«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon

«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Скачати 251.45 Kb.
Назва«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Дата15.09.2012
Розмір251.45 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії,

ректор Державної установи

«Кримський державний медичний

університет імені С.І. Георгієвського»


професор________________А.А. Бабанін

«_14__» _06_ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступних екзаменів до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році


Спеціальність – 8.15010006 «Державне управління у сфері

охорони здоров’я»


Кваліфікація – «Магістр державного управління»


Сімферополь – 2012


Програма містить основні матеріали, які необхідно вивчити для проходження конкурсного відбору до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році.

Додатком до літератури, наведеної в програмах, є обов’язкові для опанування законодавчі акти, доповіді й виступи вищих посадових осіб держави, які будуть видані й опубліковані до вступних екзаменів.


Програма схвалена рішенням приймальної комісії Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» від «_14_» червня 2012 р., протокол №____


Розділ І


ТЕСТУВАННЯ

^ З ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПИТАНЬ


А. ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ

ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ


Поняття держави, її призначення та сутність. Сучасні концепції держави. Поняття та загальна характеристика форми держави. Загальна характеристика механізму та апарату держави. Джерела (форми) права. Норма права та її структура. Поняття та елементи системи законодавства. Юридична відповідальність: поняття та види. Поняття конституційного ладу та його основні засади. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Пряма та представницька демократія в управлінні державою. Парламент та його ознаки. Конституційний статус Верховної Ради України. Конституційний статус Президента України як глави держави. Конституційно-правові основи формування і діяльності виконавчої влади в Україні. Місцеве самоврядування і місцеве управління. Система адміністративно-територіального устрою України. Становлення та розвиток представницької влади в Україні.


Політика як суспільне явище та її зв’язок із державним управлінням. Поняття політичної влади та її ролі в житті суспільства. Політична еліта. Теорія еліт. Основні ознаки демократичного політичного режиму. Стан розвитку демократії в сучасній Україні. Політична система: зміст, функції, структура. Сучасний політичний процес в Україні. Характеристика політичних інститутів України. Стан і розвиток партійної системи в Україні. Типи політичних партій. Місце й роль політичних партій у політичній системі суспільства. Громадянське суспільство. Сучасний стан громадянського суспільства в Україні. Етнополітика в Україні та її місце в процесі державотворення. Становлення та розвиток політичної системи в Україні.


Глобалізація як основа геополітичних стратегій. Цивілізаційні виміри геополітичних стратегій. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин. Європейська інтеграція як прояв геополітичних стратегій. Регіональні інтеграційні об’єднання в Європі. Основні події в процесі європейської інтеграції. Євроатлантична інтеграція як прояв геополітичних стратегій. Діяльність України в міжнародних організаціях. Відносини між Україною та Європейським Союзом. Регіональні інтеграційні об’єднання в Азії, Північній і Південній Америці та Африці.


Поняття, сутність і закономірність менеджменту. Організації як об’єкти управління. Характерні риси та стадії менеджменту. Економічний механізм менеджменту. Підготовка й прийняття управлінських рішень. Основні функції менеджменту. Планування як функція менеджменту. Організаційна діяльність як функція управління. Мотивація як загальна функція менеджменту. Управлінський контроль в управлінні. Керівництво та лідерство. Комунікації в системі управління організацією. Ефективність управління. Стратегія та політика менеджменту персоналу. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Управління процесами руху й регулювання діяльності персоналу. Оцінювання персоналу. Мотивація та стимулювання персоналу. Управління робочим часом працівників. Ефективність менеджменту персоналу. Етика ділового спілкування. Функції спілкування. Становлення норм службового етикету. Необхідність маркетингу. Сутність, склад, функції та принципи маркетингу. Основні концепції маркетингу. Кримінальні форми й методи маркетингу та шляхи протидії їм в Україні.


Рекомендована література

 • Конституція України.

 • Конституція Автономної Республіки Крим.

 • Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

 • Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим».

 • Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

 • Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

 • Закон України «Про вибори народних депутатів України».

 • Закон України «Про вибори Президента України».

 • Закон України «Про державну службу».

 • Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 • Закон України «Про інформацію».

 • Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

 • Закон України «Про комітети Верховної Ради України».

 • Закон України «Про Конституційний Суд України».

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 • Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

 • Закон України «Про основи національної безпеки України».

 • Закон України «Про політичні партії в Україні».

 • Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів».

 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

 • Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 • Закон України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади».

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.

 • Антоненко В.Г., Бабкін В.Д., Бабкіна О.В., Бебик В.М., Головатий М.Ф., Горбатенко В.П. Політологія: підручник / О.В.Бабкіна (ред.), В.П.Горбатенко (ред.). - 3-тє вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2008. - 567c. - (Серія "Альма-матер").

 • Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - СПб.: Питер, 2008. - 832 с.

 • Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. - М., 2004. - 468 с.

 • Ботвіна Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навч. пос. – К., 2002

 • Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навч. посіб. - 7-ме вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 415с. - Бібліогр.: с. 414-415.

 • Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. - К.: Магнолія плюс; Л.: Новий світ - 2000, 2003. - 336 с.

 • Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2006. - 398 с.

 • Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Пер. з англ. - К.: "К.І.С.", 2006. - 696 с.

 • Дещинський Л., Панюк А. Міжнародні відносини України. – Львів, 2001.

 • Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / Нац. педагог. ун-т ім. М.П.Драгоманова; Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. - К. : Знання України, 2008. - 544 с.

 • Кельман М.С. Загальна теорія держави і права / Кельман М.С., Мурашин О.Г. - К.: Кондор, 2006 . - 477с.

 • Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М.: ИНФРА-М., 2005. - 304 с.

 • Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: Монографія. – Х., 2003.

 • Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

 • Менеджмент організацій: Учеб. пособие / Л.А.Киржнер, Л.П.Киенко, Т.И.Лепейко, А.М.Тимонин. - К.: КНТ, 2006. - 688 с.

 • Менеджмент персоналу: Навч. посібн. Вид. 2-ге, без змін / В.М.Данюк, В.М.Петюх, С.О.Цимбалюк та ін..; За заг. ред. В.М.Данюка, В.М.Петюха. - К.: КНЕУ, 2006. - 398 с.

 • Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, З.Кутайні. - К.: Центр учб. л-ри, 2007. - 440 с.

 • Міжнародні організації: Навч. посіб. - К.: Видав.-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2005. - 406 с.

 • Нагаєв В.М. Конфліктрологія. Курс лекцій (модульний варіант). Навч. Посібник. – Київ, 2004.

 • Ніколас Мусис. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англійської. - К.: "К.І.С.", 2005. - ХІV с., 466 с.

 • Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. - К.: Кондор, 2007. - 676 с.

 • Погорілко Віктор Федорович, Федоренко Владислав Леонідович.

 • Конституційне право України: Підручник / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права / Віктор Федорович Погорілко (заг.ред.). — К. : Наукова думка, 2006. — 338с.

 • Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2003.

 • Скакун О.Ф. Теорія держави і права: [Підручник для студ. вищ. навч. закладів] / Скакун О.Ф. - Національний ун-т внутрішніх справ, 2-ге вид. — Х. : Консум, 2005. — 656с.

 • Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. - К.: А.С.К., 2000. - 1072 с.

 • Теорія держави та права. [Академічний курс: Підручник] / [За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко].- К.: Юрінком Інтер, 2006 – 688 с.

 • Хміль Ф.І. Управління персоналом : Підруч. - К.: Академвидав, 2006. - 488 с.

 • Чушенко Віталій Іванович, Заяць Ігор Ярославович. Конституційне право України: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Віталій Іванович Чушенко (заг.ред.). — К. : Ін Юре; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 485c.

 • Шляхтун Петро Панасович. Конституційне право України: підручник. — К. : Освіта України, 2008. — 592c

^ Б. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ


Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура та соціальна стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини соціальна мобільність. Соціальні зміни й процеси. Соціальні інститути й організації. Етнос, народ, нація. Особистість у системі соціальних зв’язків. Методи соціологічних досліджень. Синергетика - сучасний метод аналізу самоорганізованих систем. Предмет і метод статистики. Статистичні показники. Абсолютні та відносні статистичні показники. Середні величини. Показники варіації. Вибірковий метод. Ряди динаміки. Індексний метод. Методи аналізу взаємозв’язків. Табличний метод.


Економічні потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництва. Характер дії економічних законів і механізми їх використання. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи. Економічний зміст власності, її форми й історичні види. Загальні засади економічного розвитку. Товарне виробництво, гроші та витрати виробництва. Ринкова організація економічної системи суспільства. Економічне зростання й соціально-економічний прогрес. Трансформаційні процеси розвитку економіки. Економічні відносини та економічні суб’єкти. Людські потреби й обмеженість ресурсів економіки. Економічні закони та економічні закономірності. Економічні системи та їх еволюція. Критерії й ступені розвитку економічних систем. Сучасні економічні системи, їх характерні риси. Економічні потреби та інтереси.


Поняття фінансів і фінансової системи. Фінансові ресурси. Функції фінансів і джерела їх формування. Суть фінансів. Характеристика фінансової системи. Податки та їх роль у регулюванні економічних процесів. Принципи формування податкової системи. Фінансовий контроль. Загальна характеристика державних фінансів. Поняття бюджету. Видатки бюджету. Держбюджет – основна ланка фінансової системи. Структура бюджету. Дохідна частина бюджету. Витратна частина бюджету, її структура. Поняття бюджетного дефіциту, шляхи його подолання. Бюджет України на цей поточний рік. Бюджетний дефіцит і державний борг. Податки й податкова система. Суть податків у ринковій економіці. Форми й види податків. Місцеві податки та збори. Законодавство України про податки. Ринковий механізм і держава. Головні передумови державного регулювання. Необхідність державного регулювання що зв’язана з недосконалістю ринку. Етапи становлення державного регулювання. Економічні функції держави. Роль держави в забезпеченні ефективності ринкової економіки, її стабільності, у перерозподілі доходів. Форми й методи державного регулювання економіки. Державне підприємництво, кредитно-грошова політика. Податкова політика. Регулювання цін і доходів. Структурна політика. Державне прогнозування та програмування економіки. Моделі державного регулювання економіки.


Рекомендована література

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.

 • Абрамова М.А., Александрова Л.С. Экономическая теория: Учебное пособие. – М., 2001.

 • Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит. – К.: ЦУЛ, 2002.

 • Барихин А.Б. Экономика и право. – М.:Книжный мир, 2000.

 • Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М., 2002.

 • Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К, 2002.

 • Вечканов Г.С. Современная экономическая энциклопедия. – СПб.: Лань, 2002. – 880с.

 • Воробьев Е.М. Экономическая теория. – Х.: Фортуна-Пресс, 2000.

 • Бачинин В.А. Курс правовой социологии / Социология: Три курса лекций студентам–юристам. – Харьков: Консум, 2003. – С.353-553.

 • Економіка зарубіжних країн. – К.:ЦУЛ, 2003.

 • Економічна безпека: Курс лекцій / І.Г.Андрущенко, Ю.В.Ілларіонов, О.А.Кузьменко та ін. – Київський нац. ун-т внтур. справ., 2006.

 • Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 7-е вид. стер. – К.: Знання-Прес, 2008.

 • Козик В.В. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002.

 • Кравченко А.И. Основы социологии: Учебное пособие. – М., 1998.

 • Кульчар К. Основы социологии права. – М., 2000.

 • Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. – К., 2001.

 • Леоненко П.М. Економічна історія. – К.: Знання-Прес, 2004.

 • Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. – К., 2001.

 • Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 тт.: Пер. с 13-го англ. изд. – М., 2000.

 • Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. – М.: Флинта, 2001.

 • Нуреев Р.М. Основы экономической теории. Микроэкономика. Изд. 2-е. – М, 2000.

 • Основы социологии и политологии: Учебник для слушателей факультетов юридических вузов\ Под общ. ред. В.П. Сальникова и др. – Спб, 2002.

 • Пасечник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. – К.: Знання-Прес, 2002.

 • Політична економія: Навч. Посібник / За ред. Кривенка К.Т. – К., 2001.

 • Соціологія. Підручник для вищої школи / за ред.. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача. – Х., 2003.

 • Самуельсон П.А., Нордхаус В.С. Экономика. – М, 2000.

 • Скрипник А.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори). – К.: ЦУЛ, 2002.

 • Сычёв Н.В. Политическая экономия. Курс лекций. – М., 2002.

 • Ховард К., Эриашвили Н.Д., Никитин А.М. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М., 2000.

 • Чебан Т.М. Теорія економічного аналізу. – К.: Центр нав.літ., 2003.

 • Чернюк Л.Г. Економіка регіонів (областей) України. – К.:ЦУЛ, 2002. –

 • Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы). – Ростов на Дону, 2000.

 • Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К., 2002.

 • Шило Д. Д. Михайлов А. П. Основы рыночной экономики. Экономическая теория: Учеб. пособие. – К., 2000.

 • Экономика. Учебное пособие / М.И.Плотницкий, М.Г.Муталимов, Г.А.Шмарковская и др.; Под. ред. М.И.Плотницкого. – М.: Новое знание, 2002.

 • Экономика: Учебное пособие / Под ред. проф. Кузнецова Э.А. – Харьков, 2003.

 • Экономическая теория в вопросах и ответах. – Харків: Тов. Р.И.Ф., 2002.

 • Экономическая теория. – М.:Книга сервис, 2003.

 • Экономическая теория: Учебник / Под ред. акад. В.И.Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлёвой. – М., 2002.


^ В. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПИТАННЯ


Первісне суспільство та перші державні утворення на території України. Скіфська державність, її становлення, розвиток і занепад. Київська Русь та її історичне значення. Галицько-Волинська держава. Українські землі в складі Литви та Польщі (XIV-XVII ст.). Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 pp. Українські землі в другій половині XVII-XVIII ст. Українське національне відродження в кінці XVIII - на початку ХХ ст. Піднесення національно-визвольного руху в Україні (1917 р.). Україна в умовах відродження та збереження державної незалежності (1918-1920 pp.). Україна у 1920-1930-х рр. Україна напередодні й у роки Другої світової війни (1939-1945 pp.). Україна на шляху до державної незалежності (1985-1991 рр.). Розбудова незалежної Української держави та права. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Всеукраї­нський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР як федеративної держави. Угода про створення СНД. Принципи участі України в міждержавних об'єднаннях. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. Конституційна форма правління, державного устрою та політичного режиму України. Державна символіка. Територіальний устрій. Декларація прав національностей України. Закон про національні меншини в Україні.


Поняття культури, її суть і суспільні функції. Класифікація форм культури. Матеріальна і духовна культура. Діяльність як спосіб розвитку культури. Поняття художньої культури. Спадкоємність у розвитку культури. Взаємозв’язок розвитку культурних явищ та історичних умов суспільства. Поняття етноцентризму і толерантності. Особливості культурних процесів у незалежній Україні. Формаційна концепція. Цивілізаційна концепція. Феноменальність культури. Функції культури. Світоглядна функція культури. Інтегративна функція культури. Комунікативна функція культури. Гносеологічна функція культури. Виховна функція культури. Регулятивна функція культури. Прогностична функція культури. Емоційно-естетична функція культури. Історичні типи культури. Історичні умови розвитку української культури. Особливості історичного розвитку українського народу.


Поняття світогляду. Функції філософії. Основні розділи філософії. Історичні етапи розвитку філософії. Проблема людини у філософії. Предмет соціальної філософії. Основні сфери суспільного буття. Особливості української філософії. Сутність і критерії суспільного прогресу. Основні напрямки розвитку сучасної західно-європейської філософії. Поняття релігії. Основні типи релігій. Світові релігії. Буддизм як світова релігія. Основні напрямки християнства. Іслам як світова релігія. Типи церковно-державних відносин. Співвідношення науки і релігії. Співвідношення філософії і релігії. Сучасні тенденції релігійного життя в Україні. Предмет етики. Поняття та структура моралі. Визначальна роль категорій "добра" і "зла" в історії етичної думки. Основні теоретичні концепції етики. Особливості морально-етичного регулювання людських стосунків. Основні проблеми морального вибору. Моральні основи авторитету державного службовця. Взаємовідносини моралі та релігії. Основні моральні цінності.

^ Рекомендована література

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк

 • Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. Колодного А.М. – К., 2005.

 • Андреев В.Ф.Золотая книга этикета. – М., «Вече», 2004

 • Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1988.

 • Атоян О.Н. История государства и права Украины (с древнейших времен до средины XVIII в.). – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 472 с.

 • Берестовская Д.С. Украинская и зарубежная культура. Учебное пособие.– Сімферополь: Бізнес-Информ, 2005.

 • Берестовская Д.С. Культурология. Учебное пособие. – Сімферополь: Бізнес-Информ, 2005.

 • Бокань В., Польовий Л. Історія культури України.– К.,2002.

 • Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. – М., 1982.

 • Бороздина В. Психология делового общения. – К., 1997.

 • Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури. – Київ, 2002.

 • Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 2000.

 • Гуссейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М., 1988.

 • Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історично-політичний аналіз: монографія) / С.В.Сволін, Ю.Г.Кальниш, В.М.Петрик, В.В.Остроусов. – К., 2002.

 • Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 2000.

 • Іваненко Р.Л. Українська державність в 20-90-х рр. – К.: МІЛП, 2000. – 255 с.

 • Іванов В.М. Історія держави і права України. Навч. посібник . – К., 2007.

 • Іванченко Р.П. Українська державність в 20-90-х рр. – К., 2000.

 • Історія держави і права України. Академічний курс у двох томах / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – К., 2003.

 • Історія держави і права України: Навчальний посібник за ред. док. іст. наук, проф. А.С. Чайковського. – К., 2000.

 • Історя світової культури. Культурні регіони / Левчук Л.І. та ін. – К., 1997.

 • Історія української культури / За заг. ред. І. Крип'якевича. – К., 2000.

 • Історія української культури у 5 –ти томах. Українська культура XIII – 1 пол. XVII. – К., 2001.

 • Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 2000.

 • Катунин Ю.А. Монастыри Крыма в Х1Х–ХХ веках (по материалам крымских архивов). - Симферополь, 2001 г.

 • Колодний А.М. Релігія в духовному житті українського народу. – К., 1994.

 • Культурология. История мировой культуры/ Под ред. Марковой А.Н. – М., 1998.

 • Куницина В.М., Казаринова Н.В. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2002.

 • Лобас В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2000.

 • Огієнко І. Українська культура. – К., 2001.

 • Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. Курс лекций. – М., 2000.

 • Релігієзнавство. Навч. посібник / Національна Академія внутрішніх справ України. – К., 1998.

 • Феномен української культури : методологічні засади осмислення / За заг. ред. І.В. Шинкарука. – К., 2006.

 • Черепанова С.О., Скотний В.Г. Українська культура: історія і сучасність. – Л., 2004.

 • Чижевський Д.І. Історія української літератури. – К., 2003.

 • Швецова А.В. История культуры Крыма. Краткий очерк. Учебное пособие.– Сімферополь: ДОЛЯ, 2003.Розділ ІІ


^ ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(для денної форми навчання)


Вступний екзамен з іноземної мови до магістратури за спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я» проводиться шляхом тестування й проведення співбесіди.

Для успішного виконання запропонованих тестових завдань потрібно володіти іноземною мовою на середньому рівні (pre-intermediate & intermediate level of general English). Результати екзамену оцінюються за стобальною шкалою. Оцінка виставляється за кількістю набраних балів.

Тестові завдання перевіряють сформованість іншомовних лексичних і граматичних навичок, аудитивних умінь. Для виконання лексичних і граматичних тестів потрібно вибрати один правильний варіант із запропонованих відповідей. Перевірка іншомовних аудитивних умінь передбачає прослуховування аудіозапису та вибір одного правильного варіанту із запропонованих відповідей, зміст якого відповідає прослуханій інформації.

Уміння говоріння (діалогічне та монологічне мовлення) контролюється шляхом проведення співбесіди за професійно-орієнтованими тематиками загального, суспільно-політичного й науково-популярного характеру.


^ Приклади тестових завдань:


Англійська мова:


Vocabulary Test 1

 1. I __________ busy for two hours today.

a) am

b) had been

c) have been 1. I will be a successful manager if I ___________ the desired degree.

a) will obtain

b) obtain

c) have obtained

Grammar Test 1

 1. I __________ the Constitution at the university 2 years ago.

a) studied

b) learnt

c) played 1. I can ___________ by people with the help of positive motivation.

a) provide

b) manage

c) communicate


Перелік граматичних тем для підготовки до складання екзамену:


 1. To be in Present Simple, Past Simple, Future Simple. Positive/ negative/ question form.

 2. Constructions there is / are, there was/ were. Positive/ negative/ question form.

 3. Constructions have got / has got. Positive/ negative/ question form.

 4. Active Voice.

 5. Passive Voice.

 6. Articles.

 7. Nouns. Irregular nouns.

 8. Adjectives. Degrees of comparison. Irregular adjectives.

 9. Adverbs.

 10. Prepositions.

 11. Modals. Main modals. Can/ may/ must/ need to/ have to/ should/ ought to in Present, Past Future Simple. Equivalents. Positive/ negative/ question form. Functions and usage.

 12. Wish ? If only… - clauses. Conditional sentences.

 13. Reported speech

 14. Infinitive ( to + verb) – Gerund ( verb + ing)

 15. Simple and complex sentences.


Приклади тематик для співбесіди:

 1. Principles of Management.

 2. Ukrainian and British government.

 3. Political System in Ukraine.

 4. Functions of self-government organs in Ukraine.

 5. Ministry of Health in Ukraine.

 6. Health Insurance.

 7. Constitution of Ukraine.

 8. European Union.

 9. Human Rights.

 10. Ways and Strategies for Development Human Society.


Нiмецька мова:


Wortschatz Test 1

 1. Schon seit vier Tagen hat meine Mutter 38 Grad_________.

a) Grippe

b) Fiber

c) Husten 1. Die________ blutet sehr stark.Wir Brauchen sofort einen Arzt.

a) Wunde

b) Verletzung

c) Pille

Grammatik Test 1


 1. Der Mensch ______ gut.

a) ist

b) sind

c) seid 1. Heute Morgen ist das Kind selbst in die Schule_______.

a) gehen

b) werden

c) gegangen


Перелік граматичних тем для підготовки до складання екзамену:


 1. Das Substantiv. Der Plural der Substantive.Die Deklination der Substantive.

 2. Das Adjektiv.Die Deklination der Adjektive.

 3. Das Pronomen.

 4. Das Numerale.

 5. Der Indikativ Aktiv Die Bildung der Zeitformen.

 6. Der Artikel.

 7. Das Prasens.

 8. Das Prateritum.

 9. Das Perfekt.

 10. Das Plusquamperfekt.

 11. Das Futur.

 12. Das Passiv.

 13. Die Modalverben

 14. Der Imperativ.

 15. Der kojunktiv.


Приклади тематик для співбесіди:

 1. Das Prinzip die Management.

 2. Ukrainerin und Deutsche Regierung.

 3. Staatswesen in der Ukraine.

 4. Die Aufgabe der Selbstverwaltungsorgan in der Ukraine.

 5. Ministerium fur Gesundheitswesen.

 6. Die Krankenversicherung.

 7. Die Konstitution der Ukraine.

 8. Die Europaische Union.

 9. Die Menschenrechte.

 10. Die Fortentwicklung der Gesellschaft.


Французька мова:

Le test du vocabulaire 1

1. La Constitution se compose de ..............chapitres concernant la structure politique, sociale et économique de l'Etat ukrainien

a) trois

b) quinze

c) trente-deux

2. Aux États-Unis, l'assurance maladie dépend surtout …………..

a) d’assureurs privés

b) des lois

c) du government


Le test de la grammaire 2

1. Á New York ................. un musée très important

a) c’est

b) il y a

c) ce sont

2. Vous .............. ici pour faire du tourisme

a) êtes

b) est

c) suis


Перелік граматичних тем для підготовки до складання екзамену:


1. Le verbe “être” en présent, passé et futur. Les formes positives, negatives et interrogatives de ce verbe

 1. La construction “Il y a/c’est/ce sont”. Les formes positives, negatives et interrogatives

 2. Le verbe “avoir” en présent, passé et futur. Les formes positives, negatives et interrogatives de ce verbe

 3. Le Présent. Le Passé Composé. Le Future Simple

 4. Le Passif

 5. Les articles

 6. Le Nom. Les genres du nom.Le singulier et pluriel du noms

 7. L’adjectif. Les degrés de la comparaison des adjectives

 8. Les adverbes

 9. Les prépositions

 10. Les Pronoms démonstratifs

 11. Le Conditionnel

 12. Le discours indirect

 13. Le Gérondif

 14. Les propositions simples et composéesПриклади тематик для співбесіди:

^

1. Les principes d'administration


2. Le Gouvernement du Royaume-Uni et de l’Ukraine

 1. La système politique de l’Ukraine

 2. Les fonctions des organs de l’autogouvernement de l’Ukraine

 3. Le Ministère de la santé publique de l’Ukraine

 4. L'assurance maladie

 5. La constituation de l’Ukraine

 6. L’Union européenne (UE)

 7. Les droits de l'homme

10. Les procédés et les stratégies du développement de la société humaine


Розділ ІІІ


СПІВБЕСІДА

^ ІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників. Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.

^ Основні контрольні питання для проведення співбесіди


 1. Прозорість і відкритість влади як запорука демократичного управління.

 2. Інформаційна політика держави: напрямки, проблеми та пріоритети.

 3. Комунікативні процеси в державному управлінні.

 4. Роль засобів масової інформації в сучасних суспільних процесах.

 5. Електронне урядування як нова форма організації державного управління.

 6. Основні напрями державної освітньої політики в Україні.

 7. Функції центральних органів управління освітою.

 8. Структура системи управління освітою в Україні.

 9. Основні напрями реформування системи вищої освіти України в контексті Болонської декларації.

 10. Поняття, сутність і критерії соціальної держави.

 11. Соціальна стратифікація сучасного українського суспільства.

 12. Гуманітарна сфера життєдіяльності суспільства: поняття, структурні елементи, вплив на суспільні процеси.

 13. Демократичні традиції українського державотворення.

 14. Основні теорії (концепції) походження держави.

 15. Основні функції та методи менеджменту.

 16. Адміністративна реформа в Україні: сучасні виклики та завдання.

 17. Шляхи формування антикорупційної культури суспільства.

 18. Законодавче забезпечення проходження державної служби.

 19. Шляхи підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування в Україні.

 20. Держава як основний інститут політичної системи.

 21. Місце та роль груп інтересів у політичній системі.

 22. Основні принципи взаємодії держави та громадянського суспільства.

 23. Політичні органи держави та органи державної адміністрації: проблема функціонального розмежування.

 24. Система представницьких органів публічної влади та загальна характеристика її елементів.

 25. Сутність і принципи державної політики. Основні напрями державної політики.

 26. Управлінське та політичне консультування в системі державного управління.

 27. Сутність і поняття місцевого самоврядування.

 28. Система місцевого самоврядування та загальна характеристика її елементів.

 29. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування.

 30. Компетенція органів місцевого самоврядування.

 31. Напрями державної регіональної політики в Україні.

 32. Адміністративно-територіальний устрій: сучасний стан і потреба в реформуванні.

 33. Європейський Союз: історія та сучасний розвиток.

 34. Інституційна система Європейського Союзу.

 35. Європейський Союз як глобальний гравець на міжнародній арені.

 36. Розширення Європейського Союзу.

 37. Взаємовідносини України з Європейським Союзом.

 38. Європейське врядування: сутність і практична реалізація.

 39. Сутність держави та її основні ознаки.

 40. Форми державного устрою та політичного правління.

 41. Верховна Рада України як представницький і законодавчий орган.

 42. Конституційні засади державної влади в Україні.

 43. Конституційно-правові засади організації та функціонування судової влади в Україні.

 44. Конституційний Суд України: порядок формування й основні завдання.

 45. Поняття та сутність громадянського суспільства.

 46. Соціальна структура сучасної України.

 47. Роль і місце національної держави в контексті глобалізаційних процесів.

 48. Державне управління в умовах глобалізації.

 49. Особливості міжконфесіональних відносин у сучасній Україні.

 50. Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові.

 51. Основні етичні вимоги до представників державної влади.

 52. Система розподілу повноважень між гілками влади.

 53. Взаємодія з виконавчою гілкою влади як функція парламенту.

 54. Робота із запитами виборців як функція парламенту.

 55. Історія вітчизняного парламентаризму.

 56. Світовий досвід парламентаризму.

 57. Роль держави в контексті завдань економічної політики.

 58. Економічна ефективність і результативність.

 59. Засоби регулювання економіки: влада та ринки.

 60. Поняття ринку. Конкуренція на ринку.

 61. Поведінка споживачів. Державний захист споживачів.

 62. Інвестиційна політика в контексті ефективності й результативності.

 63. Методи ціноутворення. Цінове регулювання.

 64. Інфляція, її види та методи регулювання.

 65. Сутність понять «національні інтереси» і «національна безпека».

 66. Зовнішні та внутрішні фактори, що здійснюють вплив на формування національних інтересів в Україні.

 67. Сутність і складові національної безпеки.

 68. Внутрішні фактори, що породжують загрози національній безпеці України.

 69. Зовнішні фактори, що породжують загрози національній безпеці України.

 70. Рада національної безпеки і оборони України та її основні функції.

 71. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення національної безпеки.

 72. Нормативно-правові засади протидії корупції.

 73. Економічна система України та її структурні елементи.

 74. Форми й методи державного регулювання економіки.

 75. Умови й фактори забезпечення конкурентоспроможності економіки України на внутрішньому та світовому ринку.

 76. Державне управління та економічна система України з погляду на світогосподарські глобальні виклики.

 77. Стан і перспективи розвитку людських ресурсів в Україні.

 78. Цілі та стратегія України щодо ВТО, Євросоюзу, світових фінансових організацій.

 79. Напрями подолання небезпек надмірних трансформаційних витрат за часи незалежності України.

 80. Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики держави.

 81. Стратегічні напрями розвитку охорони здоров’я в Україні щодо поліпшення стану здоров’я населення.

 82. Демографічна ситуація в Україні: заходи системи охорони здоров’я з її поліпшення.

 83. Індекс людського розвитку, його динаміка в Україні. Стан громадського здоров’я як складова індексу розвитку людського потенціалу.

 84. Роль медичного страхування в реформуванні системи охорони здоров’я в Україні.

 85. Чинники екологічного громадського здоров’я в Україні та управління факторами ризику засобами державного управління.

 86. Поняття й система медичного права.

 87. Медичне право в системі соціального регулювання медичної діяльності.

 88. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в ракурсі захисту прав людини.

 89. Права громадян у сфері охорони здоров'я.

 90. Здоров’я населення як основа конкурентоспроможності держави.

 91. Громадське здоров’я як показник національної безпеки держави.

 92. Роль керівника в організації охорони здоров’я.

 93. Роль держави та ринку в охороні здоров’я.

 94. Забезпечення якості медичної допомоги в Україні.

 95. Роль маркетингу в плануванні діяльності закладу охорони здоров’я.

 96. Інвестиції в здоров’я: пріоритет для економічного розвитку.

 97. Правове забезпечення медичного страхування.

 98. Здоровий спосіб життя як політика і стратегія в галузі охорони здоров’я населення.

 99. Освітня політика в Україні щодо виховання здорового способу життя молоді.

 100. Законодавчо-нормативне забезпечення здорового способу життя населення.

 101. Екологічна безпека - ризик, загроза в умовах України.

 102. Освітня політика в Україні щодо виховання екологічної самосвідомості.

 103. Ергономіка праці державного службовця.

 104. Безпека праці державного службовця.

 105. Корупціогенні чинники: розуміння та класифікація.

 106. Відкритість інформації, як антикорупційний стандарт державного управління.

 107. Морально-етичні засади запобігання та протидії корупції в органах державної влади.

 108. Корупційні ризики в системі державного управління.

 109. Мовний фактор у політичному дискурсі щодо процесів суспільного розвитку України.

 110. Комунікативні стратегії в державному управлінні: історія і сучасність.

 111. Загальні засади конституційного ладу в Україні.

 112. Правовий статус Президента України.

 113. Місце та роль ідеології в державному управлінні.

 114. Конституційний статус Кабінету Міністрів України.

 115. Сутність та основні ознаки демократичної держави.

 116. Суспільний ідеал і національна ідея, їхній зміст і співвідношення.

 117. Органи самоорганізації населення: сутність та основні завдання.

 118. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.

 119. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан і потреба в реформуванні.

 120. Громадські об’єднання в Україні: основні характеристики та діяльність.Голова комісії з тестування із державно-управлінських, політико-правових, соціально-економічних, історико-культурних питань

доктор юридичних наук, професор М.М. Гуренко-Вайцман


Голова предметної комісії з іноземної мови

кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Ягеніч


Голова комісії зі співбесіди із сучасних проблем державного управління у сфері охорони здоров’я

кандидат юридичних наук, доцент О.В. Юриста


Схожі:

«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія
«Лікувальна справа», та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 12010001...
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи