Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського icon

Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського
НазваОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського
Сторінка1/5
Дата15.09.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Основні результати завершених та перехідних НДР, які виконувалися в рамках ініціативної тематики КДМУ імені С.І. Георгієвського.

Закінчені НДР


1. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка й упровадження в практику охорони здоров`я України методу замісної сурфактантної терапії бронхолегеневих захворювань і морфофункціональна оцінка його ефективності».

Строки виконання: 2007-2011 рр.

Кафедра: патологічної анатомії з секційним курсом.

державної реєстрації 0107U011031.

Науковий керівник: проф. А.К.Загорулько

Виконавці: доц. М.Ю. Новиков, доц. Т.Г. Філоненко, доц. В.В. Шаланін, ас. Г.В. Загорулько, асп. К.П. Голубінська, ст. інженер І.В. Школа.

Замісна сурфактантна терапія (ЗСТ) доцільна й обґрунтована тим, що препарати сурфактанту крім поверхнево-активних властивостей мають цілу низку функцій факторів неспецифічного захисту легенів: імуномоделюючу, імуностимулюючу, антибактеріальну та антиадгезивну.

У пацієнтів з термоінгаляційним ураженням (ТІУ) використання препарату «Сузакрин» корегує погіршення поверхнево активних властивостей бронхоальвеолярних змивів, показників газообміну, зменшення показників респіраторного комплаєнсу. Вплив препарату «Сузакрин» на клінічний перебіг ТІУ характеризується зменшенням строків киснезалежності, зниженням частоти легеневих ускладнень і строків перебування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Раннє профілактичне застосування препарату «Сузакрин» у потерпілих з ТІУ, поєднаним із опіками шкіри, дозволяє зменшити частоту розвитку ГРДС. Для досягнення тривалого ефекту потрібне дворазове введення препарату із застосуванням фібробронхоскопії (1 раз на добу) на 1 і 3 добу після ТІУ, з розрахунком дози на кожне уведення за формулою О. К. Загорулька і співавторів.

При гострому респіраторному дистрес-синдромі причина смерті пацієнтів на 7-10 добу обґрунтована ексудативно-деструктивними змінами всіх компонентів аерогематичного бар’єру, а на 18-20 добу – інтраальвеолярною ексудацією, деструкцією всіх компонентів аерогематичного бар’єра і зниженням розтяжності легеневої тканини в результаті пневмофіброзу.

При аналізі експериментальних і клінічних даних отримана картина стійкої позитивної динаміки плину гострого гнійного синуситу в умовах експериментального лікування. При апробації метода ЗСТ при гострому гнійному синуситі в клініці встановлений характер кореляції показників поверхневої активності та кислотності секрету слизової оболонки. Запропонований метод діагностики й моніторингу функціонального стану мукоциліарного апарату навколоносових пазух дозволяє отримувати кількісні показники, які підлягають статистичному аналізу і мають динамічну мінливість протягом хвороби та процесу лікування.

За результатами, отриманими при виконанні НДР, опубліковано 5 наукових статей, захищена 1 кандидатська дисертація, виконуються 2 докторські дисертації і 1 магістрантська робота. Матеріали досліджень обговорені на наукових конгресах, з’їздах, симпозіумах, у тому числі й зарубіжних. Отримані результати дозволяють продовжити пошуки за обраним напрямом і планувати НДР на наступний 5-річний період.


2. Назва науково-дослідної роботи: «Методи еферентної та адитивної фізіотерапії у відновному лікуванні і профілактиці метаболічного синдрому із поєднаною кардіальною патологією».

^ Строки виконання: 2007-2011 рр.

Кафедра: фізіотерапії факультету післядипломної освіти.

державної реєстрації 0107U004484.

Науковий керівник: професор Єжов В.В.

Виконавці: Богданов М.М. – д.м.н., професор, Буявих А.Г. – д.м.н., професор, Андріяшек Ю.І. – к.м.н., асистент, Кірді Мохсін – к.м.н., асистент, Чибірьова О.М. – к.м.н., асистент, Душкін І.Ф. – к.м.н., асистент.


У ході проведених спостережень в санаторно-курортних умовах Південного берега Криму, серед переважаючого фенотипу метаболічного синдрому виявлялося поєднання артеріальної гіпертензії, абдомінального ожиріння і дисліпопротеїдемії. Як інформативні методи оцінки ліпідного обміну запропоновано визначати індекс ризику атеросклерозу, що розраховується по співвідношенню ліпопротеїдів низької щільності та сечової кислоти, а також — індекс ризику запалення по співвідношенню ліпопротеїдів низької щільності і зсуву вліво нейтрофілів формули крові. На підставі значень даних індексів рекомендовано диференціювати лікувальні комплекси з антисклеротичним і антиоксидантним спрямуванням.

Застосування в санаторно-курортному лікуванні дозованої нордичної ходьби оптимізує традиційний теренкур за рахунок використання спеціальних палиць при ходьбі, що дозволяє зменшити статичне й динамічне навантаження на суглоби ніг, поліпшити балансування та стабілізацію при захворюваннях опорно-рухового апарату. Даний метод чинить тренувальну дію на серцево-судинну систему за рахунок адекватних фізичних навантажень із великим обсягом мускульної діяльності і малої інтенсивності та достатньої тривалості. Забезпечується оптимальне навантаження на м'язи корпусу й шийно-плечового апарату. Досягається можливість проводити активну кліматотерапію, поліпшити функції зовнішнього дихання і підвищити дихальний об'єм легенів. За допомогою активізації моторно-вісцеральних рефлексів м'язів усього тіла усувається дисбаланс у роботі внутрішніх органів і систем організму, здійснюється ефективна профілактика гіподинамії.

У хворих, що пройшли повний курс пасивного підводного вертикального витягнення хребта у вигляді гідрокінезотерапії, спостерігається більш виражена позитивна динаміка клінічних симптомів. Безпосередні результати лікування виявляються в зменшенні больового синдрому й об'єктивної неврологічної симптоматики, поліпшенні рухових показників хребта.

У хворих із міофасціальними цервикалгіями із супутньою соматичною патологією визначені характерні клініко-біомеханічні особливості: виникнення великої кількості хворобливих тригерних точок у м'язах шиї і плечового поясу, що виявляються болем, спазмом і зниженням сили м'язів, обмеженням обсягу рухів. Розроблений інструментальний діагностичний алгоритм оцінки нервово-м'язової електрозбудливості й інфрачервоної термометричної оцінки мікроциркуляції ділянки міогенних тригерних пунктів.

У ході дослідження ефектів енотерапії в комплексному санаторно-курортному відновному лікуванні пацієнтів із гіпертонічною хворобою встановлена стрес-лімітуюча дія білого сухого вина. Інтегральна оцінка динаміки стану здоров'я і якості життя хворих, у комплекс лікування яких включена енотерапія, до кінця курсу достовірно вища за контрольний рівень.

Результати дослідження впроваджені в роботу лікувально-профілактичних закладів Криму та України (Київ, Трускавець, Одеса, Харків, Чернігів). Отримані в роботі дані можуть бути використані для вдосконалення програм відновного лікування в пацієнтів кардіологічного профілю з поєднаною соматичною патологією.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconОсновні результати перехідних ндр, які виконувалися за бюджетними програмамимоз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconПатентно-ліцензійна діяльність в ду «кдму імені С.І. Георгієвського»
В ду «кдму імені С.І. Георгієвського» більша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики І лікування...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор ду «кдму імені С.І. Георгієвського» професор А. А. Бабанін
С.І. георгієвського за спеціальністю 15010006 «державне управління у сфері охорони здоров’я»
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор ду «кдму імені С.І. Георгієвського» професор А. А. Бабанін
С.І. георгієвського за спеціальністю 15010006 «державне управління у сфері охорони здоров’я»
Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського iconОсновні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи