В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки icon

В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки
НазваВ. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки
Дата23.09.2012
Розмір169 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Географічний факультет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_________________ В.П.Кравець

«____» ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки:


«ГЕОГРАФІЯ »,

^ «ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»,

«ТУРИЗМОЗНАВСТВО»


на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

(денна і заочна форми навчання)


Тернопіль – 2012


Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки «Географія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Туризмознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (денна і заочна форми навчання) – Тернопіль, 2012. – 11 с.


Укладачі програми: Заставецька О.В.;

Заблоцький Б.В.;

Дітчук І.Л.


^ Пояснювальна записка


Програма співбесіди з географії для вступників у ТНПУ ім. В. Гнатюка розроблена на основі чинної програми з географії для 6–11 класів, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і програм зовнішнього незалежного оцінювання 2008 і 2009 років, затверджених Українським центром оцінювання якості освіти, з урахуванням вимог програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів.

Матеріал програми співбесіди розподілено за такими розділами: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Географія України», «Економічна і соціальна географія світу».

Метою співбесіди з географії є: виявлення та оцінка рівня навчальних досягнень учасників співбесіди; оцінка ступеня підготовленості учасників співбесіди до подальшого навчання у вищому навчальному закладі.

Завданням співбесіди з географії є виявлення та оцінка в учасників співбесіди: розвитку географічного мислення; здатності застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ; сформованості комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів; здатності реалізовувати географічні компетенції у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності; рівня сформованості географічної культури.

Учасники співбесіди повинні: знати характерні ознаки компонентів природи і природних комплексів, їх просторове поширення, принципи просторової організації населення, господарської та соціальної сфери; мати комплексне, просторове соціально орієнтоване уявлення про Землю, сучасну географічну картину світу на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів; володіти елементами географічної культури – вміти читати географічну карту, знати ключові слова та суттєві ознаки у визначеннях географічних понять і термінів в межах програми; володіти методами дослідження довкілля, у тому числі інструментальними; визначати географічні об’єкти та явища за їх описом, характеристикою ознак; класифікувати та порівнювати географічні об’єкти і явища; застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних, суспільних і господарських об’єктів, процесів і явищ; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та закономірності у географічній оболонці, географічному середовищі; аналізувати географічну інформацію, представлену в різних формах (картографічній, графічній, табличній, текстовій та ін.); оцінювати взаємовплив людини і природи у просторі і часі для розв’язання широкого кола завдань в змінюваному середовищі; виявляти здатність використовувати географічні знання для вирішення нових географічних проблем.


^ Структура проведення випробування


Загальна географія

Географія як наука, розвиток географічних знань. Об’єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін в системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень.

Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.

^ Земля в космічному просторі. Земля серед космічних тіл у Всесвіті та Сонячній системі. Вплив космічних тіл на природні процеси на Землі. Розвиток уявлень про форму та розміри Землі. Види руху Землі та їх наслідки. Тропіки, полярні кола. Місцевий час, годинні пояси, київський час, літній час.

^ Способи зображення Землі. Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта». Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт.

Визначення напрямків, географічних координат об’єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Вимірювання відстаней на різних за масштабом картах. Орієнтування та зйомка місцевості. Значення карт у житті людини.

^ Географічна оболонка та її складові. Літосфера та рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття «літосфера», «літосферна плита». Внутрішні процеси в літосфері. Походження материків і океанів. Геологічне літочислення, геологічний вік. Типи земної кори та гірські породи і мінерали, що її складають. Корисні копалини. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Форми земної поверхні: рівнини, гори і нагір’я. Особливості рельєфу річкових долин, озерних улоговин. Рельєф дна Світового океану. Острови та півострови. Розчленованість берегової лінії. Значення рельєфу в господарській діяльності людини.

^ Атмосфера і клімат. Поняття «атмосфера». Межі та будова атмосфери. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері і на земній поверхні. Теплові пояси. Тиск атмосфери і його вимірювання. Рух повітря. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони і антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість повітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси і атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматотвірні чинники. Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, бизькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Кліматичні пояси та області. Погода, добові та сезонні коливання її метеоелементів. Спостереження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльность.

^ Гідросфера, води Світового океану та суходолу. Поняття «гідросфера». Світовий кругообіг води. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Властивості води Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Підземні води. Характер залягання і властивості. Джерела. Річка, та її частини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження, властивості вод. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу у господарській діяльності людини.

^ Біосфера та ґрунт. Поняття про біосферу, її складові та межі. Походження та поширення життя на Землі. Рослинність суходолу й океану. Тваринний світ суходолу й океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Ґрунт і його особливості. Вплив людини на біосферу.

^ Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку як найбільший природний комплекс. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Поняття «природна зона». Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.


^ Географія материків і океанів

Материки. Поняття «материк» і «частина світу». Характеристика материків – Євразії, Північної Америки, Південної Америки, Африки, Австралії, Антарктиди – за типовим планом: фізико-географічне положення; історія відкриття і дослідження; природні умови, природні ресурси та їх використання і охорона; великі природні регіони; населення і політична карта.

Океани. Характеристика океанів – Тихого, Атлантичного, Індійського, Північного Льодовитого – за типовим планом: фізико-географічне положення, дослідження, природні умови і ресурси, їх використання та охорона.
^

Географія України


Загальні відомості про Україну, географічне положення.

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони. Місце України на політичній і економічній картах світу. Господарська оцінка економіко- географічного положення.

^ Природні умови і ресурси України. Рельєф, тектоніка, геологічна будова, мінерально-сировинні ресурси. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічна будова і тектонічні структури. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних та геоморфологічних процесів і шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні ресурси. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

^ Кліматичні умови та ресурси. Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температури повітря і опадів по території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Кліматичні ресурси. Прогноз погоди. Синоптична карта.

^ Внутрішні води та водні ресурси. Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона.

Ґрунти. Рослинний покрив. Тваринний світ. Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земельних ресурсів. Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рослинного покриву. Рослинні угруповання лісів, степів, луків. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Зелена книга України. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських Карпат і Кримських гір. Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і відтворення. Червона книга України.

^ Природно-територіальні комплекси (ПТК) і фізико-географічне районування України. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Взаємодія чинників і компонентів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення. Природні комплекси рівнин: зони мішаних лісів, лісостепу, степу. Гірські природні комплекси: Українські Карпати, Кримські гори. Природні комплекси морів: Чорне та Азовське моря. Господарська характеристика природних комплексів, проблеми використання й охорони.

^ Використання природних умов та ресурсів та їх охорона. Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення. Класифікація природних ресурсів. Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд. Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища.

^ Населення і трудові ресурси. Розміщення, відтворення та структура населення. Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова структура населення. Територіальні відмінності та чинники розміщення і густоти населення. Природні й економічні умови, які впливають на основні показники розміщення населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Поняття «депопуляція». Демографічна криза і демографічна політика. Міграції населення, її види та причини. Українська діаспора, причини її виникнення та географія. Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності духовної культури населення (мова, релігії, звичаї). Система розселення населення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності.

^ Трудові ресурси. Поняття «трудові ресурси» та «економічно активне населення». Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та сфері послуг. Проблеми зайнятості та її географічні аспекти.
^

Господарство України.


Поняття «господарство». Формування національного господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації національного господарства.

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

^ Паливна промисловість та електронергетика. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля, торфу. Проблеми і перспекти розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електоренергетики.

^ Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійної промисловості.

^ Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі та принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного машинобудування тощо. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі у господарстві. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівля). Деревообробка. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку.

^ Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементного виробництва.

Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення і географія.
^

Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку.

Сільське господарство Роль, місце і значення сільського господарства. Структура галузі. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур, картоплі та овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство. Тваринництво. Сільськогосподарські зони, їх спеціалізація.

^

Соціальна сфера. Галузева структура, значення. Сфера послуг. Рекреаційно-туристське господарство. Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери.


^ Транспорт і міжнародні економічні зв’язки. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту, їх характеристика, особливості розміщення.

Економічні зв’язки України з країнами світу.

^ Економічні райони. Географічний поділ праці та економічне районування. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Причорноморський, Подільський, Північно-Західний, Карпатський райони (коротка економіко-географічна характеристика).


^ Економічна і соціальна географія світу

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, які визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління і адміністративно-територіальний устрій країн. Політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії і Океанії. Міжнародні організації.

^ Географія світових природних ресурсів. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні. Ресурси Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозбереження.

^ Географія населення світу. Кількість населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий і віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім’ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Процеси урбанізації. Міське і сільське населення світу. Агломерація, мегалополіси. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

^ Світове господарство. Поняття «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство». Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру господарства та його розміщення.

^ Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні райони розвитку і розміщення цих галузей. Машинобудування, його структура і географія основних галузей. Хімічна промисловість, лісова і деревообробна, легка, харчова промисловість.

^ Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва і тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце в світовому господарстві. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, повітряного і морського.

^ Зовнішні економічні зв’язки. Суть та основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.

Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, війни і миру, освоєння ресурсів, Світового океану та шляхи їх розв’язання. Прояв глобальних проблем в Україні.

^ Регіони та країни світу. Економіко- і соціально-географічна характеристика регіонів та окремих держав (за типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв’язки).

^ Загальна характеристика країн Європи. Країни Західної Європи. Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Країни Центральної та Східної Європи. Польща, Білорусь, Росія.

^ Загальна характеристика країн Азії. Японія. Індія. Китай. Туреччина.

Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки.

^ Загальна характеристика країн Африки.

Загальна характеристика країн Австралії та Океанії. Австралійський Союз.

Критерії оцінювання відповідей на співбесіді


Відповідь на кожне запитання оцінюється предметною комісією з географії за 200-бальною шкалою.

Шкала оцінювання знань

^ Кількість набраних балів

Оцінки

193-200

12

185-192

11

176-184

10

168-175

9

159-167

8

150-158

7

142-149

6

133-141

5

124-132

4

117-123

3

109-116

2

100-108

1Відповідь оцінюється 176-200 балами тоді, коли абітурієнт глибоко розуміє та може вільно і змістовно викласти основні географічні закони та закономірості, вільно орієнтується за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами, уміє дати чітку, логічну і послідовну характеристику елементів природного середовища та їх взаємозв’язків, легко здійснює господарську оцінку природних умов, знає основні принципи розміщення виробництва та вміє показати їх застосування на практиці, володіє необхідними навичками користування картами, уміє аналізувати статистичні і географічні матеріали. При цьому допускає незначні похибки при викладі основних географічних законів і закономірностей (мінус 6 балів), логічності викладу матеріалу (мінус 6 балів), господарській оцінці природних умов (мінус 6 балів) та характеристиці основних принципів виробництва (мінус 6 балів).

Відповідь оцінюється 150-175 балами тоді, коли абітурієнт загалом розуміє та може досить повно сформулювати і пояснити основні географічні закони і закономірності, майже вільно орієнтується за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами, дає досить чітку характеристику елементів природного середовища та їх взаємозв’язків, здійснює господарську оцінку природних умов, розуміє основні принципи розміщення виробництва та вміє пояснити їх застосування на практиці, володіє навичками користування картами, може аналізувати статистичні і географічні матеріали. При цьому допускає певні похибки при викладі основних географічних законів і закономірностей (мінус 6 балів), логічності викладу матеріалу (мінус 6 балів), господарській оцінці природних умов (мінус 6 балів) та характеристиці основних принципів виробництва (мінус 6 балів).

Відповідь оцінюється 124-149 балами тоді, коли абітурієнт розуміє та може сформулювати і пояснити лише деякі географічні закони і закономірності, в основному орієнтується за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами, дає загальну характеристику окремих елементів природного середовища та певних взаємозв’язків між ними, розуміє деякі принципи розміщення виробництва, але не завжди вміє пояснити їх застосування на практиці, неповністю володіє навичками користуватися картами, не в повній мірі вміє аналізувати статистичні і географічні матеріали. При цьому допускає значні похибки при викладі основних географічних законів і закономірностей (мінус 6 балів), логічності викладу матеріалу (мінус 6 балів), господарській оцінці природних умов (мінус 6 балів) та характеристиці основних принципів виробництва (мінус 6 балів).

Відповідь оцінюється 100-123 балами тоді, коли вимоги до попереднього пункту не виконані: абітурієнт лише відтворює географічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкові зв’язки, не розуміє основних географічних законів і закономірностей, не може дати визначення основних понять і термінів, лише частково володіє картографічним матеріалом, його знання загалом мають хаотичний характер.


Примітка.

Перелік питань фахового вступного випробування з географії (додаток 1).

Перелік основних джерел інформації для підготовки (додаток 2).


Програма розглянута та схвалена на засіданні Ради географічного факультету (Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.).


Голова ради географічного факультету Б.В. ЗаблоцькийСхожі:

В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки
«екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма співбесіди з географії для вступників на базі повної загальної середньої освіти
Програма співбесіди з географії для вступників на базі повної загальної середньої освіти (денна і заочна форми навчання). – Тернопіль,...
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
В. П. Кравець 2012 р. Програма співбесіди з географії для вступників за напрямами підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи