляду за охороною праці: їх основні повноваження. Загальні вимоги до режиму праці та відпочинку відповідно до чинного законодавства України. Дати визначення безпечності технологічних процесів та виробничого обладнання.
^ Законодавча база

Цивільний Кодекс України, Сімейний Кодекс України, Конвенція «Про захист прав людини і основоположних свобод», Європейська соціальна Хартія, Європейський кодекс соціального забезпечення, Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

^ Основна література

 1. Ковчина І.М. Основи соціально-правового захисту особистості. Навч.-метод.посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 300 с.

 2. Черненко М.В. Основи галузевого законодавства в соціальній роботі: навч.-метод. Посібник для студентів вищих навч. Закладів спеціальностей «соціальна педагогіка» та «соціальна робота». За заг. ред. докт. пед. наук, проф. І.М.Ковчиної. – К., НПУ, 2011. – 149 с.

 3. Декларація ООН про злочинність та суспільну безпеку - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 4. Декларація ООН про права дитини - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 5. Європейська соціальна Хартія - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 6. Європейський кодекс соціального забезпечення - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 7. Житловий Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про вищу освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про дошкільну освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 12. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 14. Закон України «Про загальну середню освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 15. Закон України «Про зайнятість населення» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 16. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 17. Закон України «Про колективні договори і угоди» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 18. Закон України «Про кооперацію» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 19. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Науково-практичний коментар [текст] :/ За заг. ред. Руснака Ю. І. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 148 с.

ISBN 978-611-01-0490-6

 1. Закон України «Про оплату праці» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про охорону дитинства» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про охорону праці» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар [текст] : / За заг. ред. Руснака Ю. І. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 340 с. ISBN 978-611-01-0477-7

 5. Закон України «Про професійно-технічну освіту» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про соціальні послуги» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 9. Кодекс законів про працю - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 10. Конвенція «Про захист прав людини і основоположних свобод» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 11. Конвенція ООН про права дитини - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 12. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 13. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 14. Кримінальний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 15. Лист «Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх – цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 16. Положення про дитячий будинок сімейного типу - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 17. Положення про прийомну сім’ю - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 18. Постанова № 3 від 15.05.2006 «Про застосування судами окремих норм Сімейного Кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 19. Сімейний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 20. Указ Президента України «Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю» - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 21. Цивільний Кодекс України - інформаційний портал Верховної Ради України – www.rada.gov.ua


Додаткова література


 1. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

 2. Балюк, Г.І., Гетьман А.П., Гриценко І.С., Ільїна Н.Л., Коваленко Т.О. [та ін.] Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / За ред. Г.І. Балюк. – К.: «Юринком Інтер», 2011. – 327 с.

 3. Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посіб. [для студ., які навчаються за спец. "Правознавство"] / М. Д. Бойко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Атіка, 2010. – 316 с.

 4. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб.: К.: «Олан», 2005.- 319 с.

 5. Болотіна Н.Б. Трудове право – 4.-те вид.- К.: Вікар, 2006. - 725 с.

 6. Ведєрніков, Ю. А. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ведєрніков Ю. А., Кульбач С. О., Кучук А. М. ; Ун-т сучас. знань. - Д. : Свідлер А. Л., 2011. - 205 с.

 7. Геврик Є.О. Охорона праці. – Львів, 2000. – 280 с.

 8. Гелич А.О. Об'єкти спадкування за цивільним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. О. Гелич. — К., 2011. — 18 с.

 9. Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Науково-практичний посібник [текст]: наук.-практ. посіб. / [В.С. Вишинський, О.В. пащенко, Г.В. Попов, І.І. Присяжнюк, К.І. Грейдіна, В.п. Томіленко]; за заг. ред. В.Д. Войцишена. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2013. – 714 с.

 10. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, М. І. Єрофеєв та ін. ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. – 2-ге вид. – К. : Вид-во "Юрид. думка", 2008. – 720 с.

 11. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2012.— 536 с.

 12. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, та ін.; За аг. ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 13. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. Монографія. 2-е вид. К.: КНТ,-2007.-288с.

 14. Законодавство України про працю. - К.: Істина, 2008. – 320 с.

 15. Законодавство України про соціальне забезпечення. – К.: Істина, 2006. – 320 с.

 16. Законодавство України про соціальний захист населення (6-е вид., перероб. і доп.) / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2008. – 558 с.

 17. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): навч. посіб. / Г.М. Анісімов, Ю.П. Дзюба, В.І. Касинюк та ін.; за ред. М.І. Панова. – Х.: Право, 2011. – 184 с.

 18. Іващенко Олена Русланівна. Міжнародне право у національному правопорядку європейських держав та застосування міжнародного права національними судами [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Іващенко Олена Русланівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2014. - 21 с.

 19. Коваль Ганна Володимирівна. Розвиток механізмів формування та реалізації державної молодіжної політики України на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Коваль Ганна Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2014. - 40 с.

 20. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2010. - 16 с.

 21. Ковчина І.М. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 345 с.

 22. Кодекс етики та збірник стандартів професійної діяльності — 7-е вид. - К.: КИМ, 1999. - 268 с.

 23. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

 24. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

 25. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження : наук.-практ. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, О.В. Приходько, О.В. Бедро, В.В. Мухін, О.В. Сапін, А.П. Слободзян, А.О. Штанько]; за заг. ред. Л.О. Фролової. - К.: Алерта, 2013. - 348 с. - (Серія «Бібліотека прокурора»).

 26. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид покарання: теорія і практика: монографія. - К. : ВД «Дакор», 2014. - 248 с.

 27. Мойсеєнко В.М. Помилувати не можна стратити: Наук.-інформ. вид. – К.: Вища шк., 2011. – 376 с.: іл.

 28. М.К. Галянтич. Житлове право України: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 528 с.

 29. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України //За ред.. Ю.С. Червоного.-К.: Істина. - 2003. – 464 с.

 30. Науково-практичний коментар до цивільно-процесуального права України. Київ, Юрінком, 2008 р.

 31. Основи охорони праці / Під. ред. М.П. Купчика та інш. – К., 2000 – 432 c.

 32. Панчишин Антон Володимирович. Правовий статус держави: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Панчишин Антон Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2014. - 20 с.

 33. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: Орієнтовна програма для педагогічних навчальних закладів України // Автор-укладач В.М.Оржеховська. - К.: ІЗМН, 1996.

 34. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його дозування в кримінальній справі. К., 2006

 35. Потопахіна Ольга Миколаївна. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. : Дис... канд. наук: 12.00.05 - 2008.

 36. Права дитини. Посібник для журналіста. – К., 2002. – 116 с.

 37. Право власності в Україні: Навч. посібн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2002.

 38. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. - К. : ІнЮре, 2010. – 401с.

 39. Право пенсійного забезпечення в Україні. Навчальний посібник. Курс лекцій. – Київ: «Олан», 2005. – 368 с.

 40. Право соціального забезпечення: Навч. посіб для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка.-К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006.-496 с.

 41. Правове вихонання учнів: Методичний посібник / Авт. укл. М.М.Фіцула. - К.: ІЗМН, 1997.

 42. Практичний коментар – роз’яснення до Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [текст] : / Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А. В. Григоренко [та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 720 с. ISBN 978-611-01-0436-1

 43. Програма для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: /Авт.-уклад. Авельцева Т.П. Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В./ За заг.ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В.:, К.:2011. – 88 с.

 44. Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн. - Київ. 2007.

 45. Профілактика злочинів : підручник / І. Г. Богатирьов, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужи ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : Атіка, 2011. – 720 с.

 46. Савченко С.Ф., Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. и др. Профилактика аддиктивного поведения школьников: учебно-методическое пособие. - СПб: КАРО, 2006.

 47. Сидоренко Анна Сергіївна. Зловживання правом суб'єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне дослідження [Текст] : монографія / А. С. Сидоренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2014. – 197 с.

 48. Сімейне законодавство України: Зб. Нормат-прав. Актів.-К.: Істина,2005.-262 с.

 49. Сімейне право України: підручник / [Баранова Л. М. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 260 с.

 50. Скиба Тетяна Юріївна. Розвиток механізмів державного управління вищою освітою України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Скиба Тетяна Юріївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2014. - 20 с.

 51. Соціально-правовий захист молоді. Збірник наукових статей / Заг.ред. І.В. Козубовська, В.М. Великий. – Ужгород, 2002. – 319 с. Трантенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К., 1997. – 464 с.

 52. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

 53. Трудове право України : навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Вид-во "Істина", 2010. – 208 с.

 54. Трудове право: підручник [для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів]/ В.В.Жернаков, С.М.Прилипко,О.М.Ярошенко та ін.; За заг. ред. В.В. Жернакова.-Х.: Право,2012.- 496 с.

 55. Усатенко О.В. Економічне регулювання природокористування в умовах стійкого розвитку та забезпечення екологічної безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.06 «економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О.В.Усатенко, Донецьк, 2010. — 20 с.

 56. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право: Теорія і практика: Навч. посіб. – К., 2002.

 57. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-г вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – Кн. І. – 736 с.

 58. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-г вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

 59. Червоний Ю.С. Сімейне право України: К.: Істина,2004.- 400 с.

 60. Черновалюк Ю.Ю. Реалізація права на сім`ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»/ Ю.Ю.Черновалюк.-Одеса,2010.-20 с.

 61. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан ; М-во освіти і науки України. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2005. – 624 с.

 62. Ярошенко О.М. Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПр Н України В.І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2011. – С. 53 – 62.

 63. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. - Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.


Схожі:

Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з предметів «Адміністративне право», «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне...
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма фахових вступних випробувань Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «філологія (переклад)»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма вступного фахового випробування При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Основні знання, вміння й навички із зазначених дисциплін є необхідними базовими компетенціями для продовження навчання на окр «Магістр»...
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації
«магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» чи вищою освітою незалежно від напряму...
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Окх завдань освітньої І професійної підготовки при відборі студентів висуваються вимоги щодо їх здібностей І підготовленості у вигляді...
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПояснювальна записка Програма державної атестації призвана реалізувати такі завдання
Перевірити якість засвоєння курсів з фахових дисциплін, виявити рівень практичної мистецької підготовки
Програма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності iconПояснювальна записка Програма державної атестації призвана реалізувати такі завдання
Перевірити якість засвоєння курсів з фахових дисциплін, виявити рівень практичної мистецької підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи