Заслужений професор Сумського державного університету icon

Заслужений професор Сумського державного університету
НазваЗаслужений професор Сумського державного університету
Сторінка3/4
Дата21.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

2006


  1. Ад'єктивні характеристики порядкових денумеративів / С.О. Швачко // Мова. Людина. Світ: збірник наукових праць до 70-річчя проф. М.П.Кочергана / відп. ред. О.О.Тараненко. – Київ, 2006. – С. 280-286.

  2. Дискурсивные маркеры терминологичности (на материале английских слов меры и веса) / С.А. Швачко //Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня 2006. – Полтава, 2006. – С. 8-10.

  3. Контрастивні аспекти віршованих творів у мовах-кореляторах / С.О. Швачко // Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі: тези доповідей науково-методичної конференції. – Київ: КНЛУ, 2006. – С. 195-198.

  4. Про деякі перекладацькі модифікації у поетичному просторі / С.О. Швачко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – 2006. – № 3. – С.148-151.

  5. Про деякі функції мовотворчої функції / С.О. Швачко // Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського нац. лінгвістичного ун-ту LINGUAPAX. – VII: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2006. – С. 6-11.

  6. Тенденції омовлення природних явищ: когнітивно-прагматичні аспекти / С.О. Швачко, Т.О. Анохіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – 2006. – № 11(95), Т. 1. – С. 121-125.

  7. Статус упражнений на занятиях по переводу /С.А. Швачко, И.К. Кобякова // Проблемы обучения переводу в языковом вузе: материалы V Международной научно-практической конференции, 20-21 апреля 2006 г. – Москва, 2006.

  8. Экстериоризация когнитивного опыта на материале номинаций природных явлений / С.А. Швачко // Культура народов Причерноморья: научный сборник. – Ялта, 2006. – С. 238-240.


2007


  1. Глибинна структура поверхневих лакун у синтаксичному дискурсі / С.О. Швачко, Т.О. Анохіна //Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007. – Вип. 32. – С.114-117.

  2. Екстеріоризація синтаксичних лакун у художньому дискурсі (типологічні аспекти) / С.О. Швачко // Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Т. 4, № 3 (12). – С. 186-192.

  3. Когнітивні зони вимірювальної лексики: типологічний аспект / С.О. Швачко, О.І. Єгорова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 179-186.

  4. Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти / С.О. Швачко, І.К. Кобякова, Т.О. Анохіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 173-179.

  5. Лінгвокогнітивні аспекти гендерної парадигматики /С.О. Швачко // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія Філологічні науки. – 2007. – № 4. – С.308-311.

  6. Образ тишины: когнитивно-лингвистические аспекты / С.О. Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 110, Т. 2. – С. 313-315.

  7. Омовлення базових питань Болонського процесу / С.О. Швачко // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес : матеріали ІІ Міжнародної конференції 20-21 квітня 2007 року. – Чернівці: "Книги ХХІ", 2007. – С. 363-364.

  8. [Рецензія] / С.О. Швачко // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 90-92. – Рец. на кн.: I.V.Korunets "Contrastive Typolo-gy оf the English and Ukrainian Langu-ages".

  9. Семантична девіація числівників в англомовному дискурсі / С.О. Швачко // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: матеріали Четвертої наукової конференції, 19-20 квітня 2007 року. – Харків: ХНУ, 2007. – С. 152-155.

  10. Семантичні тенденції номінацій природних явищ: когнітивні аспекти / І.К. Кобякова, С.О. Швачко // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики: збірник статей, присвячений ювілею Володимира Дмитровича Каліущенка. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд.", 2007. – С. 297-306.

  11. Феномен спустошених числівників: лінгвокогнітивні аспекти / С.О. Швачко // Нова філологія: науковий збірник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – Вип. 27. – С.67-71.


2008


  1. Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні аспекти / С.О. Швачко, В. Столяренко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 82-83.

  2. Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти / С.О. Швачко, О.А. Мокренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 141-146.

  3. Когнітивні зони доменів кількості / С.О. Швачко // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. Вип. 75 (1). – С. 14-19.

  4. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу /І.К. Кобякова, С.О. Швачко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 152-153.

  5. Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць / С.О. Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – № 5. – С. 362-363.

  6. Методологічні проблеми навчання англійської мови / С.О. Швачко, І.К. Кобякова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції / редколегія: В.К. Зернова та ін. – Полтава, 2008. – Ч. 2. – С. 310-313.

  7. Образотворчі тенденції в текстах малого жанру /С.О. Швачко // Од слова путь верстаючи й до слова: збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України / редколегія О.І. Чередниченка (голова) та ін. – Львів: ЛНУ, 2008. – С. 695-704.

  8. Онтологія глобальних структур корелюючих текстів / С.О. Швачко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових праць / відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 388-392.

  9. Основні віхи контрастивного аналізу малих текстів художнього дискурсу / С.О. Швачко // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 38. – С.85-89.

  10. Оязыковление концептосферы "Природа и человек": статус первичных и вторичных номинаций / С.О. Швачко //Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 142, Т.2. – С. 422-424.

  11. [Рецензія] / С.О. Швачко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 211-212. – Рец. на кн.: Чередниченко О.І. "Про мову і переклад".- К.: Либідь, 2007.- 248 с.

  12. [Рецензія] / С.О. Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 142, Т. 1. – С. 452-454. – Рец. на монографію Єнікєєвої С.М. "Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови".- Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006.- 306 с.

  13. Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні аспекти / С.О. Швачко // Актуальні проблеми германської філології: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук В.В.Левицького (10-12 квітня 2008 р.). – Чернівці, 2008.

  14. Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект) / С.О. Швачко, О.І. Єгорова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 134-140.

2009


  1. Еволюційні віхи квантитативних слів (семантична девіація англійських числівників) / С.О. Швачко //Науковий вісник Чернівецького університету (германська філологія): збірник наукових праць. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 295-299.

  2. Концепт загадок та їх омовлення / С.О. Швачко //Концептологія в системі гуманітарних наук: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. – Полтава: ПДПУ, Техсервіс, 2009. – С. 59-62.

  3. Лінгвокогнітивні аспекти вторинних конструювань / С. Швачко // Філософія мови: текст, образ, реальність: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / відп. за вип.: В.М. Вандишев, С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 11-14.

  4. Лінгвокогнітивні аспекти загадок / С.О. Швачко //Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81(4). – С. 117-121.

  5. Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти) / С.О. Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 230-233.

  6. Сага про димензіональні слова англомовного дискурсу / С.О. Швачко // Філологічні трактати. – 2009. – № 2, Т. 1. – С. 168-175.

  7. Сага про числа та їх екстеріоризацію / С.О. Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 168, Т.2. – С. 363-367.

  8. Сага про кількісні слова / С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 2. – С. 3.

  9. Семантичне буття числівників (еволюційні вектори) / С.О. Швачко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць/ ред. кол.: В.В. Левицький, В.В. Козловський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С. 255-258.

  10. Статус вторинних конструювань: лінгвокогнітивні аспекти / С.О. Швачко // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2009. – Вип. 45. – С. 48-51.

  11. У царині номінативних і комунікативних одиниць / С.О. Швачко // Методологічні проблеми сучасного перекладу: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 23-25 квітня 2009 р. / ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, С.В. Баранова, О.М. Медвідь. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 133-135.

  12. Congruence via equivalence (translation aspects) /S. Shvachko // Профессиональное лингво-образование: ІІІ Международная научно-практическая конференция, 18-19 мая 2009 г. – Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2009. – С. 243-246.

2010


  1. Диференціація службового денумератива Only /Н.О. Лопатіна, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 154.

  2. Етимологічні витоки лінгвістичних термінів / К.В. Кальченко, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ.— С. 57.

  3. Имплицитный счет / О. Харченко, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ — С. 96-97.

  4. Лінгвокогнітивні аспекти предметного етапу числівників / О.Г. Неліна, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ.— С. 149.

  5. Мовчання та інші засоби невербаліки / Н.О. Колесник, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ.— С. 64.

  6. Моделювання англомовних вторинних текстів: лінгвокогнітивні аспекти / Є. Бугрик, С.О. Швачко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ — С. 110.

  7. Основні віхи аналізу корелюючих текстів / С.О. Швачко // Лінгвістичні дослідження: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології у навчанні іноземних мов". – Горлівка: ГДПІМ, 2010. – С. 207-210.

  8. Природа комунікативного мовчання / В.Б. Шевкунова, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ.— С. 87.

  9. Семантична девіація англійських числівників: аспекти спустошених слів / В.М. Горенко, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ.— С. 111-112.

  10. Семантичне буття англійського денумератива Between / Ю. Малютіна, С.О. Швачко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ.— С. 116.

  11. Функціонування денумеративів у художньому англомовному дискурсі / О. Ігнатьєва, С.О. Швачко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ — С. 144-145.


^ ДЕПОНОВАНІ ВИДАННЯ


1980


  1. Адъективные признаки порядковых числительных английского языка / С.А. Швачко. – 1980. – 11 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 03.07.80. № 5768-80.

  2. Словообразовательная валентность числительных английского языка / С.А. Швачко. – 1980. – 6 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 03.07.80. № 5769-80.


1981


  1. Когнитивная функция числительных английского языка / С.А. Швачко. – 1981. – 10 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР І7.03.81. № 7112-81.

  2. Лингвистические аспекты квантитативности / С.А. Швачко. – 1981. – 10 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР І7.03.81. № 7111-81.


1984


  1. Семантические тенденции числительных английского языка: монография / С.А. Швачко. – 1984. – 120 с. – Деп. в ІНІОН АН СРСР 01.08.84 № 17669-84.


1985


  1. Типологические аспекты квантитативных слов /С.А. Швачко // Аспекты контрастивного анализа языка. – Деп. в ИНИОН АН СССР 04.09.85 № 22359.1986


  1. Прагматическая функция числительных / С.А. Швачко. – Деп. в ИНИОН АН СССР 1986 № 26106-86.

  2. Реализация числительными пространственно-временных отношений в текстах сообщения и воздействия / С.А. Швачко. – Деп. в ИНИОН АН СССР 1986 № 26107-86.


1988


  1. Структурно-семантическая организация сказок /С.А. Швачко // Текст как важнейшая единица коммуникации. – 1988. - С.19-27. – Деп. в ИНИОН АН СССР 04.01.88 № 33242-88.

  2. Текстообразующая функция числительных /С.А. Швачко // Текст как важнейшая единица комуникации. – 1988. – С. 76-84. – Деп. в ИНИОН АН СССР 04.04.88. №33242.


1989


  1. Актуализация числительного во фразеологическом контексте / С.А. Швачко // Сопоставительное изучение категорий текста. – 1989. – С. 143-154. – Деп. в ИНИОН АН СССР 01.08.89 № З9091.

  2. Препарирование и анализ англоязычных текстов в условиях школы и вуза / С.А. Швачко, И.К. Кобякова //Сопоставительное изучение категорий текста. – 1989. – С.14-24. – Деп. в ИНИОН АН СССР 01.08.89 № З9091.

  3. Структурно-семантическая данность нумеративных сочетаний / С.А. Швачко. – 36 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 20.11.89 № 40161.

  4. Творческое применение идей А.С. Макаренко в работе над текстом / С.А. Швачко // Актуальные вопросы професиональной подготовки учителя. – Сумы, 1989. – С.2-9. – Деп. в НИИ ВШ 11.03.90 № 614-662/90.

  5. Типология нумеративной и квантитативной функций (на материале английского и русского языков) /С.А. Швачко // Сопоставительное изучение категорий текста. – 1989. – С. 76-85. – Деп. в ИНИОН АН СССР 01.08.89 № З9091.


1990


  1. Адъективизация денумеративов в английском и русском языках / С.А. Швачко // Аспекты контрастивного анализа языковых и речевых единиц. – Сумы, 1990. – С. 2-12. – Деп. в ИНИОН АН СССР 19.04.90 № 41617.

  2. Лингвистические тайны юмора / С.А. Швачко //Аспекты контрастивного анализа языковых и речевых единиц. – Сумы, 1990. – С. 52-60. – Деп. в ИНИОН АН СССР 19.04.90 № 41617.

  3. Типологические аспекты собственного имени /С.А. Швачко // Аспекты контрастивного анализа языковых и речевых единиц. – Сумы, 1990. – С. 33-38. – Деп. в ИНИОН АН СССР 19.04.90 № 41617.


1991


  1. Двусмысленность как обязательная данность шутки / С.А. Швачко // Категории текста. – 1991. – С. 12-20. – Деп. в ИНИОН АН СССР 15.02.91 № 43987.

  2. Композиционно-содержательные аспекты английских пословиц / С.А. Швачко // Категории текста. – Сумы, 1991. – С. 26-38. – Деп. в ИНИОН АН СССР 25.02.91 № 43987.

  3. Лингвистические аспекты Educationese /С.А. Швачко // Функционирование языковых единиц в тексте. – Сумы, 1991. – С. 43-48. – Деп. в ИНИОН АН СССР 13.09.91 № 45327.

  4. Эвристическое острие юмора (на материале микротекстов Мr.Punch) / С.А. Швачко //Функционирование языковых единиц в тексте. – Сумы, 1991. – С. 81-90. – Деп. в ИНИОН АН СССР 13.09.91 № 45327.

  5. Эвристическое острие юмора О.Уайльда /С.А. Швачко // Структурно-содержательные аспекты коммуникативных единиц. – Сумы, 1991. – С. 13-18. – Деп. в ИНИОН АН СССР 28.12.91 № 45822.


1992


  1. Структурно-семантическая специфика фразеологизмов поля "Образование" / С.А. Швачко //Структурно-содержательные аспекты типичных и нетипичных текстов / отв. за вып. С.А. Швачко. – Сумы, 1992. – С. 84-88. – Деп. в УкрИНТЭИ 16.12.1992 № 1495.


1995


  1. Категории нетипичных текстов: монография /И.К. Кобякова, С.А. Швачко, С.И. Журавлева. – Сумы, 1995. – 110 с. – Деп. в ГНТБ Украины 25.01.95 № 175-102.

  2. О некоторых признаках нетипичных текстов /С.А.Швачко // Функционирование и семантические аспекты типичных и нетипичных текстов. – Сумы, 1995. – С. 2-19. – Деп. В ГНТБ Украины 25.04.95 № 936-95.


^ АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ С.О.ШВАЧКО

А

Ад'єктивні характеристики порядкових денумеративів


Адъективизация денумеративов в английском и русском языках


Адъективные признаки порядковых числительных английского языка


Активизация мыслительной деятельности студентов при изучении английского языка


Актуализация числительного во фразеологическом контексте


Алгоритм роботи над англомовною казкою


Аналіз англомовного художнього тексту


В


В.А.Сухомлинский о подготовке педагогических кадров


Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков


Вербализация юмора в типичных и нетипичных англоязычных текстах


Вербалізація гумору в англомовних текстах


Вербалізація гумору в текстах різних жанрів


Вербалізація легалізованих гендерних відносин


Вербалізація силенціального ефекту в дистантних мовах


178


249


233


81


244


98


35


66


1


29


93


129


154


166


Вживання фразеологічних одиниць у процесі вивчення англійської мови


Вираження кількісних відношень у сучасній англійській мові


Відображення гендерних відносин в англійських текстах малого жанру


Внедрение элементов научного поиска в процессе обучения иностранному языку


Вступ до мовознавства


^ Г


Глибинна структура поверхневих лакун у синтаксичному дискурсі


Д


Двусмысленность как обязательная данность шутки


Деривация на уровне малых текстов


Деякі питання перекладу нумеральних словосполучень


Дискурсивні характеристики числівників сучасної англійської мови


Дискурсивные маркеры терминологичности (на материале английских слов меры и веса)


Дискурсивные особенности нумеральных сочетаний английского языка


Дистинктивные признаки нетипичных текстов


Диференціація службового денумератива Only


37


53


167


83


8, 13


186


252


120


72


168


179


73


103


223


До питання про генезис слів мір і ваги (на матеріалі англійської мови)


До питання про генезис та функціонування слів-вимірювачів у системі англійської мови


До питання про слова-вимірювачі в англійській мові

1   2   3   4

Схожі:

Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Олена Григорівна Ткаченко. До 55-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, О. А. Крамаренко....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Марцинковський: до 85-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, В. С. Рудецька; авт передм. С. М. Гудков....
Заслужений професор Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність завідувача кафедри теорії та практики перекладу,...
Заслужений професор Сумського державного університету iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Заслужений професор Сумського державного університету iconЕ-mail: management@ua fm
Балацький Олег Федорович (д е н., проф. Сумського державного університету, академік уеан та іан, Заслужений діяч науки І техніки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи