Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році icon

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Скачати 195.94 Kb.
НазваЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Дата21.09.2012
Розмір195.94 Kb.
ТипЗвіт
Міністерство охорони здоров'я України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.06

83003, Україна, м.Донецьк, пр. Ілліча, 16

Тел.: (062) 295-91-43, 385-95-00


Звіт

про роботу спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06

у Донецькому НАЦІОНАЛЬному медичному університеті ІМ. м.гОРЬКОГО у 2010 році


1. Наказом ВАК України від 14.07.2009 р. № 539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, на яких проведено захист 10 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 7, 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія – 2, 14.03.02 – патологічна анатомія - 1) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились. Прийнято до захисту 1 кандидатську (14.01.07 – онкологія) дисертацію.

3. За звітний період відхилених дисертацій не було.

4. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.

5. Протягом 2010 року спеціалізованою вченою радою були розглянуті наступні дисертації:

5.2. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.01.07 – онкологія:

Остапенко Ю.В. «Спеціальне лікування нерезектабельного раку дистального відділу шлунка».

В дисертаційній роботі розроблено та застосовано оригінальний спосіб спеціального лікування нерезектабельного раку дистального відділу шлунка, який дозволив покращити виживання і якість життя хворих з даною патологією. Розроблений спосіб полягає у поперечному пересіченні шлунка, формуванні з його проксимальною частиною гастроентероанастомозу, катетеризації правої шлунково-сальникової артерії, а також проведення реґіонарної хіміотерапії, який захищений деклараційним патентом України на винахід. Уперше в експерименті на лабораторних тваринах доведена можливість виконання розробленого способу, вивчені морфологічні зміни у стінці шлунково-кишкового анастомозу при застосуванні реґіонарної хіміотерапії і доведена можливість її проведення, починаючи з 5-ої доби. Уперше побудовані логістичні моделі для прогнозування виживання та оцінки якості життя, які дозволяють дати кількісну оцінку ефективності проведеного лікування. За допомогою розробленого способу спеціального лікування нерезектабельного раку дистального відділу шлунка суттєво покращені віддалені результати лікування хворих на нерезектабельний рак дистального відділу шлунка, забезпечена задовільна якість їхнього життя. Цей спосіб може широко використовуватися в умовах спеціалізованих онкологічних центрів та онкологічних диспансерів.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр» (акт впров. від 15.03.04), Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впров. від 21.01.05), комунального закладу «Дніпропетровський обласний клінічний онкологічний диспансер» (акт впров. від 21.08.06), міського онкологічного диспансеру м. Краматорська (акт впров. від 20.11.06), комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Горлівський онкологічний диспансер» (акт впров. від 23.10.09) (Додаток А).

Результати роботи використовуються в навчальний процесі кафедр онкології та онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.


^ Скочиляс Т.Л. «Прогностичні фактори оцінювання локо-реґіонарного розповсюдження раку молочної залози».

В дисертаційній роботі вперше розроблена методика комплексного інтраопераційного цитологічного методу дослідження для виявлення нових інформативних параметрів прогнозу пухлинного росту з метою підвищення точності оцінювання локо-реґіонарного розповсюдження раку молочної залози та формування обсягу оперативного втручання при ранніх стадіях РМЗ, на підставі якої отримано Патент на винахід Російської Федерації (№2179823 від 27.02.2002р.).

В результаті застосування отриманих нових інформативних цитологічних прогностичних критеріїв пухлинного росту РМЗ з’явилася можливість індивідуалізувати обсяг хірургічного втручання у кожної конкретної хворої, уточнити показання до проведення додаткового лікування, здійснити диференційований підхід до динамічного спостереження хворих. Установлено, що локо-реґіонарна дисемінація пухлинних клітин, виявлена за допомогою цитологічного методу дослідження, є негативним фактором прогнозу перебігу РМЗ. Це дозволяє виділити групу хворих підвищеного ризику розвитку рецидивів і метастазів і рекомендувати цим хворим додаткове хіміопроменеве лікування. Результати дослідження дозволять забезпечити обґрунтоване визначення обсягу оперативного втручання при лікуванні ранніх стадій раку молочної залози, підвищити ефективність комплексного і комбінованого лікування хворих, а також покращити інтра- та післяопераційну діагностику локо-реґіонарного розповсюдження РМЗ для виділення груп хворих підвищеного ризику розвитку продовження хвороби з призначенням їм додаткового хіміопроменевого лікування в ад’ювантному режимі.

Комплексне визначення локо-реґіонарного розповсюдження РМЗ за допомогою цитологічного методу дослідження дає можливість підвищити ефективність прогнозу пухлинного росту, індивідуально обґрунтувати призначення ад’ювантної терапії та диференційовано підійти до призначення строків контрольних оглядів хворих на РМЗ у процесі динамічного спостереження з метою ранньої діагностики рецидивів і метастазів. Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр» (акт впров. від 12.04.07р.), міської лікарні №2 «Енергетик» м. Донецька (акт впров. від 20.10.08р.), міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впров. від 06.03.09р.), ККЛПЗ «Горлівський онкологічний диспансер» м. Горлівки (акт впров. від 18.05.09р.). Виявлені в процесі дослідження цитологічні параметри прогнозу пухлинного росту РМЗ можуть бути використані у практиці онкологічних закладів.

Результати роботи використовуються в навчальному процесі кафедр онкології та онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.


^ Башеєв О.В. «Субтотальна черевно-наданальна резекція прямої кишки».

В дисертаційній роботі вперше на основі розробки та впровадження способу хірургічного лікування раку проксимального відділу прямої кишки отримано суттєво покращені безпосередні, віддалені і функціональні результати та якість життя цього контингенту хворих.

Запропоновано новий тип резекції прямої кишки – двохетапний сфінктерозберігаючий спосіб субтотального наданального видалення прямої кишки зі зведенням ободової кишки на промежину. Ця методика дозволяє позаочеревинно формувати низький колоректальний анастомоз. Уперше вивчений функціональний стан замикаючого апарату прямої кишки і товстої кишки в умовах низько сформованого наданального колоректального анастомозу. Доведена перевага розробленого способу наданальної резекції перед існуючими методами низьких передніх резекцій прямої кишки. Розроблений комплекс профілактичних і лікувальних методів перед-, інтра- і післяопераційного ведення хворих при виконанні субтотальної черевно-наданальної резекції прямої кишки дозволяє знизити частоту інтра- і післяопераційних ускладнень. Розроблений спосіб субтотальної черевно-наданальної резекції прямої кишки дозволяє отримати задовільні віддалені результати лікування. Розроблений спосіб субтотальної черевно-наданальної резекції прямої кишки дозволяє досягти задовільної функції товстої кишки у 98,7% випадків і на протязі усього періоду спостереження. Необхідність у повторних оперативних втручаннях у віддаленому післяопераційному періоді після радикальних операцій виникла лише у 9,3% випадків, у т.ч. колостомій лише у 2,2% випадків.

Оптимізована тактика хіміопроменевої терапії при комбінованому і комплексному лікуванні раку проксимальних відділів прямої кишки. Безпосередні, функціональні і віддалені результати після виконання субтотальної черевно-наданальної резекції прямої кишки за розробленим способом дозволяють вважати її не тільки ефективною, але і кращою за традиційні низькі черезчеревні резекції. Розроблений спосіб субтотальної черевно-наданальної резекції прямої кишки може бути рекомендований для впровадження в онкологічні центри і диспансери, спеціалізовані проктологічні відділення обласних і міських лікарень. Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику ККЛПЗ «Донецький обласний протипухлинний центр”, Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя, КЛПУ „Міський онкологічний диспансер м. Горлівки”, Центральної міської клінічної лікарні №16 м.Донецька.


^ Халецький І.В. Паліативне лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею.

У дисертаційній роботі представлено теоретичне обґрунтування та наукове вирішення актуального для сучасної медицини, зокрема онкології, завдання – розробка комплексного підходу у лікуванні хворих на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, котрий включає поєднання нового способу формування холедоходуоденоанастомозу на заглибному дренажі з ад’ювантними курсами променевої і хіміотерапії.

Автором розроблений новий спосіб формування холедоходуоденоанастомозу, який дозволяє покращити безпосередні результати лікування хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози за рахунок скорочення тривалості хірургічного втручання та підвищення надійності біліодигестивного соустя, а також поліпшити якість життя без погіршення віддалених результатів лікування.

Частота післяопераційних ускладнень і летальність після формування холедоходуоденоанастомозу по за пропонованій методиці склали 1,2±1,8% і 0,6±0,6%, після холецистоєюноанастомозу – 5,2±1,8% і 2,6±1,3% та зовнішнього дренування – 10,1±3,2% і 7,9±2,9%, відповідно.

Медіана виживання хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, які ввійшли до дослідної та контрольної групи, склала: після холедоходуоденоанастомозу – 9,5 місяців (95% ВІ 7,6-11,3 місяців), після холецистоєюноанастомозу – 8,7 місяців (95% ВІ 7,0-12,4 місяців) і після зовнішнього дренування – 7 місяців (95% ВІ 5,5-8,4 місяців), відповідно.

Медіана виживання у хворих, в яких холедоходуоденостомія поєднувалась у з променевою терапією, склала 13,6 місяців (95% ВІ 12-16 місяців), а у випадку, коли остання не проводилася – 7,7 місяців (95% ВІ 6-11,5 місяців). Для хворих цієї групи, які не отримували променеву терапію, показник однорічного виживання склав 36,0% (95% ВІ 26,4% - 45,7%), трирічного – 14,4% (95% ВІ 6,7% - 22,2%), коли променева терапія проводилася – відповідно, 50,7% (95% ВІ 32,9% - 68,5%), трирічного – 35,5% (95% ВІ 17,5% - 53,5%). При цьому, проведення променевої терапії після накладання холедоходуоденостомії знижує шанси смерті хворого, ВШ=0,58 (95% ВІ 0,41-0,83)

Проведений аналіз отриманих результатів свідчить про відсутність ефекту при використанні хіміотерапії в монорежимі (5-фторурацил, гемцитабін) і при сполученні декількох препаратів (5-фторурацил, цисплатин, гемцитабін) у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею (р=0,18).

Частота виникнення холангіту у хворих після виконання холедоходуоденоанастомозу за розробленою методикою була вірогідно нижчою, ніж після холецистоєюностомії – 1,8+1,0% і 5,3+1,8%, відповідно (р=0,040). Подібне ускладнення після холедоходуоденоанастомозу також було вірогідно нижче, ніж у пацієнтів із зовнішнім дренуванням жовчних шляхів – 1,8+1,0% і 7,3+2,9%, відповідно (р=0,019). Середнє число госпіталізацій хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози для проведення стаціонарного лікування з приводу холангіту у хворих, після виконання холедоходуоденоанастомозу за розробленою методикою була нижчою - 1,7, ніж після холецистоєюностомії та зовнішнього дренування 4,5 та 4,2 відповідно, що забезпечує кращу якість життя пацієнтів, у яких була використана запропонована методика холедоходуоденоанастомозу.

Отримані результати розробленого способу комбінованого лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею, свідчать про те, що він простий, не вимагає застосування спеціальних інструментів, пристроїв і може бути рекомендований для використання в усіх онкологічних закладах.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр” (акт впровадження від 25.01.2007 р.), Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впровадження від 18.02.2008 р.), КЛПУ „Міський онкологічний диспансер м.Горлівки” (акт впров. від 14.09.09 р.).

Результати роботи використовуються в учбовому процесі кафедр онкології та онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.


Ковальчук А.П. «Оптимізація хірургічного лікування раку молочної залози шляхом застосування біологічного зварювання тканин».

Дисертація присвячена вивченню біологічного зварювання тканин та обґрунтуванню його застосування для хірургічного лікування раку молочної залози. В експерименті на морських свинках вивчено морфологічні зміни в білій жировій тканині під впливом біологічного зварювання тканин. Використання даного методу супроводжується надійним гемостазом, прискоренням репаративних процесів, утворенням надійного еластичного рубця. У хворих, оперованих з використанням біологічного зварювання тканин, частота постмастектомічних ускладнень статистично значуще (p<0,001 за критерієм χ2) менша, ніж для хворих, оперованих традиційними методами. При біохімічному дослідженні хворих виявлено, що підвищений рівень інтерлейкіну-6 та високе співвідношення інтерлейкіну-6/інтерлейкіну-10 після операції є маркерами розвитку післяопераційних ускладнень, а підвищений вміст трансформуючого фактору росту-β1 є факторами ризику формування постмастектомічного синдрому. Біологічне зварювання тканин викликає більш м’які зміни маркерів запального процесу, з повною нормалізацією більшості показників. При проведенні аналізу економічних витрат на лікування хворих на рак молочної залози встановлено статистично значуще зменшення рівня витрат на одного пацієнта (p<0,001) при використанні біологічного зварювання тканин. Вперше доведена принципова можливість підвищення ефективності хірургічного лікування РМЗ шляхом застосування біологічного зварювання м’яких тканин. Вперше вивчено морфологічні зміни в підшкірній клітковині під дією БЗТ в експерименті. Вперше визначено вплив БЗТ на біохімічні зміни в сироватці крові і дренажній рідині у хворих на РМЗ. Вперше встановлена залежність ранніх та пізніх ускладнень мастектомії від концентрації трансформуючого фактору росту бета 1, інтерлейкінів 6 та 10 в сироватці крові хворих, а також метаболітів оксиду азоту, малонового діаль-дегіду та карбонільних груп білків в дренажній рідині. Вперше розраховано економічний ефект застосування БЗТ при хірургічному лікуванні РМЗ.

Застосування БЗТ прискорює реабілітацію хворих на РМЗ після хірургічного лікування, за рахунок зменшення кількості ранніх (нагноєння рани, крайовий некроз шкіри, бешихоподібне запалення, гематома) та пізніх (біль, набряк, обмеження рухів) після-операційних ускладнень, загального об’єму втраченої лімфи, тривалості лімфо-реї та більш раннього відновлення функції плечового поясу та верхньої кінцівки.

Розроблено ефективний спосіб діагностики фібротизації підшкірної клітковини за допомогою ультразвукової денситометрії, що дозволить прогнозувати розвиток післяопераційних ускладнень хірургічного лікування РМЗ і своєчасно призначати профілактичне лікування. Результати дослідження впроваджені в клінічну практику хірургічних відділень Донецького обласного протипухлинного центру (акти впровадження від 02.06.10 р.), Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (акти впровадження від 04.06.10 р.) та Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру (акти впровадження від 28.05.10 р.). Одержані теоре-тичні і практичні дані використовуються в навчальному процесі кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.


^ Хилько Д.А. «Неоад’ювантна ендолімфатична поліхіміотерапія місцево-розповсюдженого раку молочної залози».

В дисертаційній роботі подано теоретичне обґрунтування і нове наукове рішення актуальної проблеми сучасної онкомамології, яке полягає у поліпшенні найближчих і віддалених результатів комплексного лікування хворих на первинно-неоперабельний рак молочної залози шляхом розробки і впровадження схем неоад’ювантної ендолімфатичної поліхіміотерапії у сполученні з променевою і гормонотерапією.

Уперше на клінічному матеріалі подано теоретичне обґрунтування і доведена ефективність використання ендолімфатичної поліхіміотерапії в неоад’ювантному режимі у програмі комплексного лікування хворих на місцево-розповсюджений рак молочної залози.

Розроблений оптимальний комплекс біохімічних параметрів, які дозволяють об'єктивно оцінити механізми і вираження змін біохімічного гомеостазу пухлини під впливом ендолімфатичної поліхіміотерапії, зміни біохімічного гомеостазу макроорганізму.

Установлено прогностичну роль стану біохімічного гомеостазу пухлини на проведене лікування. Уперше на клінічному матеріалі встановлена висока ефективність запропонованої методики введення хіміопрепаратів на клінічні форми місцево-розповсюдженого раку молочної залози, які супроводжуються набряком або поширенням на шкірні покриви.

Розроблений, апробований і впроваджений у практичну охорону здоров'я оригінальний спосіб проведення ендолімфатичної поліхіміотерапії місцево-розповсюдженого раку молочної залози, який дозволив розширити показання до виконання хірургічних втручань у радикальному обсязі при реалізації програм неоад’ювантного лікування і збільшити період загального кумулятивного виживання у пацієнток з місцево-розповсюдженим раком молочної залози, особливо в категорії хворих Т4b. Результати клінічного застосування технології ендолімфатичної поліхіміотерапії переконливо доводять її високу ефективність, дозволяють вирішити ряд важливих практичних проблем у лікуванні хворих на первинно-неоперабельний рак молочної залози, забезпечують покращання медичної, трудової і соціальної реабілітації.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр» (акт впров. від 20.04.09), Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впров. від 07.12.09), міського онкологічного диспансеру м. Краматорська (акт впров. від 02.11.09), комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Горлівський онкологічний диспансер» (акт впров. від 17.05.10). Запропоновані схеми комплексного лікування із включенням ендолімфатичної поліхіміотерапії можуть бути широко використані в умовах онкологічних центрів і диспансерів, а також у програмах викладання на кафедрах онкології та гінекології.


^ Шуміло А.О. «Шляхи підвищення ефективності лікування місцево-розповсюдженого раку шийки матки».

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування місцево-розповсюдженого раку шийки матки.

З метою приведення нерезектабельного пухлинного процесу у резектабельний стан, розроблено й апробовано спосіб хіміопроменевого і комбінованого лікування хворих на місцево-розповсюджений рак шийки матки, заснований на розщепленій двохетапній сполученій передопераційній хіміопроменевій терапії. Уперше розроблені клінічні і патоморфологічні обґрунтування доцільності проведення розщеплених курсів сполученої променевої терапії, визначені закономірності розвитку і ступінь вираження лікувального патоморфозу. Уперше розроблено й апробовано способи хiрургiчного лікування РШМ з метою попередження пiсляоперацiйних i пiсляпроменевих ускладнень. Вивчено ступінь вираження побічних ефектів, частоту й характер променевих, інтра- та післяопераційних ускладнень у процесі його проведення. Проведено порівняльний аналіз безпосередніх і віддалених результатів застосування різних варіантів комбінованого лікування хворих на рак шийки матки, який дозволив установити переваги пропонованого методу.

Застосування передопераційної хіміотерапії не збільшило ступінь і не розширило спектр побічних ефектів комбінованого лікування, не змінило характер інтра- і післяопераційних ускладнень. Розроблені способи хірургічного лікування дозволили уникнути таких ускладнень, як нагноєння лімфогенних кіст та утворення міхурно-піхвових нориць.

Застосування першого етапу розробленого способу комплексного лікування місцево-розповсюдженого раку шийки матки дозволяє досягти резектабельного стану пухлинного процесу у 46,9%, а застосування розщепленого двохетапного способу хіміопроменевого лікування – клінічно значущого ефекту (регресу пухлини) після першого етапу лікування у 86,2%, після другого – у 98,7% хворих: найбільш виражений лікувальний ефект спостерігався при плоскоклітинному раку шийки матки, відповідно етапам: 90,7% - 100%; залежно від величини первинної пухлини при критерії Т2b, відповідно етапам: 97,2% - 100%.

Розроблений комбінований спосіб лікування місцево-розповсюдженого раку шийки матки дозволяє досягти позитивної динаміки патоморфозу пухлини шийки матки, що виражається у значному зменшенні питомого обсягу паренхіми, зменшенні мітотичного індексу, збільшенні апоптотичного індексу.

Розроблений комбінований спосіб лікування місцево-розповсюдженого раку шийки матки дозволяє досягти задовільних результатів 5-річного виживання у 51,9% випадків при консервативному варіанті лікування і в 75,5% випадків – при комплексному.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр” (акт впров. від 02.12.2008 р.), Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впров. від 17.08.2009 р.), комунального лікувально-профілактичного закладу „Міський онкологічний диспансер м. Горлівки” (акт впров. від 14.09.2009р.), комунальної лікувально-профілактичної установи „Міський онкологічний диспансер м. Краматорська” (акт впров. від 27.10.2008 р.).

Результати роботи використовуються в учбовому процесі кафедр онкології та онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.


^ 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія:

Середенко О.В. «Перфузійна спіральна комп'ютерна томографія у комплексній променевій діагностиці ішемічного інсульту».

В дисертаційній роботі обґрунтовано підвищення ефективності ранньої діагностики ішемічного інсульту головного мозку з використанням перфузійної спіральної комп'ютерної томографії у комплексній променевій діагностиці.

Вперше розроблена оптимальна методика проведення кількісного і якісного аналізу ПСКТ. Вперше на клінічному матеріалі, верифікованому клініко-лабораторними, інструментальними методами, даними неврологічного дослідження й аутопсій, розроблені показники церебральної гемодинаміки у практично здорових осіб та у хворих з ІІ в гострому періоді за даними ПСКТ, розроблені критерії діагностики ІІ за даними ПСКТ. Розроблено науково-обґрунтований алгоритм використання комплексу сучасних променевих методів дослідження (СКТ, ПСКТ, МРТ, СКТА, МРА і УЗД) у діагностиці ІІ, що базується на обліку ефективності методів у діагностиці ІІ в гострому періоді.

Використання запропонованого діагностичного алгоритму, заснованого на врахуванні можливостей СКТ, ПСКТ, МРТ, СКТА, МРА і УЗД, основною метою якого є підвищення ефективності ранньої діагностики ІІ, припускає застосування ПСКТ, як методу вибору, на першому етапі та інших методів променевої діагностики на наступних етапах з урахуванням конкретних завдань.

СКТ головного мозку варто проводити для попередньої диференціальної діагностики ішемічного й геморагічного інсультів головного мозку. ПСКТ головного мозку варто використовувати для діагностики ішемічного інсульту головного мозку, у випадку негативних даних СКТ у першу добу після гострого розвитку неврологічної симптоматики, для уточнення локалізації та розмірів ІІ. ПСКТ є методом вибору в діагностиці ІІ в період «терапевтичного вікна» щодо визначення оптимального алгоритму лікування хворих. УЗД, МРА або СКТА судин голови та шиї доцільно проводити для діагностики ступеня ураження магістральних судин і уточнення тактики лікування хворих. При відсутності протипоказань МРА є більш прийнятним методом, у зв'язку з відсутністю променевого навантаження. СКТ або МРТ у динаміці варто проводити при підозрі на виникнення ускладнень та для оцінки еволюції ІІ. При відсутності протипоказань МРА є більш прийнятним методом, у зв'язку з відсутністю променевого навантаження.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України (акт впров. від 03.03.2010 р.), Діагностичного центру Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання ім. Калініна (акт впров. від 01.03.2010 р.). Результати роботи використовуються в навчальному процесі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна (акт впров. від 24.02.2010 р.).


Волошина Н.М. «Ультразвукова оцінка геометрії камер серця і його стінок при дилатаційній кардіоміопатії залежно від статі, віку і типів статури».

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності ультразвукової діагностики дилатаційної кардіоміопатії шляхом встановлення закономірностей зміни геометричних показників лівих камер серця та гемодинаміки в них залежно від фракції викиду лівого шлуночка з урахуванням статі, віку і типів статури людини.

Автором уперше вивчений взаємозв`язок між тяжкістю мітральної регургітації та ступенем систолічної дисфункції лівого шлуночка серця у хворих дилатаційною кардіоміопатією.

Вперше запропоновано визначення коефіцієнта хронічної серцевої недостатності за даними ультразвукових показників у хворих на дилатаційну кардіоміопатію при різних типах статури, залежно від фракції викиду лівого шлуночка.

Отримало подальший розвиток положення про те, що існує тісний взаємозв`язок між показниками ремоделювання лівих відділів серця та конституціональними особливостями хворих на дилатаційну кардіоміопатію.

Встановлений взаємозв`язок між показниками фракції викиду, геометрією лівого шлуночка серця та типами статури людини при дилатаційній кардіоміопатії.

Ступінь мітральної регургітації за результатами ультразвукового дослідження, визначення коефіцієнта хронічної серцевої недостатності може бути використано при обстеженні хворих на дилатаційну кардіоміопатію для оцінки ступеня змін серцевої гемодинаміки при медикаментозному ремоделюванні та реабілітації хворих.

Усім хворим на дилатаційну кардіоміопатію потрібно проводити допплерографічне дослідження трансмітрального кровотоку на предмет виявлення діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця.

Якісна оцінка розмірів та показників гемодинаміки лівого шлуночка при дилатаційній кардіоміопатії потребує урахування статевих, вікових та конституціональних особливостей хворих.

Отримані закономірності змін ультразвукових показників серця у групі практично здорових осіб і при ДКМП матимуть практичне значення в підготовці студентів та фахівців з ультразвукової діагностики.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику діагностичної служби Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (акт впровадження від 17.09.2008), міської лікарні № 5 м. Дніпропетровська (акт впровадження від 05.01.2009), „Клінічна Руднична лікарня” м. Макіївки Донецької області (акт впровадження від 26.11.2009). Результати роботи використовуються в навчальному процесі кафедри радіології з курсом радіаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету (акт впровадження від 05.09.2008), кафедри променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (акт впровадження від 03.02.2009), кафедри внутрiшнiх хвороб Донецького національного медичного університету ім. М.Горького (акт впровадження від 25.12.2009).


^ 14.03.02 – патологічна анатомія:


Роша Л.Г. «Патоморфологія легень при ВІЛ-інфекції/СНІД».

Дисертаційна робота є пріоритетним вітчизняним дослідженням щодо патоморфологічних змін при ВІЛ-інфекції/СНІД, де документовано дані про наявність і характер уражень легень. Систематизовано структурні відповідності розладів функцій легень при ВІЛ-інфекції з виділенням показових діагностичних критеріїв. Аргументовано патогенетичну роль чинників, супутніх вживанню наркотиків, у формуванні патології легень при ВІЛ-інфекції/СНІД. Вперше у світовій практиці медико-біологічних досліджень здійснено аналітичні зіставлення структурних порушень у бронхолегеневій системі при різноспричинених аномаліях імунної відповіді – ВІЛ-інфекції/СНІД і „чорнобильському СНІД”.

Відповідно до потреб клінічної патології, імунології, інфектології, пульмонології та фтизіатрії й на підставі результатів комплексних досліджень сформульовані рекомендації стосовно покращення лікувально-діагностичної тактики для мінімізації розладів функцій легень у ВІЛ-інфікованих осіб. Конкретизовано складові діагностичного алгоритму уражень легень при ВІЛ/СНІД, прийнятні для повсякденної прозекторської діяльності.

Отримані дані доцільно також використовувати у навчальному процесі кафедр патологічної анатомії, патологічної фізіології, пульмонології та фтизіатрії, інфекційних хвороб, імунології вищих навчальних закладів та таких післядипломної підготовки фахівців.

На сьогодні результати досліджень запроваджено у повсякденну діяльність ООПАБ, Інституту екологічної патології людини (м. Київ), лабораторії ендоекології і техногенно-індукованої патології Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України (м. Київ), а також у навчальний процес кафедри патологічної анатомії Одеського державного медичного університету.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

член-кор. НАМН України,

професор Ю.В. Думанський


Вчений секретар Л.І. Волос


27.12.10


Схожі:

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році
Доктора медичних наук за спеціальностями: 14. 01. 01 – „акушерство та гінекологія”, 14. 01. 10 – „педіатрія” терміном. Після проведення...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2012 році
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького моз україни надано право на період з 29. 11. 2011 р до 29. 11. 2013...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2010 роки
Бідзюра І. П. Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз). – Рукопис
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки
Нального медичного університету ім. М. Горького моз україни з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради к 35. 051. 15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2011 році
Наказом вак україни від травня 2009 р. № спеціалізованій вченій раді надано право на період до травня 2011 р проводити захист дисертацій...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки
Наказом вак україни №435 від 01 липня 2010 року спеціалізованій вченій раді надано право на період до 30 червня 2013 р проводити...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки
Наказом вак україни №435 від 01 липня 2010 року спеціалізованій вченій раді надано право на період до 30 червня 2013 р проводити...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році
Наказом вак україни №536 від 09. 07. 2010 р спеціалізованій вченій раді д 12. 085. 01 надано право проводити захист дисертацій на...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2012 роки
Бідзюра І. П. Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз). Дисертація на здобуття наукового степеня...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році iconПоложення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення
Пропущені студентами практичні, семінарські, лабораторні заняття та лекції підлягають відпрацюванню
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи