Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» icon

Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології»
Скачати 71.65 Kb.
НазваМоз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології»
Дата09.04.2013
Розмір71.65 Kb.
ТипДокументи

МОЗ УКРАЇНИ


ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Науково-практична конференція з міжнародною участю


«МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВОЇ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМ У НОРМІ, ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА ПАТОЛОГІЇ»


присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого-морфолога

Ю.П. Мельмана.


16-17 травня 2013 р.


Перше інформаційне повідомлення


Вельмишановний колего, запрошуємо Вас прийняти участь в роботі конференції!

Відповідно до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та АМН України, які будуть проведені у 2013 році та затверджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 16-17 травня 2013 року на базі Івано-Франківського національного медичного університету відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого морфолога Ю.П. Мельмана.

^ Адреса оргкомітету: Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна, 76000. Контактні телефони: (0342) 24-51-24 (професор Левицький Володимир Андрійович); 0503738496 (доц. Жураківська Оксана Ярославівна), факс: (0342) 22-42-95.

^ ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Морфофункціональні аспекти соматичної і вегетативної нервової системи в нормі, експерименті та патології.

  2. Морфофункціональні аспекти серцево-судинної системи в нормі, експерименті та патології, колатеральний кровообіг.

  3. Використання електронної мікроскопії в морфологічних і клінічних дослідженнях.

  4. Викладання дисциплін морфологічного профілю в світлі вимог Болонського процесу.

  5. Засідання опорних кафедр анатомії, гістології та ембріології, оперативної хірургії та топографічної анатомії.


Місце проведення конференції: Івано-Франківський національний медичний університет.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез, а статті - у журналі «Галицький лікарський вісник», що входить до переліку ДАК України щодо фахових видань з медичних наук.


^ Вартість публікації матеріалів – 40 гривень за одну комп'ютерну сторінку.

На одну проплачену для друку наукову роботу буде висилатись тільки один збірник тез наукових доповідей або журнал «Галицький лікарський вісник». Всі інші співавтори можуть придбати збірник тез або журнал, додатково проплативши 50 грн., які включають вартість самого збірника (журналу), що буде надісланий Вам поштою. Для цього потрібно окремо перерахувати необхідну суму на вказаний нижче рахунок. Копію квитанції про оплату, прізвища співавторів та їх зворотні адреси необхідно надіслати на е-mail: grechyn@ua.fm або perpetaoya@mail.ru.


Адреса для направлення матеріалів (тези або статті подаються в 2-х примірниках друкованого тексту та на електронному носії, з супроводжуючими документами (направлення, експертний висновок), квитанція про оплату, реєстраційна картка): професор Левицький Володимир Андрійович, кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, Івано-Франківського національного медичного університету, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000.

^ Вище вказані документи обов’язково!!! дублюються на е-mail: grechyn@ua.fm або perpetaoya@mail.ru.


Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом:

Жураківська Оксана Ярославівна,

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.

^ Обов'язково вказати прізвище та ініціали першого автора, а також призначення платежу: за друкування статті (тез).


Кінцевий термін подання матеріалів та заявок 20 лютого 2013 року.


Не можуть бути опублікованими роботи, що були відправлені після 20 лютого 2013 р., а також ті, що своєчасно не оплачені або не відповідають тематиці конференції та вимогам до статей або тез.


^ РЕЄСТРАЦІЙНА картка учасника

П.І.П. _________________________________________________

Організація ____________________________________________

Посада ________________________________________________

Науковий ступінь, звання _________________________________

Телефони_______________________, моб____________________

Е-таіl__________________________________________________

Форма участі (доповідь + тези, доповідь + стаття, стендова доповідь+ тези, стендова доповідь + стаття, тільки публікація тез, тільки публікація статті)


^ ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

1-3 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі MS Word; лише одна робота в кожному файлі, назва файлу - прізвище першого автора;

  • параметри сторінки - поля з усіх боків по 20 мм; розмір шрифту 14 у Times New Roman, відступ абзацу - 5 знаків, текст друкується через 1,5 інтервала;

  • структура тез

УДК;

назва тез великими літерами;

нижче з абзацу - виконавець: прізвище, ініціали авторів;

четвертий рядок - назва закладу чи установи, місто;

п’ятий рядок - текст тез;

  • рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета,
    методи та результати досліджень, висновки.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

УДК …

ВПЛИВ...

Іванов І.І.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", м. Івано-Франківськ


Речовина X вважається^ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ:

1. Стаття повинна мати направлення, акт експертизи, завізована керівником установи, засвідчена печаткою, підписана її авторами. На одному із примірників без підписів та печаток, необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові, адресу, телефон чи адресу електронної пошти автора, з яким буде проводитись листування. До публікації приймаються лише ті матеріали, які раніше ніде не публікувались і не знаходяться в редакціях інших журналів чи видавництв.

2. Надсилати перший та другий примірники статті, надруковані на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм), шрифт “Times New Roman”, розмір шрифту 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм. Також необхідно надсилати статті у вигляді комп’ютерних файлів на CD-дисках (текстовий редактор “Word 6.0, 7.0”). Таблиці друкувати у редакторі “MS Word”; графіки – “Excel”; формули - “MS Equation”; все це записувати окремими файлами.

3. Об’єм передових, проблемних статей не більше 12 сторінок машинопису (включаючи ілюстрації, підписи до них, резюме). Всі інші статті - до 8 сторінок (але не менше 6). Об’єм оглядових та загальнотеоретичних статей10-15 сторінок.

4. Автор статті зобов’язаний детально її вичитати і відредагувати. Суть статті викладати чітко, без повторень та довгих передмов. При викладі статті користуватися українським правописом, вживати українську термінологію і дотримуватися літературної української мови. Редакція часопису не несе відповідальності за помилки авторів, залишає за собою право скорочувати статті, змінювати розміщення ілюстрацій, таблиць, графіків. Скорочення слів, назв і т.д. (крім загальноприйнятих) не допускається. Скорочення цитованих видань давати відповідно до Index Medicus. Одиниці виміру - за системою СІ.

5. Статтю викладати за наступною схемою:

УДК

Прізвище та ініціали автора (авторів)

Назва статті

Кафедра (лабораторія, відділ...) (зав. кафедрою ....) інституту (університету, академії)

Резюме (об’ємом не менше 1000-1200 символів)

Ключові слова (не більш 5 слів чи словосполучень, використовувати терміни із списку медичних предметних заголовків видання Index Medicus)

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень

Мета дослідження

Матеріал і методи дослідження

Результати дослідження

Обговорення

Висновки

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку

Література

Резюме на російській та англійській мовах:

а) прізвище та ініціали автора (авторів);

б) назва статті;

в) текст резюме (1000-1200 знаків);

в) ключові слова

^ Адреса автора для листування (друкується в кінці статті на одному з примірників)

6. Кількість ілюстрацій - мінімальна. Фотографії (чорно-білі) виготовлені на глянцевому папері, прямокутні, на звороті кожної ілюстрації вказати номер, прізвище автора і відмітити “верх”, “низ”. Якщо більше однієї, необхідно розташувати їх у вигляді монтажу розмірами 150х180 мм, підписи до них подавати на окремому листі. Місця, де в тексті повинні бути малюнки, таблиці, схеми, графіки, відмічати квадратом на лівому полі, в який вписати номер малюнка. Таблиці, малюнки, графіки повинні бути надруковані на окремих сторінках, мати нумерацію і заголовки. Фотографії можна подавати тільки в електронному варіанті в форматі jpg.

7. В список літератури включати роботи останніх 7-10 років, не більше 15 джерел для оригінальних праць і 50 - для оглядових. Не включати неопубліковані праці, автореферати дисертації та інші рукописи. Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках, відповідно до списку літератури, автора не вказувати. Список цитованої літератури наводиться згідно із вимогами Держстандарту, які наведені у “Бюлетні ВАК” №5, 2009 р., в такому порядку за алфавітом: 1) наукові праці, надруковані кирилицею; 2) наукові праці, надруковані латинським шрифтом.


З змістом першого інформаційного повідомлення можна ознайомитись на офіційному сайті ІФНМУ http://www.ifnmu.edu.ua


Схожі:

Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМоз україни двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»

Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМіністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Орат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас...
Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМіністерство охорони здоров’я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Церебральна недостатність: морфогенез, нейропротекція та інтенсивна терапія» 11-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя
Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМоз україни Івано-Франківський національний медичний університет

Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» iconМоз україни Івано-Франківський національний медичний університет факультет підготовки іноземних громадян

Моз україни двнз «івано-франківський національний медичний університет» Науково-практична конференція з міжнародною участю «морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» icon«прикарпатський хірургічний форум»
Ректорат двнз «Івано-Франківський національний медичний університет», Головне Управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи