Заслужений професор Сумського державного університету icon

Заслужений професор Сумського державного університету
НазваЗаслужений професор Сумського державного університету
Сторінка4/4
Дата21.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Е


Еволюційні віхи квантитативних слів (семантична девіація англійських числівників)


Еволюційні процеси номінативних одиниць (на матеріалі англійських числівників)


Еволюція англійських суфіксів


Евристичний характер гумористичних текстів


Екстеріоризація синтаксичних лакун у художньому дискурсі (типологічні аспекти)


Етимологічні витоки лінгвістичних термінів


З


Засоби вербалізації неточної кількості у сучасній англійській мові (типологічні аспекти)


Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти


И


Изучение английского языка во внеаудиторное время


Изучение квантитативной лексики английского языка


Изучение числительных английского языка


54


55


57


211


155


107


99


187


224


156


14


23


20


19


Имплицитный счет


І


Історія англійської мови


К


К вопросу о дифференциации типичных и нетипичных текстов


К вопросу о семантической типологии числительных дистантных языков


Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні аспекти


Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти


Категории нетипичных текстов


Категория количества в современных европейских языках


Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти


Когнитативные аспекты квантитативных единиц


Когнитивная функция числительных английского языка


Когнітивна функція українських та англійських числівників


Когнітивні аспекти квантитативних слів


Когнітивні зони вимірювальної лексики: типологічний аспект


Когнітивні зони доменів кількості


225


7


104


62


197


198


258


4


15


101


236


94


113


188


199


Композиционно-содержательные аспекты английских пословиц


Комунікативно-прагматичні особливості паузи


Контрастивні аспекти віршованих творів у мовах-кореляторах


Контрастивный анализ текста


Концепт загадок та їх омовлення


Концептуалізація та категоризація Болонського процесу


Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти


Л


Лексика с нумеральной семантикой в английском, русском и украинском языках


Лексикологические аспекты в школе и вузе


Лингвистическая природа нумеральных знаков


Лингвистические аспекты квантитативности


Лингвистические аспекты Educationese


Лингвистические тайны юмора


Лінгвістична природа жарту та його використання на занятті з англійської мови


Лінгвістичний статус паузи (на матеріалі англомовних художніх текстів)


Лінгвістичний статус числівника сучасної англійської мови


253


141


180


24


212


200


189


89


21


130


237


254


250


100


142


143


Лінгвістичні курйози як естетико-розумова категорія мовлення


Лінгвістичні параметри квантитативних слів англійської мови


Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць


Лінгвокогнітивні аспекти вторинних конструювань


Лінгвокогнітивні аспекти гендерної парадигматики


Лінгвокогнітивні аспекти загадок


Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів


Лінгвокогнітивні аспекти предметного етапу числівників


Лінгвокреативна творчість Олександра Олеся


Лінгвокреативні здобутки перекладача


Логіко-філософське обгрунтування мовних категорій квалітативності та квантативності


Логическая и языковая категории количества


М


Методические рекомендации по программированию самостоятельной работы студентов над лексикологическими аспектами


Методические указания по изучению английских пословиц


Методические указания по организации индивидуальной творческой работы по английскому языку


Методические указания по самостоятельному изучению страноведческого материала


95


125


201


213


190


214


16


226


114, 121


169


108


74


30


33


27


34


Методические указания студентам ІІ и ІІІ курсов по практической грамматике английского языка по изучению темы "Категория наклонения"


Методические указания студентам IV курса к планированию урока иностранного языка в период педагогической практики в школе


Методичні вказівки для індивідуальної роботи з практики англійської мови для студентів 1 курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання


Методичні вказівки для самостійної роботи з граматики англійської мови для студентів I курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання


Методичні вказівки для самостійної роботи з практики англійської мови для студентів I курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Студентський науковий семінар»


Методичні вказівки до практичних робіт "Монолексемні та полілексемні аспекти" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання


Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Синхронний переклад" для студентів 4-го курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання


Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання


Методичні вказівки з лексикології для самостійної роботи студентів 2-го курсу спеціальності "Переклад" денної форми навчання


28


25


40


38


39


50


49


46


47


44


Методичні вказівки з стилістики англійської мови для студентів ІV курсу денної форми навчання


Методичні вказівки "Зошит майбутніх перекладачів" до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Синхронний переклад" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання


Методичні вказівки "Порівняльна стилістика англійської та української мов" до практичних занять з дисциплін "Порівняльна стилістика англійської та української мов" для студентів спеціальності 6.030507 "Переклад" денної форми навчання


Методичні рекомендації для студентів старших курсів з англійської філології


Методологічні проблеми навчання англійської мови


Методологічні проблеми сучасного перекладу


Механизмы называния ирреального героя


Мовчання та інші засоби невербаліки


Моделювання англомовних вторинних текстів: лінгвокогнітивні аспекти


Н


Навчально-виховна роль музики на заняттях з англійської мови


Навчати вчитися або: статус вправ на заняттях з перекладу


Навчити вчитися!


Ненормативна англійська лексика у перекладі


Нові технології вивчення квантитативних одиниць англійської мови

41


48


51


36


202


9, 10


90


227


228


91


170


12


131


157


О


О некоторых признаках нетипичных текстов


О нумеральных сочетаниях английского языка


О переводе лингвистических курьёзов


О препозитивном компоненте нумеральных сочетаний


О средствах выражения значения приближенного количества (на материале числительных)


О типологических тенденциях нумеральных сочетаний


Образ тишины: когнитивно-лингвистические аспекты


Образотворчі тенденції в текстах малого жанру


Омовлення базових питань Болонського процесу


Онтологические свойства слов-заместителей (на материале современного английского языка)


Онтологія глобальних структур корелюючих текстів


Оптимизация мыслительной деятельности в процессе учебно-воспитательной работы


Организация научно-исследовательской работы студентов факультетов романо-германской филологии


Организация НИРС и УИРС на факультете английского языка


Організація учбово-дослідної роботи студентів на заняттях з англійської мови


Основні віхи аналізу корелюючих текстів


259


69


115


65


64


68


191


201


192


149


204


84


22


31


87


229


Основні віхи контрастивного аналізу малих текстів художнього дискурсу


Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти)


Оязыковление концептосферы "Природа и человек": статус первичных и вторичных номинаций


П


Перевод английских нумеральных словосочетаний со значением приблизительного количества на украинский язык


Переводческие аспекты фразеологических единиц


Переклад очима студентів


Переклад як навчальна дисципліна


Перекладацькі аспекти англійських словосполучень з нумеральним компонентом


Перекладацькі аспекти у вузі та школі. Зошит перекладача № 4


Перекладацькі аспекти фразеологічних одиниць (на матеріалі англійських нумеральних словосполучень)


Перекладацькі трансформації у поетичному просторі


Підготовка перекладача на сучасному етапі


Підготовка перекладачів на сучасному етапі


Поверхнева та глибинна структура юридичних текстів


Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру


205


215


206


76


158


45


132


150


43


151


171


122


116


152


172


Познание отражательной функции квантитативных слов в процессе обучения английскому языку


Полиаспектность и полифункциональность английских числительных


Поліфункціональність англійських числівників


Посібник з англійської мови


Прагматическая функция числительных


Препарирование и анализ англоязычных текстов в условиях школы и вуза


Природа комунікативного мовчання


Природа мовленнєвих курйозів


Про деякі аспекти мовотворчої функції


Про деякі засоби вираження кількісних відношень у сучасній англійській мові


Про деякі особливості мови Техасу (із філологічних нотаток очевидця)


Про деякі перекладацькі модифікації у поетичному просторі


Про деякі перекладацькі трансформації у поетичному тексті


Про деякі семантичні закономірності слів із значенням міри і ваги


Про деякі універсалії кількісних слів англійської мови


Про деякі функції мовотворчої функції


Про поняття точного перекладу


80


159


5, 85


6


240


245


230


133


117, 160


52


161


181


173


58


105


182


111


Проблеми синхронного перекладу


Р


Работа над англоязычной сказкой в условиях вуза и школы


Реализация педагогических принципов А.С.Макаренко в работе со студентами


Реализация числительными пространственно-временных отношений в текстах сообщения и воздействия


Реалізація принципу виховного навчання на заняттях з іноземної мови


[Рецензія]


Роль внеаудиторной работы в повышении гуманитарной подготовки студентов


Роль самостоятельной работы в формировании учителя иностранного языка


С


Сага про димензіональні слова англомовного дискурсу


Сага про кількісні слова


Сага про числа та їх екстеріоризацію


Семантика квантитативных слов английского языка


Семантические закономерности слов-измерителей (на материале английского языка)


Семантические тенденции числительных английского языка


11


32


67


241


70


134, 144, 174,193, 207,208

86


88


216


218


217


92


59


238


Семантична девіація англійських числівників: аспекти спустошених слів


Семантична девіація числівників в англомовному дискурсі


Семантична девіація числівників у дискурсі


Семантичне буття англійського денумератива Between


Семантичне буття числівників (еволюційні вектори)


Семантичне навантаження денумеральних одиниць


Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні аспекти


Семантичний генезис числівників англійської мови


Семантичні особливості фразеологічних одиниць з нумеральним компонентом (на матеріалі англійської мови)


Семантичні особливості фразеологічних словосполучень з нумеральним компонентом в англійській мові


Семантичні тенденції квантитативних одиниць англійської мови


Семантичні тенденції номінацій природних явищ: когнітивні аспекти


Система денумерального моделирования в английском языке


Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект)


Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти


Словообразовательная валентность числительных английского языка


231


194


175


232


219


145


209


77


71


126


162


195


75


210


17


235


Социально-лингвистические аспекты английских неологизмов


Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру)


Соціолінгвістичні аспекти вимірювальної лексики англійської мови


Специфіка реалізації категорії заперечення


Средства вербализации повтора в современном английском языке


Средства выражения понятия двойственности в системе английского языка


Становление и эволюция слов-измерителей в системе английского языка


Статус вторинних конструювань: лінгвокогнітивні аспекти


Статус культурем в текстах малого жанра


Статус упражнений на занятиях по переводу


Структурно-семантическая данность нумеративных сочетаний


Структурно-семантическая организация сказок


Структурно-семантическая специфика фразеологизмов поля "Образование"


Структурно-содержательные аспекты английских сказок и стихотворений


Структурно-содержательные аспекты текстов малых форм (на материале произведений Э.Лира)


3


176


135


118


146


63


56


220


163


184


246


242


257


26


96


Т


Творческое применение идей А.С.Макаренко в работе над текстом


Текстообразующая функция числительных


Текстоцентричне вивчення англомовних казок у школі


Текстоцентричне вивчення мови на сучасному етапі


Тенденції вивчення квантитативних одиниць у сучасному мовознавстві


Тенденції омовлення природних явищ: когнітивно-прагматичні аспекти


Тетрадь переводчика № 1


Типологические аспекты выражения неточного числа в авторских и диалогических текстах


Типологические аспекты квантитативных слов


Типологические аспекты собственного имени


Типологические особенности лингвистической категории отрицания


Типология языковых средств выражения точного количества


Типология нумеративной и квантитативной функций (на материале английского и русского языков)


Типологія лексико-семантичних груп слів в англійській, українській та російській мовах


Типологія позначення силенціального ефекту (на матеріалі художнього дискурсу)


247


243


97


102


127


183


42


147


239


251


123


136


248


164


177


^ У


У царині номінативних і комунікативних одиниць


Ф


Феномен спустошених числівників: лінгвокогнітивні аспекти


Философское и лингвистическое осмысление категории антропоцентричности


Фігуральне вираження кількості словами-вимірювачами в англійській мові


Формирование научного мировоззрения - необходимое условие подготовки будущих специалистов


Формирование у студентов диалектического миропонимания при изучении квантитативных единиц


Функциональная эволюция числительных английского языка


Функціонування денумеративів у художньому англомовному дискурсі


Функціонування слів-вимірювачів у сучасній англійській мові


Э


Эвристическое острие юмора (на материале микротекстов Мr.Punch)


Эвристическое острие юмора О.Уайльда


Экстериоризация когнитивного опыта на материале номинаций природных явлений


18, 221


196


109


61


82


78


79


233


60


255


256


185


^ Ю


Юмористические тексты как типичный локус реализации языковых функций


Я


Языковые средства выражения количества в английском, русском и украинском языках


Языковые средства выражения количества (типологические аспекты)


C


Cognitive aspects of Numeric words


Congruence via equivalence (translation aspects)


Cross Linguistic Studies in Translation


^ I


In search of translators' efficiency


P


Polyfunctionality of translation


Prototypical equivalence in English-Ukrainian translations


S


Some aspects of texts changeability


Some aspects of the Linguistic Creative Function


Substandard Ensglish Via Translation


110


2


137


112


222


124


148


138, 139


128


106


165


140


Т


Teaching pragmatic awareness of interpreting


The Problem of Translation


153


119^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Акуленко В.В. 9

Алєксєєва Т.В. 16

Анохіна Т.О. 11, 32, 33, 39, 40

Баранова С.В. 11

Башак М.Е. 17

Биковченко Л.И. 16

Бугрик Є. 46

Букреева Е.И. 9

Горенко В.М. 46

Дудченко М.М. 10, 13, 21

Єгорова О.І. 40, 43

Ємельянова О.В. 17

Єршова О.П. 14

Журавльова С.І. 51

Зацний Ю.А. 9

Золотарьов І.І. 31, 32

Кабанова С.В. 28

Кальченко К.В. 45

Клюніна Н.В. 16

Кобякова І.К. 10, 11, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51

Козловська Г.Б. 11

Колесник Н.О. 46

Корінь О.В. 15, 16

Косенко Ю.В. 11

Лебедева О.В. 14

Лещенко О.И. 28

Логвиненко А.М. 35, 37

Лопатіна Н.О. 45

Малютіна Ю. 47

Мандич Е.Г. 10, 13

Маяк Т.В. 15, 16

Медвідь О.М. 29

Мокренко О.А. 41

Наталуха І.А. 17

Неліна О.Г. 45

Павлов В.В. 14

Пасяк О.Л. 15

Переверза Е. 34

Подолкова С.В. 11

Роман С.В. 14

Самохіна В.О. 11

Соколова І.В. 11

Столяренко В. 41

Терентьев П.В. 9

Харченко О. 45

Харченко Т.В. 15

Циба Р.І. 13, 22

Чернюк Н.І. 14, 17

Чуланова Г.В. 11, 17

Швачко К.К. 9, 26

Шевкунова В.Б. 46

Янукян Т.Г. 9


ЗМІСТ


Біобібліографія вчених університету

Випуск 2


Заслужений професор Сумського державного університету


^ СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА ШВАЧКО

До 75-річчя від дня народження


Біобібліографічний покажчикУкладачі:


Відповідальний за випуск

Відповідальні редактори:


Комп’ютерне верстання

І.Є. Булига

В.С. Рудецька

Т.В. Слабко

Н.А. Гавриленко

Т.Г. Чернишова

І.Є. БулигиФормат 60х84/16. Ум. друк. арк. 4,18. Обл.-вид. арк. 2,40. Тираж 40 пр. Зам. №


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


1   2   3   4

Схожі:

Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Олена Григорівна Ткаченко. До 55-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, О. А. Крамаренко....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Марцинковський: до 85-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, В. С. Рудецька; авт передм. С. М. Гудков....
Заслужений професор Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність завідувача кафедри теорії та практики перекладу,...
Заслужений професор Сумського державного університету iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Заслужений професор Сумського державного університету iconЕ-mail: management@ua fm
Балацький Олег Федорович (д е н., проф. Сумського державного університету, академік уеан та іан, Заслужений діяч науки І техніки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи