Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Скачати 184.52 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Дата23.09.2012
Розмір184.52 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

тернопільський національний педагогічний університет

імені володимира гнатюка


« З а т в е р д ж у ю »

Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка

проф. Кравець В.П.

«_______» березня 2012 р.


ПРОГРАМА


ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

для вступників в магістратуру на напрям 0504 «Туризм»


Тернопіль – 2012

УДК 811.112.2

ББК 81.432.4

П 78


Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності та на напрям 0504 «Туризм». – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 17 с.


Розробники:

викл. викл. Черній Л. В. (англійська мова)

доц. Турчин А.І. (німецька мова)

викл. Бубняк Г.М., доц. Косович О.В. (французька мова)

доц. Роман Р.М (загальне редагування)


^ Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Протокол № ______ від __________ 20012 р.


^ Затверджено на засіданні кафедри французької мови Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Протокол № ______ від __________ 20012 р.


ББК 81.432.4

П 78

© ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012

Пояснювальна записка

Володіння іноземною мовою є важливою умовою спішної професійної діяльності у сфері туризму. Знання мов дозволяє майбутнім фахівцям переймати позитивний досвід інших країн, вільно спілкуватися з іноземними колегами та створює додаткові можливості для самореалізації.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, вступ до магістратури відбувається на конкурсній основі та передбачає складання іспиту іноземної мови.

Вимоги вступного іспиту з іноземної мови враховують Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти та відповідають рівню В”, який є стандартним для випускників бакалаврату. Вступне випробування проводиться за програмою, яка складена на основі навчальних програм, затверджених кафедрою, що навчає іноземної мови. Вона визначає обсяг і зміст знань з іноземної мови, які вимагаються від студента на вступному екзамені до магістратури.

Вступне випробування з іноземної мови має на меті перевірити:

а) знання іноземної мови як системи (фонетик, граматика, лексика та орфографія – мовна компетентність);

б) навички й уміння вступників із мовленнєвої діяльності іноземною мовою (аудіювання, письмо – мовленнєва компетентність), які передбачені програмою з іноземної мови.

Оскільки на екзамені вступник за відносно короткий відрізок часу повинен показати володіння наведеним комплексом знань, умінь і навичок, до вступного випробовування з іноземної мови треба готуватися заздалегідь та наполегливо, незалежно від випускної оцінки з іноземної мови за бакалаврат.

Ця програма призначена для вступників в магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на напрям 0504 «Туризм».


^ 1. Загальні вимоги до вступників у магістратуру

зі вступного випробовування з іноземної мови

професійного спрямування

Формат вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування (далі — ІМПС) базується на Рекомендаціях з мовної освіти (2001 р.) та відповідають рівню В2 (незалежний користувач). Іспит складається у формі комп’ютерного тестування.


^ 1.1. Загальні вимоги до вступників з комп’ютерного тестування

Комп’ютерне тестування вступників у магістратуру на немовні спеціальності та на напрям 0504 «Туризм» має на меті перевірити й оцінити знання ІМПС як системи (граматики, лексики, орфографії). Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетентності:

 • граматичних структур, що є необхідними для вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в особистій, навчальній та професійній сферах;

 • знати правила синтаксису, щоб розпізнати і продукувати широке коло текстів в особистій, навчальній та професійній сферах;

 • володіти широким діапазоном слів, фраз, мовленнєвих зворотів.

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Лексичний матеріал.

2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників: -teen, -ty, th; прислівників: -lу; префіксів дієслів re-; прикметників: un-, dis-.

Граматичний матеріал.

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, об’єктно-інфінітивні, об’єктно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку. Власні та загальні іменники.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники.

Прийменник. Типи прийменників.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання ^ Present Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, а також запланованих дій; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Simple для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Past Perfect для позначення позаминулої дії. Вживання Present, Past, Future Simple Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів. Perfect Continuous Tenses, форми на -ing (герундій, дієприкметник теперішнього часу), конструкції із інфінітивом.

^ НІМЕЦЬКА МОВА

Лексичний матеріал.

2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -1er, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurück-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

^ Граматичний матеріал.

Синтаксис.

Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах активного та пасивного стану.

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Вживання інфінітивних зворотів з um+zu +Infinituv, ohne+zu + Infinitiv, (an)statt+zu +Infinitiv.

Речення з пасивною конструкцією. Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + Infinitiv Passiv.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучниками dass, ob, з питальними словами та займенниковими прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wenn, als, nachdem, während, bevor, seitdem; Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним причини із сполучниками weil, da; з підрядним означальним з відносними займенниками die, der, das, die в усіх відмінках, з прийменниками та без них; з підрядним мети з сполучником damit; з умовним підрядним з сполучником wenn та безсполучниковими; та допустовим підрядним з сполучником obwohl.

Вживання складносурядних речень зі сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з ^ Partizip l, Partizip II.

Морфологія.

Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у ^ Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt та Plusquamperfekt активного та пасивного стану. Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Вживання Plusquamperfekt в підрядних реченнях часу.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння Займенникові прислівники.

Числівник. Утворення кількісних, дробових, порядкових числівників.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: mit, nach, aus, zu, von, bei, gegenüber, außer, seit; прийменників з родовим відмінком während, wegen, (an)statt, trotz; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen, entlang.
^
ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Лексичний матеріал.

2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur (euse), -ier (ière), -ie, -isme, -tion, -esse, суфіксів прикметників -eux (euse), -able, -al, префіксів дієслова re-, суфіксів числівників -ième. Слова з префіксом in-.

Граматичний матеріал.

Синтаксис. Вживання простого речення з дієслівним та іменним присудком. Вживання дієслова être як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення з est-ce que, з питальними словами (Où va-t-il?). Вживання заперечної форми речення з ne...pas, ne...rien, ne...jamais.

Інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, c'est...que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j’ai/j’avais le temps, j’irai/irais au cinéma).

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм ^ Présent de l'Indicatif, Passé composé, Futur simple, Futur et Passe immédiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, Plus-que-parfait, Futur dans le passé, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у часових формах.

^ Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Présent, безособові форми дієслова Gérondif, Participe Présent.

Вживання Impératif (2-а особа однини і множини та 1-а особа множини) Conditionnel et Subjonctif (présent, passé).

Займенник. Вживання особових займенників у (функції підмета і додатка (те, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника on, вживання займенника у, en.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка ne...que.


^ 2. Структура та зміст письмового вступного випробування

(комп’ютерне тестування)

Письмове вступне випробовування проводиться у формі комп’ютерного тестування шляхом виконання лексико-граматичних тестів. Пропоновані тести з ІМПС для вступників в магістратуру на немовні спеціальності та на напрям 0504 «Туризм» побудовані за принципом множинного вибору (вибір єдино можливої правильної відповіді із чотирьох запропонованих, двозначність відповіді виключається) і містять завдання, спрямовані на перевірку рівня володіння випускниками програмним обсягом матеріалу.

^ Мета комп’ютерного тестування полягає у визначенні рівня знань абітурієнтів із основних лексичних та граматичних тем іноземної мови.

Під час виконання лексико-граматичних тестів не дозволяється користуватися словником, мобільним телефоном та іншими електронними пристроями.


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Письмові (комп’ютерні) тести з англійської мови для вступників в магістратуру на напрям 0504 «Туризм» складається із лексико-граматичних тестових завдань.

До граматичних тем, які виносяться на тестування, належить:

1. Verb (indefinite, continuous, perfect)

2. Noun

3. Pronoun

4. Adjective

5. Non-finite forms (infinitive, gerund, participle)

6. Article

7. Preposition

Лексична компетентність абітурієнта пов’язана із перевіркою рівня засвоєння лексичних одиниць в межах особистої, наукової та професійної сфери.

Орієнтовний перелік розмовних тем, для виконання лексичних тестів:

 1. The role of art in people’s life (cinema, theatre, art gallery etc.)

 2. Medical service

 3. Ukraine. Kyiv – the capital of our motherland

 4. Glimpses of me native town

 5. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 6. Specialized tourism. Ecotourism

 7. Means of travelling: getting around

 8. Careers in tourism. Job interview and CV/Resume

 9. Destinations. Types of tourism, popular cultural destinations

 10. Hotel facilities and services

 11. Tour operators. Main characteristics of a Package Holiday

 12. Dealing with guests. The perfect hotelier

 13. Travel agencies

 14. Seeing the sights

 15. Meals: eating out

 16. Traditions in the life of society

 17. Special interest tours

 18. The nature of the tourist industry

 19. Recent developments of tourism

 20. Understanding human relations. Interpersonal communication

Завдання 1-4 розділів мають перший рівень складності та оцінюються в 1 бал. Розділи 5-7 містять завдання другого рівня складності та оцінюються у 2 бали кожне. Розділ 8 складається із завдань третього рівня складності, які оцінюються, відповідно у 3 бали кожне. Тести виключають двозначність відповіді, тобто правильною із чотирьох запропонованих варіантів відповідей є лише одна.

Загальна кількість завдань ^ 50. До першого типу належать завдання на підстановку граматичних форм для перевірки знань граматичного матеріалу. Завдання другого типу передбачають комплексну перевірку знань лексичного (фразеологічного) і країнознавчого матеріалу в обсязі чинної програми. Завдання третього типу — це речення на переклад, мета яких — встановити рівень уміння абітурієнта адекватно відобразити зміст українського речення засобами іноземної мови. Максимальна кількість балів, які може набрати вступник за виконання тестових завдань, складає 100 балів. Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.

^ НІМЕЦЬКА МОВА

Пропоновані тести з німецької мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на напрям 0504 «Туризм» укладені на основі вимог чинних навчальних програм з ІМПС. Вони містять завдання, спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння бакалаврами таких аспектів програми:

а) граматичних явищ за темами:

 • Substantive, Adjektive, Partizipien.

 • Pronomen, Verneinung.

 • Imperativ, Präsens, Modalverben.

 • Imperfekt, Perfekt, Futurum.

 • Infinitiv, Infinitivgruppen.

 • Präposіtionen, Rektion, Pronominaladverbien.

 • Aktiv, Passiv.

 • Wortfolge.

 • Satzgefüge. Unterordnende Konjunktionen.

 • Satzreihe. Nebenordnende Konjunktionen. Doppelkonjunktionen.

б) лексичного (фразеологічного) та країнознавчого матеріалу

в) перекладу на німецьку мову україномовних речень, що передбачає комплексну перевірку вміння адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання.

Орієнтовний перелік розмовних тем, для виконання лексичних тестів:

 1. Freizeitgestaltung.

 2. Reisen und Wandern.

 3. Reiseverkehrsmittel.

 4. Die Einkäufe ( Im Warenhaus/ Im Lebensmittelgeschäft).

 5. Mahlzeit. Im Restaurant.

 6. Die Ukraine als Reiseland. Kyiv, Hauptstadt der Ukraine.

 7. Die Feiertage des ukrainischen Volkes.

 8. Gründe zu Ternopils Besuch.

 9. Deutschland als Reiseland.

 10. Berlin, Hauptstadt Deutschlands. Die bedeutendsten Städte Deutschlands.

 11. Sitten und Bräuche des deutschen Volkes.

 12. Wissenschaftliche Konferenz.

 13. Der ökologische Faktor im Tourismus.

 14. Mein künftiger Beruf. Berufsfelder im Tourismus.

 15. Hotelklassifizierung. Das durchschnittliche Hotel in Deutschland.

 16. Anmeldung im Hotel.

 17. Arten von Reisebüros. Arbeit der Reisebüros.

 18. Reisenangebote.

 19. Touristikmessen und -börsen.

 20. Tourismusarten.

Відповідно до цього тестові завдання за ступенем складності поділені на три рівні.

До першого типу належать завдання на підстановку граматичних форм для перевірки знань граматичного матеріалу.

Для виконання тестів другого типу необхідне володіння лексикою (фразеологією) і країнознавчим матеріалом в обсязі чинної програми.

Завдання третього типу — це речення на переклад, мета яких — встановити рівень уміння абітурієнта адекватно відобразити зміст українського речення засобами німецької мови. Виконання тестових завдань третього рівня передбачає синтезоване продуктивне володіння усіма знаннями, навичками й уміннями, набутими під час вивчення німецької мови професійного спрямування.

Вступник зобов’язаний розв’язати тест, який містить 50 завдань. Тест формуюється для кожного здобувача комп’ютерною програмою, яка здійснює вибірку з банку завдань за принципом довільності та рівної кількості тестових завдань однакової складності.

Загальна кількість завдань 50, з них 1-го типу — 15, 2-го типу — 20, 3-го типу — 15. Тестові завдання 1-го типу оцінюються 1 балом, 2-го типу — 2 балами і 3-го типу — 3 балами.

Максимальна кількість балів, які може набрати вступник за виконання тестових завдань, складає 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.

^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


Вступнику в магістратуру на напрям 0504 «Туризм» пропонується виконати завдання, з можливістю вибору одного із чотирьох запропонованих варіантів відповіді. Завдання спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння вступниками таких аспектів програми:

 1. оперування граматичними категоріями іменника, прикметника, займенника, дієслова; виконання певних вправ.

 2. репродуктивно творчі завдання; це завдання, які містять запитання до підкресленого члена речення, підсилювальний зворот (mise en relief), сталі вирази, умовний спосіб, знаходження граматичних і лексичних помилок.

 3. переклад речень французькою мовою з метою комплексно перевірити знання граматичного і лексичного матеріалу.

Орієнтовний перелік розмовних тем, для виконання лексичних тестів:

  1. Les loisirs

  2. Les fêtes en France.

  3. Les plus grandes villes de la France

  4. Les promenades et les voyages

  5. Mes voyages préférés( en train, en avion en auto)

  6. Les achats ( au grand magasin, au supermarché)

  7. Les repas. Au restaurant

  8. Les repas en France

  9. L’Ukraine. Kyiv – capitale de l’Ukraine

  10. Les fêtes nationales de l’Ukraine

  11. Ternopil, ma ville natale

  12. France. Les voyages en France

  13. Paris, capitale de la France Les plus grandes villes de la France

  14. Moeurs et coutumes en France

  15. Ecologie et tourisme en France et en Ukraine

  16. Mon métier. Le guide à l’agence de tourisme

  17. A l’hotel. A la réception.

  18. Les hotels en France et en Ukraine

  19. A l’agence de tourisme

  20. Une industrie de l’ art de vivre

Загальна кількість завдань –50, з них 1-го типу — 15, 2-го типу — 20, 3-го типу — 15. Тестові завдання 1-го типу оцінюються 1 балом, 2-го типу — 2 балами і 3-го типу — 3 балами.

Така кількість тестів для кожного вступника укладається спеціально розробленою комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності.

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.

^ 3. Оцінювання комп’ютерного тестування з ІМПС

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за виконання тестових завдань, складає 100 балів.

Схема переведення балів, отриманих за виконання комп’ютерних тестів з ІМПС мови, у стобальну шкалу, має такий вигляд:

^ Кількість отриманих балів

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

Кількість балів

прописом

цифрою

90–100

A

Відмінно

5

90–100

85–89

B

Дуже добре

4

85–89

75–84

C

Добре

4

75–84

65–74

D

Посередньо

3

65–74

60–64

E

Задовільно

3

60–64

35–59

Fx

Незадовільно

2

35–59

1–34

F

Незадовільно

2

1–34


4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування у магістратуру з ІМПС


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. – К: ВП Логос, 2004. – 342с.

 2. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.

 3. Морська Л.І. Вправи з граматики англійської мови: Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2002. – 162c.

 4. Олендр Т., Скорейко І. У світі англійської мови. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 200 с.

 5. Скорейко-Свірська І., Олендр Т. Managing Tourism in English. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 69 с.

 6. Davydenko L. Test your Grammar and Usage. Перевір свої знання з англійської мови. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2002. – 224c.

 7. Dooley J., Evans V. Grammarway 3. – Newbury : Express Publishing, 2000. – 261p.

 8. Free Grammar and Vocabulary tests : [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.nonstopenglish.com

 9. Free Tests to Find your Level : [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.englishjet.com

 10. Learning Oral English Online : [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.lang.uiuc.edu/r-li5/book/

 11. Murphy R. English Grammar in Use. – Edinburgh : Cambridge University Press, 1994. – 350p.

 12. Redmen S. English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate. – Edinburgh : Cambridge University Press, 2000. – 270p.

 13. Redmen S., Garns R. Test Your English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – 142p.

 14. Self-Study Grammar Quizzes : [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.a4esl.org

 15. Strutt P. English for International Tourism : Intermediate Students’ Book. – Longman, 2003. – 144 p.

 16. Walker R., Harding K. Tourism 1 : Oxford English for Careers. – Oxford University Press, 2006. – 144 p.

 17. Walker R., Harding K. Tourism 2 : Oxford English for Careers. – Oxford University Press, 2007. – 144 p.

 18. Word Play : [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.wolinskywveb.com/word.html


^ НІМЕЦЬКА МОВА

 1. Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. Средний уровень. – К.: Методика, 1998. — 128 с.

 2. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова: Посібник-порадник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 260с.

 3. Гудзенко М.Г. Tourismus. Туризм. Учебное пособие по немецкому языку. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 150 с.

 4. Дубинский В.И. Учебник немецкого языка для вузов туристического профиля. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 376с.

 5. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Навч. посібник для студентів і учнів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с.

 6. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 2002. – 336 с.

 7. Комунікативна німецька мова / За ред. В.Задорожного, Т.Зайферта, Ф.Шпітцнера, М.Весни. — Львів: СП «Бак», 1998. — 164 с.

 8. Конкурсні і тестові завдання з німецької мови. Львів: ЛНУ, 2002. – 322 с.

 9. Сергеєва Л.У., Лисенко Е.У. і ін. Німецька мова: завдання та тести (ч. І). Посібник-довідник для вступників до вузів. – К.: Ґенеза, 1993. – 192с.

 10. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Рад. школа, 1989. – 302 с.

 11. Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник. – Вид. 3-е, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 224 с.

 12. Смолій М.С. Німецька мова: тематичні тексти, завдання, розмовні моделі. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 304 с.

 13. Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис-Пресс, 2003. – 288 с.

 14. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2003. — 240 с.

 15. Тестові завдання з німецької мови / Укл. Бияк Н.Я., Веселовський Я.Б., Гінка Б.І. і ін. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 92 с.

 16. Deutsch: Навчальний посібник (у 2-х частинах). Ч.2. / Автори: Маньковська Т.О., Мелех З.Д., Нагорнюк Л.Є., Турчин А.І., Цар І.О. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 352 с.

 17. Deutsch: Навчальний посібник у (2-х частинах). Ч.1. /Автори: Маньковська Т.О., Мелех З.Д., Нагорнюк Л.Є., Турчин А.І., Цар І.О. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2008. – 252 с.

 18. Dorothea Levi-Hillerich. Kommunikation im Tourismus. – Berlin: CornelesenVerlag, 2005. – 150 S.

 19. Ulrike Cohen. Zimmer frei. Deutsch im Hotel. – Berlin/München, Langescheidt KG, 2000. – 96 S.

^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 1. Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Митник М.М. Граматика французької мови (методичні вказівки для студентів немовних спеціальностей): Навчально-методичний посібник для студентів І – ІІІ курсів немовних спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 123 с.

 2. Гузь С.І., Кравець Я.І., Львова Л.Ф., Мандзак І.А., Кость Г.М. Конкурсні тестові завдання з французької мови. Вид. 5-те, доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 239 с.

 3. Драненко Г. DALF français, niveau avancé Навчальний посібник для вищих навчальних закладів Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004.

 4. Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови. – Київ, 2005. – 225с.

 5. Тестові завдання з французької мови / Упорядники: Бубняк Г.М.,
  Бубняк Р.А., Дзись Г.С., Качмар О.В. та ін.– Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 122 с.

 6. Allaire Gerard Martine Education civique 3e Hatier 2003, 112р.

 7. Beaussonie P. Le français en vrac: [Електронний ресурс]. – Електрон.дан. i прогр. – Режим доступу: http://www.lefrancaisenvrac.info/topic/index.html

 8. Calmy A.-M. Le Français du tourisme. - Hachette FLE, 2004. - 160 p.

 9. Civilisation française: [Електронний ресурс]. – Електрон.дан. i прогр. – Режим доступу: http://www.aura.sfc.keio.ac.jp/ci/index.html

 10. Corbeau S., Dubois C., Penfornis J.-L. Tourisme.com. - Cle International, 2004. - 128 p.

 11. Ça m’intéresse hebdomadaire 2005-2008

 12. Le maxidico. Dictionnaire encyclopédique de la française. – Edition de la Connaissance, 1996. – 1718p.

 13. Cali,V. Dupuis Le DELF-DALF unités A5-B1-B3. Didier/Hatier, Paris, 1998 – 127p.

 14. Defebre Ch. Education civique 1988, 95р.

 15. Goldstein M. BOF Bréviaire d'orthographe française: [Електронний ресурс]. – Електрон.дан. i прогр. – Режим доступу: http://mapage.noos.fr/mp2/index.htm

 16. Jouette André L’essentiel de la grammaire française. – Paris, Maxi poche, 2002. – 284p.

 17. Frémy Dominique et Michèle Quid 99 Robert Laffont, 2013р.

 18. Mauchamp Nelly. La France d’aujourd’hui (civilisation) CLE international 2001, 191р.

 19. Michaud Guy, Kimmel Alain Le nouveau Guide France. Hachette F.L.E. 1996, 360р

 20. Mermet Francoscopie 1999 Larousse 1998, 438р.

 21. http://www.patenotte.name/Centres_d_interet/Dossiers/Dos_grammaire.htmPonterio Marie-J. Civilisation française: [Електронний ресурс]. – Електрон.дан. i прогр. – Режим доступу: http://www.cortland.edu/flteach/civ/Index.html

 22. Ross Steele Civilisation progressive du francais CLE international, 2002,-192р. Science et Vie mensuel 2000-2003.

 23. Tempesta G., Renner U., Renner H. Le français de l'hôtellerie et de la restauration. - Cle International, 1992. - 186 p.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка, 2013. –22с
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру спеціальності 14010301...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Программа предназначена для абитуриентов, поступающих на специальность «Русский язык и литература»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи