Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються icon

Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються
Скачати 334.88 Kb.
НазваПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються
Дата21.09.2012
Розмір334.88 Kb.
ТипПоложення
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
19.07.2010 № 557


м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12.08.2010 за № 680/17975


Про затвердження Змін

до Положення про

спеціалізовані вчені ради


Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами),


Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Зміни до Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом ВАК України від 29.08.2000 № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за № 918/5139 (зі змінами), що додаються.


2. Встановити форми документів, які використовуються спеціалізованими вченими радами відповідно до додатків 1-10, що додаються.


3. Скасувати накази ВАК України:

від 29.05.2007 № 342 «Про затвердження нової редакції переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»;

2


від 05.06.2007 № 349 «Про затвердження зразка повідомлення про складання додаткових кандидатських іспитів здобувачем наукового ступеня кандидата наук»;

від 26.01.2008 № 63 «Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»;

від 03.03.2008 № 147 «Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»;

від 07.05.2010 № 279 «Про затвердження Переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних кадрів».


4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ВАК України.


5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Голова ВАК України В.Ф. Мачулін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вищої атестаційної

комісії України

19.07.2010 № 557
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12.08.2010 за № 680/17975


Зміни до Положення

про спеціалізовані вчені ради


1. У главі 3:

1.1. Абзац перший пункту 3.1 після слів «за встановленим переліком» доповнити словом і цифрою «(додаток 4)».

1.2. У пункті 3.8 слова та цифри «за переліком обов’язкового розсилання, затвердженим наказом голови ВАК від 04.04.2000 № 177, зареєстрованим Міністерством юстиції України 13.06.2000 за № 351/4572» замінити словами та цифрами «за Переліком установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій, затвердженим наказом ВАК від 03.12.2007 № 845, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2007 за № 1377/14644».


2. У главі 4:

2.1. Доповнити пункт 4.5 новим абзацом такого змісту:

«головуючий оголошує рішення ради щодо присудження здобувачу наукового ступеня з відповідної галузі науки та за відповідною спеціальністю».

2.2. У пункті 4.8:

абзац четвертий після слів «зберігаються в раді» доповнити словами і цифрою «згідно з переліком документів (додаток 7)»;

в абзаці п’ятому слова «згідно з вимогами, які встановлює ВАК» замінити словами і цифрами «згідно з переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до ВАК (додаток 8), та переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до ВАК (додаток 9)».

2


2.3. У пункті 4.9 абзац перший викласти у такій редакції:

«4.9. Про негативне рішення ради повідомляють ВАК у місячний строк з дня його прийняття, надсилаючи атестаційну справу, оформлену згідно з переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення (додаток 10). Здобувачеві, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення, повертаються документи за встановленим переліком (додаток 11)».


3. Доповнити Положення новими додатками 4, 7-11, що додаються.

Додатки 4, 5, 6, 7, 8 до підпунктів 4.5, 4.8, 4.11 пункту 4, підпунктів 5.2, 5.3 пункту 5, підпунктів 6.2, 6.4 пункту 6, підпунктів 7.4, 7.7 пункту 7, підпункту 8.5 пункту 8 Положення про спеціалізовані вчені ради вважати відповідно додатками 5, 6, 12, 13, 14 до Положення про спеціалізовані вчені ради. У зв’язку з цим посилання на додатки 4, 5, 6, 7, 8 у тексті цього Положення замінити посиланнями на додатки 5, 6, 12, 13, 14 відповідно.


Начальник відділу інспекції

та організаційно-аналітичного

забезпечення Л.А.Міщенко


Додаток 4

до Положення про

спеціалізовані вчені ради


^ Перелік документів,

які подає до спеціалізованої вченої ради

здобувач наукового ступеня


1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).


2

Продовження додатка 4


9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжка- федрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утво­рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки).

3

Продовження додатка 4


На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Ім’я файла — dis.doc.


При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 7

до Положення про

спеціалізовані вчені ради


^ Перелік документів атестаційної справи,

які зберігаються в спеціалізованій вченій раді

1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої до ВАК України, за встановленою формою.

2. Заява здобувача на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду.

3. Копія клопотання-характеристики керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

4. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

6. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії.

9. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів.

10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

12. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

13. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою.

2

Продовження додатка 7


14. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.

15. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.

16. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

17. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрIНТЕІ) за встановленою формою.

18. Список установ і організацій, до яких надіслано автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв’язку або канцелярії (експедиції) установи, підписаний вченим секретарем ради.


Разом з атестаційною справою зберігаються:

дисертація (зберігається в бібліотеці установи, де функціонує спеціалізована вчена рада);

автореферат дисертації (2 примірники);

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла — file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref. doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла — notes.doc;

фонограма захисту дисертації.

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.


Додаток 8

до Положення про

спеціалізовані вчені ради


^ Перелік документів

атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук,

яка подається до ВАК України


1. Супровідний лист на бланку установи за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

У разі, якщо ці документи видані навчальними закладами та уповноваженими органами іноземної держави і легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково надаються переклади цих документів українською мовою, засвідчені нотаріально.

6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

7. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії.

9. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

2


Продовження додатка 8


12. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

13. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.


Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;

автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;

облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ);

реєстраційно-облікову картку (2 примірники);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім’я файла – apреnd3.doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.


При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 9

до Положення про

спеціалізовані вчені ради


^ Перелік документів

атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук,

яка подається до ВАК України


1. Супровідний лист на бланку установи за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

9. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

10. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії.

11. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

2

Продовження додатка 9


12. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

13. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

14. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

15. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.


Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;

облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ);

реєстраційно-облікову картку (2 примірники);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім’я файла – apреnd3.doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.


При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 10

до Положення про

спеціалізовані вчені ради


^ Перелік документів атестаційної справи

здобувача наукового ступеня,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


1. Супровідний лист до ВАК України на бланку установи за встановленою формою.

2. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

3. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

4. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.


Атестаційна справа брошурується у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюється конверт, до якого вкладаються:

автореферат дисертації, підписаний автором (2 примірники);

компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлом з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла — out.xls.


Обкладинка атестаційної справи оформляється за встановленою формою.


Додаток 11

до Положення про

спеціалізовані вчені ради


^ Перелік документів, які повертають здобувачу,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


1. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (1 примірник).

2. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, їх переклади українською мовою, копія свідоцтва про зміну імені, копія першої сторінки паспорта, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (по 1 примірнику).

3. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

4. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (1 примірник).


Крім документів, здобувачу повертаються:

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті;

примірники дисертації, за винятком одного, який вилучається з фонду бібліотеки установи, де відбувся захист, та залишається у спеціалізованій вченій раді;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації для здобувачів наукового ступеня доктора наук;

один компакт-диск з текстом автореферату дисертації.


Додаток 1

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Рішення щодо присудження

наукового ступеня доктора (кандидата) наук


Спеціалізована вчена рада ________________________________________

(шифр ради, повне найменування наукової установи чи вищого

_____________________________________________________ прийняла рішення

навчального закладу III або IV рівня акредитації, відомче підпорядкування (у родовому відмінку), місто)

щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата) ___________________

(галузь)

_______ наук __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)

на підставі прилюдного захисту дисертації

«________________________________________________________________»

(назва дисертації)


у вигляді ________________________________________*/ з грифом

(рукопису, опублікованої монографії) (таємно, для службового користування)

за спеціальністю ______________________________

(шифр і назва спеціальності за переліком)


«____» _______ 20___ року, протокол № ___.


_____________________________________________ 19___ року народження,

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)


громадянин________________________________________________________,

(вказується назва країни, громадянином якої є здобувач)


освіта вища: закінчив у ______ році _____________________________________

(найменування навчального закладу)

за спеціальністю __________________________

(за дипломом)

Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи присвоєння за наявності):

кандидат ___________________ наук з ______ року,

доцент (професор) кафедри ___________________ з ___________ року.

Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення, відомче підпорядкування та найменування установи, в якій вона діяла.

Працює_____________ в ___________________________________________

(посада) (найменування установи, відомче підпорядкування, місто)

з _______ р. до теперішнього часу.

Дисертація виконана в _____________________________________

(найменування установи, відомче підпорядкування, місто)

2


Продовження додатка 1

Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук) _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,

______________________________________________________________________

вчене звання, місце роботи, посада)

Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____ статей в наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на винаходи, у тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значні праці - для докторів наук):

1._________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

Офіційні опоненти:

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,

_________________________________________________________________

вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)

дав___________________ відгук із зауваженнями:_______________________

(негативний, позитивний) (наводяться)

На дисертацію та автореферат надійшли відгуки:

__________________________________________________________________

(перелічуються всі відгуки з обов’язковим зазначенням місць роботи,

__________________________________________________________________

посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та ініціалів

__________________________________________________________________

авторів відгуків, характеру відгуків (негативний чи позитивний) та

_____________________ .

критичних зауважень)

У дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради:

__________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)

та присутні на захисті фахівці ____________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені,

_________________________________

місця роботи, посади, зауваження)

При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____ членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації),

проголосували:

«За» _______ членів ради,

«Проти»_____ членів ради,

«Утримались»______,

недійсних бюлетенів _____ .

3

Продовження додатка 1


Далі наводиться висновок спеціалізованої вченої ради з обґрунтуванням прийнятого рішення із зазначенням відповідності/невідповідності дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами). При негативному рішенні щодо присудження наукового ступеня висновок не наводиться і не приймається.


На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присуджує / не присуджує

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)

науковий ступінь доктора/кандидата ________________________________ наук

(галузь)

за спеціальністю ____________________________________________________ .

(шифр і назва спеціальності за переліком)


Головуючий на засіданні

спеціалізованої вченої ради _________ _______ __________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. «____» _______________ 20___ року


Атестаційна справа зареєстрована у ВАК України під № _____________


Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук постановою президії ВАК України


від « » _____________ 20 ___ року № _________


Видано диплом ______________________________

(серія, номер)


Начальник атестаційного відділу ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примітки:

1. Номер справи, реквізити постанови президії ВАК України, серію та номер диплома проставляють у ВАК України.

2. Відомості щодо грифа секретності (після позначки */) наводять при необхідності.

Додаток 2

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^

Відомості про офіційних опонентів,призначених спеціалізованою вченою радою для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) _____________________________ наук

(галузь) _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

за спеціальністю______________________________________________________

(шифр, назва спеціальності)
з/п

П.І.Б.

Рік

на­род­жен­ня

Міс­це ос­нов­ної ро­бо­ти (ус­та­но­ва, її ві­дом­че під­по­ряд­ку­ва­ння,

по­са­да)

На­у­ко­вий ступінь,

шифр, наз­ва спе­ці­аль­нос­ті, за якою за­хи­ще­на ди­сер­та­ція, рік при­суд­жен­ня

Вче­не зван­ня (за спе­ці­аль­ніс­тю, ка­фед­рою), рік прис­во­єн­ня

Мо­ног­ра­фії, стат­ті (2-3 наз­ви) за спе­ці­аль­ніс­тю (про­фі­лем) ди­сер­та­ції здо­бу­ва­ча

1

2

3

4

5

6

7
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ____________ ____________________

ради (підпис ) (прізвище, ініціали)


М.П. «____» _______________ 20___ року


Додаток 3

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


Реєстраційно-облікова картка

^

Реєстраційно-облікова картка


Прізвище, ім’я, по батькові

Стать

Громадянство

Рік народження

Дата надходження

Індекс відділу

Шифр спецради

Дата рішення ради

Номер протоколу

Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації

Науковий ступінь

(вчене звання), галузь наук

Шифр і назва спеціальності

Номер

атеста-ційної справи

Ким і коли присуджено науковий ступінь (присвоєно вчене звання)


Номер диплома (атестата)
Кандидат

Доктор

Старший науковий співробітник

Примітки:

1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) × 105 (висота) мм, заповнюють за допомогою комп’ютерної техніки.

2. Назви граф «Прізвище, ім’я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік народження», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер протоколу», «Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації», «Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують.

3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу» заповнюють у ВАК України.

4. Для іноземців, яким відповідно до міжнародних угод та конвенцій на підставі захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук видають диплом доктора філософії з відповідної галузі наук, на зворотному боці реєстраційної картки необхідно надрукувати латинськими літерами англійською мовою офіційне найменування установи, де відбувся захист дисертації; назву країни, громадянином якої є здобувач; повне ім’я здобувача в тому порядку, в якому воно записано в паспортному документі.

Згадану інформацію засвідчують підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Додаток 4

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Супровідний лист

до атестаційної справи здобувача наукового ступеня


(на бланку установи)


Голові Вищої атестаційної комісії України


Про атестаційну справу


Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) ________________________ наук

(галузь науки)

за спеціальністю ______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача в родовому відмінку)


Назва дисертації –

_________________________________________________________________

Файли з текстом дисертації на компакт-диску надіслані до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації_______________

(дата)

Повідомлення про захист дисертації надруковано в


«Бюлетені Вищої атестаційної комісії України» ( журналі «Науковий світ»)

№___, 20___ року, стор.___


Додатки:


1. Атестаційна справа згідно з описом.

2. Дисертація (перший примірник).Голова спеціалізованої

вченої ради ___________ ___________ ___________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Вчений секретар ____________________________

(прізвище, ініціали, телефон )

Додаток 5

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Обкладинка атестаційної справи

здобувача наукового ступеня


Відомче підпорядкування


Найменування установи, де відбувся захист


^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА


здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)_____________________ наук

(галузь науки)

за спеціальністю ____________________________________________________

(шифр і назва за Переліком спеціальностей)


__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

громадянина_______________________________________________________

(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку)


Назва дисертації

__________________________________________________________________


№ справи ___________________________________

(заповнює ВАК України)


Рік


Додаток 6

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Супровідний лист до атестаційної справи

здобувача наукового ступеня,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


(на бланку установи)


Голові Вищої атестаційної комісії України


Про атестаційну справу


Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) _____________________________ наук

(галузь науки)


за спеціальністю____________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)


__________________________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)


за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення.Додаток:


Атестаційна справа згідно з описом.
Голова спеціалізованої

вченої ради___________ _________ ___________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 7

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Обкладинка атестаційної справи

здобувача наукового ступеня,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


Відомче підпорядкування


Найменування установи, де відбувся захист


^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА


здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)_____________________ наук

(галузь науки)

за спеціальністю _____________________________________________________

(шифр і назва за Переліком спеціальностей)


____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

громадянина_________________________________________________________ ,

(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку)


за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення.


№ справи ___________________________________

(заповнює ВАК України)


Рік


Додаток 8

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Повідомлення про складання

додаткових кандидатських іспитів


(на бланку установи, навчального закладу)


Спеціалізована вчена рада ______________________________________

(шифр спецради, найменування установи, в якій вона діє)


____________________________________________________________________________


повідомляє, що рішенням ради від ____________ 20___ року протокол № ___ здобувачу наукового ступеня кандидата ___________________________наук

(галузь науки)

за спеціальністю _________________________________________________,

(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей)

________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові )

який закінчив ____________________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

за спеціальністю _________________________________________

(назва спеціальності, шифр спеціальності)

та отримав диплом ________________________________________________,

(спеціаліста, магістра )

визначені такі додаткові кандидатські іспити:

1. _____________________________________________________;

(назва спеціальності)

2. ______________________________________________________;

(назва спеціальності)

3. ______________________________________________________

(назва спеціальності)

(кількість додаткових кандидатських іспитів визначає спеціалізована вчена рада).


Прийом іспиту зі спеціальності __________________________________

(шифр і назва спеціальності)

відбудеться _______________ о ________ у приміщенні__________________

(дата) (час)

____________________________________________________________________________

(найменування установи, навчального закладу)


Голова спеціалізованої вченої ради

______________________________ ___________ ______________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


М.П.


Додаток 9

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Список наукових праць


за спеціальністю _________________________________________________

(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей)


________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)№ з/п


Назва

праці


Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

Кількість друкованих аркушів

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5Здобувач _____________ ________________

( підпис ) (прізвище, ініціали)


Вчений секретар___________ ___________________

ради ( підпис ) (прізвище, ініціали)


М.П.


_____________________

(число, місяць, рік)


Додаток 10

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Опис документів атестаційної справи


____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача в родовому відмінку)

з/п

Назва документа

Кількість

аркушів

Порядкові номери аркушів документів атестаційної справи (з____ по ____)


1

2

3

4


До опису внесено ______ документів на ________ аркушах.


Вчений секретар ( спеціалізованої)

вченої ради ______________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


М.П.


_____________________

(число, місяць, рік)


Примітки:

1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять.

2. Всі виправлення в описі мають бути зазначені, завірені вченим секретарем та скріплені печаткою установи.

3. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути наскрізною.

Схожі:

Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconНаказ №572 м. Київ Про затвердження Інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад І внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи