«Затверджую» icon

«Затверджую»
Скачати 110.39 Kb.
Назва«Затверджую»
Дата04.08.2012
Розмір110.39 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»


Ректор Тернопільського
національного педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка


___________ проф. В. П. Кравець

«____»___________2010 р.


Положення


про складові електронного навчального курсу,
розробленого у системі MOODLEТернопіль — 2010

1. Загальна частина


  1. Одним із завдань Болонського процесу є створення освітнього середовища, у якому навчальний матеріал поданий у дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді, що дає можливість використовувати його у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента.

  2. Електронний навчальний курс (ЕНК) — це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

  3. Інформаційно-комунікаційні технології використовують для створення, передавання і зберігання навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу за допомогою локальних, регіональних та глобальних мереж.

  4. Принциповою відмінністю ЕНК від електронного варіанту навчального посібника є: 1) чітка структурованість навчально-методичних матеріалів; 2) система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між собою, організована з використанням ресурсів ЕНК, протягом всього часу вивчення дисципліни; 3) система контролю виконання різних видів навчальної діяльності.

  5. Електронні навчальні курси розміщуються на сервері електронних курсів ТНПУ імені Володимира Гнатюка. URL-адреса: http://elr.tnpu.edu.ua. Робота порталу організована на основі використання платформи MOODLE. MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) — це назва системи програмних продуктів CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив якої вільно розповсюджується за принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї системи студент має можливість через Інтернет ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування тощо. Викладач має змогу самостійно створювати електронні курси і проводити навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д.

  6. Доступ до ресурсів сервера електронних курсів ТНПУ — персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та педагогічні працівники отримують у адміністратора сервера. Кожний студент та педагогічний працівник має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі. Користувачі персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання логінів і паролів. Реєстрація студентів на електронному навчальному курсі здійснюється також адміністратором сервера. Після закінчення сеансу роботи із сервером електронних курсів викладач зобов’язаний здійснити вихід із системи з метою недопущення роботи інших користувачів у режимі «Викладач».

  7. Електронні навчальні курси можуть бути використані як засоби навчання для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання на всіх етапах навчальної діяльності студентів під час вивчення відповідних дисциплін.

  8. Електронні навчальні курси, які розробляються на платформі MOODLE, складаються з електронних ресурсів двох типів: а) ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального матеріалу, наприклад, електронні конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації тощо; б) ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів, наприклад, завдання, тестування, анкетування, форум тощо. Усі електронні навчальні курси, розміщені на сервері електронних курсів ТНПУ, повинні мати уніфіковану структуру (див. рис. 1), що включає:

 • загальну інформацію про навчальну дисципліну (робоча програма, критерії оцінювання, друковані та Інтернет-джерела, глосарій, новини, за потреби блоги, форуми, чати);

 • навчально-методичні матеріали з кожного модуля:

  • теоретичний матеріал (мультимедійні презентації лекцій, структуровані електронні навчальні матеріали, електронний конспект лекцій, список друкованих та Інтернет-джерел, за потреби аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси);

  • практичні (семінарські, лабораторні) роботи (зміст, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання);

  • завдання для самостійної роботи студентів (додатковий теоретичний матеріал, завдання, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання);

  • модульний контроль (контрольні запитання, завдання з критеріями оцінювання та формою подання результатів виконання, тести для контролю);

 • матеріали для проведення підсумкового контролю (контрольні завдання або підсумковий тест для контролю знань студента за курс);

 • додаткові матеріали.

  1. Викладач зобов’язаний робити резервні копії своїх курсів не рідше як один раз у місяць.
^

2. Розробка електронного навчального курсу


2.1. Процес створення ЕНК передбачає три послідовних етапи:

 • Етап 1 — навчання педагогічних працівників на семінарі-тренінгу «Методика створення електронних курсів у системі MOODLE» обсягом 30 год. Семінар-тренінг проводиться на базі ТНПУ викладачами кафедри інформатики та методики її викладання за наказом ректора університету.

 • Етап 2 — наповнення ЕНК електронними навчально-методичними ресурсами в повному обсязі відповідно до структури, наведеної на рис. 1, та навчальної програми дисципліни.

 • Етап 3 — апробація ЕНК протягом навчального семестру. На цьому етапі викладач використовує матеріали ЕНК для навчання студентів та вносить корективи до курсу.
Рис. 1. Структура електронного навчального курсу

2.2. Складові частини електронного навчального курсу повинні містити такі навчально-методичні матеріали:

Загальна інформація про курс:

 • Робоча програма. У робочій програмі зазначається мета та завдання вивчення курсу, його зміст, у якому відображаються назви тем кожного модуля з анотаціями, кількість годин на вивчення кожного модуля.

 • ^ Критерії оцінювання. Містить інформацію щодо системи оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни, як поточних, так і підсумкових. З кожного модуля вказується розподіл балів за виконання завдань та шкала оцінювання.

 • ^ Друковані та Інтернет-джерела. У цьому ресурсі пропонуються основні, додаткові друковані джерела з дисципліни та Інтернет-ресурси.

 • Глосарій. Містить основні терміни навчального курсу та їх означення.

 • Новини. Новини використовуються викладачами для анонсування подій, повідомлень про зміни у навчальному курсі тощо.

Зміст модуля включає такі матеріали:

 • Теоретичний навчальний матеріал. Містить обов’язкові навчальні ресурси: 1) структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля у повному обсязі; 2) мультимедійні презентації лекцій; 3) додаткові електронні навчальні матеріали: флеш-ролики; аудіо і відео матеріали; довідкові та нормативні документи (форми, шаблони, стандарти, нормативні акти, закони тощо).

 • ^ Практичні (семінарські, лабораторні) роботи. У матеріалах курсу обов’язково має бути перелік лабораторних (практичних, семінарських) робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної роботи потрібно сформулювати завдання, які забезпечують формування вмінь та навичок, необхідних для засвоєння теми, надати методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи. Лабораторні роботи, для виконання яких необхідно спеціальне обладнання та реальні об’єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що зазначається при формулюванні завдання. Навчально-методичні матеріали з практичних (семінарських, лабораторних) робіт рекомендується оформляти у вигляді pdf-файлів, посилань на файли різних форматів та завдань. Результат виконання лабораторної (практичної) роботи студенти можуть надсилати викладачеві в електронній формі на сервер електронних курсів, подавати у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

 • ^ Завдання для самостійної роботи. Значна частина навчальних годин при вивченні кожної дисципліни відводиться на самостійне опрацювання. У матеріалах електронного навчального курсу необхідно розмістити завдання для самостійного виконання та методичний матеріал, який забезпечить його якісне виконання студентами. Завдання формулюється у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел. Результати виконання завдання можна надсилати викладачеві в електронній формі на сервер електронних курсів, подавати у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

 • ^ Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються, тести або завдання. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Підсумковий контроль передбачає наявність матеріалів для підготовки студентів до складання заліків та іспитів (контрольні завдання або підсумковий тест).


2.3. Результати навчання студентів фіксуються у журналі оцінок ЕНК.

У електронному журналі оцінок викладачем задаються категорії для оцінювання всіх видів навчальної діяльності та визначається їх обсяг (у відсотках) по відношенню до підсумкової оцінки з дисципліни.

Наприклад:

Категорії

Обсяг

Модуль 1 –
Модуль 2 –
Модуль 3 –

20%

20%

35 %

Підсумковий контроль –

25%

Усього

100 %

Додаток 1

Вимоги до структури ЕНК

^ Складова ЕНК

Характеристика

Загальна інформація про курс

Робоча
програмаПодано у форматі Веб-сторінки або у вигляді pdf-файлу

Наявність мети та завдань вивчення курсу

Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних)

Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля

^ Критерії
оцінювання


 

Подано у форматі Веб-сторінки або у вигляді pdf-файлу

Вказується розподіл балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS

^ Друковані
та
Інтернет-
джерела


Подано у форматі Веб-сторінки або у вигляді pdf-файлу

Вказуються основні друковані джерела з дисципліни

Вказуються додаткові друковані джерела

Наводяться Інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями

^ Термінологічний словник

 

Подано у форматі глосарія

Означення наводяться до всіх термінів у словнику

Новини

Подано у форматі форуму

^ Теоретичний
матеріал


 

Електронні навчальні матеріали подані у вигляді pdf-файлів

Наявність додаткових мультимедійних навчально-методичних матеріалів (при потребі)

Наявність презентацій до лекцій (тем)

^ Практичні (семінарські, лабораторні) роботи


Електронні навчальні матеріали подані у вигляді pdf-файлів

Наявність окремих ресурсів для кожної практичної (лабораторної) роботи, які містять основні структурні елементи: тема, список завдань, форма подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання, термін виконання (для всіх робіт)

^ Завдання для
самостійної роботиЕлектронні навчальні матеріали подані у вигляді pdf-файлів

Наявність рекомендацій з виконання завдань або додаткових навчально-методичних ресурсів для самостійного опрацювання або посилань на зовнішні інформаційні ресурси

Наявність окремих ресурсів із завданнями для самостійного виконання, які містять основні структурні елементи: список завдань, форма подання результатів виконаного завдання, критерії оцінювання, термін виконання

^ Модульний
контроль


Наявність контрольних завдань

Наявність тесту для модульного контролю

^ Підсумковий
контроль


Наявність контрольних завдань

Наявність тесту для модульного контролю


Додаток 2п/п


Складові електронного курсу

1

2

3

1.

Назва електронного курсу

+

+

+

2.

Програма курсу

+

+

+

3.

Критерії оцінювання

+

+

+

4.

Теоретичний навчальний матеріал

+

+

+

5.

Практичні (семінарські, лабораторні) роботи

+

+

+

6.

Тест або завдання поточного контролю
+

+

7.

Тест або завдання для підсумкового контролю
+

+

8.

Тест або завдання для самоконтролю+*

9.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи
+

+

10.

Наявність мультимедійних елементів (презентації, аудіо, відео, моделі для імітації процесів, механізмів тощо).+

11.

Глосарій курсу+

12.

Засоби підтримки зворотного зв’язку: електронна пошта, чат, форум.+

13.

Електронний журнал для контролю навчальних досягнень студентів+


* необовязково


Погоджено:


Перший проректор проф. Г. В. Терещук


Схожі:

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
«Затверджую» iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи