Програма творчого конкурсу з журналістики icon

Програма творчого конкурсу з журналістики
Скачати 126.65 Kb.
НазваПрограма творчого конкурсу з журналістики
Дата23.09.2012
Розмір126.65 Kb.
ТипКонкурс

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України Голова приймальної комісії,

Департамент вищої освіти ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка


_______________________ ______________ проф. Кравець В.П.


«_____» ___________2012 р. «_____» _____________ 2012 р.


Програма

творчого конкурсу з журналістики

для вступників

до Тернопільського національного педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка


галузь знань – 0302 – журналістика

напрям підготовки – 6.030201 – журналістика


Тернопіль – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю 6.030201 – журналістка, напряму підготовки 0302 – журналістика.

Програма творчого конкурсу складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань творчого конкурсу, критеріїв оцінювання та списку рекомендованої літератури.

Творчий конкурс – це професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, що має на меті перевірити рівень сформованих знань і навичок вступника, які засвідчують його готовність опановувати журналістський фах і здатність виконувати творчі завдання та виявляти креативний потенціал, а також інші важливі професійні якості абітурієнта.

Участь у творчому випробуванні беруть усі абітурієнти без винятку, зокрема переможці та призери олімпіад, а також ті особи, які мають пільги для вступу у вищі навчальні заклади тощо.

Творчий конкурс проводиться в один день і складається з двох етапів:

  • написання журналістського твору за результатами прес-конференції, організованої для абітурієнтів. Вступник повинен продемонструвати уміння точно й повно відображати подію, викладати свої думки українською мовою логічно і грамотно;

  • співбесіди.

У другому етапі (співбесіді) абітурієнти можуть представити власні журналістські матеріали, які було надруковано, випущено в теле- чи радіоефір упродовж останнього року, що передує вступу до ВНЗ.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ,

СТРУКТУРИ І ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ


Перший етап – написання журналістського твору

Для вступників за напрямом «журналістика» моделюється професійна ситуація – прес-конференція. Спілкування абітурієнтів з учасниками (учасником) розмови відбувається протягом однієї години. Паралельно екзаменатори ведуть цифровий аудіозапис розмови. Абітурієнти фіксують на папері хід розмови, запитання та відповіді. При цьому їм забороняється користуватися будь-якою записувальною технікою.

За зібраними матеріалами абітурієнти протягом двох годин пишуть журналістський твір у довільно обраному жанрі обсягом до двох аркушів формату А 4.

При написанні журналістського твору вступнику слід виявити уміння, здобуті в середній школі: точність відтворення почутої інформації, повнота відтворення фактів, уміння логічно та грамотно викладати думку, зокрема формулювати власне бачення проблеми.

До твору обов'язково потрібно підібрати заголовок, який повинен привернути увагу читача і разом із тим не спотворити ідей чи думок учасників (учасника) розмови.

У ході екзамену оцінюються навички володіння писемним та усним мовленням, образність мислення, здатність до логічного аналізу, уміння подавати оцінку подіям, явищам.


^ Другий етап – співбесіда

Бесіда триває від 5 до 10 хвилин і записується на диктофон.

Критерії оцінювання на співбесіді: володіння темою; володіння нормами усного мовлення: орфоепічна та граматична правильність, точність, логічність, багатство та різноманітність мовлення, чистота, виразність мовлення; уміння висловлювати власні погляди; уміння будувати розповідь, опис, роздум (послідовність, аргументованість, переконливість).

Під час співбесіди абітурієнтові можуть бути поставлені питання, які мають на меті розкрити його загальноінтелектуальний розвиток (у рамках шкільної програми), а також такі, що стосуються його творчої роботи.

Абітурієнту може бути запропоновано розповісти про власне бачення стану та перспектив сучасної журналістики, відповісти на питання, чому саме він обирає для себе цей напрямок навчання, про його плани після закінчення ВНЗ тощо.

Орієнтовний перелік питань для співбесіди:

  1. Улюблена передача у ЗМІ (радіо, телебачення). Її аналіз.

  2. Улюблена газета/журнал. Їх аналіз.

  3. Відомі Вам журналісти (радіо, телебачення, газета). Аналіз їх творчості.

  4. Які знаєте регіональні телеканали, радіостанції, газети, інформаційні інтернет-ресурси, журнали.

  5. Рубрикація улюбленої газети.

  6. Морально-етичні норми сучасного журналіста. Моральна культура та професійна етика.

  7. Роль журналіста та журналістики у структурі сучасного суспільства.

  8. Інтернет як всесвітня інформаційна мережа.

  9. Сучасні соціальні мережі та їх роль у міжособистісному спілкуванні.

  10. Жанри сучасної журналістики (зарисовка, репортаж, інтерв’ю, лист, стаття, огляд, рецензія, коментар, нарис, есе), їх характерні особливості.

Під час співбесіди перевіряється вміння абітурієнта спілкуватися українською мовою (орфоепія, лексика, стилістика), логіка, послідовність та обґрунтованість у висловленні власних думок.

Співбесіда може точитися навколо представлених абітурієнтом власних журналістських матеріалів. Такими вважаються матеріали журналістських жанрів, які оприлюднено рівномірно упродовж року, що передує вступу до ВНЗ, в пресі, на радіо чи телебаченні.

^ Порядок оформлення творчого доробку абітурієнта

Приймальна комісія приймає лише журналістські матеріали абітурієнта. Літературні доробки (вірші, оповідання, повісті тощо) до розгляду не приймаються!!!

Власні друковані або ефірні журналістські матеріали, які абітурієнт хоче представити у співбесіді, потрібно подати у приймальну комісію. Творчий доробок подається в окремій папці, на якій зазначено прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта.


Друковані матеріали подаються у вигляді копій із супровідним листом редакції на фірмовому бланку за підписом першої особи та головного редактора, в якому зазначається назва друкованого видання, ПІБ абітурієнта, його творчий доробок, дата друку.

Ефірні матеріали подаються на СD або DVD дисках. У «Ефірній довідці», на фірмовому бланку редакції зазначається назва теле-, радіоканалу, ПІБ абітурієнта, його творчий доробок, хронометраж, дата виходу в ефір.


^ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ «ТВОРЧИЙ КОНКУРС З ЖУРНАЛІСТИКИ»


За результатами двох етапів конкурсу виводиться загальна сумарна оцінка. Максимальна загальна оцінка іспиту становить 200 балів.

^ Рівні оцінки:

високий — усе зроблено правильно, є повнота відтворення, аргументованість коментарів тощо;

добрий — неповно, але правдиво відтворено ситуацію; якийсь коментар подано без аргументів; є часткові порушення норм орфоепії тощо;

середній — частково, упереджено відтворено ситуацію; коментарі подано без аргументів; вимові характерна ненормативність тощо;

низький — елементи оцінювання виконано майже неправильно;

дуже низький — елементи оцінювання виконано неправильно.

Схема оцінювання журналістського твору

(перший етап)

^ Елемент оцінювання

Рівень оцінки

Кількість балів

Точність відтворення фактів

високий

30
добрий

25
середній

20
низький

10
дуже низький

5
не відтворено

0

Повнота відтворення фактів

високий

30
добрий

25
середній

20
низький

10
дуже низький

5
не відтворено

0

Уміння логічно викладати думку

високий

30

добрий

25

середній

20

низький

10

дуже низький

5

алогічний

0

Уміння грамотно викладати думки*

високий

30

добрий

25

середній

20

низький

10

дуже низький

5

безграмотний

0

Заголовок

високий

20

добрий

15

середній

10

низький

5

дуже низький

(заголовок відсутній)

0

Загалом
140


*Елементом оцінювання виступає грамотність та культура оформлення журналістського твору.

Бали знімаються за допущені виправлення у роботі: одне виправлення – 1 бал, два виправлення – 2 бали, три виправлення – 3 бали, чотири виправлення і більше – 4 бали.

Виправляються, але не враховуються помилки, що спотворюють звуковий склад слова, наприклад, «оперігати» (замість оберігати), «докша» (замість дошка).

Під час підрахування помилок дві негрубі (негрубими є помилки, які не мають істотного значення для характеристики грамотності абітурієнта) вважаються за одну. Одна негруба помилка не враховується. До негрубих відносять такі помилки:

  • у винятках з усіх правил;

  • у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;

  • у разі, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

  • у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...).

При підрахуванні повторювані помилки (скільки б їх не було) вважаються за одну (повторюваними вважаються орфографічні помилки в одному й тому ж слові, яке вживається декілька разів, або в корені однокореневих слів).

При перевірці того, як абітурієнти володіють орфографічною, пунктуаційною, графічно-композиційною культурою, розподіл балів такий:

  • орфографія – 12 балів: написання орфограм у слові – 6 балів; написання складних слів – 6 балів;

  • пунктуація – 10 балів: розділові знаки у простому реченні – 5 балів; розділові знаки у складному реченні – 5 балів.

  • графічно-композиційна культура (абзацоподіл) – 8 балів.

Екзаменатори розподіляють бали між помилконебезпечними орфограмами, пунктогра­мами та графічно-композиційними елементами. Ціна в балах виділеної орфограми, пунктограми чи елемента залежить від їхньої кількості. У випадку, якщо абітурієнт зробив помилку в непередбаченому місці тексту, це дає право екзаменаторові відняти від 12, 10 чи 8 балів (залежно від виду помилки) ціну в балах однієї орфограми, пунктограми чи композиційно-графічного елемента.

^ Схема оцінювання співбесіди

(другий етап)

Елемент оцінювання

Рівень оцінки

^ Кількість балів

Володіння темою

високий

15-14

добрий

13-11

середній

10-7

низький

6-3

дуже низький

2-1

не володіє

0

Уміння висловлювати власні погляди

високий

15-14

добрий

13-11

середній

10-7

низький

6-3

дуже низький

2-1

не висловлює

0

Уміння будувати роздум, опис, розповідь (логіка і послідовність викладу)

високий

15-14

добрий

13-11

середній

10-7

низький

6-3

дуже низький

2-1

не вміє

0

Володіння нормами усного мовлення

високий

15-14

добрий

13-11

середній

10-7

низький

6-3

дуже низький

2-1

не володіє

0

Загалом
60


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Дві Русі. За заг. ред. Л.Івшиної. – К. Українська прес-група, 2004. –
    496 с.

  2. Коломієць В.В., Коломієць Т.Є. Українська мова та література: Посібник для вчителів-словесників, студентів-філологів, вступників до вузів. – К.: «Четверта хвиля», 1996. – 144 с.

  3. Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала: Лекція, прочитана в Національному ун-ті «Києво-Могилянська академія» 1 вересня 1999 р., 2-ге вид. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. – 32 с.

  4. Лизанчук В.В. Не лукавити словом. – Львів. – 560 с.

  5. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник. – К.: Освіта, 2002. – 228 с.

  6. Солод Ю. Д. Українська література – XX (погляд у кінці
    тисячоліття): Навч. посібник за програмою 11 класу. – К.: Наре-прінт, 1997.
    – 384 с.

  7. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Ковальчук О.Г. Українська література:
    Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 512 с.

  8. Степанишин Б.І. Українська література: Підруч. для 9 кл.
    загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2001. – 336 с.

  9. Хропко П.П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – 528 с.

  10. Україна Incognita / За загальною редакцією Л. Івшиної. – К.: Українська прес-група , 2004. – 400 с.

  11. Українська мова та література: завдання та тести: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. - К.: «Ґенеза», 1993. – 344 с.

  12. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2005. – 208 с.

Схожі:

Програма творчого конкурсу з журналістики iconПрограма творчого конкурсу з журналістики
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 030301 – журналістка, галузі...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconПрограма вступного випробування (творчого конкурсу) на напрям підготовки «Журналістика»
Рекомендовано на засіданні кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Східноєвропейського національного університету...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconПротокол № від р. Програма творчого конкурсу
Програма творчого конкурсу з музики включає основні дисципліни фахової підготовки, які дозволять об’єктивно та системно підійти до...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconПрограма творчого конкурсу для вступників напрямів підготовки
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки „Образотворче мистецтво", „Дизайн",...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» для вступників на базі повної загальної середньої...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconТ. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва розроблена на базі чинних програм з образотворчого мистецтва для 5-7 класів...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconПрограма творчого конкурсу зі спеціальностей «Дизайн» «Перукарське мистецтво І декоративна косметика»
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки «Дизайн», «Перукарське мистецтво...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра режисури та хореографії Програма творчого конкурсу для абітурієнтів Галузь знань
Упродовж періоду подачі документів для абітурієнтів організовано консультації, де вони можуть з’ясувати особливості проведення творчого...
Програма творчого конкурсу з журналістики iconПрограма творчого конкурсу для абітурієнтів
move to 0-21455934
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи