Перелік завершених ндр у 2008 році icon

Перелік завершених ндр у 2008 році
Скачати 474.77 Kb.
НазваПерелік завершених ндр у 2008 році
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір474.77 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


2. ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА 2008 РІК

Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського


ПЕРЕЛІК ЗАВЕРШЕНИХ НДР У 2008 РОЦІ


№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-

діл

що виконує

НДР

Керів

ник

НДР

Обсяг фінансування з теми ( у тис.

грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

економічний ефект від впровад

ження тощо
за

пла

новано

отри-мано1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/ НДР, ЩО ФІНАНСУВАЛИСЬ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇ НИ

Код 2301020

1.

0100U002155


2.116

“Розробка і впровадження методів діагностики стану клітинного і гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології і патології людини”фунд.

2004-

2008рр

каф.

імуноло-гії,

лаборат.

клінічної імуноло-

гії

лаборат.

морфології ЦНДЛк.б.н.

Гордієн-

ко А.І.

профес.

Бєлогла-

зов В.О.

105,8

105,8

Розроблені для впровадження в клінічну практику лікувально-профілактичних установ широкого профілю методи комплексної оцінки стану місцевого, гуморального i уродженого антиендоток-синового iмунітету у хворих з неінфекційною патологією.

Отримано 1 патент, 35 публікацій.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2301050

2.

0104U002080

02/22

“Вікові морфофункціональні особливості окремих органів та систем організму під впливом гравітаційних перевантажень та різних методах їх корекції”.

прикл.

2004-

2008 р.р.

каф.

нормал.

анатомії, лаборат.

морфології ЦНДЛ


проф.

Пікалюк

В.С.

39,4

39,4

Виявлені структурно-функціональні зміни в деяких органах та системах, що виникають під час дії на організм гравітаційних перевантажень. Розроблений і запатентований пристрій і комплекс для захисту біологічних об’єктів прі дії гравітаційних перевантажень. Отримано 5 патентів

3.

0101U006172

02.6“Фізіологічні підходи до оцінки екологічного ризику для здоров’я”.

прикл.

2002-2008 р.р.

каф.

нормаль-

ної фізіо-

логії,

лаб.фізі-ології і екологічної меди-цини

ЦНДЛ,


проф.

Євстаф’єва О.В.

80,0

80,0

Оцінена динаміка і територіальна неоднорідність стану здоров’я населення Криму з використанням ГІС-технологій. Виявлені групи екологічного ризику і проведене в них функціональне обстеження нервової, серцево-судинної та імунної системи. Оцінена ступінь екологічного ризику для здоров’я з використанням існуючих в міжнародній практиці підходів.

Функціональні дослідження впливу важких металів увійшли в матеріали аналітичного видання ВООЗ про вплив важких металів на організм.1

2

3

4

5

6

7

8

9

2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1

0104U004103

02/24

“До-, інтра- та післяопераційнна профілактика розвитку місцевих ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих”.

прикл.

2004-2008 р.р

каф.

хірургіч-ної

стомато-логії

проф.

Безруков

С.Г.

ініціатив.

Результати дослідження дозволяють розширити розуміння патогенетичної сутності використання методів до-, інтра- та післяопераційної профілактики розвитку ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих. За НДР отримано 11 патентів України2

0103U001102


02/16


“Оптимізація анестезіологічного забезпечення, як профілактика синдрому поліорганної недостатності”.прикл.

2003- 2008р.р

каф.

невідкл. станів

доц.

Бабанін

А.А.

ініціатив.

Отримані результати дозволяють знизити частоту післяопераційних ускладнень у хірургії та інтенсивній терапії та

використовувати розроблені дані для раннього прогнозу розвитку поліорганної недостатності

3

0104U009478


02/27


“Хірургічне лікування травматичних ушкоджень серединного нерва на ранніх рівнях”.

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

нейро-

хірур-

гії

проф.

Могила

В.В.

ініціатив.

Вдосконалена хірургічна тактика при травматичних ушкодженнях серединного нерва на різних рівнях, покращені результати хірургічних втручань. Результати включені в протокол медичної допомоги за спеціальністю “нейрохірургія” Наказ МОЗ України №317 від 13.06.08.1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

0101U010155


02/14


“Індивідуальна анатомічна мінливість серцево-судинної системи людини”.прикл.

2004- 2008р.р

каф.

топ.

анатомії


д.м.н.

Фоміних

Т.А.

ініціатив.
^
Отримані за результатами

дослідження дані поглиблюють

існуючі уявлення про

морфологію та закономірності

вікової перебудови серцево-

судинної системи людини, і

представляють практичний

інтерес для хірургів та лікарів

інших спеціальностей.

5

0101U009463


02/26


“Закономірності пренатального та постнатального гісто-та

органогенезу при типовій та атиповій імплантації”.

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

гістоло-

гії


д.м.н.

Шапова-

лова О.Ю.

ініціатив.
^
Результати дослідження можуть

бути використані для розробки методів мікрохірургічних втручань, побудови тест-систем для визначення способу лікування захворювань органів.

6

0100U002154


2.201

“Вплив кумуляції солей важких металів в організмі на морфофункціональний стан органів”.

прикл.

2004-

2008гг

кафедра

гістоло-

гії

д.м.н.

Каширі-

на Н.К.

ініціатив.

Отримані морфофункціональні дані служать основою для установлення й обґрунтування ефективності застосування деяких нових видів антиоксидантів, як корегуючих факторів.
0101U009250


02/25


“Санаторно-курортна реабілітація хворих, що перенесли радикальне лікування з приводу злоякісних пухлин, в умовах санаторіїв Чорноморського узбережжя Криму”.

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

онколо-

гії

д.м.н.

Соркін

В.М.

ініціатив.

Отримані дані дозволять створити клінічно обґрунтувати республіканську програму реабілітації хворих з онкопатологією. Обґрунтована можливість застосування ”Еноанта” в комплекс реабілітації онкохворих.1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

0100U002030


2.118

“Інформаційно-біотехнічні підходи до методів модифікації, корекції та управління, біологічні явища в біосистемах”.

прикл.

2005-

2008 р.р.


каф.

інформа-

тики

доц.

Чирський

М.В.

ініціатив.

Розкрити патогенетичні ланки впливу ЕМІ КВМ на організм. Розроблені методи імуностимулюючого й анти-стресорного застосування ЕМІ КВЧ. Отримано 2 патенти України.

9

0102U001236


2.218

“Демографічній розвиток Автономної республіки Крим до 2006 року”.

прикл.

2004-

2008р.р.каф. соц.

мед. і

орг. охор.здор.


проф.

Королен-

ко Є.С.

ініціатив.

Визначені найбільш актуальні напрямки подальшого розвитку медично-демографічних процесів в Автономній Республіці Крим. Обґрунтована раціональна система різнорівневої медичної допомоги жінкам і дітям

10

0101U004460


1.101

“Наукове обгрунтування і впровадження нетрадиційних методів діагностики і терапії розповсюджених захворювань внутрішніх органів із соматоформними розладами”.

прикл.

2004-

2008ркаф.

нетради-

ційної

медици

ни


доц.

Мірошниченко Н.В.

ініціатив.

Сформовані основні принципи системи патогенетично обгрунтованих відновно-лікувальних і реабілітаційних заходів відносно хворих з різними клінічними варіантами соматоформних розладів

11

0101U005294


2.214

“Вплив екологічної ситуації на стан здоров’я населення різних регіонів Криму”.

прикл

2004-2008 р.р


каф

гігієни

проф.

Шибанов

С.Е.

ініціатив.

Виявлено вплив пріоритетних забруднювачів навколишнього середовища та їх джерела в різних регіонах Криму. Обгрунтувана програма природоохоронних і профілакти-чних заходів з нагляду за покращання здоров’я населення Криму. Отримано 4 патенту, видано 5 метод. рекомендацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

0103U004386


02/19

“Інтегральний опис російської мови з метою її практичного застосування”.

прикл.

2003-

2008 р.р.


каф.

російської мови

проф.

Ховалкі-

на А.А.

ініціатив.

На підставі одержаних даних складений комунікативний мінімум, забезпечений його мовленнєвим мінімумом (повним каталогом мовленнєвих дій), визначений лінгвістичний мінімум, що оформлений у вигляді навчальних програм для двох контингентів учнів (з російською й англійською мовами навчання) у трьох рівнях компетенції: мовній, мовленнєвій, комунікативній.

13

0101U006916


02/11

“Прогнозування і профілактика патології репродуктивної системи жінок”.

прикл

2004-2008р.р.


каф.

акушер.

і гінеко-

логії

ФПО


проф.

Рибалка

А.М.

ініціатив.

Розроблені нові ефективні методи прогнозування, профілактики і лікування патології .репродуктивної системи жінок. Отримано 10 патентів України

14

0103U004052


02/17

“Пластичність і реактивність тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу Стан гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки і печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду”.

прикл.

2004-2008 р.р

каф.

біології


проф.

Лазарєв

К.Л.

ініціатив.

Виявлена особливість протікання гіпертрофічних процесів у яєчнику, що залишився, нирках і печінці та їх більш інтенсивний прояв в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду (еноант). За результатами роботи видано 2 інформ. листа про нововведення.1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

0100U003141


2.211

“Розробка і впровадження нових методів діагностики, лікування і профілактики деяких шкірних і венеричних захворювань”.прикл.

2005-

2008р.р.


каф.

шкір.вен.

хвороб

доц.

Притуло

О.О.

ініціатив.

Розроблено і впроваджено нові методи діагностики, лікування і профілактики псоріаза, пузирчатки, мікробної екземи, мікоза стоп. Отримано 8 патентів

  1   2   3

Схожі:

Перелік завершених ндр у 2008 році iconПерелік завершених ндр у 2007 році
Клінічні та імунологічні аспекти діагностики І лікування захворювань щитовидної залози
Перелік завершених ндр у 2008 році iconПерелік завершених ндр у 2009 році
Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо
Перелік завершених ндр у 2008 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік завершених ндр у 2008 році iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Перелік завершених ндр у 2008 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Перелік завершених ндр у 2008 році iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Перелік завершених ндр у 2008 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Перелік завершених ндр у 2008 році iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Перелік завершених ндр у 2008 році iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік завершених ндр у 2008 році iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи