Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання icon

Регламент впровадження мрс з дисципліни "Теорія алгоритмів та математична логіка" для студентів 2 курсу денної форми навчання
Скачати 118.62 Kb.
НазваРегламент впровадження мрс з дисципліни "Теорія алгоритмів та математична логіка" для студентів 2 курсу денної форми навчання
Дата19.09.2012
Розмір118.62 Kb.
ТипРегламент

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Кафедра інформатики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан механіко-математичного факультету,

_________________ / C. М. Верещака

“____”_____________________200___р


РЕГЛАМЕНТ

Впровадження МРС з дисципліни

“Теорія алгоритмів та математична логіка”


для студентів 2 курсу денної форми навчання

Спеціальність 6.080200 – Прикладна математика,

6.080201 – ІнформатикаСеместр

Загальний обсяг

В тому числі аудиторних

СРС

ІРС

ОДЗ

Форма

контролю

годин

кредит

Всього

Лекцій

Практ

4

216

6

90

50

40

126

15

2

Диф. залік^ СЕМЕСТРОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАНРозподіл навчальної роботи студента за модульними циклами

IV (5 тижнів)

V (5 тижнів)

VI (5 тижнів)

Ауд

Лекцій

Практ

ІРС

Ауд

Лекцій

Практ

ІРС

Ауд

Лекцій

Практ

ІРС

6

4

2

1

6

4

2

1

6

2

4

1Викладач, відповідальний за навчальну дисципліну,

доцент ( професор) _________________ С.П.Шаповалов_

(підпис) (ініціали, прізвище викладача)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № ____ від “____” ____________ 200 __ р.

Завідувач кафедри ___________________/ В.О.Любчак


Суми – 2007 р.

^ ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2006-2007 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№ п/п

Модульні цикли, його елементи

Форма

контролю

Термін

контролю

(тиждень)

Сума

можливих

залікових

балів

МОДУЛЬ № 1

1
^

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ


(обсяг лекційного матеріалу – 12 годин)40
^ Розділ 1: Введення. Структура та задачі курсу. Місце дисципліни серед інформаційних технологій

^ Розділ 2: Математичні основи теорії алгоритмів

Тестовий контроль

2-5

5-10
Підсумкове заняття за модульним циклом

Контрольна робота

6

10-30

2

^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(обсяг лабораторних занять - 10 год)40
^ Практичне заняття № 1. Теорія множин, відноше-ння, функції та перетворення, алгебраїчні структури, асимптотичні позначення

Тестовий контроль

2

3-10
^ Практичне заняття № 2 Елементи математичної логіки, булеві функції та їх реалізація, формальні системи, логіка та числення предикатів

Тестовий контроль

3

3-10
^ Практичне заняття № 3 Елементи теорії графів, маршрути, ланцюги та цикли, зв’язність, дерева, фарбування графа

Тестовий контроль

4

3-10
^ Практичне заняття № 4 Рекурсивні, рекурсивно перелічені множини, рекурсивні, частково рекурсивні предикати

Тестовий контроль

5

3-10

Всього по модульному циклу

25-80

МОДУЛЬ № 2

1
^

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ


(обсяг лекційного матеріалу – 12 годин)40
^ Розділ 5: Алгоритми сортування, порівняльний аналіз

Тестовий контроль

9

3-5
^ Розділ 6: Алгоритми на бінарних деревах пошуку та червоно-чорних деревах

Тестовий контроль

12

3-5
ОДЗ №1. Порівняльний аналіз алгоритмів сортування.

Захист

11

10-30

2

^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(обсяг практичних занять - 10 год)40
^ Практичні заняття № 6-8. Алгоритми сортування, порівняльний аналіз

Захист

11

10-30
^ Практичні заняття № 9-10 Алгоритми на бінарних деревах пошуку

Тестовий контроль

10

5-10

Всього по модульному циклу

31-80

МОДУЛЬ № 3

1
^

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ


(обсяг лекційного матеріалу – 16 годин)40
^ Розділ 7: Жадібні алгоритми, застосування

Тестовий контроль

15

3-5
^ Розділ 8: Класи складності алгоритмів

Тестовий контроль

18

3-5
ОДЗ № 2. Порівняльний аналіз алгоритмів Прима та Крускала побудови остова графа мінімальної ваги

Захист

17

10-30

2

^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(обсяг лабораторних занять - 20 год)40
^ Практичне заняття № 11-13. Алгоритми на червоно-чорних деревах

Тестовий контроль

14

5-15
^ Практичне заняття № 14-18 Жадібні алгоритми, застосування

Захист

16

8-20
Практичне заняття № 19-20 Класи складності алгоритмів

^ Тестовий контроль

17

3-5

Всього по модульному циклу

32-80

Всього по модульним циклам для встигаючих студентів

144-240

Всього з дисципліни максимальне значення рейтингових балів

240

^ ПРИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

Оцінювання з дисципліни здійснюється за RD = 40К бальною школою, тоб­то загальний обсяг оцінювання становить: 40 *6=240 балів.

"відмінно" - 216 ... 240 балів; 0,9R RD<1.0R

"добре" - 180 ... 215 балів; 0,75R RD<0.9R

"задовільно" - 144 ... 179 балів; 0.6R RD<0.75R

"незадовільно" - менш 144 балів RD<0.6R


Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями:

Модуль

Теоретичний матеріал

Практичні роботи

Підсумкова рейтингова оцінка

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

240 балів

5

108 - 120

5

108 - 120

5

216 - 240

4

90 - 110

4

90 - 105

4

180 – 215

3

72 - 90

3

72 - 89

3

144 - 179

2

до 72

2

до 72

2

до 144


Якщо модульний контроль проводиться шляхом тестування за тестовими завданнями. то тестування оцінюється:

N1/N2*100%;

де N1, - число вірних відповідей, N2 - загальне число питань.

90- 100% правильних відповідей -"відмінно"";

75 - 89% правильних відповідей - "добре";

60 - 74% правильних відповідей - "задовільно";

59% та менше - "незадовільно''


Від заходу підсумкової атестації звільняються студенти, які за підсумка­ми поточного контролю отримали оцінку "задовільно". Тобто отримали не ме­нше 0,6 RD рейтингових балів, та не мають заборгованостей з жодного з моду­льних циклів.

Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється у випадку відсутності на контрольному заході з поважної причини, чи відсутності на контрольному заході з поважної причини, чи отримання незадо­вільної оцінки протягом атестаційного тижня.


При повторному контролі знань у шкалу оцінювання вводиться, поправо­чний коефіцієнт 1,05. Тобто, наприклад, для отримання оцінки "добре" потріб­но отримати 79 - 95% прави­льних відповідей при тестуванні.

Студент, що має право на звільнення від підсумкової атестації, може під­вищити свій рейтинг з дисципліни (RD) шляхом участі в ній, при цьому незалежно від підсумкової атестації оцінка з дисципліни не може бути нижчою, ніж визначена за отриманими рейтинговими балами.

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком "+") нарахову­ються:

 • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних
  занять;

 • за виконання завдань підвищеної складності, або за виконання аналітичних оглядів за тематикою навчальної дисципліни чи споріднених
  дисциплін (конкретне значення визначає викладач);

 • за розробку власного програмного продукту для ЕОМ для вирішення
  професійних завдань з навчальної дисципліни та складання методичних
  вказівок;

 • при отриманні патенту на винахід та участі в предметної олімпіаді.


При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач має право звільнити студента від виконання практичних (індивідуальних) завдань, які містяться в навчальній дисципліні

Схожі:

Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання icon«менеджмент організацій»
Регламент впровадження мрс з дисципліни Вступ до спеціальності для студентів І курсу денної форми навчання
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconПитання по дисципліні «Теорія алгоритмів та Математична логіка»

Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconТеорія алгоритмів та математична логіка. Питання на «задовільно». У чому складається основна ідея алгоритмічного методу «розподіляй І пануй»
Що мається на увазі в теорії алгоритмів коли говорять, що час виконання програми T(n)
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 04030201 «Інформатика»
Дискретна математика”, „Теорія систем та математичне моделювання” та „Теорія алгоритмів та математична логіка” є фундаментальними...
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconЛітература за курсом «Теорія алгоритмів та математична логіка»
Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Риверст, К. Штайн Алгоритмы: построение и анализ. М. Издат дом «Вильямс», 2005. 1296 с
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconРегламент впровадження мрс з дисципліни
Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № від “ ” 200 р
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconПрограма та Робоча програма навчальної дисципліни “теорія ймовірностей І математична статистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 030509 „Облік І аудит”
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей І математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми...
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconМ. П. Пан методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія ймовірностей І математична статистика». Розділ Теорія ймовірностей ( для...
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconПрактикум по математической логике. М.: Просвещение, 1986. 159 с. Гетманова А. Д. Логика. Для пед. Учеб. Завед. М.: Новая школа, 1995. 416 с
Лиман Ф. М. Математична логіка І теорія алгоритмів. Навчальний посібник. Суми: Видавництво „Слобожанина”, 1998. 152с
Регламент впровадження мрс з дисципліни \"Теорія алгоритмів та математична логіка\" для студентів 2 курсу денної форми навчання iconМ. В. Булаєнко Програма І Робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “ Теорія ймовірностей та математична статистика ” (для студентів 2 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи