Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon

Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Скачати 64.59 Kb.
НазваПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Дата30.05.2013
Розмір64.59 Kb.
ТипПоложення

“ЗАТВЕРДЖУЮ


___._______________2013 р.


Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»

_________________А.А. Бабанінположення

про проведення вступних іспитів

Державної установи «Кримський державний медичний університет

імені С.І. Георгієвського» і медичного коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського в 2013 році


 1. Вступні іспити в Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського та медичний коледж КДМУ для навчання на місцях бюджетного фінансування та на місцях, що фінансуються за рахунок юридичних і фізичних осіб, проводяться в письмовій формі і є однаковими незалежно від форми фінансування.

 2. Вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти і науки України, які відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

 3. Оцінки на іспитах для вступу на місця всіх форм фінансування в КДМУ виставляються за стобальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) у відповідності з критеріями, затвердженими на засіданні Приймальної комісії Кримського державного медичного університету.

 4. Абітурієнти, які вступають на спеціальності “Лікувальна справа” “Стоматологія”, “Педіатрія” “Фармація” та “Клінічна фармація”, складають письмові іспити в формі тестування з хімії, біології та української/російської мови та літератури.

 5. Абітурієнти, які вступають до медичного коледжу КДМУ на спеціальність “Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) складають фахове випробування з основ сестринськоі справи (профілюючий предмет, усно); на спеціальність “Сестринська справа” та на спеціальність “Фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”), складають письмові іспити в формі тестування з біології або з хімії (профілюючий предмет) та з украінської / російської мови та літератури; на спеціальність “Стоматологія ортопедична”– творчий конкурс з ліплення та з української/російської мови та литератури (профілюючий предмет) в формі тестування.

 6. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа» (5.12020101) або за спеціальністю «сестринська справа» (6.120101) і (5.12010102) та вступають на другий курс медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за результатами вступного фахового випробування (комплексного письмового тестування) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

 7. Вступні іспити проводяться згідно розкладу, затвердженому головою приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв і документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання.

 8. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії на вступні іспити не допускаються.

 9. Екзаменаційні матеріали подаються на затвердження голові приймальної комісії КДМУ головами екзаменаційних комісій. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів і зберігаються, як документи суворої звітності.

 10. Екзаменаційні роботи (в т.ч. чернетки) виконуються на листах зі штампом університету. Авторство роботи вказується тільки на титульному листі. Умовні позначки, що розкривають авторство письмової роботи, неприпустимі. Листи письмових відповідей зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії, і видаються голові відповідної предметної комісії безпосередньо перед початком іспиту в необхідній кількості з реєстрацією видачі в спеціальному журналі.

 11. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах): з біології – 100 хвилин, з хімії – 120 хвилин, з української/російської мови – 90 хвилин, з ліплення в медичному коледжі КДМУ імені С.І. Георгієвського – 6 годин.

 12. Тривалість фахового випробування (письмового тестування) для осіб, які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр напрямів підготовки та спеціальностей, для яких передбачені інтегровані навчальні плани зі скороченим терміном підготовки або на 2-й курс з нормативним терміном підготовки - 120 хвилин.

 13. Опитування абітурієнта на усному іспиті з ‘‘Сестринської справи’’ при вступі до медичного коледжу КДМУ триває, як правило, 15 хвилин, а підготовка абітурієнта для усної відповіді - не більш 30 хвилин. При підготовці до відповіді на усному іспиті абітурієнт веде запис в листі усної відповіді зі штампом КДМУ. Під час опитування екзаменатор там же відмічає правильність і повноту відповіді на питання екзаменаційного білета і додаткові питання.

 14. Оцінка на усному вступному іспиті повідомляється після опитування і виставляється цифрою і прописом спочатку в екзаменаційну відомість, а після цього в екзаменаційний лист. Кожна оцінка на усному іспиті, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується двома (при необхідності - трьома) екзаменаторами.

 15. Використання сторонніх джерел інформації на іспитах не дозволяється. При користуванні під час іспиту сторонніми джерелами інформації, що не передбачені рішенням приймальної комісії, абітурієнт відстороняється від участі в іспитах. На його екзаменаційній роботі (листі) викладач вказує причину відсторонення і час. При перевірці така письмова робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від іспиту не розглядаються.

 16. Після виконання письмової роботи екзаменатор звіряє правильність оформлення титульного листа з екзаменаційним білетом.

 17. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, рішенням Приймальної комісії, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань в межах встановлених термінів проведення випробувань.

 18. Після закінчення іспиту заступники відповідального секретаря приймальної комісії збирають та передають всі письмові роботи (в тому числі і чернетки), листи усної відповіді, відповідальному секретарю приймальної комісії.

 19. Відповідальний секретар і його заступники проводять шифрування письмових робіт. В випадку відкриття позначок, що допомагають розкрити авторство роботи, робота не шифрується і перевіряється додатково головою предметної екзаменаційної комісії.

 20. Після шифрування титульні листи письмових робіт зберігаються в сейфі у відповідального секретаря, а роботи і відомості, підписані відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії для перевірки. Перевірка письмових екзаменаційних робіт проводиться в приміщенні університету двома членами екзаменаційної комісії. Оцінювання робіт здійснюється згідно критеріїв оцінок абітурієнтів на вступних іспитах з відповідного предмету в 2013 році, затверджених головою приймальної комісії та підписаних відповідними головами предметних екзаменаційних комісій та відповідальним секретарем.

 21. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво та контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 124 бали, більше ніж на 175 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

 22. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

 23. Після закінчення перевірки екзаменаційні роботи і відомості з виставленими оцінками і підписами екзаменаторів передаються відповідальному секретарю і його заступникам для дешифрування.

 24. Перевірка робіт повинна бути закінчена до 8 годин ранку наступного дня після складання іспиту.

 25. Письмові роботи та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах. а не зарахованих - передаються в архів і знищуються за актом після першого року навчання.

 26. Творчий конкурс з ліплення на спеціальність “Стоматологія ортопедична” приймають чотири екзаменатори, три з них повинні мати кваліфікацію стоматолога-ортопеда. В кінці іспиту з ліплення відповідальним секретарем і його заступником здійснюється шифрування робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листі, робочому місці і на копії фігури ліплення. Титульні листи після шифрування зберігаються в сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки робіт. Перевірка робіт з ліплення здійснюється членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена не пізніше 8 годин ранку наступного для після закінчення іспиту.

 27. Перескладання іспитів не допускається. Особи, знання яких було оцінено нижче ніж 124 бали за стобальною шкалою, до подальшого складання іспитів не допускаються.

 28. Апеляції з приводу екзаменаційних оцінок особисто подаються не пізніше наступного дня після оголошення оцінок на письмовому іспиту або на творчий конкурс з ліплення, а на усному - в день проведення усного іспиту. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не проводиться.


Положення затверджено на засіданні Приймальної комісії ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського»


______ від “____” _________________2013 р.


Відповідальний секретар


приймальної комісії КДМУ, доцент Верченко І.А.


Схожі:

Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про порядок розгляду апеляційною комісією Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму робіт абітурієнтів з приводу екзаменаційних оцінок у 2013 році
Апеляції з приводу екзаменаційних оцінок подаються особисто не пізніше наступного дня після оголошення оцінок з письмового іспиту...
Положення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи