Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую icon

Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
НазваМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
Сторінка1/8
Дата24.09.2012
Розмір1 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира ГнатюкаЗатверджую


Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка

проф. Кравець В.П.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ


Програма

Фахового вступного випробування з іноземних мов
для вступників на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» (
спеціальності: 7.020303 – Мова та література (англійська, німецька, французька), 7.030507 – Філологія (переклад англо-український)
та «магістр» (спеціальності
8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька), «8.030507 – Філологія (переклад англо-український)»)


^ ТЕРНОПІЛЬ – 2012

Розробники:

Доктор пед. наук, проф. Морська Л.І. (англійська мова)

Канд. пед. наук, доц. Задорожна І.П. (англійська мова)

Канд. філол. наук , доц. Яцюк І.Я. (німецька мова)

Канд. філол. наук , доц. Косович О.В. (французька мова)

Канд. філософ. наук , асистент Кравець С.В. (переклад – англо-український)

Канд. філол. наук , доц. Гінка Б.І. (загальне редагування)

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасне українське суспільство налаштоване на забезпечення високоякісної освіти майбутніх фахівців усіх галузей знань. Така освіта, в першу чергу, передбачає високу конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці, яка зумовлює якісну іншомовну підготовку спеціаліста.

Відповідальність за надання освітніх послуг з іноземних мов несуть, насамперед, вчителі іноземних мов, тому проблема ефективної підготовки зазначених фахівців набуває особливої актуальності. Більше того, сучасній українській освітній галузі потрібні знавці іноземної філології вищих рівнів кваліфікації (спеціалісти, магістри, доктори наук тощо), а тому розробка і дотримання належних вимог до випробувань різних рівнів дасть змогу отримати висококваліфікованого педагога, який у майбутньому забезпечить якісну іншомовну освіту в країні.

Успішне складання вступного іспиту з метою здобуття права навчатися на спеціаліста та магістра з іноземної мови є необхідною умовою навчання на зазначених відділеннях факультету іноземних мов. Вступне випробування з іноземних мов визначає обсяг і зміст знань з теоретичного та практичного курсів іноземної мови, а також методики її викладання у загальноосвітній школі і проводиться відповідно до навчальних планів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» / «магістр».

Запропонована програма фахового вступного випробування призначена для проведення фахового вступного випробування серед вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на спеціальності: 7.020303 – Мова та література (англійська, німецька, французька), 7.030507 – Філологія (переклад англо-український) і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на спеціальності: 8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька), 8.030507 – Філологія (переклад англо-український) і містить перелік питань з практики усного і писемного мовлення, історії мови, методики навчання, лексикології, літератури країн, мова яких вивчається, стилістики, теоретичної граматики, теоретичної фонетики та перекладацьких дисциплін.

Вступне випробування має на меті перевірити:

 1. знання з іноземної мови як системи (фонетика, граматика, лексика, орфографія);

 2. компетентності у всіх видах мовленнєвої діяльності;

 3. знання з методики навчання іноземних мов і відповідну методичну компетентність;

 4. знання й відповідні лінгвістичні вміння з теоретичних дисциплін (історії мови, теоретичної фонетики, теоретичної граматики, стилістики, лексикології);

 5. літературознавчу компетентність (знання з теорії та історії літератури країн, мова яких вивчається, а також методичні вміння навчання іншомовної літератури у школі);

 6. вміння лексико-стилістичного аналізу уривку іншомовного автентичного художнього твору (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька)

 7. вміння письмового перекладу (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.030507 – Філологія (переклад англо-український).

Відповідно, оптимальне поєднання усіх зазначених аспектів свідчить про достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, який забезпечить успіх у навчанні і здобутті освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра.

^ ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ
НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ


Фахове вступне випробування передбачає перевірку та оцінювання теоретичних знань, а також умінь і навичок у розв’язанні практичних завдань з дисциплін, включених у його програму.

Під час фахового вступного випробування вступник повинен продемонструвати:

 • вільне володіння іноземною мовою, її теоретичною базою, лексичною та граматичною нормами;

 • вільне володіння знаннями з основ теорії і практики перекладу;

 • здатність розв’язувати запропоновані тестові завдання;

 • сформованість комунікативної компетентності на рівні С1 (досвідчений користувач) відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і рекомендацій Міністерства освіти і науки України №14/18.2-481 від 02.03.2005;

 • вільне володіння вміннями та навичками письмового перекладу текстів з англійської на українську мову на базі лексичного тематичного мінімуму, передбаченого програмними вимогами;

 • знання основних тенденцій розвитку сучасної лінгвістики та вміння аналізувати мовні явища;

 • вміння здійснювати лексико – стилістичний аналіз тексту.

Під час вступного фахового випробування забороняється використання довідкової літератури.

Зміст вступного випробування

^ Англійська мова

Практичний курс.

Лексичний матеріал: не менше 4500 лексичних одиниць, у тому числі ідіоми, колоквіалізми, терміни.

Граматичний матеріал у межах тем:

Морфологія.

Іменник. Іменники загальні, власні, із значенням конкретності, абстрактності, збірності. Однина і множина іменників. Способи утворення множини. Іменники, що не змінюються за числами. Правопис деяких форм множини. Відмінок. Моделі відмінкових словоформ та їх вживання. Вираження роду іменників, які означають істот.

Артикль. Функції означеного і неозначеного артикля, значуща відсутність артикля. Вживання артикля.

Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників: синтетичний та аналітичний способи. Суплетивні словоформи. Моделі порівняльних зворотів. Функції прикметника в реченні. Субстантивація прикметників.

Прислівник. Класифікація прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників. Суплетивні форми. Семантичні відмінності прислівників типу highly – high. Місце і функції прислівника в реченні.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники, їхнє місце в реченні. Субстантивація кількісних числівників. Порядкові числівники і творення їх. Дробові числівники.

Займенник. Розряди займенників (особові, присвійні, зворотні, означальні, взаємні, вказівні, питальні, неозначені, відносні, сполучникові, заперечні). Особливості вживання. Функції займенників і зв’язок їх з повнозначними частинами мови.

Дієслово. Розряди дієслів (повнозначні, допоміжні, дієслова-зв’язки, модальні), валентність дієслів, спосіб, часові форми (формування, значення та особливості вживання граматичних часів активного і пасивного стану), трансформація прямої мови в непряму; правила узгодження часів.

Інфінітив. Дієслівні та іменні ознаки. Форми інфінітива та їх вживання. Функції інфінітива. Предикативні конструкції з інфінітивом: складний додаток з інфінітивом, складний підмет з інфінітивом, синтаксичні комплекси з прийменником for.

Герундій. Дієслівні та іменні ознаки. Форми герундія та їх вживання. Функції герундія. Відмінність герундія від дієслівного іменника. Предикативні конструкції з герундієм.

Дієприкметник. Дієслівні, ад’єктивні та адвербіальні ознаки. Форми Participle I та їх вживання. Функції дієприкметника. Відмінність дієприкметника від герундія. Предикативні конструкції з дієприкметником: складний додаток, складний підмет, номінативна абсолютна конструкція, прийменникова абсолютна конструкція; предикативні конструкції з випущеним дієприкметником. Форми Participle II, функції означення, предикатива, обставини.

^ Умовний спосіб: Вживання Subjunctive I, Subjunctive II, the Conditional Mood, the Suppositional Mood. Умовні речення.

Модальні дієслова. Модальні дієслова can/could, may/might, must, shall, should, ought, will, would, need, dare, їх вживання з різними формами інфінітива для вираження сумніву, подиву, докору, прохання, наказу, припущення, наміру, дозволу, поради, побажання, необхідності, можливості, впевненості тощо. Модальні вирази to have to, to be to. Вживання модальних дієслів у реченнях з подвійним запереченням.

Прийменник. Прості, похідні, складні та фразові прийменники. Правила вживання та місце прийменників у реченні.

Сполучник. Прості, похідні, складні, фразові, парні, сурядні та підрядні. Асиндетон.

^ Модальні слова. Основні групи модальних слів та вставна функція їх.

Частка. Зв’язок частки з іншими частинами мови. Семантичні групи часток. Слова ствердження та заперечення.

Творення різних частин мови за допомогою афіксації, конверсії, словоскладання тощо.

Синтаксис

Словосполучення. Основні моделі словосполучень з іменником. Основні моделі словосполучень з дієсловом. Основні моделі словосполучень з прикметником.

Речення. Просте речення. Моделі основних комунікативних типів: розповідне речення, питальне, спонукальне. Порядок слів у простому розповідному реченні. Основні типи питальних речень. Порядок слів у різних типах питальних речень. Емфатичне вживання допоміжних і службових дієслів. Односкладне речення. Характерні еліптичні речення, вживані в розмовній мові. Головні та другорядні члени речення; група підмета та група присудка. Двоскладне речення. Способи вираження підмета. Типи присудка. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Відокремлені члени речення. Однорідні члени речення. Складносурядні й складнопідрядні речення. Типи підрядних речень. Вставне підрядне речення. Підрядний зв’язок. Сполучні слова. Особливості вживання сполучників сурядних, підрядних і сполучних слів. Емфатичні складні речення. Основні правила пунктуації. Інверсія. Граматична і емфатична інверсія.

^ Пряма і непряма мова. Узгодження часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях непрямої мови. Комунікативні типи речень у непрямій мові. Вільне перетворення прямих висловлювань у непрямі.


Орієнтована тематика, в межах якої запропоновані тестові завдання:

 1. Personal Identification. Appearance and character. Interests and hobbies.

 2. Family Life. Family relations. Marriage and wedding. Bringing up children.

 3. Homes and Housing. Living conditions. Accommodation. Household chores.

 4. Meals and Cooking. Food and drink. Eating and drinking habits. Eating out.

 5. Shopping. Types of shops. Money, payment and prices. Clothes and fashion.

 6. Seasons and Weather. Weather forecast.

 7. Students' Life and Studies. University studies. Students' day off.

 8. Urban and Rural Life. Native town / village.

 9. Health. Diseases and health problems. Visiting a doctor. Health service. Keeping fit. Healthy lifestyles.

 10. Leisure and Sports. Summer and winter sports. Sports and games. Weekend activities and holidays. Olympic Games.

 11. Travelling. Public transport. Travelling by air, sea, rail or car. Hitch-hiking and cycling.

 12. Theatre. A visit to a theatre. The history of the theatre.

 13. Cinema. The history of cinema. TV and cinema, their impact on people. Film reviews.

 14. English in the World. Special English. The future of English. Language policy.

 15. Choosing a Career. Work and employment. My future profession.

 16. Art. Trends in art. Museums. My favourite painter.

 17. Music. Trends and genres in music. Preferences in music.

 18. Environment. Wildlife and the environment. Environmental problems and solutions. Environmental protection. World ecological movements.

 19. Political System. Government. Elections, political parties and movements. Current national and international political trends.

 20. Mass Media. The press. Radio and television.

 21. New Information Technologies and Modern Means of Communication. The Internet. Netiquette.

 22. Law and Crime. Courts and trials. Criminals. Law enforcement. Human rights. The Constitution.

 23. Education. Types of schools. Discipline in schools. Class management. Problem children.

 24. Higher Education. The system of higher education. Universities.


Рекомендована література:

Основна література

 1. Evans V. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): student’s book / V. Evans, J. Dooley. – Express publishing, 2002.

 2. Evans V. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): workbook / V. Evans, J. Dooley. – Express publishing, 2002.

 3. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів першого (другого, третього, четвертого) курсу вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад». – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 356 с.

 4. Возна М.О., Гапонів А.Б., Акулова О.О., Хоменко Н.С., Гуль В.С. Англійська мова для перекладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 480 с.

Додаткова література

 1. Gude K. Proficiency Masterclass: student’s book / K. Gude, M. Duckworth. – Oxford: Oxford: Oxford University Press, 2009. – 182 p.

 2. Hewings M. Advanced Grammar in use / M. Hewings. – Cambridge: CUP, 2000. – 340 р.

 3. McCarthy M. English Vocabulary in Use: Advanced / M. McCarthy, F. O’Dell. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 316 p.

 4. Newbrook J. New Proficiency Gold course book / J. Newbrook., J. Wilson. – Longman, 2007. – 240 p.

 5. Skipper M. Advanced Grammar and Vocabulary: student’s book / M. Skipper. – Express publishing, 2002 – 310 p.

 6. Swan M. Practical English Usage / M. Swan. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 654 p.

 7. Vince M. Advanced Language Practice / M. Vince, P. Sunderland. – Macmillan Publishers Limited, 2003. – 327 p.

Взірці тестових завдань:

Task 1. Choose the most suitable word to fill each space.

1. Sandra's unpleasant … suggested that she knew about Amanda's terrible secret.

A grimace B smirk C wince D snort

2. The news that his job was in jeopardy caused James to … with concern.

A frown B beam C grimace D howl

Task 2. Rewrite the following sentences using the words in bold type. Use between 3 and 8 words. Do not change the meaning of the original sentence.

1. We simply must pay them the whole amount before the end of the month.

alternative We the whole amount before the end of the month.

2. Severe winds could completely destroy the tower.

likely Severe winds to tatters.

Методика навчання англійської мови

 1. Методика як наука про навчання іноземних мов /ІМ/. Зв’язок методики навчання іноземних мов із суміжними науками.

 2. Мета навчання іноземних мов у середній школі.

 3. Зміст навчання іноземних мов у середній школі.

 4. Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом.

 5. Засоби навчання іноземних мов у середній школі: їх типи, можливості використання на різних ступенях навчання. Технічні та нетехнічні засоби навчання.

 6. Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

 7. Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних ступенях навчання іноземних мов.

 8. Характеристика програми з іноземної мови для середньої школи: структура, зміст, розподіл матеріалу.

 9. Комплексний характер використання мовного матеріалу у вправах для розвитку основних видів мовленнєвої діяльності.

 10. Навчання вимови і характеристика фонетичних вправ. Етапи роботи в навчанні вимови.

 11. Система вправ для навчання іноземної мови. Основні види і типи вправ. Особливості комунікативних вправ.

^ Формування іншомовної комунікативної компетенції

 1. Формування іншомовної граматичної компетенції. Роль і місце граматики в навчанні іноземної мови. Навчання граматики в початковій школі. Типові граматичні вправи.

 2. Навчання граматики в основній і старшій школі. Типові граматичні вправи.

 3. Формування іншомовної лексичної компетенції. Способи семантизації нових лексичних одиниць. Проблема лексичного мінімуму для середньої школи.

 4. Основні види лексичних вправ та їх використання в початковій, основній та старшій школі.

 5. Загальна характеристика усного мовлення. Говоріння і аудіювання. Монологічна і діалогічна форми говоріння.

 6. Навчання усного мовлення в початковій школі. Робота з мовленнєвими зразками і моделями.

 7. Поняття мовленнєвих ситуацій і способи їх створення. Рольова гра як ефективна вправа для реалізації ситуації.

 8. Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні. Види вправ.

 9. Формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні. Види вправ.

 10. Формування іншомовної аудитивної компетенції. Види вправ.

 11. Формування іншомовної компетенції в читанні. Суть процесу читання. Проблема видів читання іноземною мовою.

 12. Види вправ для розвитку техніки читання.

 13. Формування іншомовної компетенції в письмі. Роль і місце письма та писемного мовлення в навчанні іноземних мов. Види письмових вправ.

Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови в середніх навчальних закладах

 1. Загальна характеристика процесу навчання іноземної мови в школі на сучасному етапі. Завдання, особливості, зміст навчання в початковій, основній, старшій школі.

 2. Методика навчання іноземної мови в початковій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.

 3. Методика навчання іноземної мови в основній школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.

 4. Методика навчання іноземної мови в старшій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.

 5. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови. Типологія уроків іноземної мови.

 6. Планування навчального процесу. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови.

 7. Організація і здійснення контролю на уроках іноземної мови в школі. Об’єкти, види, форми контролю в початковій, основній та старшій школі.

 8. Інтенсивне навчання ІМ, його принципи та прийоми. Характерні особливості організації навчального процесу за інтенсивною методикою.

 9. Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови в середній школі.


Рекомендована література:

  1. Андриевская В.В. Возрастные особенности учебной деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка // Иностр. яз. в школе. – 1987. – №6. – С.3-8.

  2. Андриевская В.В. Психология усвоения иностранного языка на среднем этапе обучения // Иностр. яз. в школе. – 1985. – №6. – С.3-8.

  3. Бабенко К.П. Деякі особливості активізації творчої уяви школярів у процесі контролю домашнього читання з англійської мови // Іноземні мови. -2000. – №1. – 18-19.

  4. Бим И.Л. Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // Иностр. яз. в школе. -1996.-№1.-48-52.

  5. Борисова З.С. Некоторые пути развития интереса учащихся к изучению иностранного языка // Иностр. яз. в школе. – 1990. – №3. – С.40-43.

  6. Бражник Н.О. Розвиваючий аспект навчання іспанської мови в середній школі // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. –К.: КДПІІМ, 1992. – С.98-102.

  7. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: [учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений] / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

  8. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: [пособие для учителя] / Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.

  9. Гвоздева A.B., Сороковых Г.В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков // Иностр. яз. в школе. – 1999. – №5. – С.73-79.

  10. Капаева А.Е. О формировании готовности учащихся к самообучению иностранным языкам / А.Е. Капаева // Иностр. яз. в школе. – 2001. – №3. – С.12-17.

  11. Корольова СВ. Виховний потенціал уроків іноземної мови / С.В. Корольова // Іноземні мови. – 2000. – №2. – С.5-8.

  12. Коряковцева Н.Ф. Автономия учащегося в учебной деятельности по овладению иностранным языком как образовательная цель / Н.Ф. Коряковцева // Иностр. яз. в школе. – 2001. – №1. – С.9-14.

  13. Круківська I.A. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках англійської мови / І.А. Круківська // Іноземні мови. – 1998. – №4. – С.55-57.

  14. Круківська I.A. Робота з країнознавчими матеріалами як фактор розвиваючого навчання / І.А. Круківська // Іноземні мови. – 1999. – №1. – С.7-8.

  15. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / [Бігич О.Б., Бражник Н.О., Гапонова С.В. та ін.]; під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

  16. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе / [Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова]. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

  17. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій : [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / [О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін.] ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.

  18. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. — Липецк, 1998. — 159 с.

  19. Петухова И.А. О развитии мышления на уроках иностранного языка / И.А. Петухова // Иностр. яз. в школе. -1987 -№1.-С.29-33.

  20. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе / В.В. Сафонова. – М.: Еврошкола, 2001.– 271 с.

  21. Чернина Л.Г. Содержание и пути реализации развивающего аспекта обучения иностранным языкам / Л.Г. Чернина // Иностр. яз. в школе. –1990. – №3. – С.18-23.

  22. Arends R.J. Learning to Teach / R.J. Arends. – New York: Random House, 1988. – 605 p.

  23. Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Language Teaching / D. Larsen-Freeman. – Oxford University Press, 1986. – 142 p.

  24. Stern H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching / H.H. Stern. – Oxford University Press, 1996. – 582 p.

  25. Tarone E. Focus on the Learner / E. Tarone, G. Yule. – Oxford University Press, 1996. – 106 p.

Взірці тестових завдань:

1. Головною заслугою Г. Пальмера є

а) розробка закінченої системи навчання екстенсивного читання;

б) визначення структур-моделей речень для навчання усного мовлення на початковому ступені;

в) проведення занять лише іноземною мовою;

г) створення комплексу завдань для навчання писемного мовлення.

^ 2. Метою навчання вимови в загальноосвітньому навчальному закладі є

а) ознайомлення учнів із звуками англійської мови;

б) формування слуховимовних навичок мовлення;

в) ознайомлення учнів з інтонаційними моделями англійської мови;

г) формування інтонаційного слуху.

Історія англійської мови

 1. Історія англійської мови: історичні періоди, основні підходи до періодизації історії розвитку мови.

 2. Походження англійської мови: кельтські мови, староанглійські діалекти, Германське завоювання.

 3. Давньоанглійська література: основні жанри, кенінги, поетичні та прозові твори.

 4. Давньоанглійська мова: особливості граматичної та фонетичної будови, словниковий склад, запозичення.

 5. Середньоанглійський період: основні історичні події, Норманське завоювання, початок книгодрукування.

 6. Середньоанглійська мова: діалекти, поява стандарту, основні зразки літератури, творчість Дж. Чосера.

 7. Середньоанглійська мова: особливості граматичної та фонетичної будови, словниковий склад, запозичення.

 8. Новоанглійський період: Сучасна англійська мова. Фонетичні зміни: Великий зсув голосних.

 9. Новоанглійська мова: особливості граматичної та фонетичної будови, словниковий склад, запозичення.

Рекомендована література:

 1. Иванова И., Беляева Т., Чахоян Л. Практикум по истории английского языка / И. Иванова, Т. Беляева, Л. Чахоян. – С.-П.: Лань, 2000.

 2. Расторгуева Т.А. История английского язика / Т.А. Расторгуева. – М.: Астрель, 2002.

 3. Резник Р.В., Сорокина Т.А., Резник И.В. A History of the English Language. История английского языка: Учебное пособие / Р.В. Резник, Т.А. Сорокина, И.В. Резник. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 496 с.

 4. Baugh A., Cable Th. A History of the English Language / A. Baugh, Th. Cable. – London: Routledge, 2002. – 447 p.

 5. Belei T.I. English Language History in Brief / T.I.Belei. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2010. – 136 с.

 6. Williams J.M. Origins of the English Language / J.M. Williams. – New York: The Free Press, 1975. – 422 p.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка, 2013. –22с
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка,...
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
...
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи