Перелік завершених ндр у 2007 році icon

Перелік завершених ндр у 2007 році
Скачати 447.14 Kb.
НазваПерелік завершених ндр у 2007 році
Сторінка3/3
Дата15.09.2012
Розмір447.14 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

21

0106U001125


01/06

Вивчення моніторінгу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка Комплексних регіонарних лікувально-профілактичних Програм за умов геофізичних зон республіки.

прикл.

2006-2010рр

каф.

дитячої

стомат.

доц.

Райда

А.І.

ініціатив.

При вивчені моніторингу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму буде дана оцінка епідеміологічної ситуації згідно з міжнародними стандартами і

критеріями. Одержані дані мають бути основою для прогнозування стоматологічної захворю ванності, планування стоматологічної допомоги і оптимізації лікувально-профілактичних програм.1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

0106U003953


06/06

Профілактика, клінічні особливості й лікування стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією

прикл.

2006-2010рр

каф.

терапев-

тичної

стомат.

доц.

Журочко

О.І.

ініціатив.

Буде розроблен засіб профілактики ускладнень при підготовці пацієнтів до лікування карієсу, пульпіту та періодонтиту, засіб прогнозування ступеня важкості перебігу ускладненого карієсу і тактика лікування в зв’язку з генотипичними особливостями пацієнтів, запропонован засіб профілактики і лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у хворих з фоновою патологією

23

0102U001236


2.218

Демографічній розвиток Автономної республікі Крим до 2006 року.

прикл.

2004-

2008р.р.каф. соц.

мед. и

орг.здра

воохран.


проф.

Королєн-

ко Є.С.

ініціатив.

Визначити найбільш актуальні напрямки подальшого розвитку медично-демо- графічних процессів в Автономної Республіці Крим.

24

0101U004460


1.101

Наукове обгрунтування і впровадження нетрадиційних методів діагностики і терапії розповсюджених захворювань внутрішніх органів з соматоформними розладами

прикл.

2004-

2008ркаф.

нетради-

ційної

медици

ни


доц.

Мірошниченко Н.В.

ініціатив.

Розробка алгоритмів електропунктурної діагностики розповсюджених захворювань внутрішніх органів з соматичними розладами.1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

0101U005294


2.214

Вплив екологічної ситуації на стан здоров’я населення різних регіонів Криму.

прикл

2004-2008 р.р


каф

гігієни

проф.

Шибанов

С.Е.

ініціатив.

Вплив пріоритетних забруднювачів навколишнього середовища та їх джерела в різних регіонах Криму, найбільша чутливість до екологічного стану показників здоров’я населення, обгрунтування програм природоохоронних і профілактичних заходів по нагляду за покращанням здоров’я населення Криму.

26

0103U004386


02/19

Інтегральний опис російської мови з метою її практичного застосування

прикл.

2003-

2008 р.р


каф.

російської мови

проф.

Ховалкі-

на А.А.

ініціатив.

На підставі обержаних даних скласти комунікатівний мінімум, забезпечити його мовленнєвим мінімумом (повним каталогом мовленнєвих дій), визначити лінгвістичний мінімум і оформити одержані результати у вигляді навчальних програм для двох контингентів учнів ( з російською й англійською мовами навчання) у трьох рівнях компетенції: мовної, мовленнєвої, комунікативної.

27

0101U006916


02/11

Прогнозування і профілактика патології репродуктивної системи жінок.

прикл

2004-2008р.р.


каф.

акушер.

і гінеко-

логії

ФПО


проф.

Рибалка

А.М.

ініціатив.

Розробка нових ефективних методів прогнозування, профілактики і лікування патології .репродуктивної системи жінок., які будуть мати клінічне і наукове значення.1

2

3

4

5

6

7

8

9

28

0103U004052


02/17

Пластичність і реактивність тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу Стан гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки і печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду

прикл.

2004-2008 р.р

каф.

біології


проф.

Лазарєв

К.Л.

ініціатив.

Очікується виявити особливість протікання гіпертрофічних процесів у яєчнику, що залишився, нирках і печінці та їх більш інтенсивний прояв в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду (еноант)29

0107U004484


03/07

Методи еферентної і адітівної фізіотерапії у відновлювальному лікуванні і профілактиці

метаболічного синдрому при поєднаной кардіальной патології.


прикл.

2007-2011 р.р

каф.

фізіоте-

рапії та

курорто-

логії

проф.

Єжов В.В.


ініціатив.

Проведенння клінічних іспитів нових засобів еферентної і адітівної фізіотерапії у відновлювальному лікуванні і профілактикі. метаболічного синдрому. Здійснення статистичної обробки отриманих даних безпосередних та катамнестичних результатів дослідження. Комплексна оцінка рівня здоров`я пацієнтів у умовах клінічного санаторію. Разробка методик практичного використання методів фізіотерапії Здійсненення лікувально-профилактичних програм та втілення іх у практику.1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

0107U001254


04/07

Клінічний та патогенетичний поліморфізм психічних та поведінкових розладів

прикл.

2007-2011 р.р

каф.

психіа-трії ФПО

проф.

Самох-валов В.П.


ініціатив.

На основі одержаних даних будуть переглянуті проблеми внеску ендогенних та екзогенних факторів в поліморфізм шизофренії, епілепсії, афективних розладів та деяких розладів. Будуть розроблені нові підходи до терапії психічних розладів з урахуванням їх патогенезу та поліморфізму.

31

0107U002010


05/07

Патогенез, діагностика та лікування різноманітних форм риносинуситів.


прикл.

2007-2011 р.р

каф.

отоларингології

доц.

Балабан-цев А.Г.

ініціатив.

Удосконалення діагностики та лікування запальних захворювань носа та навколоносових пазух. Вивчити етіологію, патогенез, клініку та лікування поли поза порожнини носу на базі клініко-цитологічних досліджень. Визначити морфологічні та біохімічні механізми, з врахуванням мікробного чинника, які приводять до переходу гострого синусіту в хронічний.1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

0107U004220


07/07

Імуноєндокрінні порушення при офтальмопатологіії

прикл.

2007-2011 р.р

каф.

офталь-

мології

проф.

Іванова

Н.В.

ініціатив.

Передбачається виявити значення, імунологічних та гор-мональних порушень, і ряду зв’язаних офтальмологічних захворювань і визначити можли-вості корекції виявлених пору-шень для лікування офтальмопатології.

33

0107U007404


08/07

Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів травлення і сукупної патології.


прикл.

2007-2011 р.р

каф.

терапії

та сімейної

медици-ни


проф.

Кляритська І.Л.

ініціатив.

Комплексне вивчення патології шлунка, гастродуоденальної зони, гепатобіліарної системи, тонкої і товстої кишки та їх комбінації із патологічними змінами інших органів та систем. На підставі отриманих даних розробка нових засобів діагностики. Обґрунтування диференційованої терапії з застосуванням новітніх методів лікування.

34

0107U006604


09/07

Етнічні особливості раку основних локалізацій: значення для первинної профілактики, раннього виявлення і тактики лікування”


прикл.

2007-2011 р.р

каф.

онкології

проф.

Соркін

В.М.

ініціатив.

Вперше передбачається порів-няти етнічні групи, що осіло проживають в Україні в одна-кових природно-кліматичних умовах: оцінити рівень захворю-ваності раком, встановити "національні" особливості клі-нічних проявів і перебігу захво-рювань, визначити внесок гене-тичних і конкретних внешне-средових чинників в схильність до виникнення раку основних локалізацій в слов'ян-ській і кримсько-татарській етнічних групах.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

35

0107U006627


10/07

Розробка перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань та травм у невідкладній абдомінальній хірургії.


прикл.

2007-2011 р.р

каф.

хірургічних хвороб

проф.

Старосек

В.М.

ініціатив.

Впровадження в клінічну практику розроблених алгоритмів діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань і травм у невідкладній абдомінальній хірургії із застосуванням малоінвазівних операцій під контролем сонографічних методів візуалізації дозволить суттєво підвищити ефективність діагностики, оптимізувати лікувальну тактику, забезпечити етапність та спадковість лікування тяжких хірургічних хворих, підвищити якість контролю за перебігом патологічних процесів.

36

0103U007102


05/06

Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів

прикл.

2006-2009р.р.

каф.

урології

проф.

Кліменко

П.М.

ініціатив.

Запропонован ефективний метод відновлення уродинаміки верхніх сечових шляхів при уретероцеле подвоєної нирки у дорослих пацієнтів с післяоуретральним або уретеро-уретральним анастомозом у випадках збереженої функції верхнього сегменту нирки.

37

0107U011031

11/07

Розробка й впровадження в практику охорони здоров`я України методу замісної сурфактантної терапії

бронхолегеневих захворювань і морфофункціональна оцінка його ефективності

прикл.

2007-2011р.р.

каф.

пат.

анатомії

проф.

Загору-лько О.К.

ініціатив.

Підвищити ефективність комплексного лікування бронхо-легеневих захворювань у дітей та дорослих, зниження смертності від бронхолегенвих захворювань інших органів і систем організму1

2

3

4

5

6

7

8

9
^

Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 2004-2008 роки.


38

0100U003141


2.211

Розробка і впровадження нових

методів діагностики, лікування і профілактики деяких шкірних і венеричних захворюваньприкл.

2005-

2008р.р.


каф.

шкір.вен.

хвороб

доц.

Притуло

О.А.

ініціатив.

Розробити і впровадити нові ме-

тоди діагностики, лікування і профілактики деяких шкірних

і венеричних захворювань

^

НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва


1


02/07

Розробка й впровадження в практику охорони здоров`я України методу замісної сурфактантної терапії

бронхолегеневих захворювань і морфофункціональна оцінка його ефективності

прикл.

2007-2011р.р.

каф.

пат.

анатомії

проф.

Загору-лько О.К.

ініціатив.

Підвищити ефективність комплексного лікування бронхо-легеневих захворювань у дітей та дорослих, зниження смертності від бронхолегенвих захворювань інших органів і систем організму2.

0101U006172


02.6Фізіологічні підходи до оцінки екологічного ризику для здоров’я

прикл.

2002-2007р.р.

каф.

нормаль-

ної фізіо-

логії,

лаб.фізі-ології і єкологічної меди-цини

ЦНДЛ,проф.

Євстаф’єва О.В.

100,0

Дозволить оцінити динаміку і территоріальну неоднорідність стану здоров’я населення Криму з використанням ГІС-технологій, екологічну ситуацію, виявити групи екологічного ризику і провести в них функціональне обстеження нервової, серцево-судинної та імунної системи, оцінити ступінь екологічного ризику для здоров’я з використанням існуючих в міжнародній практиці підходів.


3.

01/08

Застосування методів клітинної інженерії та молекулярної біології для вирішення еволюційно-біологічних проблем і вивчення імуноглобулінів людини у нормі та при патології.

фунд.

2008-

2012рр.

лаборат.

експери-

мен. пато

логії,лек-

тиногістохімії і

біотех-

нології

ЦНДЛ

проф.

Єфетов

К.О


130,0

Розробка методів клітинної інженерії для ідентифікації

імуноглобулінів людини та вивчення підходів для застосування цих методів для рішення еволюційно-біологічних проблем та покращення оцінки ефективності лікування.Проректор з НДР, професор А.В.Кубишкін

1   2   3

Схожі:

Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік завершених ндр у 2008 році
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік завершених ндр у 2009 році
Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксиновогоімунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи