Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році icon

Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
НазваПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Дата15.09.2012
Розмір164 Kb.
ТипПоложення
“ЗАТВЕРДЖУЮ


12_._____ХІІ______2011 р.


Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського»

_________________А.А. Бабанін


положення

про приймальну комісію

Державної установи «Кримський державний медичний університет

імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського в 2012 році

(розроблено у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1373 від 28.11.2011 року «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України»)
І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що створюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (далі – Умови прийому), правил прийому до КДМУ імені С.І. Георгієвського (далі – Правила прийому), Статуту КДМУ імені С.І. Георгієвського та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського».

1.3. Склад Приймальної комісії Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» затверджується наказом ректора, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії, ректор КДМУ імені С.І. Георгієвського професор А.А. Бабанін, несе персональну відповідальність за виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. Встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів, вирішує всі питання, пов'язані з прийомом до університету та медичного коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського.

До складу Приймальної комісії в 2012 році входять:

- заступник голови Приймальної комісії, перший проректор КДМУ імені С.І. Георгієвського професор Притуло О.О.;

- відповідальний секретар Приймальної комісії доцент Іцкова О.А.;

- заступники відповідального секретаря Приймальної комісії доценти: Радзівіл П.М., Моцар В.В., старший викладач Прінцева Н.Ю. та Деркач В.Я. – заступник відповідального секретаря по медичному коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського;

- члени Приймальної комісії: проректор з міжнародних зв'язків КДМУ імені С.І. Георгієвського професор Фазел Хамід Мабуд, директор медичного коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського Чешуїна Т.О., декан 1-го медичного факультету професор Фоміних Т.А., декан 2-го медичного факультету професор Корсунська Л.Л., декан стоматологічного факультету професор Жадько С.І., заступник декана 2-го медичного факультету доцент Полевик І.В., декан міжнародного факультету доцент Кутя С.А., заступник декана стоматологічного факультету Казінін В.Г.; заступник ректора з кадрів Чепка B.I., начальник юридичного відділу Лагута О.А.

До складу Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу в поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора КДМУ імені С.І. Георгієвського з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу КДМУ імені С.І. Георгієвського і медичного коледжу.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором КДМУ імені С.І. Георгієвського не пізніше 31 грудня року, що передує вступній кампанії.

1.4 Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора КДМУ імені С.І. Георгієвського створюються наступні функціональні підрозділи Приймальної комісії:

предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії та комісії для проведення співбесід, які відповідають за проведення вступних випробувань;

апеляційна комісія;

відбіркова комісія.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід створюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти.

Головами предметних екзаменаційних комісій призначено: професора Лазарєва К.Л. (з біології), старшого викладача Мельнікову К.Д. (з хімії), доцента Павленко М.І. (з української і російської мови). До складу цих комісій окрім голів можуть бути включені поряд із представниками КДМУ імені С.І. Георгієвського викладачі відповідних дисциплін з інших навчальних закладів, науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи. Головою комісії з проведення співбесіди є ректор КДМУ імені С.І. Георгієвського професор А.А.Бабанін.

Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань і творчого конкурсу: з «Ліплення» для спеціальності «Стоматологія ортопедична» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») і з «Сестринської справи» для вступу на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Сестринська справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається проректор з міжнародних зв'язків КДМУ імені С.І. Георгієвського професор Фазел Хамід Мабуд.

Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників КДМУ імені С.І. Георгієвського і медичного коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід КДМУ імені С.І. Георгієвського. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії КДМУ імені С.І. Георгієвського.

Відбіркова комісія утворюється в разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, покладених на неї Приймальною комісією.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій, інших підрозділів видається ректором КДМУ імені С.І. Георгієвського не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв і документів на навчання до КДМУ імені С.І. Георгієвського і медичного коледжу. Наказ про призначення вповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв, – до 1 березня року проведення вступної кампанії.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на чверть.


ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Приймальна комісія розробляє відповідно до Умов прийому Правила прийому, які затверджує ректор КДМУ імені С.І. Георгієвського.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків і громадськість з усіх питань вступу до Державної установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» і медичного коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського;

організовує прийом заяв і документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників у Єдиній базі;

координує діяльність усіх підрозділів КДМУ імені С.І. Георгієвського і медичного коледжу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує й проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника – особи, яка вирішила вступити до Державної установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» і медичного коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського;

здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів і своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.
^
IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв і документів вступників здійснюється у строки, передбачені Умовами прийому й Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної комісії журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

прізвище, ім’я та по батькові;

домашня адреса (адреса реєстрації);

стать;

рік народження;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання і кількість балів із конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріпленим печаткою (штампом) вищого навчального закладу (Приймальної комісії).

Відмова в реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків порушення вступником законодавства або відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв вступників із використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень і пропусків рядків.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі в конкурсі (за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, співбесіди, вступних випробувань, що проводить КДМУ імені С.І. Георгієвського і медичний коледж, інших додаткових показників, передбачених Умовами прийому та про зарахування поза конкурсом тощо). Офіційним повідомленням про допуск вступника до участі у конкурсі вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті КДМУ.

3.3. Для проведення вступних випробувань екзаменаційні групи формуються по 30 осіб у порядку надходження (реєстрації) документів. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається екзаменаційний лист, який разом з паспортом є перепусткою на вступне випробування.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться КДМУ імені С.І. Георгієвського, затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті КДМУ імені С.І. Георгієвського та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв і документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання.

У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

3.5. Копії документів вступників, які не зараховані на навчання, та їх фотокартки зберігаються протягом трьох місяців, після чого знищуються за актом.


ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводить КДМУ імені С.І. Георгієвського, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Вступні випробування (співбесіда) проводяться КДМУ імені С.І. Георгієвського і медичним коледжем при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників за програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться КДМУ імені С.І. Георгієвського, і Правила прийому доводяться до відома вступників до початку вступної кампанії.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди або екзамену в усній формі з кожної дисципліни проводять не менше двох членів комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником і членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування в письмовій формі, що проводить КДМУ імені С.І. Георгієвського у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії КДМУ імені С.І. Георгієвського. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії КДМУ імені С.І. Георгієвського зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії КДМУ імені С.І. Георгієвського, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу: з біології – 100 хвилин, з хімії – 120 хвилин, з української/російської мови – 90 хвилин, з ліплення у медичному коледжу КДМУ – 6 годин.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени відповідної комісії зобов’язані звірити з листком завдань правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі в подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання в повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає всі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші й на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні КДМУ імені С.І. Георгієвського членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступнику, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань із метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у КДМУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування).

Апеляція, як правило, розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше дня, наступного після її подання.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.


V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у КДМУ імені С.І. Георгієвського протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор КДМУ імені С.І. Георгієвського видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім вступникам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Після видання ректором КДМУ імені С.І. Георгієвського наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання. Внесені до Єдиної бази дані про зарахування вступників є підставою для випуску студентських квитків.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради КДМУ імені С.І. Георгієвського.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

Схожі:

Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році iconРезультати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи