Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon

Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
НазваПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Сторінка3/6
Дата15.09.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6
^

XVI. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі в конкурсі відповідно до встановленої КДМУ квоти.
^

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України


17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (зі змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, приймаються до КДМУ в порядку, передбаченому для громадян України.

17.3. Прийом документів іноземних громадян до університету на спеціальності «Лікувальна справа» та «Стоматологія» здійснюється з 15 серпня 2012 року.

Іноземні громадяни подають до Приймальної комісії:

- заяву про вступ

- анкету встановленого зразка

- оригінал документу про середню або вищу освіту із зазначенням предметів, що вивчалися, та отриманих оцінок (балів), переклад оригіналу на українську мову, який завіряється перекладачем у Посольстві України та легалізований у Посольстві України у встановленому порядку;

- оригінал сертифіката про закінчення підготовчого відділення на українській (російській) мові;

- документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

- медичний сертифікат про стан здоров`я, засвідчений офіційним органом охорони здоров`я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від`їзду на навчання в Україну;

- поліс державної страхової компанії України на одержання невідкладної медичної допомоги;

- 8 однакових кольорових фотокарток розміром 6×4 см;

- діючий національний паспорт;

- свідоцтво про народження та його переклад;

- в’їздну візу;

- зворотній квиток із відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

17.4. Іноземці зараховуються до КДМУ за результатами співбесіди з хімії і біології та на підставі укладеного договору.
^

XVIII. Додаткове зарахування до КДМУ та коледжу і зберігання робіт вступників


18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КДМУ та коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив КДМУ та коледж, і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до КДМУ та коледжу


19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів здійснюється за письмовою заявою керівника засобу масової інформації на ім’я Голови приймальної комісії. У заяві зазначається ліцензія на право проведення інформаційної діяльності. Допуск представників засобів масової інформації на засідання приймальної комісії здійснюється за посвідченням журналіста.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також дати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Розглянуто і затверджено на засіданні приймальної комісії Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» 18. 11. 2011 р., Протокол № 27

Відповідальний секретар

приймальної комісії, доцент О.А. Іцкова

^ Додаток 1 до Правил прийому до КДМУ у 2012 році


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (Громадяни України)

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

Денна форма навчання

1201

Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

760

6

17 700

7.12010002

Педіатрія

90

6

16 900

7.12010005

Стоматологія

190

5

21 380

1202

Фармація

7.12020102

Клінічна

фармація

150

5

16 100


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (Іноземні громадяни)

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, у.о.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

Денна форма навчання

1201

Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

760

6

3 500**/3 300

7.12010005

Стоматологія

190

5

3 800


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

Денна форма навчання

1101

Медицина

6.120101

Сестринська

справа

90

1

11 190


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

Денна форма навчання

1201

Медицина

5.12010102

Сестринська

справа

90

3

8 370

5.12010106

Стоматологія ортопедична

90

2

8 850

1202

Фармація

5.12020101

Фармація

50

2

8 850


* - може бути змінено

**- англомовна форма навчання

Додаток 2 до Правил прийому до КДМУ у 2012 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки


За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Сестринська справа

5.12010102

6.120101

Сестринська справа

1

1

Визначається державним замовленням

На вільні місця в межах ліцензованого обсягу^ Додаток 3 до Правил прийому до КДМУ у 2012 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, фахових випробувань, творчих конкурсів)

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста

Квота пільгових категорій

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Лікувальна

справа

Педіатрія

Стоматологія

7.12010001


7.12010002

7.12010005

25 %


25%

25%

1. Біологія

Профільний

140

2. Хімія або Фізика

Непрофільний

124

3. Українська мова та література

Непрофільний

124

Клінічна фармація

7.12020102


25%

1. Хімія

Профільний

140

2. Біологія або Фізика

Непрофільний

124

3. Українська мова та література

Непрофільний

124
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст)

Квота пільгових категорій

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Сестринська справа

6.120101

25%

Сестринська справа (фахове випробування)

Профільний

124
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Квота пільгових категорій

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, фахових випробувань)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Стоматологія ортопедична

5.12010106


25%

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Ліплення (творчий конкурс)

Непрофільний

124

Сестринська справа

5.12010102


25%

1. Біологія або хімія

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

Фармація

5.12020101


25%

1. Біологія або хімія

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124^ Додаток 4 до Правил прийому до КДМУ у 2012 році


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів і напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання та перспективна кількість місць

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Правила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconРезультати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи