Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з icon

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
НазваПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Сторінка1/8
Дата15.09.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


31.01.2005 N 53


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2005 р.

за N 244/10524


Про затвердження Положення про організацію

та порядок проведення державної атестації студентів,

які навчаються у вищих навчальних закладах

^ III-IV рівнів акредитації за напрямом

підготовки "Медицина"


Н А К А З


31.01.2005 N 53


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2005 р.

за N 244/10524


Про затвердження Положення про організацію

та порядок проведення державної атестації студентів,

які навчаються у вищих навчальних закладах

III-IV рівнів акредитації за напрямом

підготовки "Медицина"


Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), з

метою впровадження практично-орієнтованого державного іспиту, який

передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму

підготовки "Медицина", що затверджені наказами МОН України від

^ 16.04.2003 N 239 та від 28.07.2003 N 504 "Про затвердження

складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки

1101 "Медицина", НАКАЗ У Ю:


^ 1. Затвердити Положення про організацію та порядок проведення

державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних

закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки

"Медицина" (далі - Положення) (додається).


^ 2. Увести Положення у навчальний процес, починаючи з

2005/2006 навчального року.


3. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти

МОЗ України (Вітенко І.С.) подати у встановленому порядку цей

наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації та

забезпечити методичне керівництво проведенням державної атестації

випускників відповідно до Положення.


^ 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника

Управління освіти і науки Волосовця О.П.


В.о. Міністра В.В.Загородній


ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра

освіти і науки М.Ф.Степко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

31.01.2005 N 53


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2005 р.

за N 244/10524


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та порядок проведення

державної атестації студентів, які навчаються

у вищих навчальних закладах III-IV рівнів

акредитації за напрямом підготовки

"Медицина"


^ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Положення про організацію та порядок проведення державної

атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах

^ III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"

(далі - Положення) встановлює вимоги до змісту та форм державної

атестації, яка має на меті визначення рівня теоретичної та

практичної підготовки випускника до наступної професійної

діяльності. Положення розроблене відповідно до галузевих

стандартів вищої освіти для спеціальностей 7.110101 "лікувальна

справа", 7.110104 "педіатрія", 7.110105 "медико-профілактична

справа", затверджених наказом МОН України від 16.04.2003 N 239

"Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з

напряму підготовки 1101 "Медицина", та для спеціальності 7.110106

"стоматологія", затверджених наказом МОН України від 28.07.2003

N 504 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої

освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина".

Відповідно до галузевих стандартів вищої освіти нормативними

формами державної атестації випускників ВНЗ

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які об'єктивно і

надійно визначають рівень освітньої та професійної підготовки, є

стандартизований тестовий і практично-орієнтований державні

іспити, зміст та вимоги до яких установлено у складовій галузевих

стандартів "Засоби діагностики якості вищої освіти".

^ Метою державної атестації випускників ВНЗ є встановлення

відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок,

досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми

(далі - ОПП), вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики

(далі - ОКХ).

Державна атестація випускників проводиться у формі

стандартизованого тестового і практично-орієнтованого державних

іспитів.


^ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА


Стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні

іспити запроваджуються як нормативна форма державної атестації

випускників вищих навчальних закладів України, що готують фахівців

за напрямом підготовки "Медицина", на основі таких документів:


^ 1. Закон України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).


2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.98 N 1247

( 1247-98-п ) "Про розроблення державних стандартів вищої освіти".


^ 3. Наказ Міносвіти України від 02.06.93 N 161 ( z0173-93 )

"Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у

вищих навчальних закладах", зареєстрований у Міністерстві юстиції

України 23.11.93 за N 173.


^ 4. Наказ МОЗ України від 14.08.98 N 251 ( z0563-98 ) "Про

затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих

іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація",

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за

N 563/3003.


^ 5. Наказ МОЗ України від 18.06.2002 N 221 ( v0221282-02 )

"Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки

фахівців за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія",

"медико-профілактична справа".


^ 6. Наказ МОЗ України від 29.11.2002 N 436 ( v0436282-02 )

"Про підготовку до затвердження засобів діагностики якості вищої

освіти, як компоненти галузевих стандартів".


^ 7. Наказ МОЗ України від 25.07.2003 N 352 ( v0352282-03 )

"Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки

фахівців за спеціальністю "стоматологія".


^ 8. Наказ МОН України від 07.08.2002 N 450 ( z0698-02 ) "Про

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи

та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної

роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих

навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції

України 21.09.2002 за N 698/6986.


^ 3. СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ


Стандартизований тестовий державний іспит - це ліцензійний

інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про

систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою

напрямів "Медицина" і "Фармація", затвердженого наказом МОЗ

України від 14.08.98 N 251 ( z0563-98 ), зареєстрованим у Мін'юсті

України 11.09.98 за N 563/3003, і здійснюється Державною

екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки

"Медицина" та "Фармація" при МОЗ України (далі - Центр

тестування). Ліцензійний інтегрований іспит є стандартизованим

засобом вимірювання рівня професійної компетентності фахівця.

^ Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових

екзаменів "Крок 1" і "Крок 2". Складовою частиною державної

атестації випускників ВНЗ є тестовий екзамен "Крок 2", який

вимірює показники якості загальної лікарської підготовки - фахової

компоненти повної вищої освіти і визначає рівень професійної

компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.


^ 4. ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ


4.1. Практично-орієнтований державний іспит перевіряє

готовність випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої

професіональної діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта

(фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) виробничі функції, які

неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.

^ До складання практично-орієнтованого державного іспиту

допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги

навчального плану і освітньо-професійної програми із

спеціальності.

Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання

якості вирішення випускником типових задач діяльності і

демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що наближені

до реальних. Іспит проводиться безпосередньо "біля ліжка (крісла)

хворого" та у спеціально обладнаних навчальних класах і оцінює

вміння кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити

об'єктивне обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати

результати лабораторних та інструментальних досліджень,

установлювати та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз,

визначати тактику лікування, проводити експертизу працездатності.


^ 4.2. Зміст практично-орієнтованого державного іспиту

формується згідно галузевого стандарту вищої освіти

"Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста" та

галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-кваліфікаційна

характеристика спеціаліста" для відповідної спеціальності.

^ Переліки типових задач діяльності, умінь та навичок, що

виносяться на практично-орієнтований державний іспит, ґрунтуються

на вимогах ОКХ і наведені у додатках 1-4, відповідно до

спеціальності. ВНЗ за рішенням вченої ради має право змінювати ці

переліки до 15%, не виходячи за межі вимог ОКХ.


^ 4.3. Практично-орієнтований державний іспит проводиться

державною екзаменаційною комісією (ДЕК) вищого навчального закладу

у формі державних випускних екзаменів або комплексного державного

іспиту. Форма проведення практично-орієнтованого державного іспиту

визначається вищим навчальним закладом за погодженням з МОЗ

України.

Незалежно від обраної форми проведення практично-орієнтований

державний іспит складається з двох частин:

перша частина - безпосередня робота з хворими на екзаменах з

клінічних дисциплін, вирішення ситуаційних задач на екзамені з

гігієнічних дисциплін;

друга частина - демонстрація основних умінь та навичок згідно

з вимогами ОКХ з використанням фантомів, муляжів,

навчально-наочних матеріалів, вирішенням ситуаційних задач.

^ Розподіл умінь та навичок між дисциплінами наведений у

додатках 1-4 відповідно до спеціальності згідно з ОКХ. ВНЗ за

рішенням Вченої Ради може доповнювати ці переліки, не виходячи за

межі вимог ОКХ.

^ 4.3.1. Практично-орієнтований державний іспит у формі

державних випускних екзаменів проводиться з дисциплін, що вказані

у навчальному плані з відповідної спеціальності.

Тривалість складання студентом державного випускного екзамену

з дисципліни та інтервал між екзаменами в кожній групі мають

відповідати існуючій нормативній базі.

Перша частина державних екзаменів з клінічних медичних або

стоматологічних дисциплін полягає у обстеженні на кожному екзамені

хворих у присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При цьому

оцінюються уміння та навички кожного випускника проводити

опитування і об'єктивне обстеження хворих, установлювати і

обґрунтовувати попередній клінічний діагноз (для спеціальності

"стоматологія" - попередній або остаточний клінічний діагноз),

визначати тактику лікування (для спеціальності "стоматологія" -

проводити лікування) при захворюваннях згідно з ОКХ.

^ Перша частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін

полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюється

виконання випускником типових задач діяльності та умінь,

пов'язаних з плануванням і проведенням санітарно-гігієнічних,

профілактичних та протиепідемічних заходів, оцінюванням впливу

навколишнього середовища на стан здоров'я населення, обробкою

медичної інформації.

Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички

випускника та заносять оцінки до Протоколів проведення та

оцінювання першої частини іспиту (додатки 5 та 6).

^ Друга частина державних екзаменів з клінічних дисциплін

полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та

навичок, яке не передбачає безпосередньої роботи з хворими. Іспит

проводиться у спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і

передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-наочними

матеріалами та вирішення ситуаційних задач.

^ Друга частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін

полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються

вміння кожного випускника щодо оцінювання результатів лабораторних

та інструментальних досліджень, ведення медичної документації.

^ За рішенням Вченої Ради ВНЗ державний екзамен з гігієнічних

дисциплін може проходити в один етап, під час якого перевіряється

виконання випускником типових задач діяльності та умінь, що

віднесені до першої та другої частини екзамену.

Результати складання другої частини заносяться до Протоколів

проведення та оцінювання другої частини іспиту.

^ 4.3.2. Практично-орієнтований державний іспит у формі

комплексного державного іспиту проводиться як комплексна перевірка

спроможності випускника здійснювати професійну діяльність в

умовах, що наближені до реальних, і демонструвати необхідний

рівень сформованості умінь та навичок, що визначені відповідною

ОКХ.

Групування у комплекс (комплекси) дисциплін, за якими

відповідно до навчального плану мають складатися державні випускні

екзамени, визначається ВНЗ у залежності від спеціальності за

погодженням з МОЗ України.

Для підготовки до комплексного державного іспиту випускникам

надається не менше 7 днів.

Перша частина комплексного державного іспиту полягає в

обстеженні хворих у присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При

цьому оцінюються уміння і навички кожного випускника проводити

опитування та об'єктивне обстеження хворих, установлювати та

обґрунтовувати попередній клінічний діагноз (для спеціальності

"стоматологія" - попередній або остаточний клінічний діагноз),

визначати тактику лікування (для спеціальності "стоматологія" -

проводити лікування) при захворюваннях згідно з ОКХ. Кількість

хворих для обстеження визначається кількістю дисциплін, що

згруповані у комплекс або у комплекси дисциплін. При комплексі з

4-х дисциплін для спеціальностей "лікувальна справа", "педіатрія"

та "медико-профілактична справа" кожен випускник має обстежити

мінімум трьох хворих різних медичних профілів, у тому числі

обов'язково одну дитину і одну жінку, інші хворі - за вибором ВНЗ.

Для спеціальності "стоматологія" кожен випускник має обстежити

мінімум двох хворих різних стоматологічних профілів.

Перша частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін

полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюється

виконання випускником типових задач діяльності та умінь,

пов'язаних з плануванням і проведенням санітарно-гігієнічних,

профілактичних та протиепідемічних заходів, оцінюванням впливу

навколишнього середовища на стан здоров'я населення, обробкою

медичної інформації.

^ Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички

випускника та заносять оцінки до Протоколів проведення та

оцінювання першої частини іспиту.

^ Друга частина комплексного державного іспиту полягає в

оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке

не передбачає безпосередньої роботи з хворими. Іспит проводиться у

спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з

муляжами, фантомами та навчально-наочними матеріалами і вирішення

ситуаційних задач.

Друга частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін

полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються

вміння кожного випускника щодо оцінювання результатів лабораторних

та інструментальних досліджень, ведення медичної документації.

За рішенням Вченої Ради ВНЗ державний екзамен з гігієнічних

дисциплін може проходити в один етап, під час якого перевіряється

виконання випускником типових задач діяльності та умінь, що

віднесені до першої та другої частини екзамену.

Результати складання другої частини заносяться до Протоколів

проведення та оцінювання другої частини іспиту.


^ 4.4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Оцінювання результату практично-орієнтованого державного іспиту залежить від обраної форми проведення іспиту.

У разі проведення практично-орієнтованого іспиту у формі

державних випускних іспитів виставляються окремі оцінки з кожної

дисципліни, що віднесені до державної атестації згідно з

навчальним планом.

У разі проведення практично-орієнтованого іспиту у формі

комплексного державного іспиту може виставлятися одна оцінка за

комплекс дисциплін або окремі оцінки з дисциплін, які входять до

комплексу. Це рішення має бути затверджене Вченою Радою ВНЗ та

погоджене з МОЗ України.

^ Результат практично-орієнтованого державного іспиту

визначається в оцінках 5 - "відмінно", 4 - "добре",

3 - "задовільно", 2 - "незадовільно".

^ Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у

індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання іспиту.

Критерії встановлення оцінки:

^ 5-4,5 бала - "відмінно";

4,49-3,5 бала - "добре";

3,49-2,51 бала - "задовільно";

2,5 бала і менш - "незадовільно".

Бали визначаються таким чином:

Виконання типових задач діяльності та умінь, що

перевіряються, оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (виконано,

виконано не повністю, не виконано). Критерії встановлення балу "0"

при виконанні типових задач діяльності та умінь, що перевіряються,

визначаються МОЗ України. Бали вносяться до індивідуальних

^ Протоколів проведення та оцінювання іспиту.

Бали за першу (другу) частину іспиту визначаються як середнє

арифметичне всіх балів, що зафіксовані у індивідуальних Протоколах

проведення та оцінювання відповідної частини іспиту.

^ Результуючий бал за практично-орієнтований державний іспит

визначається як середнє арифметичне балів першої і другої частин

іспиту, помножене на коефіцієнт 5.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом "Медицина". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів
Практично-орієнтований комплексний державний іспит із внутрішніх, інфекційних, професійних і хірургічних хвороб з дитячою хірургією...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з 31. 01. 2005 n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи