Перелік завершених ндр у 2009 році icon

Перелік завершених ндр у 2009 році
Скачати 443.5 Kb.
НазваПерелік завершених ндр у 2009 році
Сторінка3/3
Дата15.09.2012
Розмір443.5 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-діл, що викону-вав НДР

Керівник

НДР

Обсяг фінансування з теми (у тис. грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

економічний ефект від упровад-

ження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1.

0106U001644


02/12

Пошук нових методів діагностики і фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань з прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей.

прикл.

2006-2010 рр.

каф.

дитячої

хірургії

доцент

Притуло

Л.Ф.

ініціатив.

Результати дослідження дозволять розробити діагностичні й прогностичні критерії перебігу гнійно-септичних захворювань і методи оптимізації комплексного лікування, профілактики ендотоксинемічного синдрому в до-, інтра- і післяопераційному періодах.

2

0106U001743


03/06

Інформаційно-аналітична система як механізм удосконалення санітарної охорони території України.

прикл.

2006-2010 рр.

каф.

мікро-біології

проф.

Хайто-вич О.Б.


ініціатив.

Оцінка ступеня небезпеки небезпечних нозологічних форм за можливістю завезення і поширення на Україні. Упровадження сучасних мікро-біологічних методів у діагно-стику особливо небезпечних інфекцій в Україні. Удоскона-лення моніторингу епідеміч-ного процесу з використанням молекулярної епідеміології. Удосконалення санітарної охорони території України від завезення й поширення особ-ливо небезпечних інфекцій, що мають міжнародне значення.1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

0106U001126


02/06

Діагностика і превентивна терапія прихованих порушень серцевого ритму та артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму і хронічне обструктивне захворювання легенів.

прикл.

2006-2010рр

каф.

внутріш-ньої медици-ни

проф.

Бєлогла-зов В.О.

ініціатив.

На підставі проведених досліджень будуть розроблені нові методи діагностики прихованих порушень серцевого ритму та артеріальної гіпертензії на основі застосування добового моніторингу ЕКГ та артеріального тиску, а також будуть розроблені нові методи їх лікування із застосуванням сучасних інгібіторів АПФ та антагоністів кальцію у хворих на бронхіальну астму та ХОЗЛ

4

0106U001125


01/06

Вивчення моніторингу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка Комплексних регіонарних лікувально-профілактичних Програм за умов геофізичних зон республіки.

прикл.

2006-2010рр

каф.

дитячої

стомат.

доц.

Колеснік

К.О.

ініціатив.

При вивчені моніторингу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму буде подана оцінка епідеміологічної ситуації згідно з міжнародними стандартами ікритеріями. Одержані дані стануть основою для прогнозування стоматологічної захворюваності, планування стоматологічної допомоги й оптимізації лікувально-профілактичних програм.1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

0106U003953


06/06

Профілактика, клінічні особливості й лікування стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією.

прикл.

2006-2010рр

каф.

терапев-

тичної

стомат.

доц.

Дурягіна

Л.Х.

ініціатив.

Буде розроблений засіб профілактики ускладнень при підготовці пацієнтів до лікування карієсу, пульпіту та періодонтиту, засіб прогнозування ступеня тяжкості перебігу ускладненого карієсу й тактика лікування в зв’язку з генотипічними особливостями пацієнтів, запропонований засіб профілактики й лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у хворих із фоновою патологією

6

0103U007102


05/06

Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів.

прикл.

2006-2010рр.

каф.

урології

проф.

Кліменко

П.М.

ініціатив.

Буде запропонований ефектив-ний метод відновлення уродинаміки верхніх сечових шляхів при уретероцеле подвоєної нирки у дорослих пацієнтів с післяоуретральним або уретеро-уретральним анастомозом у випадках збереженої функції верхнього сегменту нирки.1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

0107U004484


03/07

Методи еферентної і адитивної фізіотерапії у відновлюваль-ному лікуванні й профілактиці метаболічного синдрому при поєднаній кардіальній патології.


прикл.

2007-2011 рр.

каф.

фізіоте-

рапії та

курорто-

логії

проф.

Єжов В.В.


ініціатив.

Проведення клінічних випробувань нових засобів еферентної й адитивної фізіо-терапії у відновлювальному лікуванні і профілактиці. метаболічного синдрому. Здійснення статистичної обробки отриманих даних безпосередніх та катамнестич-них результатів дослідження. Комплексна оцінка рівня здоров`я пацієнтів в умовах клінічного санаторію. Разробка методик практичного ви-користання методів фізіо-терапії Здійснення лікувально-профілактичних програм і втілення їх у практику.

8

0107U001254


04/07

Клінічний і патогенетичний поліморфізм психічних і поведінкових розладів.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

психіа-трії ФПО

проф.

Вербенко В.О.


ініціатив.

На основі отриманих даних будуть переглянуті проблеми внеску ендогенних та екзогенних факторів у поліморфізм шизофренії, епілепсії, афективних в і деяких інших розладів. Будуть розроблені нові підходи до терапії психічних розладів з урахуванням їх патогенезу й поліморфізму.1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

0107U002010


05/07

Патогенез, діагностика та лікування різноманітних форм риносинуситів.


прикл.

2007-2011 рр.

каф.

отоларингології

доц.

Балабан-цев А.Г.

ініціатив.

Удосконалення діагностики й лікування запальних захворю-вань носа та навколоносових пазух. Визначити морфологічні та біохімічні механізми, з урахуванням мікробного чинника, що приводять до переходу гострого синуситу в хронічний.10

0107U004220


07/07

Імуноендокринні порушення при офтальмопатології.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

офталь-

мології

проф.

Іванова

Н.В.

ініціатив.

Передбачається виявити зна-чення, імунологічних і гор-мональних порушень, і ряду зв’язаних офтальмологічних захворювань і визначити можливості корекції виявлених порушень для лікування офтальмопатології.11

0107U007404


08/07

Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів травлення і сукупної патології.


прикл.

2007-2011 рр.

каф.

терапії

та сімейної

медици-ни


проф.

Кляритська І.Л.

ініціатив.

Комплексне вивчення патології шлунка, гастродуоденальної зони, гепатобіліарної системи, тонкої і товстої кишки та їх комбінації з патологічними змінами інших органів і систем. На підставі отриманих даних розробка нових засобів діагностики. Обґрунтування диференційованої терапії із застосуванням новітніх методів лікування.1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

0107U006604


09/07

Етнічні особливості раку основних локалізацій: значення для первинної профілактики, раннього виявлення і тактики лікування.


прикл.

2007-2011 рр.

каф.

онкології

проф.

Соркін

В.М.

ініціатив.

Вперше передбачається порівняти етнічні групи, що осіло проживають в Україні в однакових природно-кліматич-них умовах: оцінити рівень захворюваності раком, вста-новити "національні" особливо-сті клінічних проявів і перебігу захворювань, визначити внесок генетичних і конкретних зовнішньо-середовищних чинників у схильність до виникнення раку основних локалізацій у слов'янській і кримсько-татарській етнічних групах.

13

0107U006627


10/07

Розробка перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань та травм у невідкладній абдомінальній хірургії.


прикл.

2007-2011 рр.

каф.

хірургіч-них хвороб

проф.

Старосек

В.М.

ініціатив.

Впровадження в клінічну практику розроблених алгоритмів діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань і травм у невідкладній абдомінальній хірургії із застосуванням малоінвазивних операцій під контролем сонографічних методів візуалізації дозволить суттєво підвищити ефективність діагностики, оптимізувати лікувальну тактику, забезпе-чити етапність і спадковість лікування тяжких хірургічних хворих, підвищити якість контролю за перебігом патологічних процесів.1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

0108U00208804/08

Травма центральної і периферичної нервової системи.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

нейро-

хірургії


проф.

Могила

В.В.

ініціатив.

На основі одержаних даних будуть проведенні поглиблені дослідження за різними формами травм центральної і периферичної нервової системи, що дає нагоду якісно покращити діагностику й лікування цієї складної категорії хворих.

15

0108U009231

10/08

Ефективність лікування розповсюджених захворювань у дітей та дорослих на різних етапах реабілітації.


прикл.

2008-2012 рр.

каф.

педіатрії

та фізіотерапії


проф.

Каладзе

М.М.

Лагунова

Н.В.

ініціатив.

На підставі отриманих даних планується запропонувати новий підхід із питань лікування та реабілітації дітей і дорослих. Будуть розроблені критерії діагностики, лікування і програма санаторно-курортної реабілітації, що дозволить покращити якість життя цих хворих.


16

0108U009231

11/08

Особливості впливу екологічних, стресових, імунних та інфекційних факторів на розвиток захворювань у дітей у різні вікові періоди і їх корекція.


прикл.

2008-2012 рр.

каф.

пропедевтики педіатрії


проф.

Кобець

Т.В.

ініціатив.

Оптимізувати профілактику та лікування, покращити якість життя дітей з мультифакторними захворюваннями шляхом комплексної оцінки здоров’я в різні вікові періоди, динаміки клініко-лабораторних, імунологічних, функціональних показників на тлі впливу несприятливих факторів довкілля.1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

0108U009231

12/08

Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості актуальних інфекційних хвороб, удосконалення методів діагностики, терапії і профілактики.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

інфекцій-них хвороб


проф.

Карімов

І.З.

ініціатив.

Розроблення і впровадження в практику нових методів лікування гострих кишкових інфекцій. Удосконалення діагностики хвороби Лайма та Марсельської лихоманки18

0108U002086

07/08

Імунологічні, ендокринно-метаболічні та гемостатичні зміни і їх корекція у хворих з патологією серцево-судинної системи, органів дихання і печінці.


прикл.

2008-2012 рр.

каф.

Внутріш

ньої медици-ни №1


проф.

Хрєнов О.А.

ініціатив.

Отримання даних, що дозволять виявить нові патогенетичні механізмі, через які реалізується роль змін імуноендокринної регуляції і системі гемостазу в розвитку захворювань серцево-судинної, бронхолегеневої систем і печінки. Очікувані результати можуть послужити основою для розробки нових підходів до лікування хворих із патологіями, які вивчаються


19

0108U002087

05/08

Фiзiологiчнi аспекти пiдвищення ефективностi адптації до психофізичних навантажень методами фізичної культури і реабілітації у різного контингенту населення.прикл.

2008-2012 рр.

каф.

лечеб.

фізкуль-тури і спортів-ної

медици-нидоц.

Пархо-менко О.І.

ініціатив.

Вивчення фiзiологiчних аспектів дозволяють пiдвищити її ефективність до психофізичних навантажень методами фізичної культури і реабілітації у різного контингенту населення.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

0108U001525

01/08

Розробка методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення і нирок, поєднаних із порушенням інших органів і систем.


прикл.

2008-2012 рр.

каф.

пропедевтики

внутріш-ніх хвороб


проф.

Крутіков

С.М.

ініціатив.

Результати дослідження можуть дозволити розширити розуміння патогенетичної сутності використання методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення, нирок, сполучених з порушенням інших органів і систем

21

0108U001523

03/08


Нові аспекти патогенезу та терапії інфекційних хвороб у дітей на сучасному етапі.


прикл.

2008-2012 рр.

каф.

дитячих

інфекц.

хвороб


проф.

Богадельников

І.В.


ініціатив.

Будуть розроблені та впроваджені у практику нові методи лікування інфекційних токсикозів у дітей. Розробка оптимального режиму антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію, враховуючи механізми апоптозу лімфоцитів крові.

22

0108U002089

09/08


Актуальні питання хірургічних ендокринних захворювань і особливості епідеміології, діагностики та лікування в Кримському регіоні.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

хірургії

№2


проф.

Ільченко

Ф.М.


ініціатив.

Проведення поглиблених досліджень людей із різними формами хірургічних ендокринних захворювань покращить діагностику та лікування цієї складної категорії хворих.

23

0108U002085

08/08


Клінічні, імуногенетичні, молекулярні, біохімічні аспекти стратифікації прогнозу перебігу, ускладнень та ефективності лікарської терапії ревматичних, ендокринних, нефрологічних і серцево-судинних захворювань.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

внутріш

ньої медици-ни № 2


проф.

Бєлогла-зов В.О.


ініціатив.

Планується вивчити патогенетичну роль ендотоксинової агресії й обґрунтувати зв'язок дис-функції антиендотоксинового імунітету з розвитком ускладнень і прогнозом перебігу при деяких ревматичних, ендокринних, нефрологічних і серцево- судинних захворюваннях.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

0109U007885

01

Клініко-функціональна характеристика порушень адаптації та їх комплексна корекція з використанням методів нетрадиційної медицини.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

нераді-ційної

медици-ни

проф.

Мірош-ниченко Н.В.

ініціатив.

Розробка критеріїв діагностики та лікування з використання методів нетрадиційній медицини дадуть змогу запропонувати ряд рекомендацій для втілення у практичну діяльність профілактичних закладів


25

0109U004584

02

Сучасні засоби лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

стомато-логії ФПО

д.м.н.

Романен-ко І.Г.

ініціатив.

Планується на основі вивчення етіології, патогенезу та клінічних прояв виявити структурно-функціональні зміни в зубощелепній системи в різних контингентів населення й оцінити ефективність засобів лікування та профілактики стоматологічних захворювань.


26

0109U004582

09/09

Розробка нових методів лікування і профілактики поліорганної недостатності в анестезіології та інтенсивній терапії.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

мед.

невідкладних станів і анестезіології

доцент

Бабанін

А.А.

ініціатив.

Планується провести заглиблене дослідження механізму розвитку поліорганної недостатності в клінічних умовах і теоретичне обґрунтування засобів впливу на деякі ланки патогенезу її виникнення, що дозволить рекомендувати нові засоби лікування, профілактики та прогнозування поліорганної недостатності в анестезіології й інтенсивний терапії.1

2

3

4

5

6

7

8

9

27

0109U004585

10/09

Розробка методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

мед.

фтизіа-трії

професор

Грішин

М.М.

ініціатив.Результати дослідження дозволять розширити розуміння патогенетичної сутності використання методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем.


28

0109U004586

06/09


Діагностика і лікування хірургічних захворювань черевної порожнини, передньої стінки та їх важливіших ускладнень.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

хірургії

№1


проф.

Жебров-ський

В.В.

ініціатив.

Поглиблене дослідження хірургічних захворювань черевної порожнини дасть можливість поліпшення результатів лікування хворих, зниження кількості та ваги післяопераційних ускладнень, оптимізувати лікувально-діагностичний процес багатьох тяжких абдомінальних захворювань


29

0109U000647

07


Онкотермія (локальна електро-гіпертермія) із застосуванням системи EHY 2000 у лікуванні злоякісних пухлин різних локалізацій.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

онкології


проф.

Соркін

В.М.

ініціатив.

Вперше передбачається об'єктивно порівняти ефективність різних режимів підведення енергії в процесі онкотермії при ад'ювантному і паліативному лікуванні онкологічних захворювань найбільш частих локалізацій на підставі вивчення безпосереднього ефекту, показників якості життя, а також безрецидивної і загальної виживаності пацієнтів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

0109U004581

08/09


Вивчення екологічної патології населення Криму.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

загальної

гігієни


проф. Шибанов

С.Е.

ініціатив.

Планується встановлення кореляційних зв’язків між дією екопатологічних чинників та виникненням екопатології населення Криму, що дозволить обґрунтувати еколого-гігієнічні рекомендації щодо мінімізації та профілактики виникнення екологічної патології населення Криму31

0109U004587

11/09


Комплексна морфо-функціональна оцінка стану деяких органів на тлі алкогольної інтоксикації в умовах імуномоделюючої, репаративної и антиоксидантної корекції.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

медичної

біології


проф. Лазарев

К.Л.

ініціатив.

Очікується виявити особливість протікання гіпертрофічних процесів у нирках, що залишилися, і яєчнику та їх більш інтенсивний прояв в умовах алкогольної інтоксикації із подальшим застосуванням антиоксидантної корекції поліфенолами винограду (еноант), імуномоделюючої та регенеративної терапії (ербісол, екстра ербісол), а також отримати нові критерії оцінки й лікування алкогольного ушкодження внутрішніх органів.1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

0109U004588

12/09


Діагностика, лікування та реабілітація деяких шкірних і венеричних захворювань.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

шкірних

та венерич-них хвороб


проф. Притуло

О.О.

ініціатив.

Результати дослідження дозволять істотно підвищити ефективність діагностичних і лікувально-профілактичних заходів, які проводяться у пацієнтів, хворих на псоріаз, меланоцитарні захворювання шкіри (невус і меланома). Крiм того, будуть одержані нові дані про роль системи клітинного й гуморального імунітету, системи протеолізу і гемостазу, а також морфологічних та імуногісто-хімічних показників при дерматовенерологічних захворюваннях.33

0109U008095

03


Особливості пренатального і постнатального гісто- і органогенезу при типовій та атиповій імплантації та під впливом медикаментозних препаратів

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

Гістолог-гії та ембрі-онології

проф. Шапова-

лова

О.Ю.

ініціатив.

У результаті дослідження будуть розроблені підходи до розробки методів мікрохірургічних втручань на органах, а також побудови тест-систем для визначення способу лікування захворювань органів і тест-систем для прогнозування малігнізації пухлин. Крім того, результати дослідження можуть бути використані в акушерській практиці для лікування вагітних жінок1

2

3

4

5

6

7

8

9
^

НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва


34

0107U011031

11/07

Розробка й впровадження в практику охорони здоров`я України методу замісної сурфактантної терапії

бронхолегеневих захворювань і морфофункціональна оцінка його ефективності.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

пат.

анатомії

проф.

Загору-лько О.К.

ініціатив.

На підставі отриманих даних підвищити ефективність комплексного лікування бронхолегеневих захворювань у дітей і дорослих, зниження смертності від бронхолегенвих захворювань інших органів і систем організму

35

0108U001524

01/08

Застосування методів клітинної інженерії та молекулярної біології для вирішення еволюційно-біологічних проблем і вивчення імуноглобулінів людини у нормі та при патології.

фунд.

2008-

2012 рр.

лаборат.

експери-

мен. пато

логії, лектино-гісто-хімії і

біотех-

нології

ЦНДЛ

проф.

Єфетов

К.О


ініціатив.

У наслідок виконання НДР буде розроблено метод клітинної інженерії для ідентифікації імуноглобулінів людини та вивчення підходів для застосування цих методів для вирішення еволюційно-біологічних проблем і покращення оцінки ефективності лікування.
1   2   3

Схожі:

Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік завершених ндр у 2007 році
Клінічні та імунологічні аспекти діагностики І лікування захворювань щитовидної залози
Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік завершених ндр у 2008 році
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Перелік завершених ндр у 2009 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Перелік завершених ндр у 2009 році iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Перелік завершених ндр у 2009 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconЛ. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211
Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік іспитів у 2009-2010 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи