Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" icon

Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці"
НазваЗаявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці"
Дата15.09.2012
Розмір56.4 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці"

Прізвище _________________________

Ім’я _________________________

По батькові _________________________

Назва організації ___________________

_____________________________________

Посада _________________________

Науковий ступінь ___________________

Вчене звання _________________________

Поштова адреса (з індексом)____________

_____________________________________

Телефон/ факс ___________________

E-mail _______________________________

Назва тематичного напряму ____________

Назва доповіді ___________________

____________________________________

Необхідні технічні засоби _____________

Планую (потрібне підкреслити)

  • виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.)

  • виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.)

  • взяти участь в обговоренні

  • взяти участь у публікації

Потреба у житлі (бронюванні) так  ні 

Дата Підпис

АДРЕСА

організаційного комітету ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці"


ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Кафедра управління персоналом і економіки праці

вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014, кімн. 538б


^ Телефони для довідок:

Кафедра управління персоналом і економіки праці:

Тел. (0532) 50-91-33

e-mail: mkupep2011@yandex.ru

Костишина Тетяна Адамівна 0505310086

Степанова Лариса Валентинівна 0503051771


Науково-організаційний відділ:

Коливушка Наталія Іванівна

Тел. (0532) 56-37-03


Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Полтавська обласна державна адміністрація

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Бєлгородський університет кооперації, економіки і права

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова

Російський економічний університет імені Г.В. Плеханова

Карагандинський економічний університет (Казспоживспілка)

Таджицький Державний університет комерції


ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

присвячена 5-річчю кафедри управління персоналом

і економіки праці


"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці"


3-4 листопада 2011 року


Полтава-Миргород

^ ІНФОРМАЦЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці", що буде проводитись у м. Полтава.

^ Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем ефективної кадрової політики, мотивації персоналу та оплати праці на підприємствах різних галузей і форм власності.

^ Тематичні напрями конференції:

  1. Сучасні тенденції на ринку праці в умовах ринкової трансформації та глобалізації економіки

  2. Сучасні аспекти управління персоналом та регіональна кадрова політика

  3. Соціальна політика і людський розвиток

  4. Мотивація і оплата праці персоналу в ринкових умовах

  5. Інформаційні технології навчання та проблеми підготовки фахівців з управління персоналом

За результатами роботи конференції планується видання фахового збірника наукових праць "Науковий вісник ПУЕТ" (збірник матеріалів тез не планується).

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції.

Необхідно перерахувати оргвнесок, що передбачає особисту участь, 250 грн. та за 1 сторінку статті 30 грн. (окремими квитанціями) на рахунок:

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", р/р 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 331401, код ЄДРПОУ 01597997. Призначення платежу: 1. участь у конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці", П.І.П; 2. друк статті П.І.П, кількість сторінок.


^ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО

надіслати до 15 жовтня 2011 р. на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (форма додається) та до 1 листопада 2011 р. текст статті (у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді – на електронну адресу mkupep2011@yandex.ru) та копію квитанцій про сплату оргвнеску та друк статті.


^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу, є оригінальним и правильно оформленими. Структура статті (відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1) повинна включати постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Крім того, обов’язковими елементами статті мають бути:

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

^ Заголовок статті – чим коротше, тим доцільніше. В назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Не приймаються заголовки, що починаються зі слів «До питання….», «Деякі питання….», «Дослідження питання….», «Матеріали до вивчення… » і т.п. Подається трьома мовами: українською, англійською, російською. 

^ Відомості про автора (авторів) – після назви статті, прізвище ім’я по-батькові, вчений ступінь. Подаються трьома мовами: українською, англійською, російською.

Анотація. Незалежно від того, якою мовою написаний матеріал, подається українською, російською та англійською мовами. Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Статті англійською та російською совами супроводжуються розширеними анотаціями українською мовою.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти, подаються українською, російською та англійською мовами.

Література – оформляти СУВОРО відповідно до вимог оформлення списку літератури Бюлетень ВАК України №3 2008 р. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання.

Обсяг статті ^ 6-9 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркушу. Верхнє, нижнє та ліве поле – 20 мм, праве 10 мм. Один надрукований рядок оригіналу повинен містити 60+-2 знаки з урахуванням проміжків між словами (один проміжок вважається одним знаком). Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel  або Word без заливання; формули мають бути виконані у редакторі формул MS Equaition. Малюнки виконані у Word мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.  Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

Скановані ілюстрації та таблиці не припустимі. Растрові ілюстрації подаються в оригіналі (фотознімок, малюнок, негатив або слайд).

Таблиці і рисунки нумеруються, і назва їх дається без жирності або курсиву.

На окремому аркуші пропонується подати анотацію у наступному вигляді: прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт 12 напівжирний), вчений ступінь, вчене звання, посада, заклад, назва статті (напівжирним) та власне анотація українською мовою.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


ПОСЕЛЕННЯ УЧАСНИКІВ

Проживання учасників конференції можливе в гуртожитку ВНЗ ПУЕТ (50 грн. за добу) або в готелях міста.

Схожі:

Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія І практика»
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”

Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Обліково-аналітичне І фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconЗаявка на участь у роботі І міжнародної науково-практичної конференції
Співпраця між університетами та підприємствами в галузі іт-аутсорсингу (iccubito 2013)
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Заявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції \"Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці\" iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи