Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, icon

Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі,
Скачати 79.31 Kb.
НазваНаказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі,
Дата21.09.2012
Розмір79.31 Kb.
ТипНаказ


ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


19.07.2010 № 559

м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.08.2010 за № 645/17940


Про затвердження Переліку

документів атестаційної справи,

що подається до ВАК України

з питань переатестації вченого,

якому присуджено науковий

ступінь в іншій державі, або

нострифікації диплома про

науковий ступінь, виданого

в іншій державі, та вимог до її

оформлення


Відповідно до пунктів 35 та 36 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами),


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Перелік документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимоги до її оформлення, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ВАК України.


3. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування.


Голова ВАК України В.Ф. Мачулін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Вищої атестаційної комісії України

19.07.2010 № 559Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.08.2010 за № 645/17940


Перелік документів атестаційної справи,

що подається до ВАК України з питань переатестації вченого,

якому присуджено науковий ступінь в іншій державі,

або нострифікації диплома про науковий ступінь,

виданого в іншій державі, та вимоги до її оформлення


1. Заява вченого про переатестацію або нострифікацію диплома про науковий ступінь.

2. Клопотання організації, в якій працює вчений, про переатестацію доктора (кандидата) наук або нострифікацію диплома доктора (кандидата) наук, підписане керівником і засвідчене печаткою.

У клопотанні вказуються дата і номер дозволу (листа) керівника організації на захист дисертації за кордоном (у разі наявності). Для аспірантів (докторантів) додається засвідчена копія направлення на навчання до аспірантури (докторантури) за кордон (у разі наявності).

У клопотанні необхідно зазначити найменування установи, при якій функціонувала спеціалізована вчена рада, де відбувся захист дисертації, дату захисту і номер протоколу засідання спеціалізована вчена ради.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта вченого.

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями, чинними на час подання клопотання, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою організації, в якій працює вчений, з фотокарткою, на якій проставлена печатка організації.

5. Копії дипломів про повну вищу освіту та наукові ступені, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями.

Копія свідоцтва про зміну імені у разі зміни вченим імені.

Копії документів російською мовою подаються без перекладу.

Копії документів іншими мовами подаються з їх перекладами державною мовою, засвідченими нотаріально.

6. Список наукових праць, засвідчений підписом вченого, уповноваженої особи та печаткою організації, в якій працює вчений.

7. Опис документів атестаційної справи, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою організації, в якій працює вчений.

Оригінали документів, копії яких включено до атестаційної справи, пред’являються у ВАК України і після прийняття атестаційної справи повертаються вченому.


Атестаційну справу щодо переатестації або нострифікації брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

автореферат дисертації (2 примірники), підписаний на обкладинці вченим, якщо він надрукований державною або російською мовою. В іншому випадку до оригіналів автореферату додають його переклад державною мовою (2 примірники), засвідчений нотаріально;

автореферат кандидатської дисертації (2 примірники) при переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь доктора наук в іншій державі, (нострифікації диплома доктра наук);

реєстраційно-облікову картку (додаток 1) у 2 примірниках;

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому містяться файл на ім’я aref.doc з текстом автореферату та файл на ім’я append1.doc з додатком 1;

дві поштові картки з марками із зазначенням місця проживання вченого та місцезнаходження організації, в якій він працює. На зворотному боці поштових карток вказуються прізвище, ім’я, по батькові вченого, галузь науки та науковий ступінь, на які він претендує.


Послідовність розміщення документів у справі повинна відповідати їх нумерації в цьому Переліку.

Обкладинку атестаційної справи на переатестацію оформляють відповідно до додатка 2, на нострифікацію - відповідно до додатка 3.


До атестаційної справи додають:

один примірник дисертації, переплетений і підписаний вченим на титульному аркуші, з відміткою компетентної особи та печаткою установи про ідентичність поданого примірника з тим, що зберігається в бібліотеці установи, де відбувся захист дисертації;


монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні відомості відповідних видань. Копії подаються на паперовому носії та засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою організації, що подає клопотання про переатестацію.


Начальник відділу інспекції

та організаційно-аналітичного

забезпечення Л.А.Міщенко


Додаток 1
до Переліку документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимог до її оформлення
Реєстраційно-облікова картка


^

Реєстраційно-облікова картка


Прізвище, ім’я,

по батькові

Стать

Громадянство

Рік народження

Дата надходження

Індекс відділу

Шифр спецради

Дата рішення ради

Номер протоколу

Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації,

де проведено процедуру визнання документа про науковий ступінь

Науковий ступінь, галузь науки

Шифр і назва спеціальності

Номер справи

Ким і коли присуджено науковий ступінь

Номер диплома
Науковий ступінь, який присуджено

Науковий ступінь, на який

переатестовується вчений (нострифікується документ)


Примітки:


1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) x 105 (висота) мм і заповнюють за допомогою комп’ютерної техніки.

2. Назви граф «Прізвище, ім’я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік народження», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер протоколу», «Повне найменувиання наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, де проведено процедуру визнання документа про науковий ступінь», «Науковий ступінь, галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують.

3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер протоколу», «Повна назва установи, де проведено процедуру визнання документа про науковий ступінь», «Науковий ступінь, галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» заповнюють у ВАК України.


Додаток 2
до Переліку документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимог до її оформлення
^ Обкладинка атестаційної справи

на переатестацію


Найменування установи, у підпорядкуванні якої перебуває організація

Найменування організації, в якій працює вчений


^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

на переатестацію


__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

__________________________________________________________________

(назва наукового ступеня, галузь науки)

__________________________________________________________________

(назва країни, де присуджено науковий ступінь, у родовому відмінку)


Назва дисертації__________________________________________________________


№ справи_________________________________

(заповнює ВАК України)


Рік


Додаток 3
до Переліку документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимог до її оформлення
^ Обкладинка атестаційної справи

на нострифікацію


Найменування установи, у підпорядкуванні якої перебуває організація

Найменування організації, в якій працює вчений


АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

на нострифікацію


__________________________________________________________________ ,

(назва документа про науковий ступінь, галузь науки)


виданого __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в давальному відмінку)


__________________________________________________________________

(назва країни, де видано диплом про науковий ступінь)

Назва дисертації__________________________________________________________


№ справи________________________________

(заповнює ВАК України)


Рік

Схожі:

Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconНаказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі,
Відповідно до пунктів 35 та 36 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника,...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconНаказ №845 м. Київ Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18. 12. 2007 за №1377/14644 Про затвердження Переліку установ І організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій
Відповідно до пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconНаказ №845 м. Київ Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18. 12. 2007 за №1377/14644 Про затвердження Переліку установ І організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій
Відповідно до пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconУкраїна. Міністерство охорони здоров'я
Про затвердження Переліку вищих І середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка І отримання звання в яких дають право займатися...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconУкраїна. Міністерство охорони здоров'я
Про затвердження Переліку вищих І середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка І отримання звання в яких дають право займатися...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconНаказ №28 Про запровадження Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 p. №1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання...
Наказ №645/17940 Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до вак україни з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, iconПро затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10.
Відмовити у відкритті аспірантури та докторантури вищим навчальним закладам відповідно до переліку згідно з додатком 2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи