Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej icon

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej
Скачати 88.71 Kb.
НазваUniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej
Дата19.10.2012
Розмір88.71 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра української мови


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Katedra Ukrainistyki


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Бориса Грінченка

Гуманітарний інститут

Кафедра української мови і методики навчання


Високоповажані автори!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Лінгвістичні і лінгводидактичні аспекти функціонування української мови в Україні та за кордоном», присвяченій 110-ій річниці від дня народження А. П. Медушевського, що відбудеться 11-12 жовтня 2012 року в Інституті української філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

До участі в конференції запрошуємо філологів, педагогів, методистів.


^ Орієнтовна проблематика конференції:

 • Історія становлення і функціонування української мови у сфері освіти та науки в Україні та за її межами.

 • Проблеми граматики української мови: функціональний і комунікативний аспекти.

 • Проблеми лексичної семантики.

 • Українська лінгводидактика вищої і середньої школи за кордоном.

 • Мовне законодавство в Україні та за кордоном і місце української мови в ньому.


Робочі мови конференції: усі слов’янські, англійська.


Для участі в конференції просимо надсилати до 1 червня 2012 р. такий комплект матеріалів:

 • роздрукований варіант статті обсягом 6-12 сторінок комп’ютерного тексту;

 • окремі файли з текстом статті, таблицями та особливими шрифтами з розширенням .DOC або .RTF на диску CD-R (CD-RW);

 • для аспірантів рецензія фахівця (наукового керівника, доктора чи кандидата наук), завірена підписом, або рішення відповідної кафедри (відділу тощо) про рекомендацію статті до друку;

 • ксерокопія квитанції про оплату;

 • заповнена анкета учасника;

 • конверт з маркою та заповненою адресою (для офіційного персонального запрошення)

за адресою:
^

Кафедра української мови Інституту української філології


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

вул. Пирогова,9

м. Київ-30

01601

З приміткою (для Дудко Ірини Володимирівни), а також на електронну адресу mova7_7@ukr.net

Статті будуть опубліковані до початку роботи конференції у фаховому виданні, затвердженому Президією ВАК України («Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови»).

Вартість друку однієї сторінки – 25 грн. (для учасників з України), 4 € (для учасників з інших держав), для докторів наук – безкоштовно. Щоб отримати збірник поштою, необхідно сплатити додатково 25 грн. (для України), 8 € (для інших держав). Оргвнесок – 100 грн. (для учасників з України), 20 € (для учасників з інших держав). Отримання програми конференції – за умови сплати оргвнеску. Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників конференції.

^ Кошти для опублікування статті просимо надсилати поштовим переказом Конєєвій Олені Олексіївні за адресою: 03113, Київ – 113, вул. Дегтярівська, 43/9, кв.36.

Телефон для довідок +38(044)486-39-31, кафедра української мови, Сучок Валентина Вікторівна; або за електронною адресою: mova7_7@ukr.net

^ ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ


Вимоги до змісту та оформлення статей

Текст статті повинен відповідати вимогам ВАКу України, згідно з якими обов’язковими є:

 • постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики і лінгводидактики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

 • формулювання мети статті (завдань);

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням авторських положень;

 • висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі;

 • статті супроводжують анотації (обсягом не більше 5-ти рядків) та ключові слова українською (перед статтею) й російською та англійською (після статті) мовами;

 • перед статтею – номер УДК (лише для учасників з України).

Вимоги до комп’ютерного варіанту статей

 1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
 1. Текст: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см.
 1. Матеріали подавати в такій послідовності:

 • номер УДК (12 шрифт, у лівому куті);

 • прізвище, ініціали (через 1 інтервал, жирний шрифт, курсив, у правому куті);

 • назва статті (через 2 інтервали, жирний шрифт, великими літерами, по центру). У заголовках не допускаються скорочення та перенесення слів;

 • анотація та ключові слова українською мовою (через 2 інтервали, 12 шрифт);

 • текст статті (через 2 інтервали);

 • література (через 2 інтервали, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, 12 шрифт, жирний, через 1 інтервал, нумерація джерел в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом, обов’язкова вказівка на видавництво та загальну кількість сторінок, 12 шрифт, виступ – 1,25 см). Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел дивитися у Бюлетені ВАК України, № 5, 2009 р.


Наприклад:

  1. Бондарко А. В. Основы функциональной граматики : Языковая интерпретация времени / А. В. Бондарко. – С.-Пет. : Изд-во С.-Пет. ун-та, 1999. – 206 с.

  2. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті [Текст] : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

  3. Тараненко О. О. Вербалізація / О. О. Тараненко // Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 65–66.

  4. Хант Г. О. Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Г. О. Хант. – Режим доступу. – http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06hgosnm.zip.

  5. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови / К. Ф. Шульжук. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 408 с.

  6. Rybák J. Vzťahy opozície neurčitých zámen a gramatickej kategórie čísla v ruštine a slovenčine / J. Rybák  // Slavica Slovaca. – 1978. – Ročnik 13. – Čislo 1. – S. 33–42.
 • список джерел і їх умовних скорочень (через інтервал, слова ^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЇХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ великими літерами, 12 шрифт, жирний, через 1 інтервал, без нумерації в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом, без абзаців)


Наприклад:

ДМВН – Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. : Збірник актових документів / [Підгот. до вид. В. В. Німчук, В. М. Русанівський, К. С. Симонова, В. Ю. Франчук, Т. К. Черторизька]. – К. : Наук. думка, 1981. – 316 с.

Костенко – Костенко Л. В. Вибране /Л. В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 560 с.

ЛУ – Літературна Україна. – 2008. – № 1.

Фр. – Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. / І. Я. Франко. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 1. – 502 с.


4. Після списку літератури подати анотації та ключові слова російською та англійською мовами (через 2 інтервали, 12 шрифт).


5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти – жирним курсивом.


6. Для покликань на наукову літературу використовувати квадратні дужки, наприклад: [5, 77], де 5 – номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки. Не робити посторінкових покликань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.


7. Покликання на джерела фактичного матеріалу подавати в круглих дужках, бажано із зазначенням сторінки, наприклад: (Костенко, 84) або (Фр., 25).


8. Абревіатуру розшифровувати в тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється.


9. Текст слід друкувати без переносів. Сторінки рукопису нумерувати олівцем на звороті.


10. У тексті статті біля прізвища подавати або одну ініціальну, або дві ініціальні літери, але однаково у всіх випадках.


11. Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 2000 за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.


12. Таблиці подавати як окремі об’єкти у форматі ^ Excel for Windows або у МS Word з розмірами, наведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщувати по центру сторінки, накреслення грубе, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом. Таблицю також слід подати окремим файлом, в якому параметри сторінки такі: А5, усі поля 2 см. міжрядковий інтервал 1.


13. Лапки оформлювати за зразком: ВЦ «Академія»; Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана


14. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення на зразок т. п., та ін., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Ф. Л. Бойко), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Яблунівка друкуються через нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок). Скорочення типу 90-ті, 20-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок+дефіс).


^ Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку прийматися не будуть. Роздрук статей і диски не повертаються.


Зразок оформлення статті:


УДК 81’367.4=161.2


Козачук Г. О.


^ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ФУНКЦІЇ ОБСТАВИНИ МІСЦЯ

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ


У статті розглянуто лексико-граматичну структуру семантично та синтаксично нерозкладних словосполучень у членній будові речення, з’ясовано їх роль і специфіку у вираженні аналітичної форми обставини місця в сучасній українській мові.

Ключові слова: другорядні члени речення, обставини місця, аналітизм, аналітична форма, структурно-семантичний компонент речення, семантично та синтаксично нерозкладні словосполучення.


Основний текст


ЛІТЕРАТУРА


 1. Вихованець І. Р. Граматика української мови : Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.В статье рассматривается лексико-грамматическая структура семантически неделимых словосочетаний в функции членов предложения, определена их роль и специфика в выражении аналитической формы обстоятельств места в современном украинском языке.

Ключевые слова: второстепенные члены предложения, обстоятельства места, аналитизм, аналитическая форма, структурно-семантический компонент предложения, семантически и синтаксически неделимые словосочетания.


The article is related towards lexical and grammatical structure of sematically non-dividable combinations of words in structure of members of sentence. Their role and specifics in expression of analythical form of cisrcumstance of place in modern Ukrainian language is defined.

Key words: the circumstance of the place, analytical form, structural and semantic component of sentences, semantically and syntactically non-dividable combinations of words.


Календар конференції


11 жовтня 2012 року


9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції


10.00-13.00 – пленарне засідання


13.00-14.00 – обідня перерва


14.00-18.00 – робота секцій


12 жовтня 2012 року


10.00-13.00 – робота секцій


13.00-14.00 – обідня перерва


14.00-15.00 – підсумки роботи конференції: звіти секцій, прийняття ухвали


15.00-17.00 – екскурсія містом


Міжнародна наукова конференція

«Лінгвістичні і лінгводидактичні аспекти функціонування української мови в Україні та за кордоном», присвячена 110-ій річниці від дня народження А. П. Медушевського

11-12 жовтня 2012 року


^ АНКЕТА УЧАСНИКА

(позиції 1-12: заповнити, позиції 13-20: відзначити необхідне)


 1. Прізвище .

 2. Ім’я .

 3. По батькові .

 4. Науковий ступінь .

 5. Вчене звання .

 6. Місце роботи .

 7. Посада .

 8. Коло наукових інтересів (обраний напрям) .

 9. Назва доповіді .

 10. Адреса для листування .

 11. Контактні телефони .

 12. E-mail .

 13. З персональним запрошенням .

 14. Без персонального запрошення .

 15. Із замовленням гуртожитку .

 16. З обов’язковою пересилкою програми конференції /збірника статей .

 17. Очна / заочна участь .

 18. Участь тільки у секційному засіданні .

 19. Дводенне перебування .

 20. Форма участі (необхідне підкреслити):

 • доповідь з публікацією наукової статті .

 • доповідь без публікації наукової статті .

 • публікація наукової статті без доповіді .

Схожі:

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconDr Marcin Sienkiewicz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconKonsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Wydział ds. Karty Polaka 79044 Lwów, ul. Smiływych 5

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconPolitechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Instytut Organizacji I Zarządzania Podejście procesowe w ocenie ekonomicznej efektywności systemów informatycznych

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconKasperowicz A., adiunkt Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu perspektywy rozwoju rachunkowości w ramach teorii praw własnośCI

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconPolski Wydział Techniczny Donntu
«Pomoc dla studentów Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską»
Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconMinisterstwo edukacji, MŁodzieży I sportu ukrainy lwowski narodowy uniwersytet iwana franka katedra turystyki wydziału geograficznego

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconPiotr Luty, asystent Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wpływ wyboru metod wyceny inwestycji w wierzytelności na wynik finansowy spóŁki inwestycyjnej

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconFundacja dobroczynna „Planeta Alfreda Nobla” (Ukraina) Dniepropietrowski Uniwersytet Ekonomii I Prawa (Ukraina)

Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconPolski Wydział Techniczny Польський Технічний Факультет – pwt
Артема, 58 м. Донецьк, Україна тел. +38 (062) 301 09 47, тел/факс: +38(062) 304-12-78
Uniwersytet warszawski wydział Lingwistyki Stosowanej iconPolski Wydział Techniczny Польський Технічний Факультет – pwt
Артема, 58 м. Донецьк, Україна тел. +38 (062) 301 09 47, тел/факс: +38(062) 304-12-78
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи