Заслужений професор Сумського державного університету icon

Заслужений професор Сумського державного університету
НазваЗаслужений професор Сумського державного університету
Сторінка1/4
Дата21.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

БІБЛІОТЕКА


Біобібліографія вчених університету

Випуск 2


Заслужений професор Сумського державного університету


Світлана Олексіївна Швачко

До 75-річчя від дня народження


Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 1969-2010 роки


Суми


«Видавництво СумДУ»

2010

016:4

З-36
З-36


Заслужений професор Сумського державного університету Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик.–Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2010. – 72 с. – (Біобібліографія вчених університету. Вип. 2)У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність завідувача кафедри теорії та практики перекладу, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук ВШ України Швачко Світлани Олексіївни. Покажчик виходить до 75-річчя від дня народження.


© Сумський державний

університет, 2010
^ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ С.О. ШВАЧКО


Наукова палітра професора С.О. Швачко охоплює різнобічні напрями сучасного мовознавства, включає сфери номінативних та комунікативних одиниць. У царині номінативних одиниць особлива увага фокусується на питаннях становлення та функціонування кількісних слів, їх витоків та секондарних конструювань. Натхненням для філолога слугує досвід вітчизняних та зарубіжних учених. Рідною темою є лексико-семантичне поле кількості, його домінантні сектори – числівники, слова міри та ваги. На багатому емпіричному матеріалі дослідниця розпізнає природу квантитативних одиниць в дистантних мовах – англійській, російській та українській. В її працях уперше експліковане явище апроксимації, спроможність числівників номінувати приблизні кількісні оцінки на синтагматичному векторі буття. Осмислюється феномен «спустошеності» квантитативних слів, «сплески» їх предметності – семантичні та формальні девіації. Універсальною виявилася тенденція, за спостереженнями дослідниці, денумеральних одиниць віддзеркалювати основні віхи вихідних одиниць. Числівники вивчаються авторкою в умовах вільних та фразеологічних сполучень. Виявлені закономірності квантитативних одиниць (на матеріалі числівників, слів міри та ваги) включатися в процеси термінологізації, детермінологізації та омовлювати поняття «багато», «мало». Природа вторинного конструювання ідентифікується на матеріалі типових та нетипових текстів – прислів’їв, загадок, лимериків, віршів та казок. Валоративними є авторські спостереження стосовно ізоморфних рис номінативних та комунікативних одиниць, дієвості «вічного двигуна» у руслі словотвору. Актуальними є теми дослідження, сучасними – їх методи.

Коло зацікавлень мовознавця досить широке: мовні картини світу, категорії кількості та якості у дистантних мовах, типологічні розвідки, транспозиції у перекладі та лінгвістика тексту.

Гідними уваги у працях С.О. Швачко є перекладацькі аспекти, інтралінгвальні та інтерлінгвальні вектори інтерпретації корелюючих текстів оригіналу та транслятора, а також – тлумачення метазнаків перекладознавства адекватність, еквівалентність, конгруентність, концептуальний та контрастивний аналізи.

Професор С.О. Швачко читає цикл лекцій з мовознавства, а саме: «Вступ до мовознавства», «Типологічні аспекти», «Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Порівняльна стилістика англійської та української мов», «Теорія перекладу» та різні спецкурси, в яких використовуються авторські доробки із креативного пошуку. Теоретичні положення та емпіричний матеріал подаються релевантно та валідно. Цінними у працях є зразки аналізу для самостійного осмислення адресатами. Особлива увага звертається на тенденції конструювання малих текстів - їх гіперсемантизацію та компресію.

Авторські розвідки адресуються молодим філологам для глибокого осмислення референтів, розширення наукового тезаурусу та подальших креативних пошуків.

^ ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИ ШВАЧКО25 листопада 1935 р.


1956 р.


1956-1961 рр.


1961-1975 рр.


1971 р.


1975-1994 рр.


1982 р.


1985-1993 рр.


1995 р.


1995 р.


Народилася С.О. Швачко у м. Києвi у сiм'ї військового службовця


Закінчила Горлiвський державний педагогічний інститут іноземних мов


Вчитель англійської мови в школах міста Горлівки


Викладач англійської мови, доцент кафедри англійської фiлологiї Горлiвського педінституту іноземних мов


Захистила кандидатську дисертацію на тему "Еволюція та функціонування слiв-вимiрювачiв у системі англійської мови (на матеріалі слів мiри i ваги)"


Доцент, професор англійської мови Сумського державного педінституту ім. А.С. Макаренка


Захистила докторську дисертацію на тему "Англійські числівники та їх місце в лексико-семантичному полі кількості"


Очолювала кафедру англійської фiлології Сумського педінституту


Засновує кафедру перекладу в Сумському державному університеті


Очолює кафедру перекладу в Сумському державному університеті


Швачко С.О. бере активну участь у науковому життi України: член спеціалізованих вчених рад при Київському національному лінгвістичному університетi та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразiна; учасник численних міжнародних конференцій, форумів, симпозіумів; співголова оргкомітету дев‘яти міжнародних конференцій з проблем перекладознавства (кафедра перекладу СумДУ); член редколегії наукових збірників (Вісник Харківського національного університету, Вісник Сумського державного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Волинського університету ім. Лесі Українки, Європейського університету тощо).

За високі показники у навчально-виховній роботі зі студентами С.О. Швачко нагороджена медаллю А.С. Макаренка (1988 р.), знаками „Вiдмiнник народної освіти України” (1984 р.), „За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР” (1974 р.), „Відмінник освіти України 2007р.”. Постановою президії АН ВШ України Швачко С.О. присвоєно нагороду Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (27.04.2010). Міністерство освіти і науки нагородило С.О. Швачко знаком Петра Могили (13.05.2010). Світлана Олексіївна стажувалася у Великій Британiї та Техасі, США. Вона є почесним членом школи ім. Т. Рузвельта, Сан-Антонiо, Техас. Двiчi номiнувалася (Американським бiблiографiчним інститутом) жінкою року. С.О. Швачко є автором 200 наукових праць, навчально-методичних вказівок та рекомендацій. Підготовила до захисту 10 аспірантів зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

^ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ С.О.ШВАЧКО


ОКРЕМІ ВИДАННЯ


1977


  1. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков: учебное пособие для студентов педагогических институтов и факультетов иностранных языков / С.А. Швачко, К.К. Швачко, П.В. Терентьев, Т.Г. Янукян. – К.: Вища школа, 1977. – 117 с.


1981


  1. Языковые средства выражения количества в английском, русском и украинском языках: монография /С.А. Швачко. – К.: Вища школа, 1981. – 143 с.


1989


  1. Социально-лингвистические аспекты английских неологизмов / С.А. Швачко, Ю.А. Зацний. – Сумы, 1989. – 27 с.


1990


  1. Категория количества в современных европейских языках: монографія / С.А. Швачко, В.В. Акуленко, Е.И. Букреева; под ред.В.В. Акуленко. – К.: Наукова думка, 1990. – 284 с.

  2. Поліфункціональність англійських числівників / С.О. Швачко. – Київ: РУМК, 1990. – 42 с.


1991


  1. Посібник з англійської мови / С.О. Швачко, Е.Г. Мандич, М.М. Дудченко. – Суми, 1991. – 188 с.


1996


  1. Історія англійської мови: конспект лекцій для студентів спец. 7.030507 "Переклад" денної форми навчання /С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 1996. – 44 с.


2003


  1. Вступ до мовознавства: конспект лекцій для студентів 1-го курсу спец. 7.030507 денної форми навчання /С.О. Швачко, І.К. Кобякова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2003. – 112 с.

  2. Методологічні проблеми сучасного перекладу: програма IV Міжнародної науково-методичної конференції, 5-11 травня 2003 р. / С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2003. – 29 с.


2004


  1. Методологічні проблеми сучасного перекладу: програма V Міжнародної науково-методичної конференції, 18-21 травня 2004 р. / С.О. Швачко. — Республіка Крим, 2004. — 28 с.

  2. Проблеми синхронного перекладу / С.О. Швачко. – Вінниця: Фоліант, 2004. – 112 с.2005


  1. Навчити вчитися! / С.О. Швачко. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 136 с.


2006


  1. Вступ до мовознавства (курс лекцій): посібник /С.О. Швачко, І.К. Кобякова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 224 с.


2007


  1. Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти: монографія / ред. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.


2008


  1. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / С.О. Швачко. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 128 с.

  2. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: монографія / С.О. Швачко, Т.О. Анохіна, С.В. Баранова, І.К. Кобякова, Г.Б. Козловська, Ю.В. Косенко, С.В. Подолкова, В.О. Самохіна, І.В. Соколова, Г.В. Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

  3. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти: монографія / С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 132 с.


2010


  1. У царині номінативних та комунікативних одиниць: збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіїївни Швачко /С.О. Швачко.- Суми : Вид-во СумДУ, 2010. — 168 с.^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ


1982


  1. Изучение числительных английского языка: методические рекомендации студентам-филологам /С.А. Швачко. – Сумы, 1982. – 26 с.


1984


  1. Изучение квантитативной лексики английского языка: методические рекомендации студентам-филологам /С.А. Швачко. – Сумы, 1984. – 48 с.


1986


  1. Лексикологические аспекты в школе и вузе: методические рекомендации / С.А. Швачко. – Сумы, 1986. – 31 с.

  2. Организация научно-исследовательской работы студентов факультетов романо-германской филологии: методические рекомендации / С.А. Швачко, М.М. Дудченко, Р.І. Циба, Е.Г. Мандич. – Сумы, 1986. – 22 с.


1987


  1. Изучение английского языка во внеаудиторное время: методические рекомендации / С.А. Швачко. – Сумы, 1987. – 17 с.

  2. Контрастивный анализ текста: методические рекомендации / С.А. Швачко. – К., 1987. – 48 с.1988


  1. Методические указания студентам IV курса к планированию урока иностранного языка в период педагогической практики в школе / С.А. Швачко, С.В. Роман. – Сумы, 1988. – 49 с.

  2. Структурно-содержательные аспекты английских сказок и стихотворений: методические рекомендации /С.А. Швачко. – Сумы, 1988. – 34 с.


1989


  1. Методические указания по организации индивидуальной творческой работы по английскому языку /С.А. Швачко, О.П. Єршова. – Сумы, 1989. – 46 c.

  2. Методические указания студентам ІІ и ІІІ курсов по практической грамматике английского языка по изучению темы "Категория наклонения" / С.А. Швачко, В.В. Павлов. – Сумы, 1989. – 36 с.


1990


  1. Вербализация юмора в типичных и нетипичных англоязычных текстах: методические рекомендации /С.А. Швачко, О.В. Лебедева. – Сумы, 1990. – 45 с.

  2. Методические рекомендации по программированию самостоятельной работы студентов над лексикологическими аспектами / С.А. Швачко. – Сумы, 1990. – 38 с.

  3. Организация НИРС и УИРС на факультете английского языка: методические рекомендации /С.А. Швачко, Н.И. Чернюк. – Сумы, 1990. – 25 с.

  4. Работа над англоязычной сказкой в условиях вуза и школы: методические рекомендации / С.А. Швачко, Т.В. Харченко, О.Л. Пасяк. – Сумы, 1990. – 46 с.


1991


  1. Методические указания по изучению английских пословиц / С.А. Швачко, Е.В. Корень. – Сумы, 1991. – 37 с.

  2. Методические указания по самостоятельному изучению страноведческого материала / С.А. Швачко. – Сумы, 1991. – 26 с.


1992


  1. Аналіз англомовного художнього тексту: методичні рекомендації / С.О. Швачко. – Суми, 1992. – 19 с.

  2. Методичні рекомендації для студентів старших курсів з англійської філології / С.О. Швачко. – Суми, 1992. – 55 с.


1993


  1. Вживання фразеологічних одиниць у процесі вивчення англійської мови: методичні вказівки для студентів-філологів / С.О. Швачко. – Суми, 1993. – 23 с.


1995


  1. Методичні вказівки для самостійної роботи з граматики англійської мови для студентів I курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання /С.О. Швачко, Т.В. Маяк. – Суми: Вид-во СумДУ, 1995. – 53 с.

  2. Методичні вказівки для самостійної роботи з практики англійської мови для студентів I курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання /С.О. Швачко, О.В. Корінь. – Суми: Вид-во СумДУ, 1995. – 48 с.


1996


  1. Методичні вказівки для індивідуальної роботи з практики англійської мови для студентів 1 курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання /С.О. Швачко, Т.В. Маяк. – Суми: Вид-во СумДУ, 1996. – 25с.


1998


  1. Методичні вказівки з стилістики англійської мови для студентів ІV курсу денної форми навчання /С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 1998. – 49 с.

  2. Тетрадь переводчика № 1: методические рекомендации для студентов 2, 3 курсов специальности "Перевод" дневной формы обучения / С.А. Швачко, Л.И. Быковченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1998. – 49 с.


1999


  1. Перекладацькі аспекти у вузі та школі. Зошит перекладача № 4: методичні вказівки / С.О. Швачко, Н.В. Клюніна, Т.В. Алексєєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 1999. – 28 с.

2000


  1. Методичні вказівки з лексикології для самостійної роботи студентів 2-го курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання / С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 37 с.

  2. Переклад очима студентів: методичні вказівки /Н.І. Чернюк, С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 38 с.


2001


  1. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Синхронний переклад" для студентів 4-го курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання /С.О. Швачко, І.А. Наталуха, М.Е. Башак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 51с.


2005


  1. Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / С.О. Швачко, О.В. Ємельянова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 40 с.


2008


  1. Методичні вказівки "Зошит майбутніх перекладачів" до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Синхронний переклад" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

  2. Методичні вказівки до практичних робіт "Монолексемні та полілексемні аспекти" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад.: С.О. Швачко, Г.В. Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.


2010


  1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Студентський науковий семінар» / Уклад. С.О. Швачко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010.

  2. Методичні вказівки "Порівняльна стилістика англійської та української мов" до практичних занять з дисциплін "Порівняльна стилістика англійської та української мов" для студентів спеціальності 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / Уклад. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с.^ ПУБЛІКАЦІЇ, СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ


1969


  1. Про деякі засоби вираження кількісних відношень у сучасній англійській мові / С.О. Швачко // Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К.: Київський педагогічний інститут іноземних мов, 1969. – С. 79-83.


1970


  1. Вираження кількісних відношень у сучасній англійській мові / С.О. Швачко // Проблеми філософії. – К.: КДУ, 1970. – Вип. 16-17. – С. 111-118.

  2. До питання про генезис слів мір і ваги (на матеріалі англійської мови) / С.О. Швачко // Матеріали міжвузівського лінгвістичного семінару. – Донецьк, 1970. – С. 186-194.

  3. До питання про генезис та функціонування слів-вимірювачів у системі англійської мови / С.О. Швачко //Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К., 1970. – С. 85-91.

  4. Становление и эволюция слов-измерителей в системе английского языка / С.А. Швачко // Актуальные проблемы лексикологии: тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции (17-20 июня 1970 г.). – Минск: Издательство БГУ, 1970. – С. 217.


1971


  1. До питання про слова-вимірювачі в англійській мові /С.О. Швачко // Мовознавство. – 1971. – № 3. – С. 59-62.

  2. Про деякі семантичні закономірності слів із значенням міри і ваги / С.О. Швачко // Питання романо-германської філології. – К., 1971. – С. 159-162.

  3. Семантические закономерности слов-измерителей (на материале английского языка) / С.А. Швачко //Семантические проблемы языков науки, терминологии и информатики. – М: МГУ, 1971. – Ч. I. – C.186-189.

  4. Функціонування слів-вимірювачів у сучасній англійській мові / С.О. Швачко // Лінгвістичні спостереження. – К.: Вища школа, 1971. – С. 40-47.


1972


  1. Фігуральне вираження кількості словами-вимірювачами в англійській мові / С.О. Швачко // Іноземна філологія. – 1972. – Вип. 29. – С. 29-32.


1973


  1. К вопросу о семантической типологии числительных дистантных языков / С.А. Швачко //Всесоюзный семинар по вопросам преподавания новых дисциплин: "Теория и практика перевода", "Сравнительная типология родного и изучаемого языков, "Интерпретация текста" на факультетах иностранных языков пединститутов: тезисы докладов, 24-26 октября 1973 г. – Ташкент, 1973. – С. 147-150.


1974


  1. Средства выражения понятия двойственности в системе английского языка / С.А. Швачко //Лингвистические исследования. – К.: Вища школа, 1974. – С. 113-118.


1975


  1. О средствах выражения значения приближенного количества (на материале числительных) / С.А. Швачко //Проблемы структурно-вероятностного анализа языков: материалы ІV межреспубликанского семинара.– Днепропетровск, 1975. – С. 44-46.


1976


  1. О препозитивном компоненте нумеральных сочетаний / С.А. Швачко // Исследование по структурно-вероятностному анализу. – Горький, 1976. – С. 14-18.


1978


  1. В.А. Сухомлинский о подготовке педагогических кадров /С.А. Швачко, М.М. Дудченко //В.А. Сухомлинский и современная школа: тезисы докладов научно-практической конференции. – Кировоград, 1978. – С. 12-13.

  2. Реализация педагогических принципов А.С. Макаренко в работе со студентами / С.А. Швачко //А.С. Макаренко - педагог и писатель: тезисы докладов и сообщений республиканской научной конференции "Педагогическое наследие А.С. Макаренко и современные проблемы воспитания", посвященной 90-летию со дня рождения великого советского педагога и писателя. – Сумы, 1978. – С. 230-232.


  1   2   3   4

Схожі:

Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Олена Григорівна Ткаченко. До 55-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, О. А. Крамаренко....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Марцинковський: до 85-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, В. С. Рудецька; авт передм. С. М. Гудков....
Заслужений професор Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність завідувача кафедри теорії та практики перекладу,...
Заслужений професор Сумського державного університету iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Заслужений професор Сумського державного університету iconЕ-mail: management@ua fm
Балацький Олег Федорович (д е н., проф. Сумського державного університету, академік уеан та іан, Заслужений діяч науки І техніки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи