Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії icon

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Скачати 210.76 Kb.
НазваІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Дата15.09.2012
Розмір210.76 Kb.
ТипІнформація
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік


У галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії (зав. — проф. К.О. Єфетов) у рамках науково-дослідної роботи «Застосування методів клітинної інженерії і молекулярної біології для вирішення еволюцiйно-бiологiчних проблем i вивчення імуноглобулінів людини в нормі та при патології» за допомогою розроблених раніше протоколів імуноферментного та лектиноферментного аналізу (із використанням отриманих на кафедрі моноклональних антитіл) дослiджено iмуноглобулiни людини в нормі та при злоякісних новоутвореннях різної локалізації, продемонстровано прогностичну цінність ідентифікації модифікованих імуноглобулінів у хворих на рак молочної залози та при парапротеїнемічних гемобластозах.

Метод полiмеразної ланцюгової реакції застосовано для досліджень кореляції поліморфізму гену DАТ із зустрічальністю алкогольної хвороби і опіоїдної наркоманії. Виявлено тенденцію більш частого трапляння (у 2,2 раза) комбінованої алкогольно-наркотичної інтоксикації при наявності 9-ти повторів (VNTR) у гені DAT у порівнянні з випадками, коли 9 повторів (VNTR) відсутні. Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у сполученні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше в осіб з 9 повторами (VNTR) у гені DAT, ніж в осіб, що не мають 9 повторів.

Кафедрою біохімії КДМУ в 2010 році продовжено вивчення гену мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) Zygaenidae (спільний із Центром баркодінгу Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (Канада) дослідницький проект зі секвенування ДНК). Уперше у світі визначені послідовності нуклеотидів цього гену в 104 біологічних видів (380 зразкiв ДНК), що належать до 15 родів з Іспанії, Франції, Італії, Австрії, Німеччини, Сербії, Македонії, Туреччини, України, Вірменії, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Йорданії, Сирії, Ірану, Афганістану, Китаю, Японії, Мороко, Алжиру, Австралії та США. Результатами стали внесення змін до існуючої систематики біологічних видів та опис нових для науки таксонів.

У співпраці із Institute of Zoology (Софія, Болгарія) і Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) успішно розвивається новий науковий напрямок – хемотаксономія. У рамках цього напрямку спільно з ученими з Австрії та Великобританії у червні 2010 року було організовано Україно-Австрійсько-Британську наукову експедицію в Італію для досліджень у польових умовах синтезованих лабораторно статевих феромонів Procridinae. За результатами цієї експедиції підготована стаття в англійському науковому журналі. Крім досліджень молекулярної структури, біологічних властивостей та еволюційного значення статевих феромонів, у 2010 році на кафедрі біохімії проводилася наукова обробка матеріалів, отриманих у результаті польового тестування статевих феромонів, яке здійснювалося закордонними вченими у Хорватії та Японії.

У листопаді 2010 року від Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) кафедрою біохімії КДМУ отримано грант на виконання НДР «Application of molecular methods for investigation of evolutionary relationships of biological species» («Використання молекулярних методів для з'ясування еволюційних взаємовідносин між біологічними видами»).

У 2009–2010 роках наукові праці кафедри біохімії КДМУ були 23 рази процитовані вченими з Німеччини, Великобританії, Болгарії, Угорщини, Туреччини, Кореї, Японії.

На кафедрі патофізіології (зав. – проф. А.В. Кубишкін) уперше проведений аналіз участі протеїназ і протеїназних інгібіторів у розвитку локальних і системних патологічних станів свідчить про схожі зміни на локальному і системному рівнях при «класичному» запаленні і реперфузійному синдромі, що розглядається нами як модель синдрому системної запальної реакції (ССЗР). Спільність альтеративних механізмів, змін у протеїназ-інгібіторній системі, мікроциркуляторних порушень підтверджує концепцію розвитку синдрому системної запальної реакції при шокових станах. Можна констатувати, що різниця полягає в пускових механізмах (системна або локальна активація БАР) і в рівні судинних відповідей. Крім того, отримані в нашій роботі результати з одного боку підтверджують схожість механізмів участі компонентів протеїназ-інгібіторної системи в розвитку ССЗР, а з іншого боку свідчать про можливість використання їх визначення як маркерів розвитку ССЗР. За розвиток досліджень у цьому напрямі асистент кафедри, к.мед.н. Фомочкіна І.І. удостоєна стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

На кафедрі нормальної фізіології (зав. — проф. О. В. Євстаф’єва) продовжено спостереження за фактичними навантаженнями важкими металами на території південного регіону Кримського півострова, а також розпочато збір і визначення фактичного навантаження важкими металами на території промислово забрудненого північного Криму. Для цього на підставі даних із попереднього проекту стосовно розрахованих критичних навантажень для ртуті, свинцю та кадмію вибрані й обладнані експериментальні майданчики для збору вологих опадів, з якими відбувається вимивання важких металів із атмосфери і їх привнесення в ґрунти, звідки розпочинається їх циркуляція по біогеохімічним трофічним ланцюгам, кінцевим консументом яких є людина. Визначено концентрації в опадах ртуті, свинцю, кадмію (пріоритетних за визначенням Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних), а також інших хімічних елементів за період півроку-рік, розраховані їх депозиції та перевищення критичних навантажень. Одночасно виконується аналіз сформованих в минулому році баз даних з захворюваності населення Автономної Республіки Крим за останні 10 років спільно з базами даних за період 1967-1997 рр. За допомогою геоінформаційних технологій виконується їх картографування та визначення територій із найбільш вираженими негативними тенденціями в стані здоров’я населення.

Розпочата робота з визначення особливостей мікроелементного балансу, зокрема вмісту токсичних важких металів і стійких органічних сполук у системі «мати – дитина» та в біосубстратах недоношених новонароджених дітей. Завершено лонгітюдинальне дослідження функціонального стану дитячого організму (центральна нервова, автономна, серцево-судинна, дихальна системи) залежно від макро- та мікроелементного балансу організму.

Результати досліджень протягом звітного періоду докладалися на міжнародній нараді експертів у межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів на далекі відстані (Париж, Франція, травень 2010 р.); 18-му з’їзді Українського фізіологічного товариства (Одеса, травень 2010); Міжнародному симпозіумі «Нові напрямки у токсикологічних дослідженнях» (Одеса, вересень 2010); 28-й міжнародній науково-практичній конференції «Ноосферна освіта – стратегія здоров’я» (Ялта, жовтень 2010); на засіданні міжгалузевої комісії Кабінету міністрів Автономної республіки Крим (Сімферополь, жовтень 2010).

На кафедрі мікробіології і вірусології (зав. — проф. Ю. Л. Криворутченко) Проведено порівняльне дослідження чутливості до антисептика окомістину (препарат мірамістину) і експиремінтального сапоніну таурозиду Sx1 грибів роду Candida (24 штами), виділених від ВІЛ-інфікованих і інших осіб. Виявлено, що спектри стійкості штамів до зазначених речовин не збігаються і, таким чином, комбіноване використання таурозиду Sx1 і окомістину може бути доцільним для запобігання формуванню резистентності грибів до кожної з цих речовин. Досліджено 16 хворих на цукровий діабет (ЦД) і 5 хворих на гестозний пієлонефрит (ГП) з метою виявлення зв’язкук між показниками бактерицидної активності сироваток крові (БАС) щодо S.aureus і E.coli і наявністю бактеріємії чи бактеріурії. Отримані первинні дані, які свідчать про те, що у хворих на ЦД визначення показників БАС може мати велике діагностичне значення для ранньої діагностики бактеріємії, а у пацієнтів з ГП – для підтвердження розвитку бактеріурії.

Проведений аналіз (керівник – проф. О.Б. Хайтович) захворюваності чумою за останні 50 років у світі та окремо по континентах (встановлена періодичність і закономірність зростання захворюваності в окремі періоди), створена інформаційно-аналітична система за міграційними процесами та пунктами пропуску через державний кордон України з використанням геоінформаційних технологій. Це дозволило провести аналіз міжнародних транспортних зв’язків адміністративних територій України, визначити значимість окремих видів транспорту та виявити території риску завозу та розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань, що можуть мати міжнародне значення. Встановлено, що найбільша кількість міжнародних зв’язків здійснюється за допомогою автомобільного транспорту, при цьому найбільша кількість людей прибуває залізничним транспортом, але за відносним показником (кількість людей на одиницю транспорту) домінує повітряний вид сполучення. За середнім показником реєстрації прибулих визначені три групи регіонів України ризику завозу та розповсюдження ОНІ.

На кафедрі медичної біології (зав. – проф. К.Л. Лазарев) проводяться дослідження щодо пошуку коректорів хронічної алкогольної хвороби, особлива увага приділяється перспективам імунрегенерації організму. Аспірантом Сатаєвою Т.П. за проведені дослідження отримана Золота медаль у номінації «Видатний учений 2010». Високу міжнародну оцінку отримала участь Сатаєвої Т.П. у 3-х міжнародних виставках, що проходили в м. Москва і в м. Севастополь, це було відмічено 3-мя золотими медалями й особистою подякою ректора МГУ ім. Ломоносова.

^ У галузі фармакології і фармації на кафедрі фармації (зав. – доцент А.М. Кацев) був здійснений контроль якості методики бактерійного тестування з використанням вільних і зв’язаних бактерій із розчинами хлориду купруму (II) і хлориду цинку, що є міжнародними стандартами при роботі з бактеріями, що світяться. Це дозволило підібрати оптимальні умови експерименту й виявити штами бактерій, що відрізняються високою чутливістю до біоцидної дії і хорошою відтворюваністю результатів аналізу, що було використане для вивчення дії лікарських препаратів на фотобактерії. Крім того, досліджена можливість застосування біолюмінесцентного методу для оцінки біоцидної активності екстрактів різних лікарських рослин, запропоновані штами бактерій для оцінки гострої та хронічної дії рослинних екстрактів і допустима концентрація екстрагенту.

На кафедрі клінічної фармації (зав. — доцент О. І. Коняєва) формується відповідно до міжнародних вимог електронна база даних, яка дозволяє проводити фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні й інші види фармакологічних досліджень, проводити статистико-математичні експериментий дослідження. Була проведена робота з вивчення структури розвитку побічних реакцій в осіб різних вікових груп при самолікуванні, медичних помилках, пов'язаних із фармакотерапією, а також визначення причинно-наслідкових зв'язків між прийомом препарату та розвинутою клінікою різними методами (шкала Наранжо, метод ВООЗ, французький метод). Співробітники кафедри беруть участь у формуванні і виправленні Національного формуляру лікарських засобів (1 і 2 видання), регіональних і локальних формулярів, у рамках членства Isop - проводять заходи щодо розповсюдження сучасної інформації про роботу фармаконагляду й існуючих законодавчих актах Європи і України, що регламентують цю роботу. Проведено відкрите клінічне дослідження ефективності й безпеки українського препарату амлодипіну. Завершений моніторинг безпеки засобів базисної терапії в пацієнтів з ПРА. Проект асистента кафедри О.В.Матвеева отримав грант АРК для молодих вчених на 2011 рік.

^ У галузі терапії найбільш поширених захворювань на кафедрі внутрішніх хвороб № 1 (зав. – проф. О. А. Хрєнов) На основі отриманих результатів досліджень у практику охорони здоров'я упроваджені нові й удосконалені клінічні, інструментальні та лабораторні методи діагностики й лікування ІХС і некоронарогенних захворювань міокарду. Запропоновані схеми застосування різних груп антигіпертензивних препаратів (антагоністи кальцію пролонгованої дії, нові інгібітори АПФ) для лікування хворих на артеріальну гіпертензію з використанням у якості методу контролю ефективності терапії добового моніторірованія артеріального тиску. Продовжується робота з вивчення клінічної ефективності нових бета-адреноблокаторів (небіволол), продовжується дослідження ефективності блокаторов If каналів (івабрадин) при серцевій недостатності, антикоагулянтів нового покоління (фондапарінукс-арікстра, рівароксабан) для лікування хворих на інфаркт міокарду, мілдронату при хронічних формах ІХС.

На кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО (зав. – проф. І. Л. Кляритська) проведена наукова робота була направлена на виявлення й дослідження найбільш частих причин невдачі ерадикації H.pylori. Виявлено, що крім зростання антибактеріальної резистентності, є зниження ефективності кислотосупресивної терапії в осіб із швидким метаболізмом інгібіторів протонної помпи, високий рівень побічних ефектів, зокрема синдрому надмірного бактерійного зростання, особливо при проведенні квадротерапії, низький комплаїнс пацієнтів. Аналіз причин виникнення анемії дозволив виділити дві причини: поширена атрофія слизової оболонки, з ураженням як антрального відділу, так і тіла шлунка й кореляційним зв'язком із низькими значеннями відповідно пепсиногену 1 і гастрину 17, а також, при мінімальних проявах атрофії, переважно в антральному відділі, нормальними або високими значеннями пепсиногену 1, відмічався високий ступінь обсіменіння H.pylori. Встановлений кореляційний зв'язок між рівнем інтрагастрального рН і рівнем пепсиногену 1 плазми дозволяє використовувати даний ІФА-показник не тільки як маркер атрофії слизової оболонки тіла шлунка, але й оцінювати за його допомогою активність кислотопродукуючої зони шлунка.

На кафедрі пропедевтики терапії (зав. – проф. С.М. Крутиков) у групі хворих на цироз печінки досліджена мікрофлора асцитичної, плевральної рідині та крові, а також бактерицидність сироватки крові (БАС) і динаміка зміни її в процесі лікування. Установлено, що при бактеріємії у хворих на цироз печінки має місце дисбаланс чинників неспецифічної резистентності, зниження змісту сироваткових IGA і IGG і збільшенням концентрації IGM до ЛПС E.coli. Доведено, що стан гіпоксії, що розвивається у хворих на цироз, приводить до конформаційних перебудов метаболічних процесів розщеплювання глюкози в еритроцитах, що порушує транспорт і віддачу кисню тканинам. Результати дослідження доповіли на міжнародній 15-ій Російській конференції «Гепатологія сьогодні» 15-17 березня 2010 р. ( Москва) і на всеукраїнській конференції «Чоловік і мікроорганізми паралельні світи», травень 2010 р. (Сімферополь).

На кафедрі шкірних і венеричних хвороб (зав. – проф. О.О. Притуло) вперше виявлені фенотипічні ознаки дисплазії сполучної тканини у хворих на трофічні виразки, ускладненими мікробною екземою. З усього різноманіття фенотипічних особливостей біли виділені 24 маркери дисплазії сполучної тканини, найбільш характерні для трофічних виразок нижніх кінцівок. Диференційний аналіз фенотипічних ознак сполучнотканинної дисплазії може сприяти уточненню діагнозу й прогнозу перебігу захворювання в даній категорії пацієнтів і служити додатковою інформацією про різні прояви синдрому дисплазії сполучної тканини. Визнання приналежності варикозного розширення вен нижніх кінцівок до маркерів дисплазії сполучної тканини у хворих на трофічні виразками, ускладнені мікробною екземою, відкриває нові шляхи для розробки методів патогенетичного лікування даного захворювання.


На кафедрі інфекційних хвороб (зав. – проф. І. З. Карімов) вивчені особливості дерматологічних проявів, стан специфічного гуморального імунітету, епідеміологічні особливості хвороби Лайма в АР Крим. Установлено, що найчастіше реєструється маніфестна еритемна форма захворювання. Ураження шкіри при ХЛ грає провідну роль у діагностиці захворювання, проведенні диференціальної діагностики й призначенні лікування. Проведено районування Криму за ступенем епідеміологічного ризику зараження Лайм-бореліозом.

^ У галузі хірургії на кафедрі хірургії № 2 (зав. – проф. Ф.М.Ільченко) розроблені алгоритми діагностики й лікування всіх видівх вузлового зобу й мікрокарцином для хірургів із урахуванням даних про особливості захворювань щитоподібної залози в умовах Кримського регіону. Розроблені й запатентовані нові способи диференціальної діагностики келоїдного та гіпертрофічного рубців у ранньому післяопераційному періоді на основі оцінки проліферації й апоптозу їх клітин із застосуванням імуногістохімічного методу. Розроблений новий спосіб комбінованої герніопластики при бічних грижах живота, а також запропонований тренажер для відпрацювання техніки лапароскопічних операцій. Розроблений спосіб комбінованого застосування сорбентів у хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи який дозволяє отримати позитивний клінічний ефект. Запропонований спосіб корекції ендогенної інтоксикації у хворих із перитонітом за використанням ентеросорбенту «Бента».

Співробітниками курсу дитячої хірургії (зав. – доцент Л.Ф.Притуло) установлена залежність клінічного перебігу гнійно-септичних захворювань від стану специфічного й неспецифічного імунітету в дітей. Вивчена роль дисбалансу антиендотоксинових систем організму на розвиток синдрому системної запальної відповіді. Методом кореляційних взаємозв'язків між дисбалансом рівня антиендотоксинових антитіл і показників системи гемостазу виявлені діагностичні критерії результату гнійно-септичних захворювань. Визначена роль ендотоксинзв’язувальних систем цитокінового профілю в реалізації результату гнійних септичних захворювань у дітей. Вивчений вплив ендотоксинового синдрому на стан гемокоагуляційного потенціалу.

На кафедрі хірургічних хвороб ФПО (зав. – проф. В. М. Старосек) установлено, що використання поліпозіційного сканування в режимі кольорового доплерівського картування й енергетичного доплера забезпечує вибір оптимальної безпечної траєкторії пункції до осередкових утворень печінки, що сприяє мінімізації ризику постманіпуляційних геморагічних і біліарних ускладнень.

Проведений аналіз кореляції гістологічної будови пухлин печінки, ехографічної семіотики й концентрації асоційованих маркерів-антигенів сироватки крові. За сонографічними критеріями в 87,5 % випадках виявлено переважання гіперехогенного типу над іншими. Важливою особливістю, що підтверджує злоякісний генез патології, стала чітка кореляція гістологічних форм ракового процесу печінки з підвищеною концентрацією онкомаркерів сироватки крові в 76,8 % хворих. Для повноцінних гістологічних і гістохімічних досліджень трепан-біоптатів печінки переважно використовувати автоматичні голки 14-17g, задаючи довжину зрізу не менше 10 мм.

Розроблена техніка виконання інтраопераційного УЗД, як методу, що визначає вибір оптимального оперативного прийому в невідкладній абдомінальній хірургії. Запропонований і обґрунтований термін «ехоасистованої операції».

На кафедрі медицини невідкладних станів та анестезіології (зав. – доцент А.А. Бабанін) показані протизапальні властивості 10 % гідроксиетилкрахмалу (ГЕК) 200/0,5 і його позитивний вплив на відновлення перистальтики кишечника в післяопераційному періоді. Показано, що ГЕК ІІІ покоління 130/0,42 забезпечує гемодинамічну стабільність, не впливає на гемостаз і ниркову функцію, а також знижує вираження системної запальної реакції в післяопераційному періоді. Показані переваги застосування унілатеральной спинномозкової анестезії при операціях на нирці і верхній третині сечоводу. Даний метод анестезії дозволяє забезпечити ефективний рівень знеболення й досягти економії матеріальних витрат. З метою корекції системної запальної реакції в післяопераційному періоді показана можливість застосування торакальной епідуральної аналгезії, раннього ентерального живлення й збалансованої інфузійної терапії на основі ГЕК ІІІ покоління. Показана можливість ефективного й безпечного використання магнію сульфату для корекції післяопераційного ознобу та м'язового тремтіння. Досліджена епідеміологія тромбоемболічних ускладнень у багатопрофільному стаціонарі. При термоінгаляційному ураженні показаний позитивний вплив терапії екзогенним сурфактантом на стан сурфактантной системи і газообмін у легенях.

На кафедрі офтальмології й оториноларингології (зав. – проф. Н. В. Іванова) вивчена ендотеліальна дисфункція, дисбаланс про- і протизапальних цитокінів, системи гемостаза й мононуклеарних лейкоцитів у хворих на діабетичну ретинопатію. Доведена необхідність корекції цитокінового гомеостазу. Показано, що недостатність статевих стероїдних гормонів у людей репродуктивного віку приводить до істотних імуно-ендокринних порушень, провокує ранній розвиток катаракти і її прогрес при наявній природженій катаракті. Визначені сучасні офтальмологічні критерії ранньої діагностики патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки, що дозволяє оптимізувати ранню діагностику патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки й здійснити своєчасну адекватну терапію. Вивчається етіологія та патогенез ендогенних увеїтів, розробляються нові методи лікування ендогенних увеїтів. Досліджується роль ендотоксину грамнегативних бактерій і дисбалансу антиендотоксинового імунітету в патогенезі ендогенних увеїтів. Вивчаються особливості прогресуючої міопії в дівчат-підлітків, взаємозв'язок гормонального фону, судинних змін і вплив санаторно-курортних чинників на виявлені порушення.

^ У галузі репродуктивного здоров'я на кафедрі акушерства і гінекології № 1 (зав. – проф. В.О. Заболотнов) у вагітних із синдромом подразненого кишечника проведено дослідження психосоматичного стану, системного протеолізу в крові, змивах товстого кишечника і цервикальному каналі, вивчені бактеріологічні й біохімічні процеси в цервіксі й товстому кишечнику. Встановлений взаємозв'язок між станом мікробного пейзажу товстої кишки й цервикального каналу. Науково обґрунтований і розроблений фіто-комплекс лікувально-профілактичних заходів корекції синдрому подразненого кишечника. Визначені критерії вибору електрохірургічної методики гемостазу залежно від обсягу лапароскопічних операцій, конкретизовані переваги й недоліки кожної методики гемостазу в різних клінічних ситуаціях. Вивчений рівень протєїназ цервикального слизу при загрозі переривання вагітності. Уперше проведено вивчення гемостазіологічного статусу жінок із загрозою переривання вагітності й ретрохоріальною гематомою з визначенням значущості природжених і набутих дефектів гемостазу в патогенезі ранніх репродуктивних втрат і розвитку інших ускладнень гестації. Оцінена ефективність диференційованого підходу до терапії у вагітних із ретрохоріальною гематомою, заснованого на оцінці ехографічних і допплерометричних особливостей ембріоплацентарної системи й гормонального статусу вагітної.

На кафедрі акушерства і гінекології № 2 (зав. – професор І. І. Іванов) на підставі визначення рівня циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові, морфологічному стану плаценти розроблений метод профілактики важких форм преекслампсії. Додатково до стандартного лікування преекслампсії (наказ МОЗ України від 31.12.2004 року № 676 «про затвердження клінічних протоколів з акушерської і гінекологічної допомоги») вагітним із преекслампсією легкого та середнього ступеня проводять 3 сеанси мембранного плазмаферезу, плазмовідшкодування в співвідношенні 1:1,5 кристалоїдними (0,9 % Nacl) і колоїдними розчинами (6 % або 10 % рефортан) і внутрішньовенно краплинно вводять препарат корвітин. Після проведеної терапії у вагітних із легким і середнім ступенями тяжкості преекслампсії не відмічалися прогреси процесу до тяжкого ступеня. Розроблений комплекс диференційованого лікування гіперпластичних процесів ендометрію залежно від його рецепторного апарату і рівня апоптотичного маркера р-53 і маркера проліферації Кі-67. Оцінено репродуктивне здоров'я жінок із запальними захворюваннями придатків матки, зокрема, цитокіновий статус, стан системи гемостазу і показників ендогенної інтоксикації. Розроблений метод лікування запальних захворювань придатків матки з використанням антигомотоксичних препаратів і тканинної терапії.

На кафедрі акушерства, гінекології і перинатології ФПО (зав. – професор О.М.Рибалко) розроблена методика діагностики прогнозування, лікування клімактеричного синдрому в жінок із тиреоїдною патологією, діагностичні методики гормональних порушень і лікування їх після резекції або видалення одного яєчника в жінки репродуктивного віку. Вивчені методи ендоскопічної діагностики, пластичній хірургії в акушерстві, гінекології й упроваджені в акушерсько-гінекологічні клініки Криму, особливості перебігу вагітності, пологів, стани плоду та новонародженого в жінок, що народжують уперше, різних вікових груп і особливості неонатального періоду в дітей, народжених матерями з кесаревим розтином в анамнезі, основні причини і частота вроджених вад розвитку і спадкових захворювань у мешканок Криму, розроблені і впроваджені сканувальні програми в пренатальній діагностиці вроджених вад розвитку й спадкових захворювань плоду. Проведено впровадження розробленого пристрою для штучної вентиляції легенів в екстремальних умовах у новонароджених.

^ У галузі педіатрії на кафедрі педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (зав. – проф. Н.В.Лагунова) вперше в Україні доведено, що виконання паліативного втручання в найбільш тяжко хворих дітей із вродженими вадами серця й судин, не тільки приводить до поліпшення стану та значного підвищення якості життя, але й створює сприятливі умови для здійснення успішної радикальної корекції, а діти, які успішно перенесли радикальну корекцію пороку в ранньому віці, не потребують додаткового втручання. Уперше в Україні в роботі приведено спостереження за дітьми з розвинутим інфарктом міокарду в результаті аномального відходження коронарних артерій; прослідкований катамнез і показана адаптація гемодинаміки в дітей із рідкісною природженою патологією серцево-судинної системи (природженими пухлинами серця, повною природженою атріовентрикулярною блокадою). Уперше виявлений взаємозв'язок вроджених вад серця і судин, що протікають із обструкцією аорти з супутньою судинною патологією шиї і голови, як органічної так і функціональної. Уперше в Україні наведений опис патології серця в дітей із синдромом Секкеля. Доведена необхідність поглибленого обстеження дітей із синдромальною патологією для виключення аномалій розвитку серцево-судинної системи і, з іншого боку, необхідність огляду всіх дітей із ВПС лікарем-генетиком з проведенням медико-генетичного консультування сім'ї, що дозволить уточнити діагноз синдромальних випадків, визначити генетичний ризик при повторному дітородінні й запропонувати сім'ї заходи допологової профілактики.

На курсі дитячих інфекційних хвороб (зав. курсу – проф. І. В. Богадєльников) уперше досліджений розвиток системної ендотоксинемії кишкового походження в дітей із бактерійними ангінами, скарлатиною та гнійними менінгітами, рівень якої знаходиться в прямій залежності від тяжкості захворювання. Установлено, що в гострому періоді бактерійних інфекцій у дітей розвивається порушення антиендотоксинового імунітету, в основному, за рахунок депресії антиендотоксинових антитіл класу М. Отримані дані свідчать про розвиток дисбалансу цитокінового гомеостазу в дітей із гострими кишковими інфекціями, що протікають з токсикозом різного ступеня тяжкості.

На кафедрі педіатрії ФПО (зав. – проф. М.М. Каладзе) вивчені особливості структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у хворих на сколіоз, ревматоїдний артрит і травматичну хворобу спинного мозку, що зумовлені системними змінами в організмі, пов'язані зі зміною гормонального дзеркала - рівнів кальцитоніну, кальцитріолу, ПТГ, гормону росту, тиреоїдних і статевих гормонів, ряду біохімічних процесів. Вивчені особливості ферментативної активності м'язового апарату вказаних хворих, тісно пов'язані з основними денситометричними параметрами й показниками ендотеліальної дисфункції. Це вказує на необхідність поліпшення трофічної функції м'язової та кісткової тканини, що досягається застосуванням ряду преформованих і фармакологічних чинників. Відмічений резорбційний вплив грязьових аплікацій на кісткову тканину; цей феномен відмічався також і у хворих із травматичною хворобою спинного мозку.

^ У галузі неврології і психіатричних розладів на кафедрі психіатрії, психотерапії, наркології з курсами загальної і медичної психології (зав. - проф. В.О. Вербенко) вказана доцільність застосування арт-терапевтичних методів у структурі лікувально-реабілітаційної схеми: виявляється позитивний вплив використаної техніки на стабілізацію психічного стану, мобілізацію когнітивних функцій (увага, пам'ять, мислення, мовні функції, інтелект) і особових ресурсів пацієнтів, подолання негативних наслідків хвороби, пов'язаних із «синдромом госпіталізму», втратою працездатності й обмеженням соціальних контактів, відмічена позитивна динаміка в комунікативній, пізнавальній та емоційно-вольовій сферах.

На кафедрі нервових хвороб (зав. - проф. Г.М. Кушнір) уперше визначені особливості мозкової гемодинаміки пацієнтів із печінковою енцефалопатією, що дозволило обґрунтувати застосування в даної категорії пацієнтів засобів, що поліпшують мозковий кровотік. Така терапія дозволила значно покращити когнітивні функції і, відповідно, якість життя даних хворих. Готуються до оформлення у якості нововведень новий спосіб профілактики цереброваскулярної патології з використання бета-блокаторів після визначення стану індивідуальної бета-адренорецепції, що дозволить спрогнозувати відповідь серцево-судинної системи на дану терапію; і спосіб діагностики рухових порушень у осіб з ДЦП із використанням крім класичної електроміографії патоморфологічного дослідження м'язів, що дозволяє відібрати контингент пацієнтів, яким доцільно проводити подальші корегувальні дії.

^ У галузі стоматології на кафедрі ортопедичної стоматології (зав. – проф. С. І. Жадько) вперше виявлені закономірності розвитку процесів адаптації до знімних пластинкових протезів на клінічному, біохімічному й імунологічному рівнях у ортопедичних хворих із цирозом печінки. Розроблений і упроваджений спосіб виготовлення знімних пластинкових протезів для пролонгованої дії тімогену на процеси адаптації тканин протезного ложа. Доведена перевага розробленого способу виготовлення знімних пластинкових протезів для ортопедичного стоматологічного лікування.

На кафедрі терапевтичної стоматології (зав. – доц. Л.Х. Дурягіна) розроблений спосіб лікування запальних і запально-дистрофічних захворювань пародонту, лікування генералізованого пародонтту й поєднаного грязелікування генералізованого пародонтиту.

На кафедрі дитячої стоматології (зав. – доц. К.О. Колєсник) на підставі експериментальних і клініко-лабораторних досліджень розроблений і впроваджений в практику охорони здоров'я спосіб профілактики й лікування карієсу зубів у дітей, що проживають у зоні антропогенного навантаження із застосуванням препаратів остеотропної й імунокорегувальної дії. Розроблені способи профілактики осередкової демінералізації емалі й запальних захворювань пародонту при ортодонтичному лікуванні незнімною технікою з використанням ехінацеї пурпурної з глибоким фторуванням і Біотрит-дента. На підставі експериментальних і клініко-лабораторних досліджень розроблений спосіб профілактики та лікування карієсу зубів у дітей із ДЦП з використанням остеотропних препаратів. Розроблений і упроваджений в практику спосіб апаратурно-хірургічного лікування дрібного присінка порожнини рота, спосіб лікування піднебінного положення зубів із використанням апарату з пружинами, що самоактивуються.

^ У галузі курортології, реабілітації і фізіотерапії на кафедрі фізіотерапії ФПО (зав. — проф. В. О. Єжов) розробляється концепція фундаментальної ролі фізичної реабілітаційної медицини і фізіопрофілактіки в курортній справі, оптимальних взаємодій організму й природних чинників із позицій еволюціонізму, синергетики та інших інтеграційних наукових напрямів. Проведено зіставлення принципів і методів вітчизняної фізіотерапії і представлені шляхи її інтеграції у світову фізичну реабілітаційну медицину та спа. На основі комплексної оцінки клініко-лабораторних показників здійснюються клінічні випробування нових способів фізичної реабілітації і фізіопрофілактіки - аквагімнастики і аквастепу в басейні, лікувальної гімнастики в комплексі нордичної ходьби, електро- й ультрафонофорезу бішофіту, каріпаїну. Розроблені інноваційні методики діагностики та відновного лікування хворих із метаболічним синдромом, хронічними міофасціальними цервікалгіями. У взаємодії з Міністерством курортів і туризму Криму розробляється методологія розвитку кримських спа й лікувально-оздоровчих таласотерапевтичних центрів. Запропонований інноваційний алгоритм оцінки комплайнсу пацієнтів до фізіопрофілактичних заходів.

Спільно з НДІ ВіВ «Магарач», проводиться вивчення гігієнічних і лікувальних властивостей кримських виноградних сухих вин, екстракту поліфенолов винограду «Еноант» і лікувальних бальзамів, упровадження в курортну практику енотерапії при поєднаній бронхолегеневої й кардіальної патології, астеноневротичному синдромі.

На кафедрі ЛФК, спортивної медицини і фізіотерапії з курсом фізичного виховання (зав. – доцент В.В.Васильєва) вивчені клінічні ефекти нових методик діагностики, лікування й реабілітація пацієнтів із вертеброгенними захворюваннями нервової системи, зумовленими остеохондрозом хребта, що дозволило розробити нові способи відновної терапії й діагностики даної патології.

За монографію «Прогнозування загострень бронхіальної астми» співробітники університету Міністр охорони здоров'я АРК, професор С. Г. Доніч і директор НДІ ім. Сєченова, зав. кафедрию пульмонології ФПО, професор С. С. Солдатченко удостоєні Премії Автономної Республіки Крим у номінації «Охорона здоров'я, курорти» за 2010 рік (Рішення Президії ВР АРК № 119-6/10 від 20.12.2010 р.).

Схожі:

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії
М-градієнту за допомогою розробленого нами програмного забезпечення. Отримані нами результати дозволяють лікарям-гематологам оптимізувати...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії
У днк-лабораторії кафедри з використанням методу полiмеразної ланцюгової реакції досліджувалася спадкова схильність до алкоголізму...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2008 рік Коротка інформація у галузі фундаментальної медицини Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини
Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини. Кафедра патологічної анатомії. (проф. Загорулько О. К.)
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії iconІнформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр
Ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії iconІнформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено
Згідно з тематичним планом мон україни за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2010 році виконувалося 54 теми (30 фундаментальних,...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Актуальні питання перинатальної медицини” за спеціальністю “акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії iconРік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич
Росія: підсумки роботи російської бурякоцукрової галузі в 2010 році І прогноз розвитку на 2011 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи