Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka icon

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
НазваЗвіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
Сторінка3/6
Дата15.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6


  1. Політика


32:316.42(477):061ЄС А65

Андрійчук, О. Україна-Європа: тести на сумісність / О.Андрійчук. – К. : Смолоскип, 2007. – 378 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)321(477) П50

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз : монографія. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 456 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)325.8(477)(063)+316.3(477)(063) Н44

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття : до 20-річчя незалежності України: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., Київ, 22 серпня 2011 р. / Упоряд. Я.А. Жаліло, С.О. Янішевський. – К. : НІСД, 2011. – 192 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)327(477:5)(042.3) П77

Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналітична доповідь / Авт.: А.З. Гончарук, А.М. Кобзаренко, О.К. Микал; За заг. ред. О.В. Литвиненка. – К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2011. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)328.185:355.02(477)(063) П61

Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : зб. матеріалів міжнародної конференції, 16 травня 2011 р. / За ред. О.О. Котелянець. – К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2011. – 48 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)329(477)"1989/2011" Д36

Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / Упорядн.: Т.А. Бевз, Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник та ін.; Керівник проекту М.С. Кармазіна. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 808 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)  1. Економіка. Економічна наука


330.101.542(075.8) П31

Петрушенко, Ю.М. Мікроекономіка: теорія та приклади розв`язання задач : навч. посіб. / Ю.М.Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 320 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 5 (НауЗ. – 1, Стен. – 1, ІШос. – 1, ІКон. – 1, НОхт. – 1)330.322(076.5) А64

Аналіз інвестиційних проектів : практикум / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. – К. : Кондор, 2011. – 260 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)330.341.1 П78

Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2011. – 644 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)330.341.1(477.52)"2005/2010"(058 И99

Інноваційна діяльність промислових підприємств Сумської області у 2005-2010 роках : статистичний збірник / Відп. за вип. С.М. Куранова. – Суми : Головне управління статистики у Сумській обл., 2011. – 89 с.

Кільк. прим.: 2 (КЕТе. – 2)330.341:502 П58

Попова, О.Ю. Економічні механізми забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб'єктів господарювання : монографія / О.Ю.Попова. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. – 430 с. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)330.564.2(477.52)"2001/2010"(083 Д71

Доходи та витрати населення Сумської області за 2001-2010 роки : статистичний збірник / За ред. Г.М. Берестовської. – Суми : Головне управління статистики у Сумській обл., 2011. – 89 с.

Кільк. прим.: 1 (КЕТе. – 1)330.564.2(477.52)(083)"2010" А64

Аналіз доходів та витрат населення Сумської області за 2010 рік : економічна доповідь / За ред. Г.М. Берестовської. – Суми : Головне управління статистики у Сумській області, 2011. – 35 с.

Кільк. прим.: 1 (КЕТе. – 1)  1. Економіка праці. Регіональна економіка


331.45(075.8)+614(075.8)+355.58 К59

Козяр, М.М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М.М.Козяр, Я.І.Бедрій, О.В.Станіславчук. – К. : Кондор, 2011. – 458 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)331.45:614.256.5(075.8) К28

Касевич, Н.М. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників : підручник / Н.М.Касевич, К.І.Шаповал. – К. : ВСВ "Медицина", 2010. – 248 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)332.14:005.915 Б83

Боронос, В.Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія / В.Г.Боронос. – Суми : СумДУ, 2011. – 310 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 1, ДБВі. – 1, Стен. – 1)332.8(477)(063) М74

Модернізація ЖКГ України на основі механізмів державно-приватного партнерства : перша практична конференція, 15 травня 2012 р., м. Суми. – Суми : Сумська обласна рада; Сумська обласна державна адміністрація, 2012. – 140 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)  1. Фінанси


336 Ф59

Фінансова думка України : у 3-х т. Т.1. Монографія / П.І. Юхименко, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, С.І. Юрій; За ред. В.М. Федосова. – К.-Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. – 687 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336(031) Ф59

Фінансова думка України : у 3-х т. Т.2. Енциклопедія / С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, С.І. Юрій, П.І. Юхименко; За ред. В.М. Федосова. – К.-Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. – 584 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336(072) Ф59

Фінансова думка України : у 3-х т. Т.3. Хрестоматія. Ч.1 / С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; За ред. В.М. Федосова. – К.-Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. – 471 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336(072) Ф59

Фінансова думка України : у 3-х т. Т.3. Хрестоматія. Ч.2 / С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; За ред. В.М. Федосова. – К.-Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. – 734 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336(035) Ф59

Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. Т.1. Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані / За ред. Т.І. Єфименко. – К. : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; ДННУ "Академія фінансового управління", 2010. – 624 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336(035) Ф59

Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. Т.2. Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / За ред. Т.І. Єфименко. – К. : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; ДННУ "Академія фінансового управління", 2010. – 648 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336(075.8) К79

Кремень, О.І. Фінанси (+Авторизований доступ) : навч. посіб. / О.І.Кремень, В.М.Кремень. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 27 (Абон. – 26, НауЗ. – 1)336.14(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 118 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)336.22:34 Н34

Науково-практичний коментар Податкового кодексу України. Зміни та доповнення : станом на 01.09.2011 р. Т.3 / С.М. Безрутченко, О.І. Клименко, А.С. Овчаренко та ін. – К. : ВД "Професіонал", 2011. – 308 с.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, Навч. – 1)336.22:34 Н34

Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : станом на 01.04.2011 р. Т.1. Розділи І-IV / С.М. Безрутченко, О.І. Клименко, А.С. Овчаренко та ін. – К. : ВД "Професіонал", 2011. – 928 с.

Кільк. прим.: 5 (Навч. – 1, Схов. – 3, КАГП. – 1)336.22:34 Н34

Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : станом на 01.04.2011 р. Т.2. Розділи V-ХХ / І.Г. Андрущенко, С.М. Безрутченко, О.І. Клименко та ін. – К. : ВД "Професіонал", 2011. – 984 с.

Кільк. прим.: 4 (Навч. – 1, Схов. – 2, КАГП. – 1)336.22:341ЄС(094.4) З-41

Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування / Уклад.: Г.М. Білецька, І.О. Трубін, М.А. Раскалей. – К. : Алерта, 2010. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)336.225.3 О-61

Оподаткування доходів фізичних осіб. Порядок подання декларації про майновий стан і доходи громадян / За ред. В.Ю. Захарченка; Авт. кол.: С.І. Лекарь, С.П. Дусяк, С.І. Латинін та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 216 с. – (Бібліотека платника податків ; Кн.2(20)).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)  1. Економічна політика


338.4:61(075.8) С60

Солоненко, Н. Економіка охорони здоров'я : навч. посіб. / Н.Солоненко ; Рецензенти: І.В. Розпутенко, В.Г. Бодров, А.Р. Уваренко. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 416 с. – Дар.

Кільк. прим.: 8 (Мед. – 7, Мед. – 1)338.48(075.8) М21

Мальська, М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб. / М.П.Мальська, О.Ю.Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)338.483.1 У30

Удивительная Украина / Сост.: Т.С. Жабская, А.С. Тетельман, К.В. Шаповалова. – Х. : Фактор, 2008. – 192 с. – (Украина. Вчера, сегодня, завтра). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)338.5(075.8) М13

Мазур, О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. / О.Є.Мазур. – К. : ЦУЛ, 2012. – 480 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Абон. – 10, НауЗ. – 1)338.516.47(075.8)+332.7(075.8) К17

Калінеску, Т.В. Оцінювання майна : навч. посіб. / Т.В.Калінеску, Ю.А.Романовська, О.Д.Кирилов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 312 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 5 (Абон. – 4, НауЗ. – 1)  1. Маркетинг. Міжнародні економічні відносини


339.138(075.8) В22

Вачевський, М.В. Маркетинг. Формування професійної компетенції : підручник / М.В.Вачевський. – К. : ВД "Професіонал", 2005. – 512 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КМар. – 1)339.138(075.8) В75

Власенко, Я.О. Основи сучасного маркетингу : навч. посіб. / Я.О.Власенко, С.В.Карпенко. – К. : Фірма "ІНКОС", 2011. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.138(075.8) Д44

Діброва, Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т.Г.Діброва. – К. : ВД "Професіонал", 2009. – 320 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.138(075.8) П81

Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів : підручник / За ред. М.В. Вачевського. – К. : Кондор, 2011. – 486 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)339.138:364.6(075.8) М26

Маркетинг соціальних послуг : навч. посіб. / Під ред. В.Г. Воронкової. – К. : ВД "Професіонал", 2008. – 576 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КМар. – 1)339.543(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Митний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)339.9 Ф56

Філософія інтеграції : монографія / За заг. ред.: В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 544 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип.18). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)339.9(063) А43

Актуальные вопросы развития мировой экономики и экономики стран Южной и Восточной Европы = Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : материалы 1-й Международной научной конференции для студентов и аспирантов студенческой ассоциации экономических университетов Южной и Восточной Европы и региона Черного моря, г. Ростов-на-Дону, Россия, 12-18 сентября 2011 г. / Ред. кол.: Я. Цекурас, Н. Кузнецов, А. Альбеков и др. – Ростов-на-Дону : Ростовский государственный экономический ун-т, 2011. – 305 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)339.9(477:439)(09) Р86

Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної наукової конференції "Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність", 30 червня-1 липня 2009 р., М. Сату-Маре (Румунія) / Ред. кол.: І.І. Вовканич, І.-Л. Горват, В. Чубота та ін. – Ужгород-Санту-Маре, 2011. – 577 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)  1. Право


340.12(075.8) О-53

Олексик, Х.М. Основи теорії права і держави : конспект аудіолекцій / Х.М.Олексик. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 232 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)341.1/.8 Б12

Бабін, Б.В. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації : монографія / Б.В.Бабін ; За заг. ред. М.О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 454 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)341.245 К78

Кравченко, С.Р. Міжнародно-правове регулювання припинення міжнародних договорів: теорія і практика : монографія / С.Р.Кравченко. – К. : LAT&K, 2010. – 241 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.3(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія. 3 листопада - 1 грудня 2009 року : стенографічний звіт. Т.14 / Ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 780 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.57(072)+342.72/.73(072) К92

Купрій, В. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади : навч. посіб. / В.Купрій, Л.Паливода. – К. : Макрос, 2011. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)342.841(477)+35.072.22(477) Н34

Науково-практичний коментар Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" : станом на 01.02.2012 р. / О.М.   Мельник, Ю.І. Руснак, О.В. Шамрай; За ред. В.О. Шамрая. – К. : ВД "Професіонал", 2012. – 464 с.

Кільк. прим.: 4 (Абон. – 3, Навч. – 1)342.9(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 вересня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)342.9(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 18 вересня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)342.9(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства України : із змінами і доповненнями станом на 14 березня 2011 р. (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)343.1(072)+347.994(072) У89

Ухаль, А.М. Конституційні принципи організації судів і здійснення правосуддя : навч. посіб. / А.М.Ухаль. – К. : Київський ун-т права, 2011. – 30 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)343.163(477) Н34

Науково-практичний коментар Закону України "Про прокуратуру" : станом на 01.04.2011 р. / За заг. ред. Ю.І. Руснака. – К. : ВД "Профессіонал", 2011. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)343.2(094.4) У45

Україна. Закони. Кримінальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 23 березня 2011 р. (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)343.8(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Кримінально-виконавчий кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 14 березня 2011 р. (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 72 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)346.548(477) Н34

Науково-практичний коментар Закону України "Про захист прав споживачів" : станом на 05.09. 2011р. / Г.Г. Антуха, Д.І. Афанасьєв, В.В. Дяков та ін. – К. : ВД "Професіонал", 2011. – 388 с.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, Навч. – 1)346.9(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Господарський процесуальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 23 березня 2011 р. (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 72 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)346.9(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України : із змінами і доповненнями станом на 01 березня 2011 р. (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)347(076.3) Ю70

Юридичний порадник (у запитаннях та відповідях) : науково-практ. посіб. / За заг. ред. М.В. Оніщука; Ред. кол.: М.В. Оніщук, В.С. Ковальський, Ф.К. Іллюк та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)347.2:347.122 В36

Верхогляд-Герасименко, О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія / О.В.Верхогляд-Герасименко ; Рецензенти: Ю.М. Грошевий, М.Є. Шумило. – Х. : Юрайт, 2012. – 216 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)347.254(477)(094.4) У45

Україна. Закони. Житловий кодекс Української РСР : із змінами і доповненнями станом на 01 березня 2011 р. (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 58 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)347.426.6(075.8)+347.513(075.8)+ В42

Відшкодування моральної та матеріальної шкоди : навч. посіб. / М.К. Галянтич, А.Б. Гриняк, А.І. Дрішлюк та ін.; За ред. М.К. Галянтича. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 624 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)347.731.1(075.8) К73

Котирло, О.О. Біржове право : навч. посіб. / О.О.Котирло. – К. : ЦУЛ, 2012. – 268 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)347.736(075.8) П54

Поляков, Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні : підручник / Б.М.Поляков. – К. : Ін Юре, 2011. – 560 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)347.9(094.4) У45

Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 14 лютого 2011 року: (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 144 с.

Кільк. прим.: 6 (Абон. – 4, Навч. – 1, КАГП. – 1)347.9(094.4) У45

Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 23 березня 2011 р. (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)347.9(477) П84

Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів / С.О. Теньков, О.В. Богатиренко, О.С. Головатенко та ін. – К. : ВД "Професіонал", 2012. – 512 с.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, Навч. – 1)347.951.3 П53

Постанови пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Упоряд. О. М. Роїна. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)347.952(477)(094.4) У45

Виконавче провадження в Україні : зб. законодавчих актів. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)349.6(477) Н34

Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря" / Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г. Ковальчук та ін.; За заг. ред. Г.І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)  1. Державно-адміністративне управління.

Військова справа
35(042.3) Б25

Баровська, А.В. Оптимізація структури керівних документів державної політики (на прикладі інформаційної сфери) : аналітична доповідь / А.В.Баровська. – К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2011. – 88 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)351.741 М42

Медвідь, М.М. Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України : монографія / М.М.Медвідь. – Х. : Академія ВВ МВС Укр., 2011. – 132 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)351.84(075.8)+316.6(075.8) П86

Психологія соціальної роботи : підручник / За ред. Ю.М. Швалба. – К. : ВПЦ Київський університет, 2010. – 272 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)351.863(075.8) О-64

Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця : навч. посіб. / М.І. Логвиненко, А.М. Кривошеєв. – Суми : Видавець Наталуха А.С., 2012. – 176 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, НауЗ. – 1)355/359(075.8) С79

Стеценко, О.О. Основи військового управління : навч. посіб. Ч.1. Основи управління військами / О.О.Стеценко, П.А.Савков, М.О.Ляхов. – К. : Ліра-К, 2007. – 160 с.

Кільк. прим.: 2 (КВП . – 1, КАіГ. – 1)355/359(075.8) С79

Стеценко, О.О. Основи військового управління : навч. посіб. Ч.2. Основи служби штабів / О.О.Стеценко, П.А.Савков, М.О.Ляхов. – К. : Ліра-К, 2009. – 158 с.

Кільк. прим.: 2 (КВП . – 2)  1. Освіта


37.012 С72

Спиваковский, В.М. Образовательный взрыв / В.М.Спиваковский. – К. : ЧФ "МУВЦ "Гранд-Экспо"", 2011. – 436 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)37.016:908(477) Б90

Бугрій, В.С. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / В.С.Бугрій. – Суми : Вид-во "МакДен", 2011. – 340 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)371.65(477)(083.8) С91

Сучасна освіта в Україні - 2012 : XV ювілейна міжнародна виставка навч. закладів, 15-17 лютого 2012 р.: офіційний каталог виставки / МОН, молоді та спорту Укр., НАПН Укр., Київська торгово-промислова палата, Виставкова фірма "Карше". – К. : Нац. центр ділового та культурного співробітництва "Укр. дім", 2012. – 141 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378(4):34 Є24

Європейська юридична освіта і наука : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 11-13 жовтня 2010 р., м. Ужгород / За заг. ред.: Ф.Г. Ващука, Ю.Л. Бошицького. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 344 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.014.25(477) І-73

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / За заг. ред.: Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип.16). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.046-021.68:61(063) А43

Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти : матеріали Обласної науково-методичної конференції, м. Суми, 12 квітня 2012 р. / Відп. за вип. В.Е. Маркевич. – Суми : СумДУ, 2012. – 70 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)378.091.33(063) Ш70

Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали VI Міжвузівської обласної методичної конференції, м. Суми, 24-25 квітня 2012 р. / За ред. Л.В. Однодворець. – Суми : СумДУ, 2012. – 71 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)378.096(477) В29

Венгер, Є.Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф.Венгер, Ю.А.Пасічник. – К. : Деснянська правда, 2011. – 128 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.2 H

Howard, Davies. Survey of master degrees in Europe / D.Howard. – Belgium : European University Association, 2009. – 80 c. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.4(477-25):61(035) Д58

Довідник кафедр вищих навчальних закладів України ІІІ - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, на яких викладаються навчальні дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я", "Економіка охорони здоров'я" / Уклад.: Т.С. Грузєва, О.П. Гульчій, Л.О. Прус та ін.; За ред. В.Ф. Москаленка. – К. : Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; Кафедра соц. медицини та охорони здоров'я, 2009. – 148 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)378.4(477.54):62(092) Т50

Товажнянский, Л.Л. Политехнический - моя судьба, мой мир, моя жизнь / Л.Л.Товажнянский. – Х. : Видавничий центр НТУ "ХПІ", 2008. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.4:358.1(477.52) С89

Сумское артиллерийское в сердце навсегда. История, воспоминания, память... : исторический очерк. – Сумы, 2011. – 366 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)  1. Етнографія


39(477)(092)Сумцов М23

Мандебура, О. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності : монографія / О.Мандебура. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 276 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб наукових праць / ред кол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т....
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconПрометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових досліджень нан україни. – вип – Донецьк: дегі, 2011. – 256с. – С. 26-29 удк 339. 9
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи