Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни icon

Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни
Скачати 144.77 Kb.
НазваОсновні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни
Дата15.09.2012
Розмір144.77 Kb.
ТипДокументи

Основні результати завершенних та перехідних НДР, які виконувались за бюджетними програмами МОЗ України


Закінчені НДР


1. Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі найбільш розповсюджених мультифакторіальних захворювань, асоційованих із ризиком розвитку ендотоксинової агресії».

Код програмної класифікації видатків – 2301020 (Фундаментальна)

Строки виконання: 2009-2011 рр.

Науковий керівник професор В.О. Білоглазов, к.б.н. А.І. Гордієнко.

Кошторисна вартість розробки за 2011 рік (тис. грн.) - 106,41; за весь термін виконання – 289,98 тис. грн.

За звітний період був проведений порівняльний аналіз рівнів сироваткових антиендотоксинових антитіл класів A, M та G (відповідно анти-ЕТ-IgA анти-ЕТ-IgM I анти-ЕТ-IgG); рівнів сироваткових автоантитіл класів M и G до нативної двониткової ДНК (відповідно анти-dsДНК-IgM і анти-dsДНК-IgG) і денатурованої однониткової ДНК (відповідно анти-ssДНК-IgM и анти-ssДНК-IgG); вмісту загальних імуноглобулінів класів A, M і G, концентрації С-реактивного білка (СРБ) і циркулюючих імунних комплексів (ЦIК) у сироватці крові, а також наявності і ступеня виразності ендогенної інтоксикації у 45 хворих на системний червоний вовчак (СЧВ). Контрольну групу склали 32 умовно здорові людини приблизно того ж віку і статі, що й обстежені хворі на СЧВ.

Установлено, що в порівнянні з контрольною групою практично здорових людей хворі на СЧВ у цілому характеризуються вірогідно зниженим умістом анти-ЕТ-IgA і анти-ЕТ-IgM (нижче в середньому відповідно в 1,6 рази і 2,0 рази), тоді як рівень анти-ЕТ-IgG у них у середньому вірогідно не відрізнявся від свого нормативного значення. Рівні анти-ssДНК-IgG, анти-dsДНК-IgM i анти-dsДНК-IgG у хворих на СЧВ були в середньому відповідно в 2,9 рази, 1,9 рази і 1,9 рази вище значень цих же показників для групи здорових людей (p<0,001). Разом з тим вміст анти-ssДНК-IgM у середньому статистично вірогідно не відрізнявся від величини цього показника в здорових людей. Аналіз можливих кореляційних взаємозв'язків між зазначеними показниками дозволив знайти наявність прямої і сильної кореляції (r≥0,50) між рівнями анти-ssДНК-IgM і анти-dsДНК-IgM (r=0,70; p<0,001), а також анти-ssДНК-IgG і анти-dsДНК-IgG (r=0,66; p<0,001).

Аналіз стану В-клітинної ланки імунітету в обстежених хворих на СЧВ показав наявність у них гіперглобулінемії, що виявляється у вірогідно підвищеній концентрації в крові загального ІgM і загального ІgG (у середньому відповідно в 1,42 рази і 1,40 рази вище, ніж у здорових людей). Однак концентрація загального ІgA у крові хворих на СЧВ хоча і була трохи підвищеною, але в порівнянні зі здоровими людьми достовірні розходження були відсутні. Зміст ЦIК у крові хворих на СЧВ знаходився в межах нормативних значень для цього показника.

В обстежених хворих на СЧВ зареєстровані лабораторні прояви ендогенної інтоксикації, що характеризувалися підвищеною концентрацією МСМ280 у сироватці крові (на 24,0 % у порівнянні з цим же показником для контрольної групи, p<0,05) і деяким підвищенням (у середньому на 22,1 %, p<0,01) індексу МСМ280/МСМ260. Оскільки останній показник певною мірою відображає співвідношення між середньомолекулярними олігопептидами та олігонуклеотидами, це може вказувати на переважне накопичення в крові хворих на СЧВ МСМ пептидної природи. Крім того, обстежені хворі на СЧВ характеризувалися значно підвищеним вмістом у сироватці крові СРБ (у середньому вище в 14,4 рази в порівнянні з контрольною групою), що вказує на наявність в обстежених пацієнтів хронічного субклінічного запалення.

Таким чином, сукупність результатів, отриманих на етапі 2011 року виконання НДР, і їхній попередній аналіз вказують на те, що у хворих на системний червоний вовчак виражені порушення гуморального антиендотоксинового імунного статусу асоційовані з певними порушеннями загального гуморального імунітету, ендогенною інтоксикацією, а також субклінічним запаленням, яке, у свою чергу, може бути однією з провідних причин формування атеросклеротичних змін у судинному руслі при цьому захворюванні. Ці обставини необхідно враховувати як при комплексній оцінці клінічного статусу хворих на системний червоний вовчак, так і при розробці патогенетично обґрунтованого комплексу терапевтичних заходів, які потрібно використовувати при лікуванні таких пацієнтів.

У ході виконання отримані нові пріоритетні дані, що вказують на важливу роль антиендотоксинового імунного статусу в патогенезі системного червоного вовчаку. Отримані дані мають наукову новизну, теоретичну й практичну значущість і дозволяють істотно розширити існуючі уявлення про етіопатогенетичні механізми, що лежать в основі розвитку системних захворювань сполучної тканини. За матеріалами НДР опубліковано 12 наукових праць, з яких 2 - у закордонних журналах; отримано патент України на корисну модель і підготовлена ​​заявка на ще один патент України на корисну модель; опубліковано 3 інформаційних листа і одне інформаційний лист підготовлено до публікації; підготовлені до публікації методичні рекомендації.


2. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка біолюмінесцентного підходу з використанням бактерій, що світяться, як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин».

^ Код програмної класифікації видатків – 2301020 (Фундаментальна)

Строки виконання: 2009-2011 рр.

Науковий керівник к.х.н. А.М. Кацев.

Кошторисна вартість розробки за 2011 рік (тис. грн.) - 32,79 тис. грн.; за весь термін виконання – 107,72 тис. грн.


Основною метою досліджень за даною темою є розробка біолюмінесцентних біосенсорів із використанням бактерій, що світяться, для проведення скринінгових досліджень лікарських речовин на різних етапах створення лікарських препаратів. Метою третього етапу роботи в 2011 р. було проведення скринінгового біотестування щойно синтезованих біологічно активних речовин для встановлення кореляції між хімічною структурою лікарських речовин та їх дією на бактерії, що світяться (SAR). У ході роботі було проведено тестування нових біологічно активних сполук, синтезованих на кафедрі органічної хімії Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, які відносилися до О- і N- β-глюкозидів N-ацетилглюкозаміну, а також речовини-похідні 2-тіо-[1,2,4]тріазоло[1,5-c]хіназоліну, синтезовані на кафедрі фармацевтичної хімії Запорізького медичного університету.

Виявлено, що дія галогенозаміщених арилглікозидів на бактерії, що світяться, є функцією їх ліпофільності. Менш ліпофільні монохлорпохідні (CLOGP 1,07) активували біолюмінесценцію і зростання бактерій, а більш ліпофільні похідні – п-іодфенілглікозид (CLOGP 1,72) і 2,4-діхлорфенілглікозид (CLOGP 1,84) – інгібували ріст бактерій. Також був виявлений ряд функціональних груп, присутність яких у структурі глікозидів, сприяє прояву біоцидних властивостей: =СН2, галоген- і дігалоген-похідні, нітрогрупа, карбонільна група, метоксікарбонільна група, поліциклічні похідні. Виявлено, що інгібітори бактерійної люмінесценції на 73 % проявляють антибактеріальні властивості по відношенню до інших мікроорганізмів, наприклад St. aureus або M. luteum.

Для речовин-похідних 2-тіо-[1,2,4]тразоло[1,5-c]хіназоліну проведення біотестування на світних бактеріях виявило кислотні похідні, які інгібували бактерійну люмінесценцію. Для цих речовин також спостерігався зв'язок діючих концентрацій і їх ліпофільності, а також активність по відношенню до мікроорганізмів C. albicans.

За результатами, отриманими при виконанні НДР опубліковано 29 статей у наукових журналах, 18 тез у матеріалах конференцій, 2 патенти, 3 інформаційних листа МОЗ України, отримані позитивні рішення РПК "Фармація" і знаходяться в друку 3 нововведення, захищена 1 кандидатська дисертація, подана в спецраду докторська дисертація. Результати НДР були впроваджені в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків, акт впровадження), Запорізькому державному медичному університеті (акт біологічних випробувань), Таврійському національному університеті (акт впровадження).


3. Назва науково-дослідної роботи: «Онтогенетичні особливості морфофункціональних змін та процесів регенерації при парентеральному введенні прижиттєво взятої спинномозкової рідини».

^ Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна).

Строки виконання: 2009-2011 рр.

Науковий керівник професор В.С. Пікалюк.

Кошторисна вартість розробки за 2011 рік - 73,39 тис. грн.; за весь термін виконання – 208,89 тис. грн.

Протягом 2011 року завершено вивчення вікових особливостей реакції центрального органу імуногенезу - кісткового мозку на парентеральне введення КСМР. У дослідженнях вперше встановлено морфофункціональні основи зміни червоного кісткового мозку як центрального органа гемоцитопоезу під впливом КСМР залежно від кратності введення і віку реципієнтів. Аналіз результатів дослідження показав, що основними векторами впливу КСМР на кістковий мозок і його грубу строму є зміна темпів росту й формоутворення стегнових кісток, потовщення компактного шару, зменшення відносної площі жовтого кісткового мозку, збільшення відносної площі червоного кісткового мозку, індукція гемоцитопоетичних прекурсорів, результатом чого є не тільки клітинне оновлення червоного кісткового мозку, але й повноцінне визрівання цих клітин. Практична цінність роботи лежить у перспективі застосування КСМР для стимуляції гемоцитопоезу і можливої індукції імуногенезу при диспластичних і апластичних синдромах кісткового мозку, при імунодепресіях (сфери медицини і ветеринарії: онкогематологія, алергологія, імунопатологія). За результатами дослідження захищено кандидатську дисертацію «Вікові морфофункціональні зміни кісткового мозку під впливом ксеногенної спинномозкової рідини» (Шаймарданова Л.Р.). Продовжується виконання 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій. На великому експериментальному матеріалі вивчали морфофункціональні зміни окремих органів ендокринної системи – гіпофізу та наднирників при введенні КСМР на різних етапах постнатального розвитку. Встановлено, що введення КСМР впливає на розмірно-вагові показники гіпофізів і наднирників самців і самок білих щурів, їх гістологічні характеристики співвідношення площі адено-, нейро- та проміжної долі гіпофіза, кіркового та мозкового шарів наднирників, їх клітинних структурних показників. Уведення КСМР на всіх етапах онтогенезу нівелює статеві відмінності структури ендокринних залоз, її ефект на гіпофіз та наднирники самців можна охарактеризувати як «фемінізуючий». Одержані результати можуть бути основою для розробки недорогих і безпечних ліків на основі біологічного субстрату з перспективою використання з метою регуляції ендокринної функції в акушерстві та гінекології. Також виконуються дослідження з вивчення впливу КСМР на інтегруючі системи (нервову, імунну, ендокринну) та встановлення загального біологічного ефекту КСМР у віковому аспекті. Завершений експеримент з вивчення регенераторних і протекторних властивостей КСМР при змодельованому гіпокортицизмі та радіоактивному опроміненні.

По даній темі за результатами проведених досліджень отримано патент на спосіб отримання нативного біологічного препарату ліквору. Подана одна заявка на авторське свідоцтво на корисну модель, готуються до подачі ще три пріоритетні заявки на прояви терапевтичних властивостей КСМР при змодульованих патологічних процесах. Надруковано 60 статей, захищені 3 кандидатських дисертації, продовжується виконання двох докторських і 4 кандидатських дисертацій. Співвиконавцями теми протягом року отримані нагороди: премія Президента України, Премія НАМН України, золота медаль VII міжнародного салону винаходів і нових технологій у Севастополі та бронзова медаль міжнародної виставки-конкурсу інноваційних технологій у Варшаві.


^ 4. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка системи до комплексної оцінки екологічного ризику для здоров’я з використанням геоінформаційних технологій».

Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна).

У рамках державної програми «Здоров’я нації».

Строки виконання: 2009-2011 рр.

Науковий керівник професор О.В. Євстаф’єва.

Кошторисна вартість розробки за 2011 рік - 80,0 тис. грн.; за весь термін виконання – 240,0 тис. грн.


У ході виконання НДР проведено спостереження за фактичними навантаженнями важкими металами на території регіонів Кримського півострова. Визначено концентрації в осадах ртуті, свинцю, кадмію (пріоритетних за визначенням Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів), а також інших хімічних елементів за рік, розраховані їх депозиції та перевищення критичних навантажень.

Визначено вміст важких металів і стійких органічних сполук у системі «мати – дитина» (144 спостереження) та в біосубстратах 124 недоношених новонароджених дітей. і виконано комплексне обстеження функціонального стану нервової, серцево-судинної, імунної систем й елементного стану організму 30 дітей, вихованців школи-інтернату № 1, м. Сімферополь, 30 студентів-спортсменів факультету фізичного виховання ТНУ ім. В.І. Вернадського; спільно з кафедрою ЛФК і спортивної медицини, фізіотерапії з курсом фізичного виховання розпочато обстеження дітей-спортсменів. Отримані дані за результатами функціонального обстеження ЦНС дітей різного віку, стану здоров’я та регіонів мешкання дозволили запропонувати метод оцінки нейротропної дії хімічних елементів.

За результатами, отриманими при виконанні НДР отримано 2 патенту України на корисну модель: "Спосіб оцінки впливу біоелементів на функціональний стан центральної нервової системи" (№ 64809 U від 25.11.2011 р. В Бюл. № 22, 2011р.), "Спосіб оцінки впливу елементного дисбалансу на функціональні розлади нервової системи "(№ 64810 U від 25.11.2011 р. в Бюл. № 22, 2011р.), опубліковано в Реєстрі 5 нововведень, 7 інформаційних листів МОЗ України, 1 методична рекомендація МОЗ України, опубліковано 96 наукових робіт. Захищено 2 кандидатські дисертації.


Перехідні НДР


1. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка критеріїв діагностики синдрому системної запальної реакції на основі вивчення патогенетичної ролі компонентів протеїназ-інгібіторної системи при критичних станах».

^ Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна).

Строки виконання: 2010-2012 рр.

Науковий керівник професор А.В. Кубишкін.

Кошторисна вартість розробки за 2011 рік (тис. грн.) - 68,77 тис. грн.

На етапі 2011 року проведено клініко-експериментальне вивчення особливостей участі протеїназ-інгібіторної системи при формуванні різноманітних варіантів синдрому системної запальної реакції (ССЗР) і синдрому поліорганної недостатності (СПОН).

Експериментальні дослідження змін протеїназ-інгібіторної системи та розвитку органопатології при формуванні ССЗР здійснювали на моделі перитоніту (n=45) і постішемічної токсемії (n=60). Перитоніт відтворювали з використанням калової моделі, шляхом уведення 10 % і 15 % фільтрованої калової суспензії. Результати дослідження показали системне збільшення рівня трипсиноподібної (ТПА) та еластазоподібної активності (ЕПА) у сироватці крові через 24 години після ініціації запалення. Слід зазначити, що рівень активності неспецифічних протеїназ зростав зі збільшенням важкості перебігу перитоніту. Для підтвердження й детальнішої оцінки зрушень у протеїназ-інгібіторній системі при ССЗР, також для виявлення взаємозв'язку змін у протеїназ-інгібіторній системі на системному й локальному рівнях проводили експериментальне дослідження синдрому системної запальної реакції на моделі постішемічної токсемії. Результати показали, що в крові при формуванні постішемічної токсемії спостерігається зростання протеолітичної активності на тлі зниження інгібіторів. Експериментальні дослідження системних і локальних змін протеїназ-інгібіторної системи на моделі перитоніту та постішемічної токсемії довели, що в перитонеальному й бронхоальвеолярному секретах спостерігається зростання активності неспецифічних протеїназ (ТПА і ЕПА) і їх інгібіторів у всіх серіях, окрім груп тварин, що знаходилися в критичному стані, в яких збільшення активності протеїназ супроводжувалося зниженням рівня інгібіторів, тобто спостерігалось зниження контролю з боку антипротеїназного захисту перитонеального та бронхоальвеолярного секрету. Отримані результати підтверджують спільність механізмів участі протеїназ-інгібіторної системи у формуванні запальної та екстремальної патології. На місцевому і системному рівні при ССЗР відбуваються схожі зміні, які виявляються зростаючою активністю протеїназ і нездатністю інгібіторної системи інактивувати збільшену кількість ферментних комплексів, що може приводити до зриву ферментативного гомеостазу й розвитку синдрому поліорганної недостатності. Отримані результати підтверджені певною схожістю морфологічних змін в органах і тканинах. При розвитку ССЗР морфологічна картина супроводжується системним різко вираженим порушенням мікроциркуляції з розвитком дегенеративних і деструктивних змін у життєво важливих органах. Клінічні дослідження протеїназ та їх інгібіторів у хворих на шок (n=38) (у дослідженнях використовували інфекційно-токсичний, опіковий, кардіогенний, геморагічний шоки) довели, що в сироватці крові спостерігалося різке підвищення протеолітичної активності. На тлі різкого підвищення протеолітичної активності в пацієнтів із летальними випадками відбувалося пригнічення інгібіторного потенціалу сироватки крові. Отримані клінічні дані узгоджуються з аналогічними експериментальними результатами і підтверджують думку, що шок пов'язаний з дезорганізацією системи обмеженого протеолізу, яка може служити одним з основних чинників, що приводять до формування синдрому поліорганної недостатності, і, відповідно, погіршують подальший прогноз, як це, мабуть, було в пацієнтів із летальними випадками при шоку.

Таким чином, на етапі 2011 року виконання НДР проведений аналіз уперше отриманих результатів свідчить про важливу участь протеїназ-інгібіторної системи при формуванні різноманітних варіантів синдрому системної запальної реакції і синдрому поліорганної недостатності. На основі отриманих даних запропонована нова концепція участі ССЗР у розвитку критичних станів та нова класифікація шоків із виділенням шоків за первинним і вторинним розвитком ССЗР. Цей аспект є дуже актуальним у клінічній практиці, тому що використання змін показників протеїназ-інгібіторної системи призведе до покращення діагностики та прогнозу розвитку екстремальної патології й оцінки ефективності використання лікувальних заходів, що дозволить підвищити якість діагностики та лікування хворих.

За результатами, отриманими при виконанні НДР «Розробка критеріїв діагностики синдрому системної запальної реакції на основі вивчення патогенетичної ролі компонентів протеїназ-інгібіторної системи при критичних станах» запропонована нова концепція участі ССЗР у розвитку критичних станів і нова класифікація шоків, яка захищена авторськім свідоцтвом. Видано методичні рекомендації, затверджені МОЗ, 11 статей у фахових виданнях ВАК, 1 статтю у фаховому віданні РФ, 25 тез, з яких 16 у матеріалах міжнародних конференцій за кордоном. Матеріали досліджень доповідалися на 4 конгресах і конференціях, 2 з яких за кордоном. Підготовлено 2 патенти. У рамках НДР виконується 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.


^ 2. Назва науково-дослідної роботи: «Вплив біологічно-активних речовин рослинного та тваринного походження на умовно-патогенні мікроорганізми».

Код програмної класифікації видатків – 2301050 (Прикладна).

Строки виконання: 2010-2012р р.

Науковий керівник професор Ю.Л. Криворутченко.

Кошторисна вартість розробки за 2011 рік (тис. грн.) - 63,05 тис. грн.


У 2011 р. було визначено, що вивчення рівнів показників бактерицидної активності сироватки крові (БАС) до S.aureus і E.coli та характеру їхніх змін протягом 1-2 тижнів надає принципову можливість прогнозувати появу та діагностувати такі інфекційні ускладнення, як бактеріємію (Б) у хворих на цукровий діабет (ЦД) і бактеріурію у вагітних жінок, хворих на гестаційний пієлонефрит (ГП). Взагалі було досліджено 33 хворих на цукровий діабет (17 - у 2011 р.) і 11 хворих на гестаційний пієлонефрит (у 2011 р. обстежено 6 жінок). Було продемонстровано, що у 60,6 % хворих на ЦД, що підлягали госпіталізації, спостерігалася Б, пов'язана з циркуляцією в крові грампозитивних коків. На відміну від хворих на ЦД без бактеріємії, у хворих з Б знижувалися показники БАС крові до S.aureus і E.coli. При цьому середні значення БАС крові до S.aureus (-60,31±21,44) ставали значно меншими, ніж значення БАС крові до E.coli (6,05±10,97), ця різниця була статистично вірогідною (р=0,013). У хворих на ЦД, у яких протягом перебування в лікарні виникала Б, динаміка показників БАС була негативною, а у хворих зі стійкою або нестійкою бактеріємією, що зникала, динаміка показників БАС крові до S.aureus і E.coli була позитивною.

У 5 з 11 досліджених хворих на ГП було виявлено бактеріурію (105-5106 КУО ^ E.coli/мл сечі), у інших вираженої бактеріурії не було (103 КУО E.coli/мл). Було виявлено, що середні значення БАС крові до E.coli у хворих з бактеріурією (-73,7676,24) є вірогідно меншими за аналогічні значення у хворих без бактеріурії (+28,8248,3, критерій Ст’юдента, р=0,024). Це вказує на те, що виявлення від’ємних значень БАС до E.coli у хворих на ГП може свідчити про розвиток бактеріурії. Таким чином доведено, що визначення рівнів БАС крові до S.aureus і E.coli у хворих на цукровий діабет і гестаційний пієлонефрит може бути використано для створення методу альтернативної (не бактеріологічной) діагностики інфекційних ускладнень. Отримані дані є первинними й потребують підтвердження додатковими дослідженнями.

Чутливість збудників внутрішньолікарняних пневмоній до препарату сурфактанту Сузакрин вивчали на культурах ^ S. aureus ATCC 25923, K. рneumonia 3534/51, P. aeruginosa АТСС 27853 методом серійних розведень. Встановлено, що Сузакрин не впливає на розвиток вивчених культур (МІК понад 5000 мкг/мл). У подальшому планується вивчити вплив Сузакрину на чутливість зазначених бактерій до антибіотиків для вирішення питання про можливість використання для лікування пневмоній сумішей Сузакрину й антибіотиків, що не було вивчено раніше.

Вплив таурозиду Sx1 на розвиток генералізованої кандидозної інфекції вивчали на мишах, інфікованих C.albicans CCM 885 на тлі імунодепресії. Таурозид Sx1 (50 і 150 мкг/мишу/добу) або амфотерицин В (АМВ, 5 мкг/мишу), який використовували як стандартний антимікотик для порівняння ефектів, вводили інтраперітонеально протягом 3 діб після інфікування. Результати оцінювали через 50 діб після зараження. Було проведено 2 повторних експерименти. Серед тварин, яким вводили таурозид Sx1 у дозах 50 і 150 мкг/мишу/добу, вижило 12,5 %-18,7 % і 18,8 %-40,0 % тварин відповідно. Серед мишей, яким вводили АМВ, вижило 28,6 % тварин. Усі контрольні тварини (яким не вводили Sx1 або АМВ) загинули. Таким чином було виявлено, що турозид Sx1 проявляє антифунгальну дію in vivo і його захисний ефект є подібним до ефекту АМВ, що дозволяє розраховувати на створення нового протигрибкового препарату на основі таурозиду Sx1.

За результатами, отриманими при виконанні НДР, опубліковано 4 статті, 5 тез конференцій, 1 інформаційний лист. Матеріали досліджень були представлені на 4 наукових конференціях. Результати НДР впроваджені в роботу КРУ «Дитяча інфекційна клінічна лікарня», м. Сімферополь. У 2012 р. планується продовжити вивчення БАС у хворих на ЦД і ГП, закінчити дослідження протигрибкової дії таурозиду Sx1 in vivo. У рамках НДР виконується 2 кандидатські дисертації.

Схожі:

Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconОсновні результати перехідних ндр, які виконувалися за бюджетними програмамимоз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconЗвіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету " " Етап: планування, виконання, завершення ндр
Найменування суб’єкта господарської діяльності: Буковинський державний медичний університет моз україни
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconЗвіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету " " Етап: планування, виконання, завершення ндр
Найменування суб’єкта господарської діяльності: Буковинський державний медичний університет моз україни
Основні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни iconРозпорядження «31» грудня 2013 р м. Львів №97 Про приймання результатів перехідних на 2014 рік проектів, які фінансуються за кошти державного бюджету мон україни
З метою розгляду результатів та приймання звітних матеріалів перехідних на 2014 рік науково-дослідних робіт, які фінансуються за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи