Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ




Скачати 146.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ
Дата23.09.2012
Розмір146.24 Kb.
ТипДокументи



Міністерство освіти І НАУКИ, молоді та спорту України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Гнатюка


наказ


м. Тернопіль


25 листопада 2011 р. № 312

Щодо підведення підсумків наукової

та науково-технічної діяльності

за 2011 рік


З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів, що підпорядковані науково-дослідній частині університету, за 2011 рік, та на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1327 від 18 листопада 2011 р.

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам кафедрами, керівникам науково-дослідних лабораторій, керівникам держбюджетних науково-дослідних тем:

1.1. Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік, у частині виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету, отримання грантів на дослідження і розробки, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами.

1.2. До 29 грудня 2011 р. подати у науково-дослідну частину для подальшої державної реєстрації в УкрІНТЕІ заключні звіти робіт, зареєстрованих згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих (закритих) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій, затверджених наказом МОН України від 27.10.08 р. № 977.

1.3. До 29 грудня 2011 р. подати у науково-дослідну частину узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності згідно з переліком, що додається.

2. Науково-технічній раді університету до 15 січня 2012 р. заслухати завідувачів кафедрами та керівників тем щодо наукової діяльності підрозділів та здійснити прийняття анотованих звітів з наукових досліджень і розробок, які виконувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040, 2201330 і завершені у 2011 році.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Б.Б. Буяка.


Ректор В.П.Кравець


Проект вносить Погоджено:

начальник НДЧ Проректор з наукової роботи

І.І. Павх та міжнародного співробітництва Б.Б. Буяк

Юрисконсульт


І.С. Сохіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

___________ 2011 № ___________


Перелік

узагальненої інформації щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності


1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність наукового підрозділу за 2011 рік (за формою згідно з додатком 1).

2. Інформацію щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3).

3. Описи найбільш ефективних розробок (2-3 од.) (за формою згідно з додатком 4).

4. Анотовані звіти за кожною закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою, що виконувалась згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт (за формою згідно з додатком 5).

Звітна Інформація подається українською мовою в одному примірнику в паперовому та електронному вигляді (файл типу «Текст у форматі RTF» на СD-RW диску у редакторі Word шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4, поля зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см).


Додаток 1

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

___________ 2011 № ___________

Форма

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність наукового підрозділу за 2011 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності наукового підрозділу (не більше однієї сторінки) (необхідно відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про науковий підрозділ (до 7 рядків);

б) основні пріоритетні наукові напрями наукового підрозділу (до 7 рядків);

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки);

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, за якою одержані результати).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату та його значимість).

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву розробки, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня розробки і характеристику її наукової та практичної значимості).

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату, його значимість та практичну цінність).

^ V. Розробки, які впроваджено у 2011 році (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження




















^ VІ. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок.

VІІ. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку в 2011 році у зарубіжних виданнях, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1













2













^ Статті, підготовлені до друку

1













2














^ VІІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

відсотків

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009










2010










2011











ІХ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

^ Х. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації















































ХІ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

ХІІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією та міською радою, що спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

ХІІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

^ ХІV. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

^ ХV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:




п/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

1

2

3

4














^ XVI. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.


Керівник підрозділу


Додаток 3

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

___________ 2011 № ___________

Форма

Інформація

щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій



№ з/п

Назва вищого навчального закладу/

наукової установи

Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)

Відповідність прикладної науково-технічної розробки / технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, науки і техніки)

Замовник прикладної науково-технічної розробки/ технології

(назва суб’єкта господарювання, адреса)

Початок і кінець розроблення

Вартість розробки

(загальна сума, тис. грн.)

Джерела фінансування (тис. грн.)

Передача та/або впровадження прикладної науково-технічної розробки/ технології

Бюджетні кошти

Власні кошти

Інші джерела

Наявність укладеного договору про передачу прикладної науково-технічної розробки / ліцензійного договору

Результат впровадження

Джерело фінансування (власні, залучені, бюджетні кошти)

Назва юридичної особи, якій передається право на використання прикладної науково-технічної розробки / технології

Сума договору



^ Керівник підрозділу


Додаток 4

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

___________ 2011 № ___________

Форма

Опис найбільш ефективної розробки

(не більше однієї сторінки)
^

Назва розробки

Автори


Основні характеристики, суть розробки

Патенто-, конкурентоспроможні результати


Порівняння із світовими аналогами

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки
^

Стан готовності розробок


Результати впровадження

Адреса:

Тline 8line 9line 10елефон: , Факс: , E-mail:


Проректор з наукової роботи

та міжнародного співробітництва Б.Б. Буяк


Додаток 5

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

___________ 2011 № ___________

Форма


Секція (згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.05.2011 № 443)


Анотований звіт

по закінченій науково-дослідній роботі за __________ роки


^ 1. Тема НДР:

2. Номер державної реєстрації теми:

3. Номер облікової картки заключного звіту:

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

5. Характер НДР:

- фундаментальне дослідження;

- прикладне дослідження,

- прикладна розробка (вибрати необхідне)

^ 6. Назва бюджетної програми:

«Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах» (КПКВ 2201020);

«Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установах» (КПКВ 2201040) (вибрати необхідне).

7. Строки виконання: початок - ________, закінчення - _________.

^ 8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період _________тис. грн.

9. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

10. Короткий зміст викладу наукового проекту, який подавався на конкурсний відбір: предмет та об'єкт дослідження, мета та основне завдання, задачі чи проблеми, на вирішення яких було спрямовано проект, заплановані очікувані наукові результати (відповідно до етапів проекту) (25 - 30 рядків тексту)

____________________________________________

^ 11. Опис процесу наукового дослідження: (описати хід виконання науково-дослідної роботи, якщо відбувалися відхилення від запланованого процесу наукового дослідження, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у науковому проекті – описати це у звіті; вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання (не менше 50 - 60 рядків тексту); найважливіші результати етапів (відповідно до технічного завдання відобразити у таблиці:


Номер етапу

Назва етапу відповідно до технічного завдання.

Очікувані результати етапу

Отримані результати етапу

1.







2.







3.







4.








12. Отримані найважливіші наукові і (або) науково-технічні результати, (50 рядків тексту).

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.

^ 13. Отримана науково-методична (кількість захищених дисертацій; опублікованих монографій, а також підручників та навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорт України; статей у фахових виданнях, з них публікацій у журналах, що входять до науково-метричних баз даних; матеріалів конференцій та тез доповідей) і (або) науково-технічна продукція (кількість патентів, рішень про видачу патентів, поданих заявок на отримання патентів).

^ 14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (45 - 50 рядків тексту)

_________________________________________________

^ 15. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження)

^ 16. Використання результатів та продукції у навчальному процесі (нові спеціальності, спеціалізації, курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які (буде) створено (розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження)


__________________________

^ 17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР

___________________________________________________

^ 18. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР _________________________________

19. Обгрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень

________________________________________________________

20. Рішення науково-технічної ради від ________ протокол № ________ про закінчення роботи



Керівник роботи


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи

та міжнародного співробітництва


________________________ Б.Б. Буяк

підпис

підпис

МП

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка, 2013. –22с
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру спеціальності 14010301...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи