«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія icon

«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія
Скачати 104.52 Kb.
Назва«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія
Дата30.05.2013
Розмір104.52 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО»


«Затверджую»

Голова приймальної комісії, ректор

Державної установи «Кримський державний

медичний університет імені С.І. Георгієвського»,

професор ____________________А.А. Бабанін

«____» ______________________ 2013р.


ПРОГРАМА

З ДІСЦИПЛІНИ

медична біологія


фахових вступних випробувань для осіб, які мають середню медичну освіту за спеціальністю 5.120101 «Лікувальна справа», та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа»


(розроблена на підставі типової навчальної програми)


^ Обговорено та затверджено

На Вченій раді КДМУ імені С.І.Георгієвського

_____”______________201 р.

Протокол №___від_________201 р.


Голова Вченої ради

КДМУ імені С.І.Георгієвського

професор А.А.Бабанін


Секретар Вченої ради

Професор С.Е.Шибанов


Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з медичної біології

 1. Визначення біології як науки. Місце і завдання біології у підготовці лікаря.

 2. Визначення поняття життя на сучасному рівні розвитку біологічної науки. Форми й основні властивості живого.

 3. Структурні рівні організації життя, їх значення для медицини.

 4. Клітина — елементарна структурно-функціональна одиниця живого. Про- та еукаріотичні клітини.

 5. Клітинна теорія, її сучасний стан і значення для медицини.

 6. Морфофізіологія клітини. Цитоплазма і органели.

 7. Клітинні мембрани. Хімічний склад. Просторова організація та значення.

 8. Ядро клітини в інтерфазі. Хроматин: рівні організації (упаковки) спадкового матеріалу (еухроматин, гетерохроматин).

 9. Хромосомний і геномний рівні організації спадкового матеріалу під час мітотичного поділу клітини.

 10. Хімічний склад, особливості морфології хромосом. Динаміка їх структури в клітинному циклі (інтерфазні та метафазні хромосоми).

 11. Каріотип людини. Морфофункціональна характеристика та класифікація хромосом людини. Значення вивчення каріотипу в медицині.

 12. Молекулярний рівень організації спадкової інформації. Нуклеїнові кислоти, їх значення.

 13. Будова гена. Гени структурні, регуляторні, синтезу тРНК і рРНК.

 14. Реплікація ДНК, її значення. Самокорекція та репарація ДНК.

 15. Генетичний код, його властивості.

 16. Основні етапи біосинтезу білка в клітині.

 17. Трансляція: ініціація, елонгація, термінація. Посттрансляційні перетворення білків — основа їх функціонування.

 18. Особливості реалізації генетичної інформації в еукаріотів. Екзонно-інтронна організа­ція генів у еукаріотів, процесинг, сплайсинг.

 19. Особливості регуляції роботи генів у про- та еукаріотів.

 20. Генна інженерія та біотехнологія.

 21. Часова організація клітини. Клітинний цикл, його можливі напрями та періодиза­ція.

 22. Поділ клітини. Поняття про мітотичну активність. Порушення мітозу.

 23. Мейоз. Механізми, що зумовлюють генетичну різноманітність гамет.

 24. Життя клітин поза організмом. Клонування клітин. Значення методу культури тканин для медицини.

 25. Предмет і завдання генетики людини та медичної генетики.

 26. Генотип, фенотип.

 27. Закономірності успадкування при моногібридному схрещуванні. Перший і другий закони Г. Менделя. Менделюючі ознаки. Моногенні хвороби.

 28. Закономірності успадкування при ди- та полігібридному схрещуванні. Третій закон Г. Менделя.

 29. Множинні алелі. Успадкування груп крові людини за антигенною системою АВ0 та резус-фактора. Значення для медицини.

 30. Взаємодія алельних генів: повне домінування, неповне домінування, наддомінування, кодомінування.

 31. Взаємодія неалельних генів: комплементарна дія, епістаз.

 32. Полімерне успадкування ознак у людини. Плейотропія.

 33. Зчеплене успадкування генів (закон Т. Моргана). Кросинговер.

 34. Хромосомна теорія спадковості.

 35. Сучасний стан дослідження геному людини. Генна інженерія. Генетичні карти хромосом людини.

 36. Генетика статі. Доза генів. Хромосомні захворювання, зумовлені зміною кількості статевих хромосом.

 37. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

 38. Мінливість, її форми, значення в онтогенезі й еволюції.

 39. Модифікаційна мінливість, її характеристика. Норма реакції. Фенокопії.

 40. Пенетрантність і експресивність генів.

 41. Генотипна мінливість, її форми. Комбінативна мінливість. Механізми виникнення та значення.

 42. Мутаційна мінливість та її фенотипні прояви. Класифікація мутацій за генотипом. Спонтанні й індуковані мутації.

 43. Генні мутації, механізми виникнення. Поняття про моногенні хвороби.

 44. Хромосомні аберації. Механізми виникнення та приклади захворювань, що є їх наслідком.

 45. Механізми геномних мутацій (поліплоїдії, гаплоїдії, полісомії, моносомії).

 46. Спадкові хвороби, що є наслідком порушення кількості аутосом і статевих хромосом.

 47. Мутації в статевих і соматичних клітинах, їх значення. Мозаїцизм.

 48. Мутагенні фактори, їх види. Мутагенез. Генетичний моніторинг.

 49. Хвороби зі спадковою схильністю. Поняття про мультифакторіальні захворювання.

 50. Методи вивчення спадковості людини. Людина як специфічний об’єкт генетичного аналізу.

 51. Генеалогічний і близнюковий методи вивчення спадковості людини.

 52. Біохімічний метод вивчення спадкових хвороб. Скринінг-програми.

 53. Цитогенетичний метод вивчення спадковості людини.

 54. Пренатальна діагностика спадкових хвороб.

 55. Медико-генетичні аспекти сім’ї. Медико-генетичне консультування.

 56. Популяційно-статистичний метод вивчення спадковості людини.

 57. Розмноження — універсальна властивість живого. Форми розмноження. Можливість клонування організмів.

 58. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез. Статеві клітини людини.

 59. Запліднення. Особливості репродукції людини.

 60. Онтогенез, його періодизація.

 61. Ембріональний розвиток, його етапи. Провізорні органи.

 62. Молекулярні та клітинні механізми диференціювання.

 63. Диференціювання зародкових листків і тканин. Ембріональна індукція. Клонування організмів і тканин.

 64. Критичні періоди ембріонального розвитку людини. Тератогенні фактори середовища.

 65. Природжені вади розвитку, їх сучасна класифікація: спадкові, екзогенні, мульти­факторіальні; ембріопатії та фетопатії; філогенетично зумовлені та нефілогенетичні.

 66. Постембріональний розвиток людини та його періодизація. Нейрогуморальна регуляція росту та розвитку.

 67. Старіння як етап онтогенезу. Теорії старіння. Поняття про геронтологію та геріатрію.

 68. Клінічна та біологічна смерть.

 69. Регенерація органів і тканин. Види регенерації. Значення проблеми регенерації в біології та медицині.

 70. Особливості та значення регенеративних процесів у людини. Типова й атипова реге­нерація. Пухлинний ріст.

 71. Проблема трансплантації органів і тканин. Види трансплантацій. Тканинна несу­місність і шляхи її подолання.

 72. Поняття про гомеостаз. Механізми регуляції гомеостазу на різних рівнях організації життя.

 73. Паразитизм. Принципи взаємодії паразиту і хазяїна на рівні особин. Шляхи морфо­фізіологічної адаптації паразитів.

 74. Трансмісивні захворювання. Факультативно-трансмісивні й облігатно-трансмісивні захворювання. Специфічні та механічні переносники збудників захворювань.

 75. Принципи класифікації паразитів: облігатні, факультативні, тимчасові, постійні, ендо- та ектопаразити.

 76. Життєві цикли паразитів. Чергування поколінь і феномен зміни хазяїв. Проміжні й основні хазяї. Резервуарні, облігатні, факультативні хазяї.

 77. Природноосередкові захворювання. Структура природного осередку. Вчення академіка Є.Н. Павловського про природну осередковість паразитарних захворювань. Поняття про антропонози та зоонози.

 78. Основи профілактики паразитарних захворювань. Методи профілактики: біологічні, екологічні, громадські тощо.

 79. Тип Найпростіші. Класифікація, характерні риси організації, значення представників у медицині.

 80. Лямблія. Морфологія, шляхи зараження, методи лабораторної діагностики, профілактика.

 81. Трихомонади. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики.

 82. Біологія збудників шкірного та вісцерального лейшманіозу. Систематичне положення, морфологія, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактики.

 83. Збудники трипаносомозів. Систематичне положення, морфологія, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактики.

 84. Дизентерійна амеба. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 85. Балантидій. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики.

 86. Малярійний плазмодій. Систематичне положення, цикл розвитку, боротьба з малярією, завдання протималярійної служби на сучасному рівні. Види малярійних плазмодіїв.

 87. Токсоплазма. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики.

 88. Тип Плоскі черви. Класифікація, характерні ознаки організації, медичне значення представників. Поняття про біо- та геогельмінти.

 89. Печінковий сисун. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 90. Котячий (сибірський) сисун. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактика, осередки опісторхозу.

 91. Легеневий сисун. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 92. Китайський, ланцетоподібний і кров’яні сисуни. Морфологія, цикли розвитку, медичне значення.

 93. Свинячий (озброєний) ціп’як. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактика теніозу.

 94. Бичачий (неозброєний) ціп’як. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактика теніаринхозу.

 95. Цистицеркоз. Шляхи зараження та заходи профілактики.

 96. Ціп’як карликовий. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 97. Ехінокок і альвеокок. Систематичне положення, поширення, морфологія, цикл розвитку, відмінності личинкових стадій, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 98. Стьожак широкий. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 99. Тип Круглі черви. Класифікація, характерні ознаки організації, медичне значення представників.

 100. Аскарида людська. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, основні методи лабораторної діагностики, профілактика. Личинки аскарид як збудники захворювань (синдром larva migrans).

 101. Гострик. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 102. Волосоголовець. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 103. Анкілостоміди. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 104. Трихінела. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.

 105. Ришта. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика. Роботи Л.М. Ісаєва з ліквідації осередків дракункульозу.

 106. Філярії (нитчатка чи вухерерія Банкрофта, бругія, лоа лоа, онхоцерки). Морфологія, цикли розвитку, медичне значення.

 107. Лабораторна діагностика гельмінтозів. Ово-, лярво- та гельмінтоскопія.

 108. Тип Членистоногі. Класифікація, характерні ознаки будови, медичне значення. Отруйні представники типу Членистоногі.

 109. Молюски, ракоподібні та хордові — проміжні хазяї гельмінтів.

 110. Кліщі — збудники захворювань людини.

 111. Кліщі — переносники збудників захворювань людини.

 112. Клас Комахи. Морфологія, особливості розвитку, медичне значення представників.

 113. Мухи. Особливості будови та розвитку, медичне значення. Види мух. Таргани, їх види та медичне значення.

 114. Комарі. Види, особливості будови та розвитку, медичне значення. Гнус і його компоненти.

 115. Воші. Види, особливості будови та розвитку, медичне значення.

 116. Блохи. Особливості будови та розвитку. Види бліх. Клопи. Медичне значення.

 117. Синтетична теорія як сучасний етап розвитку теорії еволюції.

 118. Макро- та мікроеволюція. Популяція — елементарна одиниця еволюції.

 119. Популяційна структура людства. Деми, ізоляти.

 120. Вплив мутаційного процесу, міграції, ізоляції та дрейфу генів на генетичну структуру популяцій людей. Специфіка дії природного добору в людських популяціях.

 121. Проблема та медико-біологічні наслідки генетичного обтяження та впливу мутагенних факторів (радіаційних і хімічних) на популяції людей. Функціональні типи реагування людей на фактори середовища (“спринтер”, “стайєр”, “мікст”).

 122. Вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу і ноосферу. Жива речовина й її характеристики.

 123. Медико-біологічні аспекти впливу біосфери на здоров’я людини. Поняття про біополя та біологічні ритми, їх медичне значення.

 124. Екологія. Середовище як екологічне поняття. Види середовища. Екологічні фактори. Єдність організму та середовища.

 125. Біологічна мінливість людей у зв’язку з біогеографічними особливостями середовища. Формування адаптивних екотипів людей.

 126. Людина як екологічний фактор. Основні напрями та результати антропогенних змін навколишнього середовища. Охорона довкілля.

 127. Особливості екологічного стану в Україні.Голова предметної комісії

з біології, к.мед.н., доцент Лященко О.І.


Відповідальний секретар

приймальної комісії, к.мед.н., доцент Верченко І.А.

Схожі:

«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор ду «кдму імені С.І. Георгієвського» професор А. А. Бабанін
С.І. георгієвського за спеціальністю 15010006 «державне управління у сфері охорони здоров’я»
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор ду «кдму імені С.І. Георгієвського» професор А. А. Бабанін
С.І. георгієвського за спеціальністю 15010006 «державне управління у сфері охорони здоров’я»
«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи