«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! icon

«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Скачати 109.23 Kb.
Назва«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Дата06.03.2014
Розмір109.23 Kb.
ТипДокументиНАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

імені О.А. КИСЕЛЯ

Інститут медичної психології

Медико-психологічний факультет


ШОСТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

19-20 КВІТНЯ 2012

^ КИЇВ, УКРАЇНА


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!


19-20 квітня 2012р. на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» в рамках проведення Днів медичної психології в НМУ.

Ректорат, деканат медико-психологічного факультету, Студентський парламент, Рада Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та Товариство молодих вчених і спеціалістів НМУ запрошує студентів та молодих вчених Вашого ВУЗу прийняти участь у роботі конференції. Тези доповідей конференції будуть видані, публікація платна.


Тематичні розділи конференції:

- Психологія у медичній практиці

- Особливості професійної діяльності медичних психологів

- Нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у медичній психології

- Проблеми підготовки професійного розвитку медичних психологів

- Соціо-психологічні проблеми

- Зв'язок психології з іншими науками

- Особистість як центральна проблема медичної психології

- Здоров’я як системне поняття в медичній практиці

- Соціально-психологічні чинники захворювань

- Психологічні особливості соматичних захворювань особистості

- Психосоматичний підхід в медичній психології

- Психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці

- Психологічні питання лікувальної взаємодії

- Синдром емоційного вигорання у медичних працівників

- Нові види психокорекції та психотерапії у медичній психології


Форми участі у конференції:

1. усна доповідь

2. публікація робіт

3. стендова доповідь


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська


^ ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ:

www.nmu.edu.ua

www.snt-nmu.kіev.ua


Закінчення прийому заяв – 19 березня 2012 року. Заяви учасників, що не пройшли реєстрацію, розглядатися не будуть

^ Оплата за публікацію тез складає 80 гривень, статті - 30 гривень/за кожну сторінку статті, оформлену відповідно до вимог.

Квитанцію про сплату надсилати разом з матеріалами та заявою на e-mail: conf_medpsih@ua.fm.

Вартість оргвнеску60 грн при попередній оплаті.


^ ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

П.І.Б.: ________________________________

ВУЗ, факультет _______________________

Секція: _______________________________

На момент участі в конференції Ви студент (молоди вчений)_________________________

Кафедра або структурний підрозділ, на базі якого відбувалась робота_________________

Завідуючий кафедри_____________________

Тема доповіді: __________________________

Форма участі: __________________________

Потреба у житлі (можливе бронювання) __

Контактна інформація (номер мобільного телефону):______________________________


Гроші перераховуються на рахунок: (див. додаток №1) із приміткою «за участь у конференції».

Матеріали будуть надруковані після надходження коштів на банківський рахунок.


^ ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ:

- Тривалість усної доповіді складає 7 хвилин.

- Обов’язковою умовою виступу є мультимедійна презентація.


Після закінчення прийому заявок на участь у конференції всім учасникам буде вислане офіційне запрошення на e-maіl.


^ Контакти організаційного комітету:


1) +380509739807 – Молочек Анастасія, секретар відділення психології Ради СНТ


2) +380933776822 - Зарубіна Валерія, секретар конференції «Актуальні проблеми медичної психології»


3)аа+380963140672 – Малютина Олександра, секретар конференції «Актуальні проблеми медичної психології»


4) +380664983195 – Вовк Володимир, координатор міжвузівських зв’язків та секретар конференції «Актуальні проблеми медичної психології»


e-mail: conf_medpsih@ua.fm


При недотриманні правил оформлення, Ваші роботи оргкомітетом розглядатися не будуть.


З повагою, організаційний комітет конференції


Н^ АЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени А.А. БОГОМОЛЬЦА

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

имени А.А. КИСЕЛЯ

Институт медицинской психологии

Медико-психологический факультет


^ ШЕСТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕНННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

19-20 АПРЕЛЯ 2012

^ КИЕВ, УКРАИНА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги!


19-20 апреля 2012г.. на базе Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца будет проходить шестая научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицинской психологии» в рамках проведения Дней медицинской психологи в НМУ.

Ректорат, деканат медико-психологического факультета, Студенческий парламент, Совет Студенческого научного общества имени А.А. Киселя, Общество молодых ученных и специалистов НМУ приглашает студентов и молодых ученых Вашего ВУЗа принять участие в работе конференции.

Тезисы докладов конференции будут выданы, публикация платна.


Тематические разделы конференции:

- Психология в медицинской практике

- Особенности профессиональной деятельности медицинских психологов

- Новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в медицинской психологии

- Проблемы подготовки профессионального развития медицинских психологов

- Социо-психологические проблемы

- Связь психологии с другими науками

- Личность как центральная проблема медицинской психологии

- Здоровье как системное понятие в медицинской практике

- Социальнопсихологические факторы заболеваний

- Психологические особенности соматических заболеваний личности

- Психосоматический подход в медицинской психологии

- Психологические и патопсихологические особенности в клинической практике

- Психологические вопросы лечебного взаимодействия

- Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников

- Новые виды психокорекции и психотерапии в медицинской психологии


Формы участия в конференции:

1. устный доклад

2. публикация работ

3. стендовый доклад


Рабочие языки конференции: украинская, русская, английская


^ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

www.nmu.edu.ua

www.snt-nmu.kіev.ua


Окончание приема заявлений – 2 апреля в 2012 годa. Заявления участников, которые не пройшли регистрацию, рассматриваться не будут

^ Оплата за публикацию тезисов составляет 80 гривен, статьи, - 30 гривень/за каждую страницу статьи, оформленную в соответствии с требованиями.

Квитанцию об уплате присылать вместе с материалами и заявлением на e-mail: conf_medpsih@ua.fm.

Стоимость оргвзноса60 грн при предварительной оплате.


^ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:

Ф.И.О.: ________________________________ ВУЗ, факультет ________________________

На момент участия в конференции Вы студент (молодой ученный)_______________

Кафедра или структурное подразделение, на базе которого проходила робота________

Заведующий кафедрой___________________

Секция: _______________________________

Потребность в жилье (возможная бронь)___ Форма участия: _________________________

Контактная информация (номер мобильного телефона):___________________


Деньги перечисляются на счет: (см. приложение №1) с примечанием «за участие в конференции».

Материалы будут напечатаны после поступления средств на банковский счет.


^ ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ:

- Длительность устного доклада составляет 7 минут.

- Обязательным условием выступления является мультимедийная презентация.

По окончании приема заявок на участие в конференции всем участникам будет выслано официальное приглашение на e-maиl.


^ Контакты организационного комитета:


1) +380509739807 – Молочек Анастасия, секретарь отдела психологии Совета СНТ

2) +380933776822 - Зарубина Валерия, секретарь конференции «Актуальные проблемы медицинской психологии»

3)м+380963140672 – Малютина Александра, секретарь конференции «Актуальные проблемы медицинской психологии»

4) +380664983195 – Вовк Владимир, координатор внешней связи и секретарь конференции «Актуальные проблемы медицинской психологии»


e-mail: conf_medpsih@ua.fm


При несоблюдении правил оформления, Ваши работы оргкомитетом рассматриваться не будут.


^ С уважением, организационный комитет конференции


National Medical University named after O.O. Bogomolets^ Student Scientific

Society of O.A. Kisel


Institute of Medical Psychology


^ Medical and psychological faculty


the sixth scientific conference of students and young scientists with international participation


"Actual problems of modern medical psychology"

^ APRIL, 19-20 2012

KYIV, UKRAINE


INFORMATION LIST OF INVITATION

Dear Colleagues!


April 19-20, 2012 at the National Medical University named after O.O. Bogomolets will be the sixth scientific conference of students and young scientists with international participation "Actual problems of modern medical psychology" in the framework of the Days of medical psychology in NMU.

Rectorate, Dean of Health Psychology Department, the Student Parliament, Council of Student Scientific Society of O.A. KiseL and Society of Young Scientists and Specialists of NMU invites students and young scientists to attend your university in the conference.

Abstracts of the conference will be published, the publication is fee.


Theme of the conference:

- Psychology in medical practice

- Features of the professional activities of medical psychology

- New methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of health psychology

- Issues of professional development training of health psychologists

- Social and psychological problems

- Psychology of communication and other sciences

- Personality as the central problem of medical psychology

- Health as a system concept in medical practice

- Psychological characteristics of individual somatic diseases

- The psychosomatic approach to health psychology

- Psychological and pathopsychological brunch in clinical practice

- Psychological problems of therapeutic interaction

- Burnout syndrome in health workers

- New types of correction and psychotherapy in medical psychology


Forms of participation:

1. an oral report

2. publication of works

3. poster


Working languages​​: Ukrainian, Russian, English


^ INFORMATION ON THE WEB-SITE:

www.nmu.edu.ua

www.snt-nmu.kіev.ua


Deadline for applications – March 19, 2012. Statements by participants who do not done registration will not be considered


^ Payment for publication of abstracts is 80 UAN, articles, - 30 UAH / for each page of the paper, issued in accordance with the requirements.


Receipt of payment sent with the materials and application to e-mail: conf_medpsih@ua.fm.


Registration fee - 60 UAN for pre-payment.


^ APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE:

Name: ________________________________ University, Department of_______________

At the time of participation in the conference you are a student (a young scientist) ________

The department or a structural unit, which took place on the basis of work_____________

Head of chair____________________________

Section: ________________________________

Dwelling (possible book) ________

Form of participation: ____________________

Contact information (phone number):_______


Money is transferred to the account (see Addiction № 1) with a note "for the conference."

Materials will be printed after the receipt of funds in a bank account.


^ REQUIREMENTS FOR ORAL PRESENTATION:

- Duration of oral presentations of 7 minutes.

- Compulsory of statement is a multimedia presentation.


Upon completion of applications for participation in the conference all participants will receive an official invitation to the e-mail.


Contacts of the Organizing Committee:


1) +38 050 973 9807 - Molochek Anastasiia, Secretary of the Department of Psychology of SSS

2) +38 093 377 6822 - Zarubina Valeriia, Secretary of the conference "Actual problems of medical psychology"

3) +38 096 314 0672 - Malyutina Aleksandra, Secretary of the conference "Actual problems of medical psychology"

4) +38 066 498 3195 - Vladimir Vovk, Coordinator of external relations and Secretary of the conference "Actual problems of medical psychology"


e-mail: conf_medpsih@ua.fm


Failure to comply with the rules of registration, your work organizing committee will not be considered.


Sincerely, organizing committee.

Схожі:

«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
move to 849-14168
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!!!
України з 11 по 15 вересня 2012 року відбуватиметься Міжнародна (польсько-російсько-українська) науково-практична конференція “Актуальні...
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія України Гуманітарний факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», яка відбудеться...
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! iconА. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити Сьома науково-практична конференція студентів та молодих...
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! iconА. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити Сьома науково-практична конференція студентів та молодих...
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
move to 0-22437305
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! iconІнформаційний лист №1 вельмишановні колеги!
П. Л. Шупика запрошує Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторної...
«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги! iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 6-7 квітня 2012 р у Національному авіаційному університеті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи