Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення icon

Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Скачати 165.67 Kb.
НазваПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Дата15.09.2012
Розмір165.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


Програма


Фахового вступного випробування


на спеціальність 7.03050901 „Облік і аудит ”


освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст”


Полтава 2012


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік і аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік і аудит".

Для забезпечення ефективної реалізації підготовки фахівців з обліку і аудиту відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики при зарахуванні студентів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» висуваються вимоги до їх знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за спеціальністю „Облік і аудит” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи та комплексного державного екзамену). Освіту продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "Бакалавр з обліку і аудиту" та успішно склали вступні іспити згідно за даною програмою.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.


 1. ^ ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Вступний іспит проводиться через виконання тестового завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких дисциплін:

 1. Бухгалтерський облік.

 2. Фінансовий облік І.

 3. Фінансовий облік ІІ

 4. Аудит.

Комплексні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах:

  • уніфікація методів та умов проведення екзамену;

  • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до;

  • відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців;

  • дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.

 1. ^ ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання використовуються лише закритої форми, мають від двох до п'яти варіантів відповідей, серед яких лише одна - правильна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань з кожної дисципліни повинна бути не менше, ніж 10.


 1. ^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету. До складу комісії залучаються провідні фахівці з питань обліку і аудиту та інших напрямів економічної діяльності, як правило, професори і доценти.


 1. ^ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування складають не менше ніж 124 бали. Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей. Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 200.


Таблиця критеріїв оцінювання знань:

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

100

0

135

14

170

28

102,5

1

137,5

15

172,5

29

105

2

140

16

175

30

107,5

3

142,5

17

177,5

31

110

4

145

18

180

32

112,5

5

147,5

19

182,5

33

115

6

150

20

185

34

117,5

7

152,5

21

187,5

35

120

8

155

22

190

36

122,5

9

157,5

23

192,5

37

125

10

160

24

195

38

127,5

11

162,5

25

197,5

39

130

12

165

26

200

40

132,5

13

167,5

27


 1. ^ ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Дисципліна «Бухгалтерський облік»

 1. Господарський облік: сутність, функції, види, етапи виникнення.

 2. Бухгалтерський облік: сутність, задачі, вимоги до бухгалтерського обліку, особливості.

 3. Організація господарського обліку в Україні.

 4. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку.

 5. Об’єкт, предмет, метод бухгалтерського обліку, основні елементи методу бухгалтерського обліку.

 6. Основні поняття бухгалтерського обліку: господарські засоби, господарські процеси, господарські операції, об’єкти бухгалтерського обліку.

 7. Класифікація господарських засобів за видами та розміщенням.

 8. Класифікація господарських засобів за джерелами використання та цільовим призначенням.

 9. Бухгалтерський баланс: сутність, побудова, зміст і оцінка статей, види.

 10. Актив балансу: сутність, розділи, статті.

 11. Пасив балансу: сутність, розділи, статті.

 12. Вплив господарських операцій на баланс.

 13. Рахунки бухгалтерського обліку: сутність, графічне зображення, види рахунків, порядок запису та визначення кінцевого результату.

 14. Активні рахунки: сутність, графічне зображення, порядок запису, визначення кінцевого сальдо.

 15. Пасивні рахунки: сутність, графічне зображення, порядок запису, визначення кінцевого сальдо.

 16. Активно-пасивні рахунки: сутність, графічне зображення, порядок запису, визначення кінцевого сальдо.

 17. Подвійний запис: сутність, кореспонденція рахунків, рахункова формула, бухгалтерська проводка.

 18. Узагальнення даних поточного обліку.

 19. Основна бухгалтерська процедура.

 20. План рахунків бухгалтерського обліку.

 21. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за структурою і призначенням.

 22. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.

 23. Облік процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей.

 24. сутність і класифікація витрат на виробництво.

 25. Схема обліку витрат з використанням рахунків 8 класу.

 26. Схема обліку витрат з використанням рахунків 9 класу та рахунку 23.

 27. Схема обліку витрат з використанням рахунків 8, 9 класу та рахунку 23.

 28. Облік адміністративних витрат.

 29. Облік і розподіл загально виробничих витрат.

 30. Рахунки обліку витрат.

 31. Облік процесу реалізації продукції. Метод нарахування. Касовий метод.

 32. Схема обліку реалізації продукції з використанням рахунків 8 класу

 33. Схема обліку реалізації продукції без використання рахунків 8 класу

 34. Документація: сутність, значення, матеріальні носії інформації, документообіг.

 35. Інвентаризація: сутність, види, порядок проведення і оформлення.

 36. Порядок виявлення результатів інвентаризації. Регулювання інвентаризаційних різниць.

 37. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів інвентаризації основних засобів.

 38. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів інвентаризації виробничих запасів.

 39. Облікові регістри: сутність, значення, класифікація.

 40. Форма бухгалтерського обліку: сутність, історичний розвиток, види.

 41. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку.

 42. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку.

 43. Таблично-автоматизована форма бухгалтерського обліку.

 44. Способи виявлення виправлення помилок в бухгалтерському обліку.

 45. Бухгалтерська звітність: сутність, класифікація, принципи.

 46. Порядок складання і подання.


Дисципліна “Фінансовий облік 1”

 1. Фінансовий облік: сутність, мета, особливості, користувачі інформації, принципи, елементи.

 2. Правове регулювання фінансового обліку в Україні.

 3. Організація фінансового обліку на підприємстві.

 4. Документальне оформлення і облік надходження грошових коштів в касу підприємства.

 5. Документальне оформлення і облік видачі грошових коштів з каси підприємства.

 6. Організація касових операцій на підприємстві.

 7. Порядок відкриття підприємствами рахунків в банку

 8. Форми безготівкових розрахунків, реквізити платіжних документів.

 9. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті.

 10. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті.

 11. Облік операцій на інших рахунках в банку.

 12. Облік інших грошових коштів

 13. Сутність, класифікація фінансових інвестицій

 14. Оцінка фінансових інвестицій

 15. Облік довгострокових інвестицій

 16. Облік поточних фінансових інвестицій.

 17. Дебіторська заборгованість: сутність, класифікація , визнання.

 18. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

 19. Облік поточної дебіторської заборгованості.

 20. Порядок створення резерву сумнівних боргів

 21. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 22. Облік розрахунків за претензіями.

 23. Основні засоби: сутність, класифікація, оцінка, завдання обліку.

 24. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

 25. Облік надходження основних засобів на підприємство.

 26. Облік амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів.

 27. Облік витрат на поліпшення основних засобів.

 28. Облік вибуття основних засобів на підприємстві.

 29. Облік переоцінки основних засобів.

 30. Інвентаризація основних засобів на підприємстві.

 31. Нематеріальні активи: сутність, класифікація, оцінка.

 32. Документальне оформлення операцій з руху нематеріальних активів. Аналітичний і синтетичний облік нематеріальних активів.

 33. Облік операцій з руху нематеріальних активів.

 34. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

 35. Виробничі запаси: сутність, класифікація, завдання обліку, принципи організації обліку.

 36. Оцінка виробничих запасів при надходженні їх на підприємство.

 37. Оцінка виробничих запасів при їх вибутті.

 38. Документальне оформлення надходження виробничих запасів.

 39. Облік надходження виробничих запасів.

 40. Облік виробничих запасів на складі.

 41. Документальне оформлення вибуття запасів.

 42. Облік вибуття запасів.

 43. Облік запасів в бухгалтерії. Схема організації обліку виробничих запасів

 44. Особливості обліку МШП.

 45. Переоцінка виробничих запасів.

 46. Інвентаризація виробничих запасів

 47. Витрати: сутність, класифікація, визнання.

 48. Методи калькулювання собівартості продукції.

 49. Схеми обліку витрат

 50. Облік прямих витрат.

 51. Облік і розподіл загально виробничих витрат

 52. Готова продукція: сутність, класифікація, оцінка.

 53. Облік руху готової продукції.


Дисципліна “Фінансовий облік ІІ”

 1. Витрати: сутність, класифікація, визнання.

 2. Методи обліку та калькулювання собівартості продукції.

 3. Готова продукція: сутність, класифікація, оцінка.

 4. Документальне оформлення руху готової продукції.

 5. Облік реалізації готової продукції

 6. Зобов’язання: сутність, визнання класифікація.

 7. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

 8. Сутність та види кредитів.

 9. Принципи кредитування.

 10. Етапи кредитування

 11. Облік довгострокових кредитів

 12. Облік поточних кредитів.

 13. Облік особового складу та використання робочого часу.

 14. Облік обсягів виробленої продукції, виконаних робіт та підрахунок заробітної плати.

 15. Розподіл заробітку бригади

 16. Фонд оплати праці.

 17. Розрахунок додаткової заробітної плати

 18. Форми і системи оплати праці.

 19. Порядок нарахування відпускних та лікарняних

 20. Оформлення нарахування заробітної плати: розрахункова, платіжна, розрахунково-платіжна відомість, особовий рахунок, розрахункова книжка

 21. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

 22. Облік утримань із заробітної плати

 23. Облік розрахунків з утримання прибуткового податку

 24. Облік сум, що резервуються на оплату відпусток

 25. Облік розрахунків з пенсійного і соціального страхування

 26. Облік розрахунків з бюджетом

 27. Витрати діяльності: сутність, визнання, класифікація.

 28. Облік витрат підприємства.

 29. Облікові регістри з обліку витрат підприємства.

 30. Доходи: сутність, класифікація, визнання.

 31. Облік доходів підприємства.

 32. Облік фінансових результатів і використання прибутку.

 33. Облік власного капіталу підприємства.

 34. Облік цільових надходжень та цільового фінансування.

 35. Вексель: сутність, види, порядок оформлення і використання.

 36. Облік векселів виданих.

 37. Облік векселів одержаних.


Дисципліна “Аудит”

1. Сутність аудиту.

2. Об’єкти аудиторської діяльності, їх види.

3. Історія розвитку аудиту.

4. Регулювання аудиторської діяльності.

5. Контроль якості праці аудиторів.

6. Поняття аудиторських послуг, їх види.

7. Консультаційні послуги.

8. Загальний огляд фінансової звітності.

9. Формальна та аналітична перевірка звітності клієнта.

10. Мета, завдання та об’єкти внутрішнього аудиту.

11. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

12. Організація аудиторської фірми.

13. Види аудиту.

14. Лист-зобовязання та договір на проведення аудиту.

15. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику.

16. Суть аудиторського ризику та методика його визначення.

17. Стадії аудиту.

18. Планування аудиту.

19. Аудиторські докази: сутність, процедури отримання.

20. Помилки та шахрайство: сутність та причини, що їх зумовлюють.

21. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства.

22. Поняття та класифікація робочих документів аудитора.

23. Організація ведення робочих документів аудитора.

24. Поняття аудиторського звіту та висновку.

25. Структура аудиторського висновку.

26. Види аудиторських висновків.

27. Оцінка аудитором подій після дати балансу.

28. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.

29. Об’єкти внутрішнього аудиту.

30. Функції внутрішнього аудиту.

31. Узагальнення роботи внутрішнього аудитора. 1. ^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 1. Цивільний кодекс України.

 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 4. Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування: наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. // Офіц. Вісн. України. – 1999. № 52. – Ст. 2606.

 6. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – Ст. 330.

 7. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – Ст. 335.

 8. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – Ст. 343.

 9. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – Ст. 350.

 10. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – Ст. 330.

 11. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: наказ Міністерства фінансів України № 137 від 28.05.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – Ст. 361.

 12. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 21. – Ст. 871.

 13. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 44. – Ст. 2206.

 14. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 44. – Ст. 2207.

 15. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 43. – Ст. 2166.

 16. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11«Зобов’язання»: наказ Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 7. – Ст. 92.

 17. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 21. – Ст. 870.

 18. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.99 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 50. – Ст. 442.

 19. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 3. – Ст. 2503.

 20. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: наказ Міністерства фінансів України
  № 353 від 28.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 4. – Ст. 330.

 21. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів України
  № 176 від 30.07.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 33. – Ст. 224.

 22. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»: наказ Міністерства фінансів України
  № 193 від 10.08.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 34. – Ст. 1474.

 23. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України
  № 193 від 10.08.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 34. – Ст. 1474.

 24. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: наказ Міністерства фінансів України
  № 601 від 28.10.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 46. – Ст. 148.

 25. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon.rada.gov.ua

 26. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посіб. – 7-ме вид., доп. і перероб. / за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2008. – 1224 с.

 27. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар: навч. посіб. / Ю.А. Верига. – К.:ЦНЛ, 2009. – 656 с.

 28. Волкова І.А. Фінансовий облік-1: навч. посіб. /І.А.Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 228 с.

 29. Коваленко А.Н. Бухгалтерский учет в Украине / А.Н. Коваленко. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2003. – 528 с.

 30. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підруч. – 2-ге вид., перероб і доп. / О.В. Лишиленко. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2008. – 556 с.

 31. Справжній бухоблік. – Х.: Фактор, 2005. – 1072 с.

 32. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підруч. – 3-тє вид., доп. і перероб. - К.: Алерта, 2008. – 925 с.

 33. Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік: посіб. / Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 672 с.

 34. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. №3125-XII.

 35. Стандарты аудиторской деятельности. М.: - Аудитор, 2006. – 338 с.

 36. Гуцайлюк З.В. Аудит: теорія, методика, збірник завдань – Тернопіль: Економічна думка. 2002. - 190 с.

 37. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: навч.-метод. посіб. – Херсон. – 2002. – 124 с.

 38. Огійчук М.Ф., Новікова І.Т., Рагуліна І.І.Аудит: організація і методика: навч. посібник. – К.: Алерта. – 2010. – 584 с.

 39. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Навч. посібник. – К.: Каравелла. – 2007. – 312 с.

 40. Ільїна С.Б. Аудит: навч.-практ. посіб. – К.: Кондор. – 2007. – 348 с.

 41. Усач Б.Ф. Аудит. – К. : Знання-Прес. – 2002 . – 223 с.

 42. Аудит: Уч. /Под ред. Подольского В. И.-М: ЮНИТИ. – 2001. – 655 с.

Схожі:

Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030401 „Видобування нафти І газу" освітньо-кваліфікаційний рівень – "спеціаліст" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030403 „Обладнання нафтових І газових промислів" освітньо-кваліфікаційний рівень – "спеціаліст" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “спеціаліст” Полтава 2012 1 загальні положення
Підготовка спеціалістів за фахом „Автомобілі І автомобільне господарство” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030401 „Видобування нафти І газу" освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030403 „Обладнання нафтових І газових промислів" освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Програма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 02030304 „Переклад" (Денна) освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " пояснювальна записка
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проходять у вигляді тесту, який складається на основі запропонованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи