В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії icon

В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Скачати 163.78 Kb.
НазваВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Дата23.09.2012
Розмір163.78 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Географічний факультет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_________________ В.П.Кравець

«____» ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ


при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів

«Спеціаліст» та «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Спеціальність:

7.04010401 «Географія*»

8.04010401 «Географія*»


Тернопіль – 2012

прямокутник 1


Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 7.04010401 «Географія*», 8.04010401 «Географія*» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Тернопіль, 2012. – 11 с.


Укладачі програми: Заставецька О.В.

Заблоцький Б.В.

Дем’янчук П.М.


Пояснювальна записка


Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію, яку дають основні сучасні географічні науки, зокрема фізико-географічні і суспільно-географічні, що разом становлять систему географічних наук.

На вступному екзамені з географії здійснюється перевірка відповідності набутого рівня з географічних знань державним стандартам з географії. За своїм змістом та методикою проведення цей екзамен повинен відрізнятися від семестрових екзаменів з окремих предметів. Він, зокрема, має вищий ступінь узагальнення поставлених питань, більшу широту охоплюваних проблем у поєднанні з конкретними знаннями факторів наукового та практичного значення в межах вузівських програм з окремих географічних дисциплін.

На вступному екзамені абітурієнт повинен виявити, перш за все, розуміння основних закономірностей, що розкриваються даною наукою та їх практичне значення. Одночасно він має показати рівень знань, довести своє вміння орієнтуватись у фактичному матеріалі, результатах фундаментальних наукових досліджень, знати основні джерела і володіти методикою поповнення та оновлення цих знань. Програма зорієнтована на з’ясування науково-теоретичного і методичного рівнів підготовки з географічних дисциплін протягом чотирьох років навчання.

У відповідності до змісту програми екзаменаційні білети включають питання з фізико-географічного та суспільно-географічного циклів системи географічних наук. У програму включені розділи відповідних дисциплін. Перевага надається питанням теоретичного, типологічного характеру, для розкриття яких широко використовується матеріал з географії України та великих регіонах світу. Регіональні аспекти здебільшого розкриваються на прикладах України, окремих груп суміжних держав та регіонів.

Бакалавр має також показати готовність до самостійної практичної діяльності. Необхідно встановити, як глибоко майбутні вчителі усвідомлюють структуру, зміст та основну мету географічної освіти, рівень розуміння ними теоретичного матеріалу з методики викладання географії, вміння застосовувати його для реалізації практичних завдань школи. Розкриваючи провідні ідеї, поняття і закономірності, принципи, методи і засоби навчання географії, абітурієнти повинні тісно пов’язувати їх з практикою роботи школи, спираючись на власні спостереження та судження, сформовані під час теоретичних занять та педагогічної практики. На екзамені необхідно продемонструвати вміння мислити творчо і самостійно.


^ Структура проведення випробування


Загальне землезнавство.

Всесвіт. Сонячна система. Планета Земля. Добовий і орбітальний рухи Землі.

Географічна оболонка. Динаміка і структура географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Географічні пояси і природні зони. Біосфера. Географічне середовище і суспільство.

Географія античного часу. Географія середньовіччя. Перші науково-дослідні експедиції і початок диференціації географії (ХУІІІ ст). Експедиції 19 ст. і розвиток фізичної географії як науки. Становлення наукової фізичної географії. Дослідження Арктики. Дослідження Антарктиди. Географія в ХХ ст. Сучасна фізична географія.


Загальна та історична геологія.

Положення Землі у світовому просторі, форма і розміри, внутрішня будова Землі.

Процеси внутрішньої геодинаміки. Магматизм. Метаморфізм. Тектонічні процеси. Землетруси.

Гіпергенез і кора вивітрювання. Геологічна робота вітру. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод. Геологічна діяльність підземних вод. Геологічна діяльність льодовиків. Геологічна діяльність морів, озер, боліт.

Історична геологія з елементами палеонтології. Поняття про фації і формації. Етапи геологічної історії Землі.


Метеорологія і кліматологія.

Атмосфера. Сонячна радіація. Радіаційний та тепловий баланси. Термічний режим земної поверхні та приземного шару повітря. Зміна температури повітря з висотою і в часі. Глобальне потепління, його причини і наслідки.

Вологість повітря. Конденсація і сублімація на земній поверхні та в атмосфері. Атмосферний тиск. Повітряні маси. Загальна циркуляція атмосфери. Опади, розподіл опадів на земній кулі. Погода, її визначення. Синоптичні карти. Клімат. Кліматичні пояси, типи клімату.


Гідрологія.

Властивості природних вод. Кругообіг води в природі та водні ресурси Землі.

Гідрологія підземних вод. Гідрологія рік. Гідрологія озер. Гідрологія льодовиків. Гідрологія боліт.

Світовий океан: його склад, структура, властивості вод. Тепловий режим океанів і морів. Динаміка вод Світового океану. Географічні пояси у Світовому океані.


Геоморфологія.

Геоморфогенез. Планетарний рельєф Землі. Вулканічний рельєф.

Морфоструктури гір і рівнин суходолу. Рельєф геосинклінальних поясів (перехідних зон). Мегарельєф дна Світового океану.

Флювіальний (ерозійно-акумулятивний) рельєф. Річкова долина. Карстовий рельєф. Гляціальний рельєф. Кріогенний рельєф. Еоловий рельєф. Рельєф морських берегів.

Геоморфологічні дослідження і геоморфологічна карта.


Топографія з основами геодезії. Картографія.

Топографія і геодезія як науки, їх структура та місце в системі наук. Поняття про форму і розміри Землі. Способи визначення форми і розмірів Землі.

Топографічна карта, її властивості та сфери застосування. Математичні елементи топографічних карт. Зміст топографічних карт. Орієнтування на місцевості. Топографічні карти шельфу та водойм.

Суть топографо-геодезичного знімання місцевості. Вимірювання горизонтальних кутів на місцевості. Планове знімання. Вивчення висот точок на місцевості. Нівелювання. Планово-висотне знімання. Фототопографічне знімання. Космічне знімання.

Картографія як наука, її структура та місце в системі наук. Загальні відомості про географічну карту.

Математична основа географічних карт. Основні картографічні проекції. Картографічна генералізація. Написи на картах. Класифікація географічних карт. Оглядові загальногеографічні карти. Тематичні карти.

Серії карт. Географічні атласи. Поняття про проектування, складання й видання географічних карт. Використання дрібномасштабних географічних карт.


Біогеографія.

Основні принципи будови і функціонування біосфери. Фактори розподілу організмів та їх комплексів на Землі. Вчення про біоценоз. Вчення про ареал.

Підходи до біогеографічного розподілу території. Флористичне та фауністичне районування Землі. Характеристика біофілотичних царств суші. Проблема збереження екологічного та генетичного різноманіття біосфери

Характеристика природних зон: вічнозелених екваторіальних та тропічних сезонних лісів; субекваторіальних та тропічних саван і рідколісь; пустель тропічного, субтропічного та помірного поясів; субтропічних вологих лісів та твердолистяних лісів і чагарників; трав'янистих угруповань помірних широт; широколистяних і змішаних лісів помірних широт; хвойних бореальних лісів помірних та субполярних широт; тундри та полярних пустель. Органічний світ океанів та островів.


Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів.

Предмет, завдання дисципліни та методи дослідження. Грунт. Мінеральна частина ґрунту. Біологічні фактори грунтотворення і органічна частина ґрунту. Кліматичні фактори грунтотворення. тепловий та водний режими ґрунтів. Значення рельєфу в утворенні та географії ґрунтів. Значення ґрунту у життєдіяльності людини


Загальні риси грунтотворення, морфологія та класифікація ґрунтів. Загальні закономірності географії ґрунтів та ґрунтово-географічне районування. Ґрунти полярного (холодного) поясу. Ґрунти бореального поясу. Ґрунти суббореального поясу. Ґрунти субтропічного поясу. Ґрунти тропічного поясу. Галогенні та галогенно-гідроморфні грунти. Ґрунти гірських областей та річкових долин.

Агрогрунтове районування і характеристика ґрунтів України. Проблеми раціонального землекористування в Україні.


Ландшафтознавство.

Історія виникнення та розвитку ландшафтознавства. Закономірності і фактори фізико-географічної диференціації.

Поняття про ландшафт. Структура ландшафтів. Динаміка і розвиток ландшафтів. Систематизація і класифікація ландшафтів. Методика ландшафто-знавчих досліджень. Ландшафтний моніторинг. Ландшафтне прогнозування. Прикладні ландшафтні дослідження. Антропогенні зміни ландшафтів. Антропогенні ландшафти. Ландшафти і взаємодія природи і суспільства.

Поняття про фізико-географічне районування. Одиниці та схеми фізико-географічного районування. Зональні та азональні природні комплекси.


Фізична географія материків і океанів.

Загальні особливості Землі. Поділ земної поверхні на материки й океани та гіпотези щодо їх походження. Структуризація земної кори і розчленування земної поверхні. Екзогенні чинники формування рельєфу поверхні Землі. Вплив атмосферних процесів на диференціацію природи Землі. Закономірності ландшафтної диференціації поверхні Землі (широтна диференціація на рівнинах, висотна зональність в горах).

Загальна фізико-географічна характеристика Африки. Регіональна фізико-географічна характеристика Африки.

Загальна фізико-географічна характеристика Австралії. Регіональна фізико-географічна характеристика Австралії. Фізико-географічна характеристика Океанії.
^

Загальна і регіональна характеристика Антарктиди.


Загальна фізико-географічна характеристика Південної Америки. Регіональна фізико-географічна характеристика Південної Америки.

Загальна фізико-географічна характеристика Північної Америки. Регіональна фізико-географічна характеристика Північної Америки.

Загальна фізико-географічна характеристика Євразії. Регіональна фізико-географічна характеристика Євразії.


Фізична географія України.

Фізико-географічне положення України. Географічні дослідження території України.

Рельєф. Тектонічна й геологічна будова. Основні події четвертинної історії України та їх відображення в рельєфі. Геоморфологічна будова. Геоморфологічні дослідження в Україні. Мінерально-сировинні ресурси. Клімат України. Моря. Поверхневі води. Підземні води. Комплексне використання й охорона водних ресурсів. Ґрунтовий покрив. Історія ґрунтових досліджень в Україні. Рослинний покрив. Тваринний світ.

Несприятливі природні процеси. Заходи щодо запобігання несприятливих природним процесам. Регіональний аналіз геоекологічних проблем. Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.

Ландшафти і фізико-географічне районування України.

Рівнинні ландшафтні структури. Зона мішаних хвойно-широколистяних лісів. Фізико-географічні особливості Поліського краю. Зона широколистяних лісів, загальна фізико-географічна характеристика. Фізико-географічна характеристика Західноукраїнського краю.

Загальна фізико-географічна характеристика Лісостепової зони. Фізико-географічна характеристика країв і областей лісостепової зони.

Загальна фізико-географічна характеристика Степової зони. Фізико-географічні особливості природи Донецького північно-степового краю і його областей. Фізико-географічні особливості природи Задонецько-Донського північно-степового краю і його областей. Середньостепова підзона. Фізико-географічні особливості природи Причорноморського степового краю і його областей. Південно-степова (сухостепова) підзона. Особливості природи Причорноморсько-Приазовського південно степового краю і його областей. Фізико-географічні особливості природи Кримського степового краю і його областей.

Українські Карпати. Фізико-географічні особливості природи областей Українських Карпат.

Кримські гори. Характеристика фізичко-географічних областей Криму. Заповідні території, охорона природи.

Основи суспільної географії.

Територіальна організація суспільства як основний об’єкт суспільної географії. Понятійно-термінологічний апарат сучасної суспільної географії. Історико-географічна періодизація розвитку суспільно-географічних ідей.

Природні умови та ресурси та їх економічна оцінка. Населення світу. Політико-географічний процес, політична карта світу. Господарство. Сфера обслуговування. Наука та інновації.

Просторові аспекти глобальних проблем людства. Глобалізація.


Географія населення.

Географія населення як галузь суспільної географії. Історія розвитку географії населення в Україні. Чисельність населення. Природний і механічний рух населення. Основні демографічні поняття і показники. Географія міграцій.

Антропологічні аспекти дослідження населення. Географія людських рас. Етногеографічні аспекти дослідження населення. Географія народів світу.

Територіальна організація населення. Міське розселення. Урбанізація, її основні риси. Мегалополіси світу. Сільське розселення. Географія способу життя. Працересурсний потенціал, регіональні відмінності його використання.


Географія світового господарства.

Географія світового господарства як складова частина соціально-економічної географії світу. Поняття світового господарства як глобальної політико-економічної суперсистеми. Країни і національні господарства як суб’єкти світового господарства. Сучасна географічна систематизація країн. Міжнародний поділ праці – основа світового господарства. Основні етапи становлення світового господарства. Галузева структура світового господарства. Вплив науково-технічної революції на структуру і чинники розміщення світового господарства. Загальні тенденції розвитку сучасного світового господарства. Глобалізація. Міжнародні організації і транснаціональні корпорації як суб’єкти світового господарства. Просторова структура світового господарства Світове господарство як єдність регіональних економічних об’єднань і угруповань. Природні чинники розвитку світового господарства. Населення і робоча сила в системі світового господарства.

Галузева структура світової промисловості. Паливно-енергетична промисловість світу. Металургійна і машинобудівна промисловість світу. Хімічна промисловість та інші галузі промисловості світу. Географія галузей сільського господарства і харчової промисловості світу. Географія галузей транспорту світу. Географія сфери послуг світу. Географія світової торгівлі та інших форм міжнародних економічних відносин.


Економічна і соціальна географія України.

Предмет і об’єкт вивчення економічної і соціальної географії України. Історія розвитку економічної і соціальної географії України.

Формування території. Економіко-географічне положення України. Природні ресурси. Населення України. Історико-географічні фактори формування господарства України. Місце України у світовому господарстві. Національний комплекс. Структура господарства України. Економічний потенціал. Міжгалузеві комплекси. Промисловість. Характеристика галузей промисловості України. Сільське господарство. Транспорт. Будівництво. Зовнішні економічні зв’язки України.

Теоретичні основи і принципи суспільно-географічного районування. Аналіз схем суспільно-географічного районування України.

Північно-Східний суспільно-географічний район. Придніпровський суспільно-географічний район. Донецький суспільно-географічний район. Причорноморський суспільно-географічний район. Київський суспільно-гео-графічний район. Карпатський суспільно-географічний район. Подільський суспільно-географічний район. Порівняльна суспільно-географічна характеристика Волинського і Центрального соціально-економічних районів.

Регіональна політика та основи регіональної економіки.


Економічна і соціальна географія світу.

Політична карта світу як геополітична система. Держава – головна форма геопросторової організації світового суспільства.

Європа як суспільно-географічний простір. Проблеми регіоналізації Європи. Основні риси демогеографічного та господарського розвитку Європи. Європейська інтеграція і наднаціоналізм. Регіональна політика в країнах Європи. Загальна суспільно-географічна характеристика Європи. Регіони і країни Європи. Федеративна Республіка Німеччина. Порівняльна суспільно-географічна характеристика Франції та Великобританії. „Малі країни” Середньо-Західної Європи. Північна Європа. Країни Балтії. Південна Європа. Країни Балканського півострова. Італія. Країни Центральної Європи. Польща.

Країни «пострадянського простору». Росія. Суспільно-географічні райони Росії. Центральний суспільно-географічний район. Центрально-Чорноземний суспільно-географічний район. Північний суспільно-географічний район. Північно-Західний суспільно-географічний район. Волго-В’ятський суспільно-географічний район. Поволжський суспільно-географічний район. Північно-Кавказськцй суспільно-географічний район. Уральський суспільно-географічний район. Західно-Сибірський суспільно-географічний район. Східно-Сибірський суспільно-географічний район. Далекосхідний суспільно-географічний район. Білорусь. Молдова. Країни закавказького регіону. Грузія. Азербайджан. Вірменія. Країни Середньої Азії. Казахстан Киргиз стан. Таджикистан. Туркменистан. Узбекистан.

Країни Америки. Сполучені Штати Америки. Канада. Країни Латинської Америки. Загальна характеристика країн Африки. Країни Азії. Китай. Індія. Японія. Австралія. Країни Океанії.


Шкільний курс географії та методика її навчання.

Основні цілі, зміст і структура курсу. Методи і засоби навчання географії у школі. Методичні особливості засвоєння географічних знань і формування предметних вмінь. Урок – основна форма навчання географії. Позаурочна, позакласна та позашкільна робота з географії.

Методичні особливості вивчення курсів: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України»», «Економічна і соціальна географія Світу».
^ Критерії оцінювання

відповідей абітурієнтів на вступному фаховому випробуванні з «Географії».

Рівень

Оцінка

Характеристика відповіді абітурієнтаНезадовільно2

Абітурієнт не усвідомлює змісту питань білету, не має уявлень про загальні фізико-географічні закономірності та основи теорії економічної і соціальної географії. Демонструє відсутність знань про конкретні фізико-географічні та економіко-географічні об’єкти та не орієнтується на карті.Задовільно3

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер. Абітурієнт має лише загальні уявлення про географічні об’єкти, процеси і явища. Неспроможний обґрунтувати взаємозв'язки і взаємозалежності природи і людини в межах конкретної території. Допускає грубі помилки при відповіді на поставлені питання і при роботі з картою.Добре4

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або незначні помилки. Абітурієнт демонструє розуміння географічного матеріалу, спроможний роз-крити загальні закономірності географічної оболонки, розвитку економіки світу в цілому та окремих країн. При роботі з картою допускає окремі неточності.Відмінно5

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння матеріалу, вміє аналізувати закономірності, принципи, фактори розвитку господарства. Відповідь характеризується логікою, послідовністю викладу матеріалу. Абітурієнт демонструє знання географічної карти.

Примітка.

Перелік питань фахового вступного випробування з географії (додаток 1).

Перелік основних джерел інформації для підготовки (додаток 2).


Програма розглянута та схвалена на засіданні Ради географічного факультету (Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.).


Голова ради географічного факультету Б.В.Заблоцький


прямокутник 2Схожі:

В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
move to 0-16287259
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
move to 0-16287260
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
move to 0-16287254
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи