Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми icon

Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження " " 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми
Скачати 173.6 Kb.
НазваЗвіт про патентні І науково-інформаційні дослідження " " 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми
Дата15.09.2012
Розмір173.6 Kb.
ТипЗвіт

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. Георієвського


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з наукової роботи


проф._________Кубишкін А.В.

" ___ " ____________ 200 р.


ЗВІТ

ПРО ПАТЕНТНІ І НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ


" ___ " ________ 200 р. № _____


Найменування теми:


« »

Номер держреєстрації теми__________________________Шифр теми: _______________________________________


Етап: планування дисертаційної роботи на науковий ступінь кандидата медичних наук.


Виконавець:


Керівник НДР


Сімферополь, 200 р.


^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ


Назва установи.

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. Георієвського


Дата початку розробки (рік, місяць) -


Дата закінчення розробки (рік, місяць) -


Найменування теми:

« »


Призначення:


Галузь використання: медицина, терапія:


Стислий опис об'єкта розробки:

Мета дослідження:


Задачі дослідження:


Наукова новизна запланового дослідження:


Практична значимість:


Список виконавців


1. Провідний патентознавець КДМУ


Плотнікова М.А.

2. Зав. науково-інформаційним відділом КДМУ

Козленко С.В.

3. Виконавець:
^ Зміст

(перелік документів)Загальні відомості про об’єкт дослідження
Список виконавців
^ ОСНОВНА ЧАСТИНА :
Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня і промислового застосування)
Г.1.1 Патентна документація, яка відібрана для подальшого аналізу
Г.1.2 Інша науково-технічна інформація, яка відібрана для подальшого аналізу
Г.1.3 Документація, що відома із посилальних джерел, але не виявлена в процесі пошуку
Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення
Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня і промислового застосування
Висновки і рекомендації
Додатки:
А.1. Завдання на проведення патентних досліджень
Б.1. Регламент пошуку
В.1. Довідка про пошук
В.2. Висновки щодо виконання регламенту пошуку


ДОДАТОК А.1.

“ЗАТВЕРДЖУЮ ”
^

Проректор з наукової роботи


професор________Кубишкін А.В.

“_____"_____________ 200 р.

ЗАВДАННЯ № _____від «_____» ________200 р.

на проведення патентних і науково-інформаційних досліджень


Найменування теми :


« »

Номер держреєстрації:__________

Шифр теми :____________________

Етап : планування кандидатської дисертації

Мета патентних і науково-інформаційних досліджень:

Визначити науковий рівень запланованої теми та охороноспроможності теми, виявлення прототипів і аналогів, вивчення тенденцій розвитку даного наукового напрямку, аналіз результатів відомих досліджень і зіставлення їх з передбачуваними результатами запланованих досліджень.


Таблиця А.1. Види робіт при проведенні патентных і науково-інформаційних досліджень, виконавці:


Види робіт

Підроз-діли-виконавці

Відповідальні

виконавці

Терміни

виконання

робіт

Звітний

документ

Визначення об’єкта пошуку в патентній і науково-медичній документації

розробка регламенту пошуку

Кафедра

Виконавець:
Регламент пошуку

Пошук, обробка інформації для складення довідки про пошук

Кафедра


Виконавець:


Довідка

про пошук


Систематизація та аналіз отриманої

інформації

Кафедра


Виконавець:


Звіт про па-тентні і інформаційні дослідження

за формою

ДСТУ

3575-97

Визначення патентоспроможності ОГД

( опредление предмета поиска)

Кафедра


Виконавець:
Форми звіту Г.1.1., Г.1.2.,

Г.1.3.,

Г.1.4.,

Г.1.5.Керівник НДР

Керівник патентного

підрозділу Плотнікова М.А.

Керівник

науково-інформаційного відділу Козленко С.В.


^ ДОДАТОК Б.1.


РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № _____
від “____”___________200 р.Найменування теми :


« »

Етап - планування кандидатської дисертації.


Номер, дата завдання на проведення інформаційних досліджень

__________________________________________________________


Обгрунтування регламенту пошуку:


Інформаційний пошук проводився по Україні, країнах СНД і зарубіжних країнах на глибину 10 років, оскільки даний період є оптимальним для оновлення досліджень з вивчаємого напрямку.


Початок пошуку -

Закінчення пошуку -


Таблиця Б.1.


Предмет пошуку

(ОГД, його

складові

частини)

Мета пошуку інформації

Держава пошуку

Класифі-каційні індекси УДК,МПК

Рет-рос-пек-тив-ність пошу

ку

Джерела науково-технічної інформації

1

2

3

4

5

6

Опредление предмета поиска


Ключевые

словаВиявлення

аналогів

прототи-

пів для

визначення актуа-льності, новизни, доцільності

планування теми


Україна, Росія,

Бело-

русія

Велика Британія

США, Німеч-

чина

Франція

МПК 7


УДК


Журналы


МРЖ


РЖ


Офіційні бюллетень Украины:

"Промислова власність";

Официальный бюллетень РФ

“Изобретения”,

"Изобретения, полезные модели”

Описи винаходів до патентів України

Керівник НДР,

Керівник патентного

підрозділу Плотнікова М.А.

Керівник

науково-інформаційного відділу Козленко С.В.


^ ДОДАТОК В.1.

ДОВІДКА ПРО ПОШУК № _____


від «_____»____________200 р.


Завдання на проведення інформаційних досліджень___________________________________________


Етап - планування кандидатської дисертації


Номер,дата регламенту пошуку:___________________


Початок пошуку

Закінчення пошуку


Таблиця В.1. Джерела інформації, використані при проведенні пошукуПредмет пошуку

(ОГД, його

складові частини)

Держа

ва пошуку

Класифі-каційні індекси УДК,

МПК

Інформаційна база, використана при пошуку

Бібліографіч першого та

за хроноло гією інфор мації

_____________

Патентна

документаціяні дані

останнього

джерела


____________

Інша науково-

технічна

документація1

2

3

4

5

6
Украї-на,

Росія

Велика Брита

нія,

США, Німеч-

чина

ния, Фран-ция.

МПК 7


УДКБібліотека Кримського державного медичного універси-тету ім. С.І.Геор-гієвсько

го


Республі-канська науково-медична бібліотека (м. Сімфе-рополь);


Обласна наукова

бібліотека ім. Франка

(м.Сімфе-рополь);


ДНМБ України, Галузевий патентний фонд ДНМБ України,


База даних "Medline" у режимі on-line доступа через Internet

Офіційні

бюлетені:

1. Державного департамента інтелектуальної власності України “Промислова власність”

№ 1, 1994 -

№ , 200 г.г.


2.РФ“Изобре-тения” № ,199 -

- № ,

1999 г.г.,

№ 1, 2000 г.-

№ ,200 г.


3.Описи винаходів до патентів України

1994-200 г.г.

В.2. Висновки про виконання регламенту пошуку

Патентні дослідження виконані згідно затвердженого завдання і регламенту пошуку в повному обсязі.

Керівник НДР,

Керівник патентного

підрозділу Плотнікова М.А.

Керівник

науково-інформаційного відділу Козленко С.В.

^
О С Н О В Н А Ч А С Т И Н А


Г.1. Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня і промислового застосування)


Форма Г.1.1. Патентна документація, що відібрана для подальшого аналізу


ОГД,його

складові частини

Документи на об’єкти промислової власності
Бібліографічні дані

Відомості

про їх дію

1

2

3
1.Діє

с
Форма Г.1.2. Інша науково-технічна інформація, що відібрана для подальшого аналізу.


ОГД,

його складові

частини

Джерела

інформації

Бібліографічні дані документа

1.

Форма Г.1.3. Документація, що відома із посилальних джерел, але не виявлена в процесі пошуку.


Бібліографічні дані, що стосуються


посилального джерела

документа, на який посилаються
Не знайдено^ Форма Г.1.4. Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення.

Найменування

І одиниця виміру

Техніко-економічні показники
об’єкта

за стан-дартом або тех-нічними умовами

об’єкта-аналога

(держава, фірма,

організація, модель,

рік освоєння)

ОГД

перспе-

ктивно-го зразка

1

2

3

4

5

6

7


Об’єкт розробки та об’єкти аналогічного призначення не мають техніко-економічних показників.


^ Форма Г.1.5. Аналіз новизни, винахідницького рівня і промислового застосування.

ОГД, його складові частини

Прототип

Очікуванийрезультат

Можли

вість

використання в

промисло

вості

або іншій сфері діяльно

сті

Номер по-

даної

заявки, дата

подачі

заявки

назва

Сукуп

ність

ознак

бібліо-

графічні дані

сукупність

ознак


1

2

3

4

5

6

7


На етапі планування відсутні відомості про об’єкти промислової власності, подібних об’єкту розробки.
Наприкінці основної частини звіту наводять огляд літератури, який включає:

^ 1. При плануванні НДР

- проведення порівняльного аналізу медико-соціальних або економічних показників кращих вітчизняних та зарубіжних розробок в аспекті мети і завдань плануемого наукового дослідженнія

- визначення тенденцій розвитку науки за предметом пошуку, перелік провідних організацій (фірм), що займаються рішенням аналогічних наукових завдань;

- характеристику базового об’єкту та прототипу, їх недоліки, які передбачається усунути в об’єкті розробки.

Висновки (подаються на окремому аркуші).


^ 2. При виконанні НДР

- проведення порівняльного аналізу медико-соціальних або економічних показників кращих вітчизняних та зарубіжних розробок аналогічних запланованому у науковому дослідженні;

- визначення тенденцій розвитку науки за предметом пошуку, перелік провідних організацій (фірм), що займаються рішенням аналогічних наукових завдань.

Проведення аналізу новизни та ефективності створеного об’єкту у порівнянні із кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами:

- перелік способів, на які подано заявки на винаходи з викладенням по кожному способу (номера поданих заявок, дати пріоритету);

- суттєві ознаки технічного рішення задачи;

- суттєві ознаки найближчих аналогів;

- суттєві ознаки прототипу;

- порівняння нового рішення із прототипом та оцінка переваг;

- кваліфікація запропонованих рішень.

Висновки (подаються на окремому аркуші).


Аналіз відібраної патентної і науково-медичної інформації показав:

1. Винахідницька і наукова активність вчених-медиків в розробці предмета пошуку за числом публікацій в період пошуку оцінюється як: 24 кількість охоронних документів ______, кількість літературних джерела ____.


Загальні висновки за результатами патентного і науково-інформиаційного дослідження


Патентно-інформаційне дослідження показало, що

Схожі:

Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconЗвіт про патентні дослідження № Дата (найменування шифр теми)

Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconРегламент пошуку № Найменування теми: (Найменування, шифр теми)

Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconРекомендації щодо написання курсової роботи Вступ
Теоретичні засади дослідження (Місце І роль теми, що розглядається; обсяг матеріалу, передбаченого програмою; пропедевтичні та перспективні...
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми icon«Затверджую»
Результати, опубліковані в монографії, отримані при виконанні держбюджетної або господоговірної тематики (вказати назву теми та номер...
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Кількість виконавців(з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів)
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconНайменування теми, мета проведення роботи. Чим закінчується робота у повному обсязі. Етапи
Розробка принципів І методів трансформації нтб університетів у науково-інформаційні центри
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи