Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 icon

Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010
Скачати 109.87 Kb.
НазваПоложення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010
Дата15.09.2012
Розмір109.87 Kb.
ТипПоложення

«ПОГОДЖЕНО»

Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет

імені С.І. Георгієвського»

професор__________А.А. Бабанін


«___» _____________ 20 __ р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням VIII конференції

студентського самоврядування
Державної установи
«Кримський державний медичний університет
імені С.І. Георгієвського»


«___» ________________ 20__ р.ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

^ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ

«КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО»


м. Сімферополь

2010

Розділ 1. Загальні положення


  1. Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, курсу, гуртожитку, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління.

  2. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства й держави.

  3. Студентське самоврядування Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (надалі - студентське самоврядування КДМУ) - це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завданнь, що стоять перед студентськими колективами.

  4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування КДМУ керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров`я, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, отримують допомогу й підтримку ректорату (адміністрації) та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

  5. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, погоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

  6. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій і рухів.

  7. Студентське самоврядування КДМУ має власну символіку, зразки якої затверджуються конференцією студентського самоврядування та реєструються у встановленому законом порядку.

Розділ 2. Структура та організація роботи органів студентського самоврядування

  1. Студентське самоврядування КДМУ здійснюється на рівні курсу, факультету, академічної групи, гуртожитку, іншого структурного підрозділу.

  2. Вищим органом студентського самоврядування КДМУ є конференція, на якій затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган (парламент, комітети), визначається його структура й строк повноважень, заслуховується звіт.

  3. Рада студентського самоврядування структурного підрозділу університету (курсу, факультету, гуртожитку) обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

  4. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову й делегує свого представника до ради студентського самоврядування факультету та на загальну конфернцію студентів.

  5. Рада студентського самоврядування факультету формується з представників виконавчих органів академічних груп і обирає своїх представників до ради студентського самоврядування КДМУ.

  6. Орган студентського самоврядування з числа своїх членів обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

  7. Голова (президент) парламенту студентського самоврядування КДМУ організовує роботу органів самоврядування, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях Вченої ради університету, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

  8. Секретар парламенту студентського самоврядування КДМУ організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

  9. При парламенті створюються сектори (комітети) за напрямами роботи: навчальна, наукова, культурно-просвітницька, волонтерська, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків та ін.

  10. Засідання парламенту студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Парламент ухвалює рішення більшістю голосів його членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

  11. Кожне засідання Парламенту фіксується протоколом, що підписується головою (президентом) або його заступником, секретарем.

  12. На розгляд конференцій виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

  13. Позачергова конференція може бути скликана за рішенням засідання студентського парламенту на вимогу президента студентського самоврядування.

  14. Парламент студентського самоврядування КДМУ, ради факультетів і гуртожитків у кінці року на конференції звітують про виконану роботу.

  15. Рішення Парламенту студентського самоврядування й загальної конференції є обов'язковим для виконання.Розділ 3. Мета і завдання органів студентського самоврядування КДМУ

  1. Студентське самоврядування КДМУ функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їх прав, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

  2. Діяльність органів студентського самоврядування КДМУ направлена на вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності й культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

  3. Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються й реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів щодо залучення молоді в процес управління справами навчального закладу.

  4. Основними завданнями органів студентського самоврядування КДМУ є:

 • забезпечення й захист прав і інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання й відпочинку студентів;

 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

 • репрезентація в керівництві університету;

 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами);

 • координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;

 • контроль за навчальною й трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

 • участь у розподілі стипендіального фонду;

 • залучення студентів до художньої самодіяльності;

 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб веселих і кмітливих), фестивалів, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів факультету, теоретичних і науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних "круглих столів", інших культурно-масових заходів;

 • участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні їх;

 • разом із деканатами, відділом навчально-виховної роботи, господарською службою, директором студентського містечка, завідувачами гуртожитків, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках;

 • активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання й підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

 • координація роботи з викладачами, наставниками академічних груп студентів і кафедрами, деканатами факультетів;

 • організація проведення незалежних соціологічних опитуваннь із питань, значущих для молоді;

 • організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитках;

 • активна участь у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економію електроенергії та ін.;

 • разом із завідувачами гуртожитків, директором студ.містечка, вихователями створення умов для самостійної підготовки (навчання) студентів;

 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

Розділ 4. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

  1. Члени студентського самоврядування КДМУ мають такі права та обов'язки, якими наділені всі студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту університету.

  2. Предствники Студентського самоврядування мають становити не менше як 10 відсотків від загальної кількості Вченої ради КДМУ, Вченої ради факультету, вищого колегіального органу громадського самоврядування університету.

  3. Члени студентського самоврядування КДМУ мають право:

 • обирати й бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

 • звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

 • опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують права члена студентського самоврядування чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

  1. Ради студентського самоврядування факультетів і парламент студентського самоврядування КДМУ мають право звертатися до адміністрації факультету й адміністрації університету з пропозиціями та заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, що передбачені основними напрямами діяльності самоврядування.

  2. Президент студентського самоврядування КДМУ має право брати участь у засіданнях Вченої ради університету при розгляді питань студентського життя.

  3. Президент студентського самоврядування КДМУ є членом ради університету з виховної роботи.

Обов'язки: чітко дотримуватися цього Положення та виконувати рішення й вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети та вирішення завдань організації.

  1. Права й обов'язки органів студентського самоврядування узгоджуються з адміністрацією та вченою радою університету.
^

Розділ 5. Нормативне визначення


  1. Студентське самоврядування — невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у КДМУ, і їхню участь в управлінні університетом.

  2. У студентському самоврядуванні КДМУ беруть участь особи, які навчаються в університеті. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються у ВНЗ безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом голосування.

  3. Органи студентського самоврядування (за чинним законодавством):

 • приймають акти, що регламентують їхню організацію й діяльність;

 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;

 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в вузі;

 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

 • виконують інші функції.

  1. За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в КДМУ, та їх поновлення на навчання;

 • переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;

 • переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення з нього;

 • затвердження рішень із питань студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в КДМУ.

  1. Органи студентського самоврядування КДМУ мають користуватися всебічною підтримкою й допомогою власника або уповноваженого ним органу у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням із керівником закладу. Зокрема, керівник ВНЗ має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування щодо:

 • надання приміщення, меблів, оргтехніки;

 • забезпечення телефонним зв'язком, доступом до мережі Інтернет;

 • відведення місць для встановлення інформаційних стендів;

 • та інше.
^

Розділ 6. Фінансове забезпечення


Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою університету в розмірі, передбаченому Законом України «Про вищу освіту». Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання завдань і повноважень, зокрема, не менше як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті.
^

Розділ 7. Нормативно-правова база


Нормативно-правові акти, що регулюють студентське самоврядування:

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);

 • Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад» від 5 вересня 1996 року № 1074 (зі змінами);

 • тощо.


Погоджено:


Перший проректор професор О.О. Притуло

Проректор з гуманітарної освіти та

виховної роботи професор Є.С. Крутіков

Декан 1 –го медичного факультету професор Т.А. Фоміних

Декан 2-го медичного факультету професор С.М. Крутіков

Декан стоматологичного факультету професор С.І. Жадько

Декан міжнародного факультету доцент О.О. Савчук

Начальник юридичного відділу О.А. Лагута

Голова профкому студентів А.В. Бережний


Схожі:

Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Положення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010 icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи