Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами icon

Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Скачати 165.77 Kb.
НазваОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Дата15.09.2012
Розмір165.77 Kb.
ТипДокументи
Основні результати завершених та перехідних НДР, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами


Закінчені НДР


  1. Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ і їх інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах ”

Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна)

Строки виконання: 2007-2009 р.

Науковий керівник професор В.З.Харченко

Кошторисна вартість розробки за 2009 рік (тис. грн.) - 71,0 тис.грн., за весь термін виконання – 138,7 тис.грн.


Унаслідок проведення дослідження встановлена роль протеолітичних механізмів у розвитку системних патологічних процесів із використанням моделі іммобілізаційного стресу й променевого ушкодження, а також експериментально обґрунтовані патогенетичні підходи до медикаментозної корекції протєїназ-інгібіторного дисбалансу за допомогою сукупного застосування контрикалу і корвітину. Встановлено, що стрес супроводжується активацією протеолізу і вільнорадикального окиснення ліпідів на фоні зниження антипротєїназного й антиокислювального потенціалу організму. На фоні зниження антипротєїназного й антиоксидантного потенціалу іммобілізаційний стрес характеризується зниженням показників гемодинаміки, напруги кисню в тканинах головного мозку, розвитком компенсованого метаболічного ацидозу.

Дослідженнями встановлено, що одноразове тотальне опромінювання організму приводить до активації протеолітичних ферментів і зниження рівня їх інгібіторів у сироватці крові щурів, ступінь яких залежить від часу, що пройшов після опромінювання. Тканинні реакції протєїназ-інгібіторної системи при дії іонізуючого випромінювання також проявляють себе активацією протеолітичних ферментів бронхоальвеолярного змиву, тканин кишечника й мозку.

Використання корвітину і контрикалу призводить до зниження активності протєїназ і продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів сироватки крові на тлі підвищення рівня їх інгібіторів, що сприяє поліпшенню гемодинамічних показників, чинить виражену антигіпоксичну й антиацидотичну дію.

Дослідженнями встановлено, що моделювання гострої виразки шлунку супроводжується активацією системи протеолізу, яка проявляється зростанням трипсиноподібних і еластазоподібних протєїназ. Запальні захворювання гастродуоденальної зони в клініці супроводжуються збільшенням активності місцевих неспецифічних протєїназ шлункового соку з максимальним збільшенням еластазоподібної й трипсиноподібної активності у хворих на гіпертрофічний і ерозійний гастрит. Рівень еластазоподібної активності шлункового соку є ефективним критерієм діагностики й прогнозування виразкових ушкоджень шлунково-кишкового тракту.

Розвиток пухлинного процесу в організмі супроводжується змінами в протєїназ-інгібіторному балансі сироватки крові. Використання променевої терапії при лікуванні пухлин проявляється у зміні показників протєїназ-інгібіторної системи сироватки крові, серед яких найбільш виражено реагують трипсиноподібна активність і α1-ингибитор протєїназ. Проведення променевої терапії з радіомодифікацією призводить до вираженого зниження активності α1-ингибитора протєїназ і трипсиноподібної активності, що може свідчити про ефективність лікування хворих.

При раку шлунку відбувається надмірне манозилірування молекул IgG, переважно в ділянці антигензв’язувального центру останніх, зниження сироваткової трипсиноподібної активності, активність еластази і α2-макроглобуліну залишається незмінною. Аналіз трипсинового гідролізу сироваткових IgG показав зниження стійкості імуноглобулінів до дії протеолітичних ферментів.

Проведений аналіз досліджень ролі тканинних протеїназ і їх інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах дозволив виділити особливі типи реагування в протеїназ-інгібіторній системі. Так, на системному рівні можна виділити два типи реагування: компенсований і некомпенсований. Компенсований супроводжується зростанням активності протеїназ (ТПА, ЕПА) поряд із збільшенням активності інгібіторного потенціалу (ААТ), проте виснаження інгібіторів може приводити до розвитку декомпенсованого типу системного реагування, коли зростанню протеолітичної активності відповідає зниження активності інгібіторів, різке зниження їх впливу, який обмежує активацію протеолізу, і неконтрольоване зростання протеаз. Дослідження дозволили також виявити чотири типу тканинних реакцій в протеїназ-інігібіторній системі: потенційований – зростання активності протеїназ (ТПА, ЕПА) поряд із збільшенням рівня КСІ і зниженням АТА, компенсований – значне збільшення активності інгібіторного потенціалу (АТА, КСІ) приводить до збереження нормального рівня або незначного збільшення протеолітичних ферментів, деструктивний – зниження активності КСІ, як результат зростання ЕПА, але АТА і ТПА при цьому зберігаються в межах нормальних значень, і декомпенсований - різке зниження лімітуючого впливу інгібіторів (КСІ і АТА) і неконтрольоване підвищення протеолітичної активності. Виділення даних типів реагування в протеїназ-інгібіторній системі дозволить використовувати показники протеоліза як маркери течії і результатів різних місцевих і системних патологічних процесів (запальних, пухлинних і т.ін).

За результатами, які отримані при виконанні НДР «Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ і їх інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах» видано шість патентів, чотири нововведення, ще 3 нововведення подані для опублікування в реєстрі, опубліковано 1 монографія, 32 наукові статті, 40 тез в матеріалах конференцій, в том числі 2 в матеріалах закордонних конференцій, готуються до друку методичні рекомендації, захищено 4 кандидатські дисертації, продовжується виконання 2 кандидатських дисертацій.


2. Назва науково-дослідної роботи: "Опортуністичні мікроорганізми та взаємодія цих мікроорганізмів у складі біологічних плівок у хворих на імунодефіцити різного походження"


^ Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна)

Строки виконання: 2007-2009 рр.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Криворутченко Ю.Л.

^ Кошторисна вартість розробки за 2009 рік (тис. грн.) – 58,4 тис.грн., за весь термін виконання – 123,7 тис.грн.


Встановлено, що видові склади грибів, виділених від ВІЛ-інфікованих і не ВІЛ-інфікованих дітей, співпадають не повністю. Серед грибів, виділених від ВІЛ-інфікованих (34 штами), Candida albicans складала 70,6% штамів. Тільки у ВІЛ-інфікованих зустрічалися C. lusitaniae (8,8%), C. famata (6,0%) і C. kefyr (2,9%). Серед штамів, виділених від дітей з іншою патологією (14 штамів) C. albicans складала 50,0% штамів. Тільки у таких хворих зустрічалися C. guillermondii (7,1%) та C. parapsilosis (7,1%).

Розроблено модифікований метод визначення чутливості грибів до антимікотиків, який дозволяє визначати мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) препарату відповідно до стандартів NCCLS (USA).

Встановлено, що загальна чутливість грибів, виділених від ВІЛ-інфікованих, до амфотеріцину В є вищою за чутливість штамів, виділених від хворих з іншою патологією.

З’ясовано, що загальна чутливість грибів, виділених від ВІЛ-інфікованих дітей, до експериментального імуномодулятора таурозиду Sx1 є вищою за чутливість штамів, виділених від хворих з іншою патологією. В обох групах грибів перевагу мали штами, для яких МІК складала 125-250 мкг/мл (94,2% і 85,7% штамів відповідно).

Встановлено, що фотометрічний метод визначення бактерицидної активності сироватки крові (БАС) до S.aureus і E.coli, забезпечує високу репрезентативність результатів досліджень і дозволяє достовірно характеризувати стан імунного захисту пацієнтів.

За результатами дослідження 66 хворих на цироз печінки (ЦП) було доведено, що бактеріємия розвивається у 75% пацієнтів: у 64% хворих виявлено грампозитивні коки, у 8% - грамнегативні паличкоподібні бактерії, у 8% - дріжджоподібні гриби.

З’ясовано, що ризик розвитку бактеріємії у хворих на ЦП можна оцінити шляхом визначення змін індивідуальної динаміки показників БАС при повторному дослідженні з інтервалом у 5-7 діб. Збільшення показників БАС до S.aureus на приблизно 50% свідчить про малу імовірність розвитку бактеріємії, на 100% та більше – про зростання ризику. Якщо показники БАС до S.aureus майже не збільшуються, це свідчить про наявність або дуже високу імовірність виникнення бактеріємії.

За результатами дослідження 10 хворих з важкою хірургічною абдомінальною патологією доведено, що різкі і стійкі зміни показників БАС щодо E. сoli та S.aureus (80% досліджених хворих) свідчать про початок, або інтенсифікацію мікробної колонізації черевної порожнини. При графічному зображенні ці зміни виявляються у вигляді виникнення ефектів “ножиць” на графіках, що відображають динаміку показників БАС до різних бактерій, або “петлі”, яку формують криві, що відображали зміни різниць показників БАС для E. сoli та S.aureus.

За результатами, які отримані при виконанні НДР "Опортуністичні мікроорганізми та взаємодія цих мікроорганізмів у складі біологічних плівок у хворих на імунодефіцити різного походження" получено патент, готуються до опубліковання нововведення авторів Криворутченка Ю.Л., Стаценко Н.І., Крутикова С.М., М'ясникової О.М., Постнікової О.М., Крутикової М.С. “Спосіб оцінки ризику розвитку інфекційних ускладнень у хворих з імунодефіцитом”; Методичні рекомендації “Спосіб оцінки ризику розвитку бактеріємії у хворих на цироз печінки”; Інформаційний лист “Використання аналізу бактерицидної активності сироватки крові для оцінки ризику розвитку бактеріємії при цирозі печінки”. На усі нововведення отримані рекомендації республіканської Проблемної комісії “Гастроентерологія” щодо видання і впровадження (витяг з протоколу РПК “Гастроентерологія” №7 від 27 жовтня 2009 р.). Опубліковано 10 статей, виконується 2 дисертаційні роботи.


Перехідні НДР


  1. Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі найбільш розповсюджених мультифакторіальних захворювань, асоційованих із ризиком розвитку ендотоксинової агресії»

^ Код програмної класифікації видатків – 2301020 (Фундаментальна)

Строки виконання: 2009-2011 р.

Науковий керівник професор В.О.Білоглазов, к.б.н. А.І.Гордіенко

Кошторисна вартість розробки за 2009 рік (тис. грн.) - 88,0


За 2009 рік був проведений порівняльний аналіз динаміки змін рівнів антиендотоксиновых антитіл (анти-ЕТ-АТ) різних класів, змісту загальних імуноглобулінів класів A, M і G, а також концентрації С-реактивного білка (СРБ) у сироватці крові хворих інфарктом міокарда (ІМ), що страждають цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу, хворих ІМ без ЦД і хворих ЦД 2-го типу без гострої коронарної патології (ГКП).

Установлено, що при ІМ спостерігалося збільшення змісту анти-ЕТ-[^ E. coli K12]-IgA у 3,1 рази в порівнянні з контрольною групою, при цьому підвищений рівень анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgA зберігався протягом усього періоду спостереження. Рівень анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgM у хворих ІМ мав протилежну в порівнянні з анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgA динаміку: на початку захворювання відзначалося його зниження в 3,2 рази; на 7-й добі даний показник підвищувалася на 55%, а на 20-й добі він досягав рівня контрольної групи. Що стосується рівня анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgG, то на 2-й добі мало місце його підвищення в 1,8 рази, на 7-й добі відзначалася тенденція до збільшення цього показника і на 20-й добі рівень анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgG знижувався до рівня 2-ï доби захворювання, залишаючись при цьому в 1,8 рази вище контрольного показника.

При ІМ на початку захворювання спостерігалося зниження концентрації загального IgA, більш виражене в хворих, що не страждають ЦД. Потім зміст загального IgA поступово підвищувався, проте залишаючись на 20-й добі захворювання нижче контрольного значення. У той же час рівень анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgA навпаки, підвищувався із самого початку захворювання в хворих без ЦД і на 20-й добі в хворих із ЦД. Динаміка змін рівнів загального IgM и анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgM у цілому збігалася, однак амплітуда коливань рівнів анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgM була значно більшою, ніж зміни концентрації загального IgM. Що стосується загального IgG, то на відміну від анти-ЕТ-[E. coli K12]-IgG (рівень яких був значно підвищений з максимумом на 7-й добі в хворих без ЦД і на 20-й добі в хворих ЦД), його концентрація в динаміці плину ІМ практично не змінювалася.

Крім того, був вивчений розподіл рівнів анти-ЕТ-АТ різних класів і різної специфічності, зміст у крові циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), загальних імуноглобулінів класів A, M и G, а також оцінена інтенсивність ендогенної інтоксикації і латентної запальної реакції в пацієнтів, що страждають метаболічним синдромом (МС) з різними клінічними варіантами проявів кардіоваскулярної патології. Обстежені хворі МС були розділені на три групи: 1 група - артеріальна гіпертензія без ішемічної хвороби серця (АГ без IХС); 2 група - IХС без IМ; 3 група - IХС з постінфарктним кардіосклерозом (ПIКС).

У групі хворих АГ без ІХС середні рівні анти-ЕТ-[^ E. coli K235]-IgA, анти-ЕТ-[E. coli K235]-IgG, анти-ЕТ-[E. coli O128]-IgM, анти-ЕндоКор-IgA, анти-ЕндоКор-IgM и анти-ЕндоКор-IgG у сироватці крові вірогідно не відрізнялися від відповідних показників для контрольної групи практично здорових людей, тоді як зміст анти-ЕТ-[E. coli K235]-IgM у цих хворих був в середньому на 36,8 % нижче, а анти-ЕТ-[E. coli O128]-IgA и анти-ЕТ-[E. coli O128]-IgG відповідно в 1,88 і 2,02 рази вище, ніж у контрольній групі. У групі хворих ІХС без ІМ достовірні розходження між рівнями анти-ЕТ-АТ різних класів і різної специфічності в порівнянні з контрольною групою були виявлені тільки для анти-ЕТ-[E. coli O128]-IgG, анти-ЕндоКор-IgA и анти-ЕндоКор-IgG, які були підвищені відповідно на 63,2 %, 61,3 % и 36,3 % (p<0,05). У групі хворих ІХС із ПІКС більша частина вивчених показників гуморального антиендотоксинового імунітету статистично вірогідно не відрізнялася від нормативних величин. Виключення склали лише анти-ЕндоКор-IgA, які були підвищені на 28,7 % (p<0,05).

Таким чином, сукупність результатів, отриманих на етапі 2009 року виконання НДР і їхній попередній аналіз указують на те, що в хворих метаболічним синдромом з різними проявами кардiоваскулярної патології субклінічне запалення, що є основною причиною атеросклеротичних змін у судинному руслі, супроводжується дисбалансом антиендотоксинового імунітету, порушеннями загального гуморального імунітету і явищами ендогенної інтоксикації. Зазначені обставини необхідно враховувати як при оцінці клінічного статусу хворих метаболічним синдромом у сполученні з кардiоваскулярною патологією, так і при розробці патогенетично обґрунтованого комплексу терапевтичних заходів для таких пацієнтів.

За результатами, які отримані при виконанні НДР «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі найбільш розповсюджених мультифакторіальних захворювань, асоційованих із ризиком розвитку ендотоксинової агресії» отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№30266, 15.09.2009), написано інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я (№112-2009), підготовлено до публікації 3 статті. Виконуються 1 докторська та 3 кандидатські дисертаційні роботи.


4. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка біолюминесцентного підходу з використанням бактерій, що світяться, як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин».

^ Код програмної класифікації видатків – 2301020 (Фундаментальна)

Строки виконання: 2009-2011 р.

Науковий керівник к.х.н. А.М.Кацев

Кошторисна вартість розробки за 2009 рік (тис. грн.) - 34,1


Метою першого етапу НДР по темі в 2009 р було проведення випробувань дії різних лікарських препаратів та речовин на інтенсивність біолюмінесценції бактерій, що світяться з метою виявлення тих груп, які інгібують/активують бактерійну люмінесценцію і можуть бути об'єктами подальших досліджень.

У роботі використовували світні бактерії видів ^ Vibrio harveyi, Vibrio fischeri, Photobacterium phosphoreum, Photobacterium leiognathi з колекції кафедри фармації, Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського. За наслідками попередніх досліджень був вибраний тест-штам P.leiognathi Sh1, який характеризувався швидким зростанням у поєднанні з високою чутливістю до різних дій. Для біотестування використовували дві методики оцінки гострої і хронічної токсичності, які були адаптовані для різних форм лікарських препаратів (порошки, розчини, таблетки, суспензії, емульсії). Перша методика дозволяла оцінити коротко тимчасовий, 30-хвилинний ефект (гостра дія) препарату на біолюмінесценцію бактерій, що світяться. Інша методика призначалася для аналізу тривалої дії, яка охоплювала весь ростовий цикл бактерій, 18 – 24 ч (хронічна дія) і давала можливість за допомогою біолюмінесценції досліджувати вплив на системи, яки задіяні при зростанні і метаболізмі клітини.

На даному етапі роботи були вивчені гостра і хронічна дії лікарських препаратів різних фармакологічних груп, серед яких були антибіотики (10 препаратів), антисептики (6 препаратів), протипухлинні препарати (21 препарат), анестетики (4 препарати), а також препарати інших груп (32 препарати).

Отримані результати показали, що серед досліджених препаратів можна виділити декілька груп, що по різному впливають на ріст і метаболізм фотобактерій. Перша група характеризувалася здатністю інгібувати ріст і біолюмінесценцію бактерій в тестах на гостру і хронічну дії. Обидві дії виявлялися при близьких значеннях концентрацій діючих речовин. До таких препаратів були віднесені антигістамінні засоби з седативным ефектом: дипразин (піпольфен), димедрол; антипсихотичні препарати: галоперидол, аминазин; антибіотики: поліміксин, гентаміцин, доксициклін; антисептики: йоддицерин, мірамістин, декаметоксин, хлоргексидин, перекис водню; протипухлинні препарати, що мають в основному алкілуючу, антибіотичну дію, а також алкалоїди-інгібітори топоізомерази і синтезу ДНК. Також в цю групу потрапили представники деяких інших фармакологічних груп: новокаїн, но-шпа, анальгін, фуросемід, дія яких виявлялася при більш високих значеннях концентрацій. Друга група препаратів характеризувалася здатністю інгібувати біолюмінесценцію тільки в тесті на хронічну дію. Сюди увійшли антибіотики різних класів: лінкоміцин, стрептоміцин, бензилпеніцилін, цефтріаксон, далацин, амоксиклав, монурал, бактифлокс; анестетики: лідокаїн, ультракаїн; алкалоїди: скополамін, лобелін, ефедрин, а також препарати інших фармакологічних груп: унітіол, лоперамід, эуфілін. До третьої групи увійшли препарати пірацетам, строфантин, памиред, золедронова кислота, вінбластин, вінкристин, які не проявляли активність ні в одному з використаних тестів або збільшували свічення в тесті на хронічну дію.

Таким чином, світні бактерії можуть бути використані не тільки для визначення токсичності в екології, але і для вивчення лікарських препаратів, що володіють певними видами фармакологічної активності. Отримані дані о різноспрямованої дії препаратів на бактерійну біолюмінесценцію можуть бути використані для попередньої оцінки механізмів прояву ефектів.

За результатами виконаної роботи „Розробка біолюминесцентного підходу з використанням бактерій, що світяться, як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин” за 2009 рік опубліковано 7 наукових статей у фахових журналах, готується 1 патент, прийнята участь у трьох наукових конференціях, та інвестиційному форуму. Закінчується робота над однією докторською дисертацією та виконується 1 кандидатська дисертація.


5. Назва науково-дослідної роботи: «Онтогенетичні особливості морфофункціональних змін та процесів регенерації при парентеральному введенні прижиттєво взятої спинномозкової рідини».

^ Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна)

Строки виконання: 2009-2011 р.

Науковий керівник професор В.С.Пікалюк

Кошторисна вартість розробки за 2009 рік (тис. грн.) - 58,5


За 2009 рік створена науково-дослідницька лабораторія експериментальної лікворології, в рамках роботи якої |такі| здійснено забір спинномозкової рідини (СМР) великої рогатої худоби, проведено ії біохімічний аналіз та мікробіологічне дослідження, виконано підготування ії до інфузії – взяту СМР у пластикових системах піддавали заморожуванню в рідкому азоті при температурі -196 °С та транспортували на Кримську республіканську станцію переливання крові (м. Сімферополь), де отриману СМР проводили через бактеріальні мілліпорні фільтри й запаювали в ампули по 1 мл.

Експериментальне дослідження було проведене на 96 білих щурах лінії Вістар різних вікових груп – новонароджених|, статевонезрілих|нестатевозрілих|, статевозрілих, передстаречих|старечих|. Кожна група включала експериментальних і контрольних тварин. Експериментальним щурам|пацюкам| внутрішньом'язово вводили|запроваджував| СМР одноразово|однократний|, триразово|трикратний| та десятиразово з|із| інтервалом у два дні. Контрольні щури|пацюки| парентерально отримували|одержував| фіз|. розчин. Забір органів імунної, ендокринної, травної, дихальної, нервової, сечо|статевої системи, а також кісток скелета проводили на 7, 30, і 90 доби від початку експерименту. Матеріал готували для гістологічного і ультрамікроскопічного| дослідження.

Відповідно до плану виконання проведені дослідження у 3 групах.

На підставі проведених досліджень зроблені висновки:

Парентеральне введення ксеногенної спинномозкової рідини у ранньому постнатальному періоді призводить до статистично достовірного зниження кортико-медулярного індексу на 38,5% - на 7-у добу експерименту при однократному введенні й на 4,9% - на 60-у добу при багаторазовому введенні. Знижується відносна кількість клітин лімфоїдного ряду, спостерігається макрофагальна й плазмоцитарна інфільтрація.

При парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини тваринам періоду статевої зрілості виявлені морфологічні ознаки підвищеної імунологічної реактивності, що проявляються достовірним збільшенням кортико-медулярного індексу на 14,5% на 7-у добу при однократному введенні, на 57,4% на 60-у добу при багаторазовому введенні СМР. Відносна кількість малих лімфоцитів при багаторазовому введенні СМР на 60-у добу експерименту в паракортикальній зоні збільшується на 8,1%, у корковому плато - на 18,3%, в поєднанні з їх високим трофічним та міграційним потенціалом.

При парентеральному введенні спинномозкової рідини на 7-у добу експерименту найбільший вплив на зміни гістоморфометричних показників лімфатичних вузлів надає вік тварини-реципієнта (більше 90%). У більш пізній термін спостереження встановлені факти впливу обох факторів (кратність введення СМР, віковий період), а також їхньої взаємодії. На 60-у добу експерименту кратність введення СМР впливає на структуру лімфатичних вузлів (ступінь впливу на фолікулярний індекс - 44%, площа синусних просторів - 75%, площа капсули й трабекулярних структур - 80%).

Однократне парентеральне введення спинномозкової рідини викликає обмежений за часом імунотропний ефект поза залежністю від віку тварини-реципієнта. Багаторазове введення спинномозкової рідини обумовлює збереження й наростання структурних змін брижових лімфатичних вузлів зі збільшенням терміну експерименту.

Парентеральне введення ксеногенної спинномозкової рідини обумовлює специфічну й неспецифічну дію на структуру брижових лімфатичних вузлів. Специфічні ефекти, залежно від вікової групи експериментальних тварин, проявляються через зміни лімфоїдного клітинного компонента лімфатичного вузла. Неспецифічні ефекти, впливаючи на трофічні процеси, навпроти, типові для всіх експериментальних груп, характеризуючись станом синусного компонента, судин мікроциркуляторного русла, розвитком і диференціюванням стромальних клітинних елементів.

За результатами виконаної роботи «Онтогенетичні особливості морфофункціональних змін та процесів регенерації при парентеральному введенні прижиттєво взятої спинномозкової рідини» у 2009 році захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 14 статей у наукових журналах та збірниках, виконані 1 і 2 етапи експерименту. Результати впроваджені у науково-педагогічну практику морфологічних кафедр 5 ВНЗ України (Сімферополь, Запоріжжя, Суми, Тернопіль, Львів).


^ 6. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка системи до комплексної оцінки екологічного ризику для здоров’я з використанням геоінформаційних технологій»

Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна)

У рамках державної програми «Здоров’я нації»

Строки виконання: 2009-2011 р.

Науковий керівник професор О.В.Євстаф’єва

Кошторисна вартість розробки за 2009 рік (тис. грн.) - 80,0


За звітний період 2009 року розроблені та апробовані методичні підходи до визначення фактичних навантажень важкими металами на території південного регіону Кримського півострова. Для цього на підставі даних з попереднього проекту стосовно розрахованих критичних навантажень для ртуті, свинцю та кадмію обрані та обладнані експериментальні майданчики для зборі вологих опадів, з якими відбувається вимивання важких металів з атмосфери і їх привнесення в ґрунти, звідки розпочинається їх циркуляція по біогеохімічним трофічним ланцюгам, кінцевим консументом яких є людина.

Виконано збір таких опадів і визначення в них концентрацій ртуті, свинцю, кадмію, а також інших хімічних елементів та неорганічних сполук, розраховані їх депозиції та перевищення критичних навантажень. Для деяких елементів такі перевищення визначені за період серпень-вересень (кадмій, цинк) , але для обґрунтованих висновків потрібні спостереження на протязі щонайменше одного року.

Виконується збір та формування баз даних із захворюванності населення Автономної Республіки Крим за останні 10 років, які планується проаналізувати окремо за цей період, а також зіставити тенденції до змін з спостереженнями, які були розроблені в попередніх дослідженнях.

Проведена підготовка до лонгітюдинальних досліджень функціонального стану дитячого організму (центральна нервова, автономна, серцево-судинна, дихальна системи) залежно від мікро- та макроелементного балансу організму.

Розпочата організаційна робота з визначення особливостей мікроелементного балансу, зокрема, - вмісту тосичних важких металів і стійких органічних сполук в системі “мати – дитина”, - та в біосубстратах недоношених новонароджених дітей.

За результатами виконаної роботи «Розробка системи до комплексної оцінки екологічного ризику для здоров’я з використанням геоінформаційних технологій» зроблено доповіді на міжнародній нараді експертів у межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів на дальні відстані (Стокгольм, Швеція, квітень 2009 р.), 3-му міжнародному інвестиційному форумі “Майбутнє Криму” (Судак, жовтень 2009 р.), Міжнародній конференції і експозиції “Екологічна безпека в газовій промисловості», (Москва, листопад, 2009 р.). За матеріалами виконаних досліджень одержано 1 нововведення, 1 методична рекомендація, 2 інформаційних листа, захищені 2 та виконуються 3 кандидатські дисертації.

Схожі:

Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconОсновні результати перехідних ндр, які виконувалися за бюджетними програмамимоз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconОсновні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconПерелік завершених ндр у 2009 році
Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconЗразок акту аналізу метрологічного забезпечення ндр
Результати аналізу метрологічного забезпечення вимірювань, що виконувалися під час проведення науково-дослідної роботи, наведено...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами iconПерелік завершених ндр у 2007 році
Клінічні та імунологічні аспекти діагностики І лікування захворювань щитовидної залози
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи