Перелік завершених ндр у 2007 році icon

Перелік завершених ндр у 2007 році
Скачати 447.14 Kb.
НазваПерелік завершених ндр у 2007 році
Сторінка2/3
Дата15.09.2012
Розмір447.14 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-

діл

що викону-

вав НДР

Керів

ник

НДР

Обсяг фінансівання по темі ( у тис.

грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

єкономічний ефект від впровад-

ження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1

0104U004103

До-, інтра- та післяопераційнна профілактика розвитку місцевих ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих

прикл.

2004-2008 р.р

каф.

хірургіч-ної

стомато-логії

проф.

Безруков

С.Г.

ініціатив.

Результати дослідження можуть дозволити розширити розуміння патогенетичної сутності використання методів до-, інтра- та післяопераційної профілактики розвитку ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих.

2

0103U001102


02/16


Оптимізація анестезіологічного забезпечення, як профілактика синдрому поліорганної недостатностіприкл.

2003- 2008р.р

каф.

невідкл. станів

доц.

Бабанін

А.А.

ініціатив.

Зниження частоти післяопераційних ускладнень у хірургії та інтенсивній терапії.

Упровадження запропонованих методик у практичну охорону здоров’я.


3

0104U009478


02/27


Хірургічне лікування травма-

тичних ушкоджень середин-

ного нерва на раіних рівнях

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

нейро-

хірур-

гії

проф.

Могила

В.В.

ініціатив.

Дослідження дозволить удоско-

налити хірургічну тактику при травматичних ушкодженнях серединного нерва на різних рівнях, покращити результати хірургічних втручань. Показати необхідність диференційованих підходів до хірургічного лікування ушкодження серединного нерва залежно від рівня травми.1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

0104U002081


02/23


Роль вільно-радикальних процесів при біологічних ушкодженнях та пошук нових антиоксидантів


прикл.

2004- 2008р.р

каф.

хімії

проф.

СеменоваТ.В..

ініціатив.

Будуть знайдені біологічні об’єкті, та процеси, у яких вільно-радикальні реакції грають важливу роль. На підставі отриманих даних будуть предложені нові методи діагностики (та/або лікування) деяких форм патології зв’язаных з участю вільно-радикальних реакцій. Будуть знайдени нови антиоксидантні форми та вивчені їх реакції в біологічних системах.

5

0101U010155


02/14


Індивідуальна анатомічна мінливість серцево-судинної системи людиниприкл.

2004- 2008р.р

каф.

топ.

анатомії


д.м.н.

Фоміних

Т.А.

ініціатив.
^
Отриманні за результатами

дослідження дані поглиблюють

існуючі уявлення про

морфологію та закономірності

вікової перебудови серцево-

судинної системи людини, і

представляють практичний

інтерес для хірургів та лікарів

інших спеціальностей.


6

0101U009463


02/26


Закономірності пренатального та постнатального гісто-та

органогенезу при типовій та атиповій імплантації.

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

гістоло-

гії


д.м.н.

Шапова-

лова О.Ю.

ініціатив.
^
Результати дослідження можу

бути використані для розробки методів мікрохірургічних втручань на органа, що вивчаються, побудови тест-сисьем дляя визначення способу лікування захворювань органів, що вивчаються та тест-систем для прогнозування малігнизації пухлин тих самих органів, а також у трансплантології1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

0100U002154


2.201

Влияние кумуляции солей тяжелых металлов в организме на морфофункциональное состояние органов”

прикл.

2004-

2008гг

кафедра

гистоло-

гии

д.м.н.

Кашири-

на Н.К.

ініціатив.

Полученные морфофункци-ональные данные могут служить основной для установления и обоснования эффективности применения лазера и некоторых новых видов антиоксидантов, как коррегирующих факторов


8

0101U009250


02/25


Санаторно-курортна реабілітація хворих, що перенесли радикальне лікування з приводу злоякісних пухлин, в умовах санаторіїв Чорноморского побережжя Криму

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

онколо-

гії

д.м.н.

Соркін

В.М.

ініціатив.

Отримані дані дозволять створити клінічно обґрунтовану республіканську програму реабілітації. Результатом стануть покращення здоров'я населення та значний економічний ефект.

9

0105U002480


02/2

Имуно-біохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації, лікувальної дії фізіотерапевтичних факторів та ЛФК з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізмуприкл.

2005-2009рр

каф.

лікувал.

Фізкультури з

Курсім

фізіотерапії

проф.

Горлов

О.О.

ініціатив.

На підетаві одержаних даних, планується запропонувати нові підходи к лікуванню та реабілітаціі хворих зі застасуванням методик ЛФК і фізіотерапіі з урахуванням індивідуальних особливостей організму, фізіологічних та імуно-біохімічних показників, конституціонального та генетичного поліморфізму.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0105U002161


02/2

Дія на мікроорганізми та антиінфекційну резистентність глікозидів, деяких збудників та інших біологічно-активних агентів.


прикл.

2005-2009рр

каф.

мікробіології

проф.

Криворутченко Ю.Л.

ініціатив.

Результати дослідження дозволять удосконалити інформацію щодо розповсюдження ЗОІ у пацієнтів з хірургічними та терапевтичними хворобами, а також дозволять виявити нові агенти з антимікробними та імунопротективними властивостями.

11

0105U004677


02/6

Патогенетичні механізми формування дисциркуляторної енцефалопатіїї (вікові, гемодинамічні, реологічні і деякі інші аспекти), обґрунтування методів її терапевтичної корекції


прикл.

2005-2009рр

каф.

нервовіх

хвороб

проф.

Кушнір

Г.М.

ініціатив.

Очікується, що результатом досліджень будуть розробка критеріїв диференціації власне вікових змін ЦНС від ЦВП на початкових етапах її розвитку, визначені патогенез і

діагностичні критерії початкових форм ДЕ у хворих з артеріальною гіпотензією, а також розроблені нові критерії для підбора вазоактивних препаратів.1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

0105U002163


02/4

Експериментальне обгрунтування фармакологічної профілактики і корекції цереброваскулярних порушень при хворобі руху.

прикл.

2005-2009рр

каф.

фармакології

проф.

Сапегін

І.Д..

ініціатив.

Будуть отримані нові дані про патогенез дії загальної широкосмугової вібрації та деяких інших форм хвороби руху на мозковий кровообіг та морфофункціональні характеристики тканин мозку. Передбачається оцїнити профілактичну ефективність препаратів, що досліджуються при цереброваскулярних порушеннях, які викликані загальною широкосмуговою вібрацією, а також деякими іншими формами хвороби руху та дати практичні рекомендації щодо їх клінічного випробування.

13

0105U007222


02/10

Судово-медична оцінка алкогольно-наркотичної інтоксикації

прикл.

2005-2009рр

каф.

судової

медици-ни

проф.

Бабанин

А.А.

ініціатив.

Розробка уніфікованого методу діагностики смертельного отруєння наркотичними речовинами по морфологічним та токсикологічним даним у найбільш короткий термін (у залежності від наркотичної речовини від 3 до 30 днів). Цей метод дозволить лікарям патоморфологам об'єктивно доводити отруєння на наркотичні речовини.1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

0105U007221


02/08

Індивідуальна біологічна сумісність акрилових пластмас у ортопедичних хворих із супутньою патологією

прикл.

2005-2009рр

каф.

ортопе-

дичної

стомат.

проф.

Жадько

С.І.

ініціатив.

Розробка нових методів лікування і профілактики запальних змін тканин протезного ложа, нових підходів (клінічних та технологічних) в ортопедичному лікуванні знімними пластинковими протезами.

Розробка методів раннього виявлення непереносності до акрилових пластмас.

15

0105U002783


02/7

Сучасні технології діагностиці та лікування гіпоксичних уражень перинатального періоду.


прикл

2005-

2009р.р

каф.

госпіталь

ної педі-

атрії


проф.

Іванова

М.В.

ініціатив.

Результати досліджень дозволять розширити та поглибити розуміння патофізіологічної суті пошкоджуючої дії перинатальної гіпоксії на організм плоду і новонародженого.

Це дасть змогу обґрунтувати застосування ефективних заходів в терапії гіпоксичних пошкоджень у новонароджених.

16

0105U004676


02/09

Профілактика, діагностика та лікування порушений репродуктивної функції жінок.

прикл

2005-2009р.р

каф.

акушер.

і гінеко-

логії

№2


проф.

Іванов

І.І.

ініціатив.

На підставі одержаних даних планується запропонувати нові схеми лікування різних форм порушень репродуктивної функції жінок. Результати досліджень дозволять розширити та поглибити розуміння патофізіологічної суті порушень репродуктивної функції жінок.1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

0106U001644


02/12

Пошук нових методів діагностики та фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань з прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей.

прикл.

2004-2008рр

каф.

дитячої

хірургії

доцент

Притуло

Л.Ф.

ініціатив.

Результати дослідження дозволять розробити діагностичні і прогностичні критерії перебігу гнійно-септичних захворювань і методи оптимізації комплексного лікування, профілактики ендотоксинемічного синдрому в до-, інтра- і післяопераційному періодах.

18

0106U001743


03/06

Інформаційно-аналітична система як механізм удосконалення санітарної охорони території України.

прикл.

2006-2010рр

каф.

мікро-біології

проф.

Хайто-вич О.Б.


ініціатив.

Оцінка ступеню небезпеки небезпечних нозологічних форм по можливості завезення і поширення на Україні. Упровадження сучасних мікробіологічних методів у діагностику особливо небезпечних інфекцій в Україні. Удосконалення моніторингу епідемічного процесу з використанням молекулярної епідеміології. Удосконалення санітарної охорони території України від завезення і поширення особливо небезпечних інфекцій, що мають міжнародне значення.

19

0100U002030


2.118

Інформаційно-біотехнічні підходи до методів модифікації, корекції та управління, біологічні явища в біосистемах

прикл.

2005-

2008 р.р.


каф.

інформа-

тики

доц.

Чирський

М.В.

ініціатив.

Біотехнічний комплекс регіс-

трації нервових імпульсів та функціонального сполучення нервового волокна з комп’ютером1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

0106U001126


02/06

Діагностика та превентивна терапія прихованих порушень сердцевого ритму та артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворюввання легень.

прикл.

2006-2010рр

каф.

внутріш-ній медици-ни

проф.

Белогла-зов

ініціатив.

На підставі проведенних досліджень будуть розроблені нові методи діагностики прихованих порущень сердцевого ритму та артеріальної астму гіпертензії на основі застосування добового моніторингу ЕКГ та артеріаль-ного тиску, а також будуть розроблені нові методи їх лікування із застосуванням сучасних інгібіторів АПФ та антагоністів кальцію у хворих на бронхіальну та ХОЗЛ
1   2   3

Схожі:

Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік завершених ндр у 2008 році
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік завершених ндр у 2009 році
Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксиновогоімунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи