Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік icon

Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік
Скачати 129.24 Kb.
НазваРезультати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік
Дата15.09.2012
Розмір129.24 Kb.
ТипДокументи
Результати наукової діяльності ДУ «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»

за 2010 рік.


У 2010 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету (включаючи сумісників) в кількості 828 чоловік, зокрема 100 докторів наук і 405 кандидатів наук. Серед них 1 член-кореспондент Національної академії медичних наук України, 5 Академіків наук вищої школи України, 8 Заслужених діячів науки і техніки України та 12 Заслужених діячів науки і техніки АР Крим; 12 Заслужених лікарів України та 33 Заслужених лікарів АР Крим, 3 Заслужених працівники народної освіти України та 17 Заслужений працівник освіти АР Крим; 20 фахівців КДМУ є академіками та член-кореспондентами вітчизняних, зарубіжних і міжнародних академій. 27 фахівців університету є лауреатами різноманітних премій АР Крим.

У 2010 році у Кримському державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського на 53 кафедрах 5 факультетах виконувалось 52 науково-дослідних кафедральних теми, з яких 7 завершились, а 39 – перехідні. З них у 2010 році заплановано 11 нових наукових тем. У 2011 році в університеті буде виконуватися 45 науково-дослідних робіт та планується почати ще 8 наукових програм. У межах цих колективних тем виконуються понад 250 індивідуальних дисертаційних та пошукових робіт. Виконуються ці роботи на базі ЦНДЛ, профільних кафедральних лабораторій при комплексації з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України та зарубіжних країн. Відмічається тенденція до міжкафедрального комплексування наукових досліджень навколо актуальних і пріоритетних напрямків розвитку медичної науки. Шість конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямків виконувались у межах фінансуємих програм МОЗ України в обсязі 416,4 тис. гривень.

Проводилися наукові дослідження на госпдоговірній основі. За замовленням Міністерства освіти та науки АРК проводилася робота «Використання методів молекулярної імунології та молекулярної біології для вдосконалення підходів до діагностики та лікування хворих з поширеною в Криму онкопатологією» (керівник – професор К.О.Ефетов) з фінансуванням 10,0 тис.грн. За замовленням Республіканського комітету з охорони навколишньої природної середи РМ АРК проводилася робота «Оцінка перевищень допустимих критичних навантажень важких металів на природні екосистеми Автономної Республіки Крим» (керівник – професор О.В.Єфстафьева) з фінансуванням 50,0 тис.грн. Загальна вартисть госпдоговірних робіт за 2010 рік склала 433,1 тис. грн.

Протягом останніх років і у 2010 році зміцнювалася матеріально-технічна база наукових лабораторій. Наукові дослідження виконуються з використанням найсучаснішого проточного цитофлуориметра, атомного абсорбціометра, трасмісійного і растрового електронних мікроскопів. Для автоматичного аналізу та візуалізації морфологічних досліджень використовуються сучасні цифрові цитоморфологічні комплекси, скануючий спектрофотометр, обладнання для УЗД діагностики, кардіомоніторування та інше сучасне обладнання. Запущений в роботу високоефективний рідинний хроматограф Prostar 210 (Varian 325). Придбани нові ендоскопічні відео системи, мікроскопи, аналізатори та інше обладнання. Всього за 2010 рік придбано лікувально-діагностичне і лабораторне устаткування на суму понад 1500 тис.грн. Крім того, для проведення наукових робіт придбано реактивів вартістю понад 80 тис. грн.. Все це дозволяє оптимізувати рівень наукових досліджень, перевести їх на новій якісний рівень.

У 2010 році ДУ «Кримський державний медичний университет імені С. І. Георгіївського» переоформив свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Свідоцтво ВГ № 01387 від 23 листопада 2010 р.) строком на 2 роки. Основні наукові дослідження виконуються на базі центральної науково-дослідної лабораторії та відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу КДМУ, які атестовані на проведення вимірювань у сфері розповсюдження державного метрологічного контролю. Лабораторії атестовані у 2008 році на 4 роки (Свідоцтва про атестацію № 001025 та № 001026, термін дії з 01.12.2008 по 30.11.2012). В рамках ЦНДЛ атестовано 10 відділень, які забезпечують проведення наукових досліджень і виконання діагностичних тестів в різноманітних наукових галузях.

У результаті поліпшення матеріально-технічної бази вузу відзначається постійне зростання рівня та кількості публікацій, вдосконалення видавничої і патентної діяльності. Протягом 2010 року співробітниками КДМУ отримано 54 патенту на корисні моделі та винаходи, подано 91 заявка на передбачувані корисні моделі. Ще 21 наукова розробка, що захищена патентами і що мають важливе медичне і соціальне значення, як нововведення університету подано до Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

На базі університету протягом року проведено згідно з реєстром МОЗ України 6 наукових конференцій державного і міжнародного рівнів, у роботі яких прийняло участь більше 1000 іноземних та іногородніх учасників з 10 країн. Окрім того проведені факультетські наукові конференції, а також кафедральні та міжкафедральні симпозіуми і міжнародна студентська наукова конференція з секцією на англійській мові.


^ Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів


У 2010 році співробітниками КДМУ захищено 7 докторських і 27 кандидатських дисертацій, затверджено ВАКом 5 докторських і 25 кандидатських, ще 2 докторські та 16 кандидатських дисертаційних робіт знаходяться на розгляді в експертних вчених радах ВАК.

У вузі протягом року на бюджетної основі в докторантурі навчається 2 громадянина України, в очній і заочній аспірантурі навчається 64 громадянина України; у магістратурі – 52 громадянина України; у клінічній ординатурі – 77 громадян України. У 2010 році докторантуру по педіатрії закінчив 1 чоловік, аспірантуру закінчили 11 аспірантів, які подали до захисту або захистили дисертаційні роботи. Магістратуру закінчили 24 магістранта. Клінічну ординатуру успішно закінчили 32 чоловіка. Виконано план прийому до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури на 2010 рік. В очну аспірантуру прийнято 11 чоловік, у заочну аспірантуру 1 чоловік, у магістратуру 22 інтерна, у клінічну ординатуру 39 чоловік.

Крім того, на комерційній основі навчалось в магістратурі 14 іноземних громадян і в клінічної ординатурі 5 громадян України і 45 іноземних громадян. З них у 2010 році успішно закінчили магістратуру 8 магістрантів, клінічну ординатуру 16 іноземних громадян, та 1 громадянин України. Прийнято в аспірантуру на комерційний основі 1 громадянина України, у магістратуру 7 іноземних громадян, у клінічну ординатуру 16 громадян іноземних держав та 4 громадянина України .


^ Публікації співробітників і видавнича діяльність КДМУ


Результати наукових досліджень співробітників КДМУ опубліковано у 2010 році у вигляді 12 монографій, 3 підручників, 130 навчальних посібників, 31 з яких видано англійською мовою. Затверджено та видано 6 методичних рекомендацій і 11 інформаційних листів. Також результати опубліковані у вигляді 974 статей у журналах і збірках, переважно фахових віданнях ВАК України, і у 874 тезах конференцій. В закордонних виданнях та матеріалах закордонних конференцій опубліковано 172 наукові праці співробітників університету.

З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів наукових досліджень, насамперед, співробітників Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського успішно продовжувалось у 2010 році видання науково-медичних журналів, які внесено ВАКом України до переліку фахових наукових видань.

Журнал «Таврический медико-биологический вестник» засновано в 1998 році як видання для публікацій актуальних наукових праць (статей, оглядів) з проблем теоретичної та практичної медицини, а також питаннь сучасної біології. У 2008 році журналу присвоено міжнародний код ISSN 2070-8092. Видання з 2010 року внесено до нового переліку фахових видань ВАК України. Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.science.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2000 примірників.

Замість збірнику наукових праць «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров`я», 6 випусків якого біло видано в першем півріччі 2010 року, зареєстровано нове видання «Кримський журнал експериментальної та клінічної медицини» (Свідоцтво КВ № 17219-5989Р від 25.10.2010 р.), який являється правоприємніком заснованої в 1932 році збірки університета. Планується у 2011 році видати перши номери журналу та внести його до перечню фахових видань ВАК.

Кріме того, за участю Кримського державного медичного університету продовжено регулярний випуск фахових видань з біології та медицини — журналів «Вісник фізіотерапії та курортології», «Асклепій», «Таврійський журнал психіатрії», «Кримський терапевтичний журнал». Спільно з товариством морських лікарів продовжено видання науково-практичного журналу «Вестник морского врача».


Спеціалізовані Вчені Ради


Вчена Рада Д 52.600.01 затверджена наказом ВАК України №-713 від 16.10.07 р. Термін дії до 12.11.2010 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.02 - внутрішні хвороби; 14.01.10 - педіатрія; 14.01.11 - кардіологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Кубишкін Володимир Федорович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Смуглов Євгеній Павлович.

Склад ради — 22 чоловіка, із них докторів наук - 21, із них за фахом «внутрішні хвороби» - 7 чол., за фахом «педіатрія» - 8 чол., за фахом «кардіологія» - 6 чол.

За 2010 р. спеціалізована вчена рада провела 6 засідань, на яких відбувся захист 8 кандидатських дисертацій (4 дисертація за спеціальністю “педіатрія”, 2 – за спеціальністю “кардіологія”, 2 – за спеціальністю “внутрішні хвороби”).

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 закінчився 12.11.2010 р. Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 22.12.2010 р. прийнято рішення про створення спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 з продовженням терміна повноважень на 2 роки.

Вчена Рада Д 52.600.02 затверджена наказом ВАК України №-861 від 22.12.09 р. Термін дії до 21.12.2012 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.03 - хірургія; 14.03.01 - нормальна анатомія; 14.03.02 - патологічна анатомія; 14.03.09 - гістологія, цитологія й ембріологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Бабанін Анатолій Андрійович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Мороз Геннадій Олександрович.

Склад ради — 24 чоловіка, із них докторів наук - 23 ( по 6 чоловік кожної спеціальності).

За 2010 рік спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, з яких на 3-х було проведено попередній розгляд дисертацій, а на 5-ти було проведено захист 1 докторської дисертації за спеціальністю гістологія, цитологія, ембріологія та 6 кандидатських дисертацій за спеціальностями: нормальна анатомія - 2, патологічна анатомія - 1, гістологія, цитологія, ембріологія - 2, хірургія – 1.


^ Наукова бібліотека КДМУ


Довідково-інформаційний фонд наукової бібліотеки cкладає більш як півмільйона (573186 прим.) книг, журналів, газет, реферативних видань. Фонд літератури на іноземних мовах становить 75 841 прим. Університет у 2010 році отримував 118 найменувань періодичних видань. Упродовж року послугами бібліотеки користуються 8810 читачів, число читацьких відвідувань становить 442260 тисяч, а кількість виданих джерел 676350 тис. примірників.

У поточному році було придбано 3335 прим., 1061 назв. На придбання цієї літератури та періодичних видань було витрачено 67440 грн.

Сприяє поповненню фонду видавницька діяльність співробітників університету. У поточному році від видавничого центру та кафедр університету надійшло 380 прим. навчальної літератури на суму 3065 тис. грн.

Інформація спеціалістів про надходження нових видань і про ті ресурси, які бібліотека має в своїх фондах, проводиться традиційними формами та методами:

  • Книжкові виставки — 130

  • Дні інформації — 7

  • Бібліографічні огляди — 10/21

Довідково-бібліографічний відділ надає допомогу науковим працівникам в оформленні списків літератури для наукових робіт. У відділі було виконано 13603 довідки.


^ Відділ наукової медичної інформації


Інформаційне забезпечення планових НДР здійснюється комплексно, з використанням усіх існуючих форм і методів інформаційного та бібліотечного обслуговування на основі наявних довідково-інформаційних фондів.

Налагоджена система диференційованого інформаційного обслуговування керівників (ДОК – 5 абонентів), вибіркового розподілу інформації (ВРІ — 20 абонентів) із розроблюваних абонентами наукових тем (28).

Спеціально для викладачів, аспірантів і здобувачів організовано картотеки:

  • «Перелік періодичних журналів України, у яких рекомендується публікація основних результатів на здобуття наукового ступеня»;

  • «До відома авторів», де відображено умови представлення статті в редакції журналів;

  • «Адреси редакцій журналів» із вказівкою поштового індексу, телефонів, факсів, а також електронної пошти та веб-сайту редакцій;

  • Правила оформлення списків літератури до дисертацій.

У відділі ведуться тематичні картотеки з актуальних тем медицини: «Влияние радиации на организм человека», «Страховая медицина», «Семейный врач», «Медицина экстремальных ситуаций», «Актуальные вопросы медицины». З проблем вищої школи ведеться картотека «Педагогика высшей школы».

Уся робота відділу спрямована на задоволення запитів читачів, надання допомоги професорсько-викладацького складу у виконанні плану наукових досліджень, організацію оперативної інформації читачів про літературу, що надійшла, та найбільш повного використання фондів наукової бібліотеки.


^ Робота студентського наукового товариства

В університетському студентському науковому товаристві в 2010 році працювали 742 студенти, з них 616 вітчизняних студентів і 125 іноземних. Традиційно популярними серед студентів залишаються наукові гуртки на кафедрах: біохімії, де працюють 56 студентів (з них 27 іноземних); нормальної фізіології, де постійно працюють 19 студентів; пропедевтики педіатрії, де щорічно працює близько 30 студентів. Членами гуртка терапевтичної стоматології в 2010 р. були 37 осіб. На кафедрі психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної і медичної психології протягом року працювали 25 студентів. З року в рік є популярними серед студентів гуртки на кафедрах акушерства і гінекології № 1 і № 2, де в 2010 році працювали 35 і 19 студентів відповідно; а також на кафедрі нормальної анатомії – 26 студентів. Завжди з особливою цікавістю відвідують студенти науковий гурток на кафедрі нервових хвороб із курсом неврології ФПО, де в даний час працюють 25 іноземних і вітчизняних студентів. Достатньо активно працюють студенти в наукових гуртках на кафедрі внутрішньої медицини № 1 і № 2, кафедрах хірургії № 1 і № 2, кафедрі отоларингології та офтальмології, кафедрі променевої діагностики і променевої терапії, кафедрі шкірно-венеричних хвороб, кафедрі педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб.

Найбільш активними членами СНТ у 2009-2010 навчальному році були студенти: Житова В.А. – 3 курс, 2 медичний факультет (кафедра біології); Шадуро Д.В. – 5 курс, 2 медичний факультет (кафедра пропедевтики педіатрії); Кадиров М.М., Мартиросян Т.В. – 4 курс, 1 медичний факультет, Гасанова І.Х. – 6 курс, 2 медичний факультет (кафедра нормальної анатомії); Зигар О.М. – 6 курс, 2 медичний факультет (кафедра акушерства і гінекології № 2); Бекетов О.О. – 4 курс, 1 медичний факультет (кафедра біохімії); Завгородня К.О. – 3 курс, 1 медичний факультет, Мамутов Е.Р. – 5 курс 1 медичний факультет (кафедра нормальної фізіології); Єзерницький О.Є. – 3 курс фармакологічне відділення 2 медичний факультет (кафедра клінічної фармації); Вербенко Г.М. – 4 курс 1 медичний факультет, Строєвський В.В. – 5 курс 1 медичний факультет (кафедра психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної і медичної психології).

Щорічно в КДМУ імені С.І. Георгієвського проводиться підсумкова науково-практична конференція студентів і молодих учених «Теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини», у якій беруть участь не тільки студенти нашого університету, але й інших ВНЗ України та ближнього зарубіжжя. Так, на 82 підсумкову науково-практичну конференцію СНТ приїжджало понад 50 студентів і молодих учених практично з усіх регіонів України: Києва, Чернівців, Тернополя, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Одеси, Вінниці та ін. У цьому році приїхали до нас також студенти із Санкт-Петербурзького державного медичного університету ім. І.П. Павлова. У свою чергу студенти КДМУ беруть активну участь в аналогічних наукових конференціях в інших вузах України.

Результати власних досліджень, що проводяться на кафедрах, студенти публікують у щорічному збірнику тез за матеріалами підсумкової конференції «Теоретичні та практичні аспекти сучасної медицини».

Найбільшу кількість друкарських робіт (тез) у збірнику підсумкової конференції мають студенти, які працювали в наукових гуртках на кафедрах: акушерства і гінекології № 1 – опублікована 31 студентська робота, нормальної анатомії – 24 друкарські роботи, терапевтичної стоматологи – 20 публікацій. Студенти кафедри соціальної медицини й економіки охорони здоров'я мають 18 наукових друкарських робіт, кафедри медичної біології – 13 робіт, кафедри судової медицини з курсом права – 13 друкарських робіт, кафедри мікробіології – 11 друкарських робіт, кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб – 10 друкарських робіт. На кафедрах внутрішньої медицини № 2 і пропедевтики педіатрії студентами опубліковано по 9 наукових робіт, на кафедрі шкірних і венеричних хвороб опубліковано 7 наукових робіт.

У 2010 році 37 студентів КДМУ імені С.І. Георгієвського брали участь у Всеукраїнських наукових конференціях студентів і молодих учених, що проходили в різних містах України. Деякі студенти брали участь у зарубіжних конференціях. Так, студенти Вербенко Г.М., Юр’єва Н.М. Шадуро Д.В. брали участь у 7-ій Міжнародній студентській конференції-семінарі «Low Back Pain» у м. Флоренція (Італія). Студент Бекетов О.О. брав участь у XII Міжнародному симпозіумі із Zygaenidae, який проходив 5-9 травня 2010 р. у м. Хатай (Туреччина). Студент Шадуро Д.В. виступав із доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров'я, що проходила цього року в Києві. Студент 2 курсу Варочкін К.А. виступав на Відкритій науково-практичній конференції молодих учених і студентів за міжнародною участю, присвяченій 75-річчю Волгоградського державного медичного університету (м. Волгоград, Росія).

Студенти міжнародного факультету Гох Кіам Сенг, Чонг Йі Мін, Тан Пій Янг, Анура Аман, Нантіні Ганапаті, Нг Пік Кум, Нурдіана Нуссін виступали з доповіддю на 31-ій Азіатській Медичній Студентській конференції, що проходила в м. Джакарті (Індонезія).

Студенти КДМУ щорічно беруть участь у різних конкурсах студентських наукових робіт, що проводяться міністерством освіти України та Автономної республіки Крим. Так, у 2010 році студентка Зигар О.М. (6 курс 2 медичного факультету) посіла 1 місце в IV Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект Україні», який проходив у Києві. Наукова робота студентів Кадирова М.М. і Мартиросян Г.В. зайняла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теоретична медицина», що проходив у Чернівцях; студентка Житова В.А. нагороджена дипломом цього конкурсу. Робота студентів Шадуро Д.В. і Ебазерової Л. зайняла друге місце в ІІ Всекримському конкурсі студентських робіт «Актуальні питання пріоритетного розвитку АР Крим». Студентка Завгородня К.О. (4 курс, 1 медичний факультет) стала лауреатом наукової премії за 2010 рік установленої ВР АРК.

Щорічно наші студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді. У 2010 році студент Вербенко Р.М. зайняв друге місце в II турі Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Психіатрія», студентка Могоровська Г.В. зайняла 3 місце за спеціальністю «Акушерство і гінекологія». Студент Журба О.Г зайняв 2 місце в II турі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я».

***

Колектив Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського протягом 2010 року успішно продовжував наукові дослідження, отримав нові наукові дані з пріоритетних напрямків медичної науки, зміцнив матеріально-технічну базу та науковий кадровий потенціал, а також займався впровадженням наукових розробок в практику охорони здоров’я.

Схожі:

Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconРезультати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році

Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconРічний план (зміни №5) державних закупівель на 2010 рік Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconІнформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр
Ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік (зміни 1) Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, код за єдрпоу 01896719
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, код за єдрпоу 01896719
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconРічний план закупівель (зі змінами) на 2012 рік Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік iconРічний план закупівель (зі змінами) на 2012 рік Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи