Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік icon

Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік
Скачати 175.52 Kb.
НазваЗапит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік
Дата15.09.2012
Розмір175.52 Kb.
ТипКонкурс

ЗАПИТ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

РОЗРОБОК НАЙВАЖЛИВІШИХ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

за державним замовленням

на 2008 рік


1.НАЗВА ПРОЕКТУ (не більше 12 слів)


2. ПРІОРИТЕТНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

(обрати один із тематичних напрямів та технологічну спрямованість проекту, решту видалити)

11) Енергетика та енергозбереження

Ресурсозберігаючі технології і новітнє обладнання в енергетиці

Технології нових та відновлювальних джерел енергії


2) Раціональне природокористування

Технології переробки та утилізації відходів та техногенних утворень

^ Технології моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища


3) Профілактика і лікування найпоширеніших захворювань

Ефективні технології діагностики та лікування найпоширеніших хвороб

Новітні технології створення лікарських препаратів


^ 4) Інформаційні та комунікаційні технології

Технології передачі, обробки та захисту інформації

Технології створення інтелектуальних систем навігації та управління

Технології виробництва програмного забезпечення


5) Нові речовини і матеріали

Нанотехнології і наноматеріали

Технології створення нових матеріалів


^ 3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК

Міністерство освіти і науки України


4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ


Прізвище,

ім'я, по батькові

Місце роботи, посада,

науковий ступінь,

телефон, e-mail


Підпис


Науковий керівник проекту
Відповідальний виконавець


5. Повна назва організації (підприємства)


Відомча підпорядкованість

^

Код організації за ЄДРПОУ

Підпорядкованість за СПОДУ
Місцезнаходження (повна адреса)
Код території за СПАТО
Банківські реквізити: р/р

УДК

міста

МФО
код ЗКПО^

Форма власності


код ЗКФВКод галузі н/г за ЗКГНГ
Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства:


тел. факс

e-mail


6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ (до 7 слів)


^ 7. ОРГАНІЗАЦІЇ - СПІВВИКОНАВЦІ

Повна назва організації,

відомча підпорядкованість

Поштова адресаЧастка у

фінансуванні (%)
^ 8. СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ (зазначити позначкою )

випуск нового виду продукції (послуг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] поліпшення якостi продукцiї (послуг), що випускається . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

збiльшення обсягів виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

поліпшення умов працi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

поліпшення стану навколишнього середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

економiя енергоресурсiв . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

економiя матерiалiв (сировини) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

зменшення зносу обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

збiльшення продуктивностi працi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]

поліпшення ефективності діагностики . та лікування хворих . . . . . . . . . . . . . . [ ]


^ 9. СТАДІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТА СТУПІНЬ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

(потрібне зазначити)

досліджено та обгрунтовано наукові аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __%

дослiджено та обгрунтовано технiчнi аспекти проекту. . . . . . . . . . . . . . __%

дослiджено та обгрунтовано економiчнi аспекти проекту . . . . . . . . . . . __%

проведено експериментальні та теоретичні дослідження . . . . . . . . . . . . . %

розроблено робочу документацiю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __%

проведено патентні дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __%

наявнiсть матерiально-технiчної бази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __%

наявнiсть необхiдного персоналу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __%

визначено спiввиконавцiв та iнвесторів проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ %


^ 10. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМIСТ:


11. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ЯКУ БУДЕ СТВОРЕНО ВНАСЛIДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

(технічна або технологічна документація, макетні дослідні або експериментальні зразки, методики, розрахунки, програмні продукти, протоколи досліджень, науково-технічні звіти, нормативні документи тощо)


^ 12. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМIСТ ПРОЕКТУ (не більше 2-х стор.)


13. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

13.1. Iдеї, результати попереднiх дослiджень та розробок, якi покладенi в основу проекту


13.2. Техніко-економічне обгрунтування проекту

(зазначити очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту від впровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими)


13.3. Календарний план робіт за проектом з розподiлом коштiв мiж виконавцямиета-пу


Найменування етапу робiт

Термін

виконання

початок-

закінчення (місяць, рік)

Головний

виконавець, співвико

навці

Обсяги фiнансування за рахунок (тис.грн.)

Науково-технічна продукція

державного бюджету

інших

джерел

1

2

3

4

5

6

7

12.3.4.
13.4. Правове забезпечення впровадження розробки

Реєстрацiйний номер патенту,

країна

Назва патенту або

know-how

Автор патенту

або know-how

Наявнiсть прав використання (потрібне зазначити)

Монопольнiсть використання (потрібне зазначити)


[ ]

[ ]


[ ]

[ ]


[ ]

[ ]


13.5. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується:

[ ] немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги

[ ] немає аналогів в Україні

[ ] краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками

[ ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками


^ 14. ФIНАНСОВI АСПЕКТИ ПРОЕКТУ

14.1.Загальна вартiсть проекту (з ПДВ) тис. грн.

(словами тисяч грн.), у т.ч. на 2008 рік тис. грн.


14.2. Строки виконання 01.2008 – 12.2009


14.3. Iнвестори проекту (якщо є)

№ з/п

Країна

Назва органiзацiї


Джерело

фiнансування

Загальні обсяги фiнансування (тис.грн.)

Частка у фінансу-ванніРАЗОМ
100%

14.4. Очiкуванi витрати на реалiзацiю проекту (тис. грн.)

Етап робіт

Заро-

бiтна плат-

ня

Вiдра-хува-ння

Мате-рiали та комп-лектуючі

Паливо та енер-гiя для науково-виробн.

цілей

Витрати на служ-бовi вiдряд-

ження

Спец-устатку-вання для наукових (експер.) робiт

Витрати на роботи, що виконують-ся сторон-нiми орга-нізацiями

Iншi витра-ти

Нак-ладнi витра-ти

Всьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2.
^ 15. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦIЇ

15.1. Напрями витрат
Назва етапу


Строки виконання

Обсяги фiнансу

вання

(тис.грн.)

Бюджетнi кошти

%

Кошти

іноваційного

фонду

%

Власнi

кошти

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведення НДДКР
2.

Дослiдження екологiч-них (соцiальн.) питань
3.

Придбання лiцензiй та know-how
4.

Придбання технологiї
5.

Модернiзацiя устаткування
6.

Придбання устаткування
7.

Придбання сировини та комплектуючих
8.

Пусконалагоджувальнi роботи
9.

Витрати на управлiння
10.

Початковi виробничi витрати
11.

IншiВСЬОГО (тис.грн.)

15.2.Перелiк науково-технiчної продукцiї (послуг), що буде вироблятися (надаватися)

Наймену-вання

продукції

Назва

пiдприємства, що випускатиме продукцiю

Строк початку випуску

(рiк, квартал)

Рiчнi обсяги випуску в натуральних показниках, шт.

Цiна одиницi продукцiї

(тис. грн.)

Рiчнi обсяги випуску в вартiсних показниках (тис. грн.)


15.3. План очiкуваної реалiзацiї продукцiї (послуг)
Обсяг реалiзацiї всiх видiв продукцiї

Рiк

ринок України

(тис. грн.)

ринок країн СНД

(тис. євро)

зарубiжний ринок

(тис. євро)


15.4.Потенцiйнi споживачi науково-технічної продукції (послуг)

Країна

Назва організації

Назва продукції

(послуг)

Обсяги споживання (% від плану реалізації)


^ 16. НАЯВНИЙ ДОСВІД

16.1.Як довго Ви працюєте над цією проблемою – років

16.2.Наведіть 2-3 приклади попередніх розробок авторського колективу у цій або

суміжних галузях, які були доведені до практичного використання

16.3.Чи була запропонована розробка в якійсь частині, впроваджена раніше _____(ТАК, НІ)

Назва підприємства

Обсяги впровадження, оцінка ефекту


16.4. Чи одержували Ви раніше або одержуєте в даний час фінансування на роботи, що заявлені у запиті, з інших джерел ______ ( зазначити ТАК, НІ)

Назва організації-інвестора

Обсяги фінансування
Всього

У тому числі за роками
16.5.Наукові публікації авторского колективу за тематикою проекту:

монографії – ___ ; статті – ___; авторськи свідоцтва – ___.

Наведіть 2-3 приклади найбільш вагомих публікацій за останні 5 років
^ 17.КАНДИДАТУРИ МОЖЛИВИХ ЕКСПЕРТІВ В ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ПРОЕКТ

Прізвище,

ім'я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

Телефон

1

2

3

4Керівник організації-заявника проекту

(повна назва організації і посади)

_____________________( )

ПІБ

М.П. „____”__________ 2007 р.

Схожі:

Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconОголошення міністерство освіти І науки України оголошує конкурс науково-технічних проектів з розроблення найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2011 рік
На конкурс приймаються пропозиції щодо виконання прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання за державним замовленням (станом на 11 серпня) Напрям підготовки 010102
Особи, які не пройшли на місця за державним замовленням, можуть брати участь у конкурсі за контрактною формою навчання
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням станом на 15 серпня 2014
Не пройшли поза конкурсом та беруть участь у загальному конкурсі станом на 15 серпня
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconНапрям підготовки 020204 «Музичне мистецтво» Список осіб, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням на здобуття окр
Особи, які не пройшли на місця державного замовлення можуть брати участь в конкурсі на навчання за контрактом
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням (станом на 15 серпня) Напрям підготовки 010106
Особи, які не пройшли на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі за контрактною формою навчання
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання за державним замовленням (станом на 11 серпня) Напрям підготовки 010106
Особи, які не пройшли на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі за контрактною формою навчання
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconC писок осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання за державним замовленням Напрям підготовки 020303 Філологія* Укра ї нська мова та література Ліцензований обсяг 60 План набору за державним замовленням 45 осіб,

Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconОголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті "Світ" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( )
Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб І контролю за їх виконанням“...
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік iconОголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті "Світ" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( )
Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб І контролю за їх виконанням“...
Запит на участь у конкурсі розробок найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2008 рік icon2. Керівник наукової групи
Участь у національних програмах, виконання робіт за державним замовленням, отримання грантів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи