Гетьман україниіванмазеп а icon

Гетьман україниіванмазеп а
Скачати 80.75 Kb.
НазваГетьман україниіванмазеп а
Дата15.09.2012
Розмір80.75 Kb.
ТипДокументи


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО

Б І Б Л І О Т Е К А
ГЕТЬМАН УКРАЇНИ І В А Н М А З Е П А


(1639-1709 р.р.)

Рекомендаційний бібліографчний покажчик літературиДонецьк - 2009


Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 370-річчя з дня народження гетьмана України Івана Мазепи, враховуючи його роль у багатовіковій історії українського державотворення.

У передмові до рекомендційного бібліографічного покажчика висвітлена роль особистості гетьмана Мазепи в історії України.

В покажчику зібрана література, яка надрукована з 1990 по 2008 р.р.

Покажчик складається з 2 частин. В першу частину увійшла література, в якій відображені основні етапи життя, політичної та громадської діяльності гетьмана Івана Степановича Мазепи. У другій частині Мазепа, гетьман український, показаний у поетичних та художніх образах.

Матеріал у покажчику розташований у алфавітному порядку, за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт.

Бібліографічний опис складений згідно діючих стандартів, але зважаючи на те, що не всі видання є в фондах бібліотеки, в описах можуть бути пропущені деякі бібліографічні елементи. Бібліографічні описи видань, які позначені "зірочкою" не звірені на "de visu" за відсутністю їх у фондах бібліотеки.

Покажчик призначен для використання студентами, викладачами унверситету та усіма зацікавленими особами.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

95-53-72 - директор бібліотеки

95-91-30 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою boss_lib@dsmu.edu.ua

biblio@dsmu.edu.ua


«Собор Мазепи сяє, бiлiє...»

Т.Г.Шевченко

Іва́н Мазе́па (Іван Мазепа-Колединський, пол. Jan Mazepa Kolędyński; 20 березня 1639 — 21 вересня 1709) — шляхтич київський, підчаший Чернігівський (1665) гетьман Війська Запорозького обох берегів Дніпра (1687—1709), князь Священної Римської Імперії Германської Нації (1707 — 1709).

Постать Івана Мазепи, гетьмана України у 1687-1709 рр., до останнього часу була мало освітлена в російській та українській історіографії. Тільки з часу відродження незалежної Української держави у 1991 р. ситуація кардинально змінилася.

Нема найменшого сумніву, що гетьман Іван Мазепа був відданий ідеї української державности і — тим самим — ідеї соборности України. Ці ідеї він дістав на спадщину від своїх попередників — українських гетьманів, від Хмельницького до Самойловича. Ці ідеї були провідними для нього в його державно-політичній і культурній діяльності, і їх заповів він майбутнім українським поколінням.

Доба Мазепи — це часи відродження України: політичного, економічного, культурного — по Руїні, що знищила великі плани Хмельницького, Виговського і Дорошенка, обмежила Українську державу тереном Лівобережжя, поставила гетьманську владу віч-на-віч з ростучою силою старшинської аристократії.

Майже триста років замовчувались часи гетьманщини на Україні. Майже невідомим було життя одного з найзнаменитіших гетьманів, невідомим на батьківщині.

Отже, якщо запорізьке козацтво сформувало душу українського народу, а Хмельниччина надихнула його на державність, то Мазепа підняв на високий рівень інтелект, духовність і національну самосвідомість України, поставивши її поряд з високорозвинутими європейськими країнами.


^

I. Мазепа : людина, політик, легенда1. Т 3 (4Укр)

В 41 Грушевський М. Виговський і Мазепа / М.Грушевський // Вивід прав України.- Львів, 1991.- С. 89-99.

2.Т 3 (4Укр)

В 41 Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями.. (Мазепа І.) // Вивід прав України.- Львів, 1991.- С. 42-45.

3. Т 3(4Укр)

Г 90 Мазепині часи й скасування гетьманщини // Грушевський М. Як жив український народ.- К.: Веселка, 1992.- С. 81-85.

*4. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах : [Зб. док.] / Черніг. іст. музей ім. В.В.Тарновського та ін.; Упоряд. С.Павленко; [Відп. ред. І.Ситий] — К.: Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. — 1142 с.

5. Т 3 (4Укр)

Д 69 «Вічний мир» Москви з Польщею і його наслідки для України. Підпорядкування української церкви московському патріархові. Гетьман Мазепа. // Дорошенко Д.І. Нариси історії України.- К., 1992.- Т. 2.- С. 95-113.

*6.Журавльов, Денис Володимирович. Мазепа : Людина, політик, легенда / Д.В.Журавльов. — Х.: Фоліо, 2007. — 380 с.

7. Т 3 (4 Укр)

И 90 Украинское казачье государство // История Украины: Учеб. пособие для студ. неистор. специальностей . – К., 2001. – С. 133-176.

8. Т3 (4Укр)

І 90 Украiнське бароко доби козацько-гетьманськоi держави (середини XYII - XYIII ст.) // Iсторiя украiнськоi культури: Зб. матерiалiв i документiв / За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафiйчука. – К.: Вища школа, 2000 . - Розд. 4.-С. 127-156.


9. К561 Ковалевська О.О. I.С.Мазепа в iсторiографii ХVIII- ХХ столiть: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.01; 07.00.06 «Історія» / О.О.Ковалевська. - Донецьк, 1997. - 24 с.

10. Т 3 (4Укр)

К 66 Украiна за часiв козацькоi державностi (друга половина XYII - кiнець XYIII ст.) // Кормич Л.I., Багацький В.В. Iсторiя Украiни вiд найдавнiших часiв i до 21 столiття: Навч. посiбник . – Харків: Одіссей, 2001 . - С. 216-247.

*11.Костомаров, Николай Иванович. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И.Костомаров. — К.: Радуга, 2005. — 62 с.

*12. Крупницький, Борис Дмитрович. Гетьман Мазепа та його доба / Борис Крупницький; [пер. з нім., передм., прим. О. Струкевича]. — К.: Грамота, 2008. — 351 с.

13. Т3(4Укр)я7

К 93 Пономаренко Г.Л. Гетман Иван Степанович Мазепа (1639-1709) / Г.Л.Пономаренко // Курс лекций по истории Украины.- Донецк, 1994.- С. 93-98.

*14. Мазепина книга / НАН України. Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського та ін.; Упорядкув. та вступ. ст. І.Ситого; [Ред. С.Павленко] — Чернігів, 2005. — 524 с.

*15. Огієнко І. Розп'ятий Мазепа / І. Огієнко; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). — К.: Наша культура і наука, 2003. — 347 с.

*16. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин; Укр. Іст. т-во, Укр. Вільна Акад. Наук у США, Укр. Америк. Асоц. Унів. Проф. — 2-е вид., доповн. — К.; Л.; Нью-Йорк; Париж; Торонто, 2001. — 461 с.

17. Т3(4УКР)

О-58 Онiщенко І. Iсторiя Украiни / І.Оніщенко. - К., 1999. - 162 с.

*18. Павленко, Сергій О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 року : [дослідж. періоду гетьманування І. Мазепи] / Сергій Павленко. — 2-е вид. — К.: Києво-Могил. акад., 2008. — 267 с.

*19. Павленко, Сергій О. Іван Мазепа як будівничий української культури / Сергій Павленко. — К.: Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2005. — 300 с.

*20. Павленко, Сергій О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / Сергій Павленко. — К.: Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2005. — 601 с.

*21. Павленко, Сергій. Іван Мазепа / Сергій Павленко. — К.: Вид. дім «Альтернативи», 2003. — 414 с.

22. Т3 (4Укр)

П 52 Еміграція й смерть Івана Мазепи // Полонська-Василенко Н. Історія України.- К., 1992.- Т. 2.- С. 74-76.

23. Т 3(4 Укр)

П 52 Палій і Мазепа // Полонська-Василенко Н. Історія України.- К., 1992.- Т. 2.- С. 143-145.

*24. Сергийчук, Владимир. Кого предал гетман Мазепа / В. Сергийчук. — К.: Изд. центр «Просвіта», 2006. — 159 с.

*25. Сушинський Б.І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ століть: Іст. есе / Б.І. Сушинський. — О.: Альфа-Омега, 1998. — 681 с.

26. Ш5(4Укр.)

У 45 Мазепа Iван. // Украiнська лiтература у портретах i довiдках: Давня лiтература - лiтература XX ст. – К., 2000 . - С. 183-184.

*27. Шевчук, Валерій Олександрович. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. / [Голов. ред. С.Головко] — К.: Либідь, 2006. — 461 с.

28. Адруг А. Первiснi розписи Троiцького собору в Чернiговi / А. Адруг // Киiвська старовина . - 2001. - N 2.- С. 151-155.

29. Бузина О. Мазепа - наш самый знаменитый зрадник:

[Оригінальний погляд на історичну та одіозну постать Івана Мазепи та провів аналогії з сучасними подіями та політичними діячами] / О. Бузина // Сегодня. - 2007. - 31 март. (№ 73). - С. 12-13.

30. Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського / А. Жуковський // Український історичний журнал. — 1998. — N 6. — С. 134-145.

31. Змієвський С. Іван Мазепа: "...не в один гуж тягнуть": [Суперечливі думки з приводу особи Ивана Мазепи] / С. Змієвський // Культура і життя. - 2008. - 16 січ. - С.3.

32. Каппелер А. Мазепинцi, малороси, хохли: украiнцi в етнiчнiй iерархii Росiйськоi iмперii / А. Каппелер // Київська старовина. - 2001. - N 5.- С. 8-20.

*33. Кармелюк А. Мазепа між Україною і Росією / А. Кармелюк // Шлях перемоги. - 2008. - 5 берез (№ 10). - С.6.

34. Ковалевська О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень Гетьмана Івана Мазепи / О. Ковалевська // Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - С. 152-167.

*35. Куташов І. Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи / І. Куташов // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України. — 2006. — N 32. — С. 26-36.

36. Лобачев В. Мазепа / В.Лобачев // Наука и религия. - 2002 . – N 10-11.- С.

37. Мельник, Л. Державний геній [І.Мазепа] / Л. Мельник // Пам’ять століть Україна.- 2007. - № 1. ─ С.183-185.

38. Мицик Ю.А. "Мазепа та його послідовники": Міжнародна конференція в Італії / Ю.А. Мицик // Український історичний журнал. - 2002. - № 6. - С. 150 - 152.

39. Нiкiтенко Н. Собор Мазепи сяє, бiлiє... / Н. Нікітенко //Людина i cвiт. - 2000. - N 4. - С. 19-23.

39. Станіславський В. Іван Мазепа в таборі Карла XII: турецький вектор дипломатичної діяльності / В. Станіславський // Укріїнський історичний журнал. - 2008. - № 5. - С. 39-49.

40. Ступак Ф. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи / Ф. Ступак // Український історичний журнал. - 2005. - № 1. - С.138-147

42. Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. Фігурний // Пам'ять століть. Україна. - 2004 . - № 6. - С. 4-14.

*43. Філоненко С. Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об’єктивності / С. Філоненко // Віче. - 2008. - № 3. - С.73-76.

44. Черняховська Г. Меценатство гетьмана Iвана Мазепи / Г. Черняховська // Пам`ять столiть. - 2000 . - N 4.- С. 39.

45. Яковенко В. "Гетьман Мазепа і сучасна Україна" ,або Повернення істини / В. Яковленко // Освіта. - 2002. - 10-17 квіт. - С.8.

46. Якубова Т. Військова діяльність гетьмана Івана Мазепи: За даними історичної літератури Національної бібліотеки України імені В.Вернадського / Т. Якубова // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 4. - С. 37 - 39.


II. Мазепа, гетьман український, у поетичних та художніх образах.

1.Байрон, Джордж Гордон. Мазепа : [Поема] / Дж.Г. Байрон: Пер. з англ. / [Передм. Н.Ю.Жлуктенко; Приміт.: В.Б.Богуславської, Н.Ю.Жлуктенко]. — Х.: Фоліо, 2005. — 477 с.

2. Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мазепа : Трилогія. — Дрогобич: Вид. фірма «Відродження», 2004 –

[ Кн. 1:] Не вбивай; Батурин : Іст. повісті. / [Упоряд. Я.Радевич-Винницький]. — 2004. — 565 с.

3. Лепкий, Богдан. Мазепа : Трилогія. — Дрогобич: Вид. фірма «Відродження», .... –

[Кн. 2]Полтава : Іст. повісті. / [Ред. Я.Радевич-Винницький] — 2005. — 521 с.

4. Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мазепа : Трилогія. — Дрогобич: Вид. фірма «Відродження», .... – .

[Кн. 3] Мотря : Іст. повісті: У 2 т. / [Ред. Я.Радевич-Винницький] — 2006. — 492 с.

5. Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв української літератури від Шевченка до Сосюри : [ювіл. зб.]: присвяч. 320-річчю від обрання Івана Мазепи гетьманом України. / Клуб укр. інтелігенції ім. Б.Лепкого; [упорядкув., опрацюв., післямова У.Скальська] — Дрогобич: Відродження, 2007. — 307 с.

6. Мишко, Ліана. Гетьман Іван Мазепа: Поема / Ліана Мишко. — Чернігів: Черніг. ЦНТЕІ, 2006. — 91 с.

7. Сосюра В.М. Мазепа: Поема; Любіть Україну: Вірш./ В.М.Сосюра — Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2000. — 70 с.

8. Сушинський Б.І. Гетьман Мазепа: повернення до Батурина: Роман - есе / Б.І. Сушинський. — К.: Центр стратег. дослідж. розв. козацтва; Коломия: Вид.-полігр. т-во "Вік", 2001. — 396 с.

9. Грипась В. Задля піднесення України: Гетьман Іван Мазепа і ренесанс національної культури / В. Грипась // День. - 2007. - 26 січ. (№ 13). - С.8.

10. Дзира Я.І. Микола Гоголь. "Роздуми Мазепи" / Я.І. Дзира // Український історичний журнал. — 2002. — N 2. — С. 76-83.

11. Дмитріенко М. Іван Мазепа: "Жалься, Боже, України, що не вкупі має сини": [Штрихи до поетичної творчості гетьмана] // Культура і життя. - 1991. - № 34. - С.3.

12. Коломієць В. Образ Івана Мазепи у фольклорі та літературі / В. Коломієць // Дивослово. - 2006. - № 2. - С.8-13

13. Наливайко Д. Мазепа в европейськiй лiтературi Х1Х ст.: iсторiя та мiф / Д. Наливайко // Cлово i час . - 2002 . - N8-9.- С. 39- 48.

14. Панченко В. Іван Мазепа очима Гоголя й Шевченка / В. Панченко // Освіта і управління. — 2007. — Т. 10, N 3/4. — С. 135-144.


Відповідальний за випуск - директор бібліотеки ДонНМУ


Кабардіна Г.К.


Укладач –зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Котелевська Г.М.


Схожі:

Гетьман україниіванмазеп а iconГетьман україниіванмазеп а
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 370-річчя з дня народження гетьмана України Івана Мазепи, враховуючи його...
Гетьман україниіванмазеп а iconДержава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)
України визначала Російська держава, гетьман І козацька старшина перебували на службі у царя, проте Україна зберігала самостійність...
Гетьман україниіванмазеп а iconУчебник для вузов. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 3-20 Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. М.: Юристъ, 1998. С. 4-1
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид вищ навч закладів / А. П. Гетьман В. К. Попов, М. В. Шульга та ін.; за ред....
Гетьман україниіванмазеп а iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Корнилюк Роман Васильович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман» Міністерства...
Гетьман україниіванмазеп а iconТема Williams P., Scharf M. P. Nato intervention on Trial: The Legal Case That Was Never Made // Human Rights Review. 2000. V. P. 103-107. Von Kohl Ch. Priority for Human Rights or for International Law? // Human Rights Review. 2000. V. P. 88-93. Тема 2
Гетьман В. “Нульовий варіант” крізь призму втрачених можливостей // Політика і час. 1996. № С. 16-20
Гетьман україниіванмазеп а iconРозділ 7 українська церква І “велика руїна”
Україна має право вести переговори з іншими державами. Українці визнали такі права царя: держати в Києві воєводу з залогою; про закордонні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи