Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка icon

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Скачати 115.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Дата08.10.2014
Розмір115.96 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА

Затверджено” Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту української

НПУ ім. М. П. Драгоманова філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

Протокол №__ від « 3 »березня 2014р. Протокол №5від «26» лютого 2014р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради

Андрущенко В. П. / Висоцький А.В.^ Програма вступного фахового випробування
з дисциплін редакторського циклу (основи видавничої справи та редагування , історія видавничої справи та редагування, технічне редагування, типологія помилок, коректура, макетування і верстка)

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Спеціаліст»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

«Бакалавр»

напрям підготовки 0303 «Журналістика та інформація»

спеціальність 7.03030301 «Видавнича справа та редагування»

Київ - 2014

 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)


Програма вступного іспиту з редагування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу, а саме: основ видавничої справи та редагування, історії видавничої справи та редагування, технічного редагування, типології помилок, коректури, макетування і верстки.

Програмою також передбачено перевірити уміння і навички студентів застосовувати теоретичні знання у практичній роботі - видавничо-редакторській підготовці видань різних видів.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)


За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питань, тому його відповіді не конкретні, а далекі від запитань. Крім того, низький рівень визначається ще й тоді, коли не простежується логіки викладу у відповідях абітурієнта на поставлені запитання. Мова відповідей на запитання рясніє нелітературними формами.


124-149 балів

Задовільний

Відповіді на питання білета мають фрагментарний характер, не системний характер. Абітурієнт поверхово володіє знаннями; його відповіді рясніють другорядними міркуваннями, що безпосередньо не стосуються запитань білета. Крім того, абітурієнт припускається логічних і мовних помилок.

150-174 балів

Достатній

У відповідях на питання білета трапляються окремі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. У відповідях дотримана логіка викладу, мова відповіді літературна.

175-200 балів

Високий

Абітурієнт дає повні і розгорнуті відповіді на питання білета, демонструє, де необхідно, теоретичні положення прикладами. Відповіді абітурієнта свідчать про розуміння матеріалу на рівні аналізу закономірностей матеріалу, характеризуються логікою викладу. Мова викладу літературна.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів здійснюється кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінки. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення оцінок відповідей абітурієнта кожним членом комісії . Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошує голова предметної комісії усім абітурієнтам, які брали участь у випробуванні після закінчення іспиту.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування» - з урахуванням співбесіди з мови (української, російської).


 1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
 1. Основні завдання теорії видавничої діяльності і теорії редагування. Законодавство України про видавничу справу.

 2. Провідні осередки рукописної справи на українських землях.

 3. Утвердження друкарства як чинника кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи.

 4. Початки україномовних друків поза етнічними землями України.

 5. Концепція виникнення друкарства Івана Огієнка.

 6. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври. Перші друки.

 7. Книжкова справа в Україні перед прийняттям християнства. «Велесова книга».

 8. Книжкові шедеври ХІ - ХУІ ст. Реймське Євангеліє: історія створення та побутування.

 9. Прогресивні друкарські вдосконалення у ствердженні вітчизняної школи редагування і видавничої справи (ХУ - ХУІІ ст.).

 10. Загальна характеристика тематичного репертуару стародруків.

 11. Передумови впровадження у видавничу практику рухомих літер.

 12. Роль рукописного книготворення в суспільному поступі. Створення книгозбірень.

 13. Біблійні книги серед народів світу. Острозька Біблія.

 14. Роль Михайла Максимовича у розвитку наукової книги.

 15. Видавничий рух в умовах Валуєвського циркуляру та Емського указу.

 16. НТШ в Європі та його «Енциклопедія українознавства».

 17. Завдання теорії редагування. Сфера застосування редакторських професій. Формула трьох «П».

 18. Етапи видавничого процесу.

 19. Методи і методики редагування.

 20. Автор рукопису. Групи авторів за типом повідомлення, за майстерністю подання інформації, за обсягом тезаурусів.

 21. Автор рукопису. Групи авторів за переслідуваною метою, за ступенем самостійності готування текстів та за досвідом роботи.

 22. Вимоги до подання рукопису до видавництва.

 23. Редакторський висновок і можливі шляхи вдосконалення авторського тексту.

 24. Реципієнт. Групи реципієнтів за рівнем семантичної складності їх тезаурусів, за довільністю і мотивами сприймання, за можливістю сприймання текстів різної семантичної складності.

 25. Реципієнт. Групи реципієнтів за рівнем знань структури повідомлень, за професійним рівнем.

 26. Редагування як синтез операцій контролю й виправлення. Межі усунення помилок. Ступінь редагованості текстів.

 27. Сучасна типологія навчальних видань та її значення у роботі редактора.

 28. Лінгвістичні норми редагування. Важливість їх дотримання редактором у роботі над авторським текстом.

 29. Сучасні орфографічні норми української мови і важливість їх дотримання під час редагування рукопису.

 30. Важливість дотримання психолінгвістичних, етичних, юридичних та інших норм у роботі редактора над авторським текстом.

 31. Визначення методів редагування. Формалізовані і неформалфзовані методи редагування.

 32. Класифікація методів виправлення. Метод заміни і метод вставлення.

 33. Класифікація методів виправлення. Метод перероблення. Особливості його застосування.

 34. Класифікація методів виправлення. Метод переставлення і метод вставлення.

 35. Класифікація методів виправлення. Кон’юнктурне виправлення.

 36. Класифікація методів виправлення. Метод опрацювання. Особливості його застосування.

 37. Класифікація методів виправлення. Метод скорочення. Особливості його застосування.

 38. Композиція рукопису. Види композиції. Характеристика композиції підручника.

 39. Поняття факту в редакторській практиці. Основні вимоги у роботі з фактами. Причини виникнення фактичних помилок.

 40. Перевірка фактичного матеріалу авторського тексту.

 41. Вимоги, які ставляться до редактора у роботі з цифрами і цитатами.

 42. Логічні основи редагування текстів. Закони логіки і їх значення у роботі редактора над авторським оригіналом. Причини виникнення логічних помилок.

 43. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування наукової літератури.

 44. Навчальне видання як цілісний комплекс. Принципи конструювання навчальних видань. Особливості редагування підручників.

 45. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування текстів художньої літератури. Поняття підробки художнього твору.

 46. Роман і його редагування. «Теоретична основа» багатослівності у романах.

 47. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування текстів для дошкільнят і молодших школярів.

 48. Редакторська підготовка матеріалів довідкового видання.

 49. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування газет і журналів.

 50. Особливості редагування перекладів. Співпраця редактора і перекладача.

 51. Типологія інформаційних видань. Особливості редакторської роботи над ними.

 52. Редакторський аналіз авторського оригіналу масово-політичного видання (загального чи умовного).

 53. Рекламні видання, їх функції. Підготовка та редагування рекламних видань.

 54. Конструкція книги. Основні елементи книги (книжковий блок і його компоненти, книжкові оправи та обкладинки, суперобкладинка).

 55. Елементи службової частини видання, їх характеристика.

 56. Фактори, що впливають на якість видання. Гігієнічні вимоги до видань.

 57. Особливості верстання суцільних прозових текстів.

 58. Особливості верстання віршованих текстів.

 59. Особливості верстання драматичних текстів.

 60. Коректура як навчальна дисципліна. Зв'язок коректури з іншими навчальними дисциплінами. Джерела вивчення коректури.

 61. Необхідність коректурного прочитання рукопису. Умови ефективної коректури.

 62. Коректурне виправлення. Види коректурного виправлення.

 63. Коректурні знаки видалення і особливості їх застосування.

 64. Коректурні знаки для заміни літер і особливості їх застосування.

 65. Коректурні знаки для заміни слів і речень і способи їх застосування.

 66. Коректурні знаки переставлення і особливості їх застосування.

 67. Коректурні знаки для шрифтових виділень.

 68. Коректурні знаки для виправлення технічних дефектів складання.

 69. Типи і методи коректорського читання.

 70. Коректурний відбиток. Види коректурних відбитків.

 71. Вимоги до коректурних відбитків.

 72. Видавничий рух в умовах дії Валуєвського циркуляру і Емського указу.

 73. Видавнича діяльність товариства «Просвіта».

 74. Перша половина ХХ ст. Еміграція і друковане слово.

 75. Сучасні видавництва України.

 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.
 1. ^ СТРУКТУРА БІЛЕТА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст» Вступне фахове

Напрям підготовки: 0303 «Журналістика та випробування

інформація»

Спеціальність: 7.03030301 «Видавнича справа та

редагування»

На базі ОКР: «Бакалавр»

Екзаменаційний білет № 2

 1. Завдання теорії редагування. Сфера застосування редакторських професій. Формула трьох «П».

 2. Композиція рукопису. Види композиції. Характеристика композиції підручника.

 3. Коректура як навчальна дисципліна. Зв'язок коректури з іншими навчальними дисциплінами. Джерела вивчення коректури.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол № від « » березня 2014р.

Голова фахової комісії / проф. Висоцький А.В. /

Підпис Прізвище, ім'я, по батькові


 1. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна

  1. Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г.Іванченок. – К.:, 1986. – 368 с.

  2. Жадько В. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи В.О.Жадько. – К.: «СПД Жадько В.О.», 2005. – 352 с.

  3. Партико З.В. загальне редагування. Нормативні основи. – Львів: Афіша, 2006. – 41 с.

  4. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: практичний посібник / М.С.Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

  5. Тимошик М. Історія видавничої і друкарської справи: підручник / М.С.Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

Додаткова

 1. Видавнича справа та редагування в україні: постаті і джерела (ХІХ – перша половина ХХ ст.): навчальний посібник / за ред. Н.Зелінської. – Львів: Світ, 3003, - 612 с.

 2. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию /И.Б.Голуб. – М.: Абрис-пресс, 2004. – 432 с.

 3. Грінченко Б. Про книги: як їх вигадано друкувати / Б.Грінченко. – К., 1908. – 48 с.

 4. Капелюшний А.О. Практични посібник-довідник журналіста: редагування в ЗМІ: аналіз і перевірка фактичного матеріалу / А.О.Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 с.

 5. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: підручник /тВ.О.Карпенко. – К.: Університет «Україна», 2007. – 431 с.

 6. Огієнко І. Історія українського друкарства / І.Огієнко. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.

 7. Петров С. Книжкова справа в Києві. 1861-1917 / С.Петров. – К.: екс.-об., 2002. – 376 с.

 8. Сикорский Н. Теория и практика редактирования / Н.Сикорский. – М., 1980. – 328 с.

 9. Стилистика и литературное редактирование / под.ред.проф. В.И.Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 250 с.

 10. Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К.: наукова думка, 200. – 240 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Митець І час: творчість Андрія Малишка на тлі українського...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
«Молодший спеціаліст» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Від Івана Вишенського до Остапа Вишні та Павла Глазового:...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconІнститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова
Витрати на переліт, оплата страхування, проживання, харчування, відвідування музеїв, театрів тощо – за рахунок слухачів курсів
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconРозклад занять студентів 5 курсу Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка на ІІ семестр 2012-2013 навчального року

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconEстетичні та моральні ідеали українського народу в Шевченковому слові
Шевченковому слові, присвяченій 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, що відбудеться 12-13 грудня 2013 року в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи